Legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaj i wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanej dalej "legitymacją";
2)
rodzaj i wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "znakiem";
3)
szczegółowy sposób posługiwania się legitymacją i znakiem przez funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
4)
sposób dokonywania zmian w legitymacji;
5)
podmioty właściwe w sprawach wydawania legitymacji i znaku.
§  2. 
1. 
Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W legitymacji:
1)
umieszcza się aktualny, zintegrowany z podłożem kolorowy wizerunek funkcjonariusza na jasnym tle, w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami, pokazujący twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmował on 70-80% fotografii, lewy półprofil;
2)
wpisuje się:
a)
termin ważności legitymacji, nie dłuższy niż 4 lata,
b)
jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę,
c)
stopień funkcjonariusza Straży Granicznej,
d)
imię i nazwisko funkcjonariusza,
e)
numer ewidencyjny funkcjonariusza - składający się z pięciu cyfr i dwóch liter,
f)
kod kreskowy.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdza się poprzez odciśnięcie pieczęci urzędowej i złożenie podpisu przez wydającego legitymację.
§  3. 
1. 
Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Na znaku umieszcza się numer ewidencyjny funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. e.
§  4. 
1. 
Funkcjonariusz posługuje się legitymacją i znakiem, jeżeli został mu wydany, podczas wykonywania obowiązków służbowych w celu potwierdzenia tożsamości funkcjonariusza i jego uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Funkcjonariusz, okazując legitymację lub znak, czyni to z zachowaniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy oraz przepisów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, bez przekazywania legitymacji lub znaku do rąk osoby, której legitymacja lub znak są okazywane.
3. 
Funkcjonariusz podczas wykonywania czynności służbowych nosi legitymację i znak przy sobie, z wyłączeniem przypadków uzasadnionych charakterem wykonywanych czynności.
4. 
Funkcjonariusz umundurowany nosi znak przypięty po prawej stronie na wysokości piersi. Szczegółowy sposób noszenia znaku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Funkcjonariusz:
1)
dba o należyty stan legitymacji i znaku, w szczególności chroni je przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2)
chroni legitymację i znak przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę;
3)
nie wywozi legitymacji ani znaku za granicę, z zastrzeżeniem § 6.
2. 
Przesyłanie legitymacji i znaku może odbywać się za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, z wyłączeniem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).
§  6. 
1. 
Funkcjonariusz może wywozić legitymację lub znak za granicę:
1)
na okres nie dłuższy niż 3 dni, jeżeli wyjazd następuje do państw obszaru Schengen;
2)
jeżeli uzyskał zgodę właściwego przełożonego;
3)
gdy, w myśl odrębnych przepisów regulujących sposób wykonywania określonych czynności służbowych poza granicą, posiadanie przez funkcjonariusza legitymacji stanowi jeden z warunków dopuszczających wykonywanie tych czynności;
4)
do miejsca zamieszkania, gdy miejsce to znajduje się na terenie kraju należącego do państw obszaru Schengen, o ile właściwy przełożony nie zastrzeże inaczej, informując funkcjonariusza o przyczynach podjętego rozstrzygnięcia.
2. 
O wywożeniu legitymacji lub znaku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, funkcjonariusz informuje pisemnie właściwego przełożonego, potwierdzając, że w miejscu zamieszkania ma możliwość zabezpieczenia legitymacji lub znaku przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę.
§  7. 
1. 
Funkcjonariusz deponuje legitymację i znak:
1)
na czas wyjazdu za granicę w przypadkach innych niż określone w § 6 ust. 1;
2)
na czas korzystania z urlopu bezpłatnego albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
2. 
Funkcjonariusz może deponować legitymację i znak w każdym przypadku, gdy poza wykonywaniem obowiązków służbowych nie ma możliwości ich zabezpieczenia przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę.
3. 
Deponowania dokonuje się w:
1)
jednostce organizacyjnej Straży Granicznej na czas wyjazdu za granicę oraz w przypadku określonym w ust. 2;
2)
jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę w przypadku korzystania z urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli jednokrotny okres deponowania nie przekracza 30 dni kalendarzowych;
3)
komórce właściwej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę, zwanej dalej "komórką kadrową", w przypadku korzystania z urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli jednokrotny okres deponowania przekracza 30 dni kalendarzowych.
4. 
Legitymacja i znak zdeponowane w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę, po upływie 30 dni kalendarzowych podlegają przekazaniu do depozytu komórki kadrowej, o ile właściwy przełożony albo upoważniona przez niego osoba nie wyrażą zgody na dalsze deponowanie ich w dotychczasowym miejscu.
§  8. 
1. 
Funkcjonariusz niezwłocznie zdaje legitymację lub znak komórce kadrowej w przypadku:
1)
wymiany z powodu:
a)
zmiany danych podlegających wpisaniu do legitymacji,
b)
uszkodzenia lub zniszczenia,
c)
upływu okresu ważności legitymacji;
2)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
3)
zwolnienia ze służby.
2. 
Legitymację i znak zdane w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych zwraca się funkcjonariuszowi po ustaniu albo uchyleniu zawieszenia w czynnościach służbowych, o ile nie występują przypadki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
3. 
Legitymację i znak uznaje się za zdane, jeżeli przypadki, o których mowa w ust. 1, wystąpią w czasie deponowania legitymacji i znaku.
4. 
W przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza zwrotu legitymacji i znaku dokonuje członek jego rodziny lub bezpośredni przełożony.
§  9. 
Legitymacja i znak utracone lub niezwrócone podlegają unieważnieniu.
§  10. 
Zmiany danych zawartych w legitymacji dokonuje się przez wymianę legitymacji.
§  11. 
1. 
W przypadku utraty legitymacji lub znaku funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie drogą służbową właściwego przełożonego, podając w szczególności datę i okoliczności utraty legitymacji lub znaku.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy przełożony zarządza czynności w sprawie ustalenia okoliczności utraty legitymacji lub znaku.
3. 
W razie odzyskania utraconej legitymacji lub znaku funkcjonariusz niezwłocznie zdaje je oraz pisemnie informuje właściwego przełożonego o zaistniałym fakcie, podając datę i okoliczności odzyskania legitymacji lub znaku.
§  12. 
1. 
Organem właściwym do wydawania legitymacji jest Komendant Główny Straży Granicznej.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić inną osobę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.
§  13. 
1. 
Znak wydaje Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej funkcjonariuszom pełniącym służbę odpowiednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej i ośrodku szkolenia Straży Granicznej.
2. 
Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
Posiadane przez funkcjonariusza w dniu wejścia w życie rozporządzenia legitymacja i znak zachowują ważność, z tym że legitymacja zachowuje ważność do czasu upływu terminu jej ważności.
§  15. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1019, z późn. zm. 2 ).
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

