Specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104 2 ), obejmujący obszar 127,21 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 292877,65 359839,30
2 292846,52 359829,27
3 292831,07 359824,29
4 292788,92 359805,60
5 292770,70 359795,59
6 292746,90 359782,53
7 292745,96 359782,01
8 292698,02 359772,78
9 292608,65 359961,87
10 292536,70 359952,87
11 292437,78 359766,27
12 292401,70 359728,27
13 292336,28 359686,61
14 292223,07 359625,80
15 292196,79 359611,68
16 292200,03 359608,55
17 292215,04 359595,52
18 292217,37 359592,07
19 292230,98 359572,01
20 292230,50 359561,80
21 292228,68 359549,54
22 292225,94 359531,65
23 292219,38 359489,24
24 292218,68 359482,81
25 292214,33 359468,38
26 292214,77 359406,59
27 292215,79 359396,32
28 292216,42 359392,43
29 292244,70 359361,22
30 292258,27 359346,25
31 292262,93 359341,19
32 292268,57 359336,67
33 292258,31 359327,57
34 292236,07 359307,84
35 292201,19 359269,05
36 292185,57 359250,15
37 292173,08 359230,85
38 292160,31 359211,05
39 292145,67 359176,89
40 292137,10 359153,61
41 292124,40 359112,22
42 292099,24 359037,71
43 292096,14 359025,02
44 292097,73 359017,85
45 292098,46 359014,59
46 292106,94 358996,05
47 292113,55 358979,86
48 292113,44 358973,85
49 292102,54 358958,01
50 292100,75 358951,26
51 292105,80 358930,61
52 292113,72 358917,36
53 292128,82 358894,83
54 292135,16 358827,02
55 292142,60 358787,65
56 292149,57 358734,26
57 292156,86 358664,58
58 292156,48 358660,67
59 292155,68 358660,55
60 292126,14 358661,62
61 292121,74 358661,70
62 292122,90 358649,98
63 292123,66 358641,86
64 292108,02 358620,46
65 292110,12 358602,17
66 292140,08 358573,54
67 292134,47 358541,24
68 292159,42 358526,22
69 292165,07 358492,23
70 292174,28 358458,87
71 292175,60 358416,59
72 292192,94 358367,93
73 292193,00 358365,93
74 292193,96 358335,32
75 292263,80 358238,60
76 292320,85 358175,38
77 292340,47 358135,20
78 292344,90 358107,80
79 292351,03 358091,17
80 292386,31 358071,63
81 292417,12 358048,63
82 292428,84 358016,36
83 292431,84 357997,24
84 292433,94 357983,89
85 292438,75 357960,58
86 292447,76 357933,33
87 292465,64 357895,99
88 292491,42 357923,04
89 292492,12 357923,77
90 292497,95 357929,88
91 292528,41 357912,30
92 292577,67 357870,59
93 292617,02 357861,19
94 292642,80 357874,61
95 292680,93 357919,80
96 292703,00 357949,17
97 292743,92 357953,69
98 292745,21 357953,83
99 292846,85 357965,06
100 292848,99 357967,98
101 292849,37 357968,49
102 292877,66 358007,06
103 292936,03 358058,01
104 292936,08 358058,05
105 292937,96 358058,41
106 292958,19 358062,24
107 292970,61 358116,05
108 292909,91 358199,24
109 292831,22 358309,40
110 292788,51 358446,54
111 292779,51 358543,22
112 292795,25 358588,18
113 292784,01 358621,91
114 292797,50 358711,84
115 292828,97 358826,50
116 292887,43 358965,89
117 292952,63 359143,50
118 292977,36 359197,46
119 292988,60 359298,63
120 292984,10 359339,10
121 292941,39 359408,80
122 292853,14 359497,69
123 292864,95 359554,93
124 292878,44 359613,39
125 292905,41 359698,82
126 292929,92 359752,04
127 292977,67 359747,29
128 292993,14 359746,84
129 293021,37 359797,37
130 293027,03 359810,81
131 293030,85 359838,40
132 292879,36 359839,85
133 292877,65 359839,30
______________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH020104)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
____________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022