Wzory wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowany tytuł wykonawczy, zagraniczny tytuł wykonawczego oraz zarządzenie zabezpieczenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2157) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzór:
1)
kierowanego do państwa trzeciego wniosku o:
a)
udzielenie informacji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
powiadomienie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c)
odzyskanie należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
d)
podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
zaktualizowanego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3)
zagranicznego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4)
zarządzenia zabezpieczenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI

Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe.

Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr.

pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

pkt 2 - jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego rodzaju należności pieniężnych, wpisuje się należności pieniężne, dodając odpowiednio punkty określające ich rodzaj, okres i wysokość w złotych. Jeżeli wniosek dotyczy należności pieniężnych tego samego rodzaju, wpisuje się rodzaj, okres i sumę tych należności pieniężnych w złotych.

Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe.

pkt 5 - w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O POWIADOMIENIE

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIADOMIENIE

Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe.

Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr.

pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

pkt 2 - jako oznaczenie dokumentu wpisuje się rodzaj, numer i datę wydania tego dokumentu. Jeżeli do wniosku załączono więcej niż jeden dokument, wskazanie kolejnego dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia, następuje poprzez dodanie punktu 2, 3, 4 itd.

pkt 3 - jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego rodzaju należności pieniężnych, wpisuje się należności pieniężne, dodając odpowiednio punkty określające ich rodzaj, okres i wysokość w złotych. Jeżeli wniosek dotyczy należności pieniężnych tego samego rodzaju, wpisuje się rodzaj, okres i sumę tych należności pieniężnych w złotych.

Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe.

pkt 6 - w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe.

Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr.

pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot, wpisuje się dane dotyczące tych podmiotów.

W przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby innego dłużnika solidarnego oraz numer i datę wniosku ze wskazaniem państwa, do którego wniosek dotyczący tego dłużnika został przekazany.

pkt 4 - w przypadku więcej niż jednej należności pieniężnej głównej, dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe.

W kolumnie 5 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w pkt 1 wniosku o odzyskanie należności pieniężnych, z wyłączeniem odsetek.

pkt 5 - w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O PODJĘCIE ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PODJĘCIE ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe.

Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr.

pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot, wpisuje się dane dotyczące tych podmiotów.

pkt 4 - w przypadku więcej niż jednej należności pieniężnej głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe.

W kolumnie 4 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których zabezpieczenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w pkt 1 wniosku o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, z wyłączeniem odsetek.

pkt 5 - w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZAKTUALIZOWANEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO ZTW-1

Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2157), zwanej dalej "ustawą o wzajemnej pomocy". W pozostałym zakresie wpisuje się dane będące w posiadaniu organu egzekucyjnego.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

Część wstępna

poz. 3 - zaznaczyć właściwy kwadrat.

Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) zaktualizowanego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zaktualizowanego tytułu wykonawczego.

Część A

poz. 1 - zaznaczyć właściwy kwadrat.

poz. 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska.

poz. 5 - wpisuje się miejsce zamieszkania/siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy miejsce położenia majątku podmiotu znajduje się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.

poz. 6 - nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

poz. 7 - nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

poz. 8 - nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd.

Część B

W kolumnie 6 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy, z wyłączeniem odsetek.

W kolumnie 7 podaje się sumę należności pieniężnych wskazanych w kolumnie 3, 5 i 6.

W przypadku więcej niż jednej należności głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR

ZAGRANICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PAŃSTW TRZECICH

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZAGRANICZNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO ZTW-2

Centralne biuro łącznikowe wypełnia pozycje niezaciemnione.

Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 102 ust. 2 ustawy o wzajemnej pomocy. W pozostałym zakresie podaje się dane będące w posiadaniu centralnego biura łącznikowego.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

Część wstępna

poz. 3 - zaznaczyć właściwy kwadrat.

Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienionego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego.

Jeżeli wypełniono poz. 6 i 7, wpisuje się w poz. 1 numer dotychczasowego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego.

poz. 5 - wpisuje się nazwę państwa członkowskiego lub państwa trzeciego występującego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych objętych tym tytułem.

