Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1-4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3-5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą";
2)
sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3)
skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy, zwanej dalej "komisją", oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
2)
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zawierające informację o równoważności tego świadectwa w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
3)
świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
4)
świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem - należy przez to rozumieć również świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zawierające informację o równoważności tego świadectwa w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ze świadectwem promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
§  3.  [Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty]
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
1)
języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;
2)
języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3.
§  4.  [Przeliczenie na punkty ocen z wybranych zajęć edukacyjnych]
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
§  5.  [Dodatkowe punkty za świadectwo z wyróżnieniem]
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
§  6.  [Przeliczenie na punkty wyników konkursów i zawodów]
1. 
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:
1)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty":
a)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
3)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)
tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
d)
tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
5)
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b)
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
2. 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§  7.  [Przeliczenie na punkty osiągnięć w zakresie aktywności społecznej]
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
§  8.  [Punktacja stosowania w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty]
1. 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
1)
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2)
języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się 30 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
2. 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.
3. 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.
§  9.  [Skład komisji rekrutacyjnej]
1. 
W skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne:
1)
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły, placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia - wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w przedszkolu, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy;
2)
do innej formy wychowania przedszkolnego - wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez organ prowadzący także szkołę, placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy.
2. 
W przypadku komisji powoływanej przez organ prowadzący na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy, w skład komisji wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.
3. 
Jeżeli w przedszkolu, szkole, w tym szkole podstawowej, o której mowa w ust. 1, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego dane przedszkole, szkołę, placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy.
4. 
Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, nie prowadzi przedszkola lub szkoły podstawowej, w skład komisji wchodzi nauczyciel prowadzący zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego oraz co najmniej 2 przedstawicieli organu prowadzącego tę inną formę wychowania przedszkolnego.
5. 
W skład komisji nie mogą wchodzić:
1)
dyrektor przedszkola, szkoły, w tym szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, w której działa komisja, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy;
2)
osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, danej innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub w postępowaniu rekrutacyjnym na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia.
6. 
Dyrektor przedszkola, szkoły, w tym szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 5 pkt 1, może dokonywać zmian w składzie komisji, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji, a w przypadku nowo tworzonego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy - zmiany dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola, szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy, w których działa komisja, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, o którym mowa w art. 159 ust. 3 pkt 1 ustawy, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy.
§  10.  [Zadania komisji rekrutacyjnej]
Do zadań komisji należy:
1)
zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie:
a)
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy,
b)
prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c)
sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1 pkt 2 i art. 140 ust. 2 ustawy,
d)
sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 ustawy,
e)
sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 ustawy,
f)
rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 ustawy,
g)
badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 144 ust. 2 ustawy;
2)
sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1;
3)
sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym;
4)
sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy;
5)
sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1;
6)
sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
7)
sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
8)
sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty - w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty - informacji o wolnych miejscach:
a)
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
b)
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.
§  11.  [Procedura podejmowania czynności przez komisję rekrutacyjną]
1. 
Komisja może wykonywać czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 składu komisji.
2. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia komisja obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
3. 
Przewodniczący komisji umożliwia członkom komisji zapoznanie się na posiedzeniu z wnioskami o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub z wnioskami o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia, a także z dokumentami załączonymi do tych wniosków oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
4. 
Rozstrzygnięcia komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
5. 
Członkowie komisji są obowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, a także wykonywanych czynnościach, których ujawnienie może naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola, szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy.
§  12.  [Protokół postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego]
1. 
Protokoły postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego zawierają:
1)
datę posiedzenia komisji;
2)
imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji;
3)
informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję w ramach postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
2. 
Protokół postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
3. 
Do protokołów postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego dołącza się listy kandydatów i informacje, o których mowa w § 10, sporządzone przez komisję w ramach postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
§  13.  [Derogacja]
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
§  14.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2431

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
Data aktu: 18/11/2022
Data ogłoszenia: 25/11/2022
Data wejścia w życie: 10/12/2022