OPIS LEGITYMACJI

Legitymacja ma wymiary 74 mm x 208 mm, drukowana jest na papierze zabezpieczonym chemicznie, z bieżącym znakiem wodnym oraz włóknami widocznymi w świetle dziennym i włóknami widocznymi w świetle UV, rozmieszczonymi nieregularnie. Tło jest giloszowe, z irysem w kolorze jasnozielonym i oliwkowym. Na awersie i rewersie elementem giloszu jest znak graficzny Straży Granicznej, według wzoru określonego w odrębnych przepisach.

Numeracja legitymacji, składająca się z jednej litery serii i sześciu cyfr, wykonana jest farbą koloru czerwonego aktywną w UV.

Po dokonaniu wpisów legitymacja dwustronnie pokrywana jest folią, w tym awers folią holograficzną. Awers:

1)
napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:
a)
"RZECZPOSPOLITA POLSKA",
b)
"STRAŻ GRANICZNA" - wykonany farbą optycznie zmienną w kolorze zielono-niebieskim,
c)
"Legitymacja służbowa",
d)
"nr",
e)
"ważna do:",
f)
"JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA",
g)
"STOPIEŃ",
h)
"IMIĘ",
i)
"NAZWISKO",
j)
"NR EWIDENCYJNY FUNKCJONARIUSZA" - nr ewidencyjny funkcjonariusza składa się z 5 cyfr i 2 liter;
2)
pod napisem "STRAŻ GRANICZNA", z lewej strony, owalne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu przeznaczone na druk wizerunku funkcjonariusza;
3)
napisy drukowane różną czcionką w kolorze ciemnozielonym:
a)
"Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.",
b)
"Organ wydający legitymację:",
c)
"KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ",
d)
"mp.",
e)
zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis wydającego,
f)
"podpis wydającego";
4)
białe pole w kształcie prostokąta, ograniczone mikrodrukiem w kolorze zielonym, przeznaczone na wpisanie kodu kreskowego.

Rewers:

1)
napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:
a)
w górnej części - "RZECZPOSPOLITA POLSKA",
b)
w dolnej części - "STRAŻ GRANICZNA";
2)
wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego koloru biało-czerwonego;
3)
napis drukowany w kolorze ciemnozielonym: "W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.".

OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka legitymacji wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym z metalowymi okuciami w kolorze srebrnym oraz tłoczeniami w kolorze srebrnym:

1)
"RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2)
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego;
3)
"STRAŻ GRANICZNA".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB NOSZENIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

1.
Funkcjonariusz umundurowany pełniący służbę graniczną lub wykonujący czynności administracyjno-porządkowe nosi znak w sposób następujący:
1)
użytkujący umundurowanie typu Wojsk Lądowych - na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym pod klapkę do guzika tej kieszeni): kurtki munduru wyjściowego, bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami, kurtki służbowej Straży Granicznej koloru khaki z podpinką i kurtki polowej;
2)
użytkujący umundurowanie typu Marynarki Wojennej - na kurtce munduru wyjściowego w odległości 20 mm ponad pierwszym od góry guzikiem, symetrycznie między klapą kurtki a wszyciem prawego rękawa oraz na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym pod klapkę do guzika tej kieszeni): bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami i kurtki polowej;
3)
użytkujący umundurowanie typu Sił Powietrznych - na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym pod klapkę do guzika tej kieszeni): kurtki munduru wyjściowego, bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami i kurtki polowej.
2.
Funkcjonariusz nieumundurowany w czasie wykonywania zadań służbowych nosi znak w sposób zabezpieczający go przed utratą.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2664, z 2007 r. poz. 121, z 2008 r. poz. 280 oraz z 2013 r. poz. 1706.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.446 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 21/07/2014
Data ogłoszenia: 23/02/2022
Data wejścia w życie: 01/08/2014