Część A

poz. 1 - zaznaczyć właściwy kwadrat.

poz. 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska.

poz. 14 - wskazuje się inne dane będące w posiadaniu centralnego biura łącznikowego, umożliwiające identyfikację podatnika: numer PESEL, numer NIP, numer REGON, datę urodzenia, imię ojca lub imię matki, numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, lub kraj wydania i numer paszportu.

Jeżeli zagraniczny tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd., chyba że do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej właściwe są różne organy egzekucyjne.

Część B

poz. 4 - nie wypełnia się, jeżeli w poz. 3 wpisano okres, którego dotyczy należność pieniężna. Wpisuje się datę zaistnienia zdarzenia, które spowodowało powstanie obowiązku uiszczenia należności pieniężnej wskazanej w poz. 1 i 2.

poz. 7 - wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych (odsetek, kosztów i innych należności) wskazanych we wniosku o odzyskanie należności pieniężnych powstałych w państwie członkowskim lub państwie trzecim.

poz. 11 - wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 10.

poz. 12 - wpisuje się nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy podmiotu wymienionego w poz. 10.

poz. 13 - wpisuje się kod identyfikacyjny banku prowadzącego rachunek bankowy podmiotu wymienionego w poz. 10.

poz. 14 - wpisuje się dane, na które należy powołać się przy dokonywaniu przelewu należności pieniężnych na rachunek wskazany w poz. 11. Jeżeli we wniosku o odzyskanie należności pieniężnych państwo członkowskie lub państwo trzecie nie wskaże danych, na które należy się powołać przy dokonywaniu przelewu, podaje się imię i nazwisko / nazwę podmiotu oraz numer wniosku o odzyskanie należności pieniężnych.

W przypadku zagranicznego tytułu wykonawczego sporządzonego w odniesieniu do kilku należności pieniężnych po bloku B1. dodaje się bloki B2., B3. itd.

Część D

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego zagranicznego tytułu wykonawczego. W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR

ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE PRZY ZABEZPIECZANIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PAŃSTW TRZECICH

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA ZZ-Z

Centralne biuro łącznikowe wypełnia pozycje niezaciemnione.

Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 85 ustawy o wzajemnej pomocy. W pozostałym zakresie podaje się dane będące w posiadaniu centralnego biura łącznikowego.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

Część wstępna

poz. "Podstawa prawna" - zaznaczyć właściwy kwadrat.

poz. 3 - zaznaczyć właściwy kwadrat.

Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienionego (dotychczasowego) zarządzenia zabezpieczenia, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zarządzenia zabezpieczenia.

Jeżeli wypełniono poz. 6 i 7, wpisuje się w poz. 1 numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia.

poz. 5 - wpisuje się nazwę państwa członkowskiego lub państwa trzeciego występującego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne objęte tym zarządzeniem.

Część A

poz. 1 - zaznaczyć właściwy kwadrat.

poz. 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska.

poz. 14 - wskazuje się inne dane będące w posiadaniu centralnego biura łącznikowego, umożliwiające identyfikację podatnika: numer PESEL, numer NIP, numer REGON, datę urodzenia, imię ojca lub imię matki, numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, lub kraj wydania i numer paszportu.

Jeżeli zarządzenie zabezpieczenia dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd., chyba że do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego właściwe są różne organy egzekucyjne.

Część B

poz. 4 - nie wypełnia się, jeżeli w poz. 3 wpisano okres, którego dotyczy należność pieniężna. Wpisuje się datę zaistnienia zdarzenia, które spowodowało powstanie obowiązku uiszczenia należności pieniężnej wskazanej w poz. 1 i 2.

poz. 5 - wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych (odsetek, kosztów i innych należności) wskazanych we wniosku o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne naliczonych przez państwo członkowskie lub państwo trzecie.

W przypadku zarządzenia zabezpieczenia w odniesieniu do kilku należności pieniężnych po bloku B1. dodaje się bloki B2., B3. itd.

Część D

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego zarządzenia zabezpieczenia. W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.233 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowany tytuł wykonawczy, zagraniczny tytuł wykonawczego oraz zarządzenie zabezpieczenia.
Data aktu: 19/11/2013
Data ogłoszenia: 01/02/2022
Data wejścia w życie: 21/11/2013