Otrzymywanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
normy wyżywienia, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "wyżywieniem";
2)
przypadki, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "funkcjonariuszem", otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej "równoważnikiem";
3)
wysokość równoważnika;
4)
sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika;
5)
warunki i tryb wypłacania równoważnika;
6)
organy właściwe w sprawach wypłaty równoważnika.
§  2. 
1. 
Ustala się następujące normy wyżywienia, które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych:
1)
zasadniczą, zwaną dalej "normą Z";
2)
dodatkową:
a)
uzupełniającą, zwaną dalej "normą U",
b)
napojów.
2. 
Zasadnicza norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby.
3. 
Dodatkowa norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub jako norma samoistna, w formie osobnego posiłku lub napoju.
4. 
Rodzaj i ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Wyżywienie według normy Z otrzymuje funkcjonariusz:
1)
będący uczestnikiem całodniowych narad, kursów, warsztatów lub innych form szkolenia organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
w dniach składania egzaminów przeprowadzanych całodniowo w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;
4)
skierowany do pełnienia służby na jednostce pływającej Krajowej Administracji Skarbowej na czas powyżej 8 godzin;
5)
biorący udział w zawodach sportowych;
6)
przebywający na obozie kondycyjnym;
7)
skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby, jeżeli czynności te trwają powyżej 12 godzin;
8)
w czasie konwoju lub strzeżenia towarów, jeżeli czynności te trwają powyżej 8 godzin.
2. 
Całodniowe narady, kursy, warsztaty lub inne formy szkolenia albo egzaminy przeprowadzane całodniowo, o których mowa w ust. 1, oznaczają narady, kursy, warsztaty lub inne formy szkolenia albo egzaminy trwające w ustalonym dla funkcjonariusza w tym dniu pełnym czasie pełnienia służby.
§  4. 
Wyżywienie według normy U w wymiarze 100% otrzymuje:
1)
funkcjonariusz wykonujący:
a)
zadania służbowe w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego usytuowanym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
b)
czynności kontrolne na drogach publicznych

- w czasie pełnienia służby trwającej co najmniej 12 godzin;

2)
jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:
a)
uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organy Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej,
b)
przebywający na obozie kondycyjnym.
§  5. 
1. 
Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:
1)
skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym podczas służby trwającej ponad 8 godzin - w czasie pełnienia służby;
2)
będący słuchaczem ośrodka szkoleniowego realizującego zadania w zakresie tresury psów służbowych - w dniach zajęć terenowych związanych z praktycznym szkoleniem psów, jeżeli zajęcia te trwają co najmniej 4 godziny dziennie i wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego.
2. 
Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako posiłek profilaktyczny, funkcjonariusz pełniący służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariusza korzystającego w tym czasie z całodziennego wyżywienia w naturze lub normy U w wymiarze większym niż 50%.
3. 
Okresem zimowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
§  6. 
1. 
Dodatkową normę wyżywienia w postaci napojów otrzymuje funkcjonariusz pełniący służbę:
1)
w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C;
2)
w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000;
3)
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;
4)
przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu dnia służby efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;
5)
na stanowisku służby, na którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje napoje w niezbędnej ilości, w temperaturze odpowiedniej do warunków pełnienia służby, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzbogacone o sole mineralne i witaminy.
§  7. 
Wyżywienie według norm, o których mowa w § 2 ust. 1, nie przysługuje w przypadkach, gdy organizator narad, kursów, warsztatów, egzaminów lub innych form szkolenia oraz zawodów sportowych zapewnia wyżywienie według odrębnych norm kalkulacyjnych.
§  8. 
Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywienie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywienie tylko z jednego tytułu, według najkorzystniejszej dla siebie normy wyżywienia.
§  9. 
W przypadku gdy różnym grupom funkcjonariuszy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, funkcjonariusze otrzymują wyżywienie według jednej normy wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wyżywienia w danej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
§  10. 
1. 
Funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia, otrzymuje równoważnik.
2. 
Równoważnik jest wypłacany za okres, za który przysługuje wyżywienie. Wypłata równoważnika następuje raz w miesiącu z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 28 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Równoważnik wypłaca kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
3. 
Podstawę obliczania równoważnika stanowi wartość pieniężna normy wyżywienia przysługującej funkcjonariuszowi.
4. 
Wysokość równoważnika wynosi:
1)
za normę Z - 18,00 zł;
2)
za normę U - 7,00 zł;
3)
za normę U w wymiarze 50% - 4,00 zł.
5. 
Funkcjonariusz nie otrzymuje równoważnika w zamian za napoje.
§  11. 
W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz otrzymuje równoważnik w wysokości określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 powiększony o kwotę do 100% wysokości tego równoważnika, jeżeli nie można zapewnić wyżywienia w naturze albo zlecić wyżywienia w placówkach gastronomicznych. Decyzję w sprawie wysokości powiększonego równoważnika podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 10 ust. 2, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej organizującej kurs lub szkolenie.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIK

RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM WYŻYWIENIA: Z i U

Lp. Nazwa grupy produktów żywnościowych Normy wyżywienia [dziennie w gramach na osobę]
Z U
1 Strączkowe 27 -
2 Zbożowe 73 -
3 Pieczywo 670 100
4 Mięso i przetwory przeliczone na mięso 292 85
5 Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec 19 -
6 Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej 10 -
7 Mleko i przetwory przeliczone na mleko 790 400
8 Masło i śmietana przeliczone na masło 46 20
9 Jaja (g/szt.) 25/0,5 25/0,5
10 Ryby i przetwory w przeliczeniu na filety ryb morskich 58 -
11 Ziemniaki 700 -
12 Warzywa i owoce bogate w witaminę C 132 100
13 Warzywa i owoce bogate w karoten 160 100
14 Inne warzywa i owoce 365 400
15 Cukry i słodycze przeliczone na cukier 73 20
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 lutego 2018 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2017 r. poz. 612), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.410 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Otrzymywanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.
Data aktu: 06/02/2018
Data ogłoszenia: 17/02/2022
Data wejścia w życie: 27/02/2018