Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 15zzu8 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), zwanemu dalej "operatorem wyznaczonym", środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwanej dalej "usługą", w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej na zasadach określonych w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
§  2. 
Środki związane z funkcjonowaniem usługi, zwane dalej "środkami", są udzielane za wykonywanie w ramach usługi dodatkowych czynności związanych z doręczeniem do adresata przesyłek w formie dokumentu elektronicznego, wynikających z pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 15zzu2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanych dalej "czynnościami dodatkowymi".
§  3. 
Środki są udzielane jako rekompensata, o której mowa w decyzji Komisji, o której mowa w § 1, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
okres powierzenia operatorowi wyznaczonemu świadczenia usługi upływa w dniu 30 września 2020 r.;
2)
całkowita kwota wszystkich środków przyznanych operatorowi wyznaczonemu w 2020 r. nie przekracza równowartości 15 mln euro i stanowi sumę wszystkich pojedynczych płatności liczonych według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przekazania środków na rachunek operatora wyznaczonego;
3)
operator wyznaczony zapewnia rozdzielność rachunkową, wyodrębniając wszystkie koszty i przychody dotyczące wykonywania czynności dodatkowych;
4)
operator wyznaczony przedstawia ministrowi właściwemu do spraw łączności następujące dokumenty:
a)
zapotrzebowanie na środki za kolejne miesiące kalendarzowe,
b)
wniosek o wypłatę środków za kolejne miesiące kalendarzowe,
c)
ostateczne rozliczenie środków za wykonywanie czynności dodatkowych w okresie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
d)
(uchylona).
§  4. 
Kwotę środków należnych operatorowi wyznaczonemu ustala się z uwzględnieniem wartości udokumentowanych i zaewidencjonowanych przez operatora wyznaczonego zgodnie z wzorem:

Pm= Wm * kjm * (1+ WACC)

gdzie:

Pm - oznacza kwotę środków za dany miesiąc kalendarzowy,

Wm - oznacza rzeczywisty wolumen przesyłek doręczonych w ramach usługi w danym miesiącu kalendarzowym,

kjm - oznacza całkowity koszt jednostkowy przesyłki doręczanej w ramach usługi w danym miesiącu kalendarzowym, wyliczony zgodnie z art. 15zzu8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

WACC - oznacza wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82%. 2

§  5. 
1. 
Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności zapotrzebowanie na środki za dany miesiąc kalendarzowy, w formie pisemnej, do 10. dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, wyliczone na podstawie szacowanego wolumenu i kosztu jednostkowego przesyłek doręczonych w ramach usługi w danym miesiącu kalendarzowym.
2. 
Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności wniosek o wypłatę środków za dany miesiąc kalendarzowy, zawierający zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi oraz całkowity koszt jednostkowy czynności dodatkowych realizowanych na etapie doręczenia w danym miesiącu kalendarzowym, w formie pisemnej, do 18. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek.
3. 
Wypłata operatorowi wyznaczonemu środków za dany miesiąc kalendarzowy następuje nie później niż w terminie 14 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
§  6. 
1. 
Operator wyznaczony w terminie 30 dni od zakończenia okresu powierzenia świadczenia usługi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności w formie pisemnej ostateczne rozliczenie środków za wykonywanie czynności dodatkowych w okresie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., zawierające zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi oraz całkowity koszt jednostkowy czynności dodatkowych realizowanych na etapie doręczenia w tym okresie.
2. 
Jako koszty jednostkowe czynności dodatkowych za okres wskazany w ust. 1 przyjmuje się średnie koszty jednostkowe czynności dodatkowych w całym okresie powierzenia świadczenia usługi.
3. 
Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest weryfikowane przez biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdania finansowego, a opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony organ.
§  7. 
Po przekazaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, w przypadku wystąpienia:
1)
nadpłaty - operator wyznaczony zwraca nadpłatę w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po przekazaniu tego rozliczenia;
2)
niedopłaty - jest ona wypłacana operatorowi wyznaczonemu w terminie do dnia 30 września 2021 r.
3)
środków niezweryfikowanych badaniem rozliczenia lub, częściowo albo całkowicie, zweryfikowanych negatywnie - operator wyznaczony zwraca pobraną nadpłatę w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw łączności zatwierdzonego sprawozdania finansowego przez uprawniony organ.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - łączność kieruje Minister Aktywów Państwowych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz.U.2021.943).
2 Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82% został określony w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 maja 2014 r., znak: DRP-WAS-7112-1/14(13), określającej wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 10,82%.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.527 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.
Data aktu: 02/09/2020
Data ogłoszenia: 04/03/2022
Data wejścia w życie: 08/09/2020