Procedura oceniająca spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokość opłat za jej przeprowadzenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania procedury oceniającej;
2)
szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą";
3)
wzór certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§  2. 
1. 
Procedurę oceniającą przeprowadza się na podstawie harmonogramu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej "harmonogramem przeglądu".
2. 
Harmonogram przeglądu sporządza ośrodek akredytacyjny i przekazuje podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przeglądu.
3. 
Harmonogram przeglądu określa terminy:
1)
rozpoczęcia przeglądu;
2)
wizytacji pomieszczeń podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
3)
oceny dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu, w szczególności dotyczącej:
a)
pracowników podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b)
struktury organizacyjnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zgodnej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079),
c)
funkcjonowania podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
4)
wywiadów z pracownikami podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
5)
wywiadów z pacjentami podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4. 
Termin rozpoczęcia przeglądu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ośrodek akredytacyjny ustala w porozumieniu z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.
§  3. 
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przygotowuje i udostępnia do oceny wymagane dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy.
§  4. 
1. 
Osoba, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, zwana dalej "wizytatorem", dokonuje przeglądu na podstawie imiennego upoważnienia, które zawiera:
1)
imię i nazwisko wizytatora;
2)
nazwę i adres siedziby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
3)
zakres upoważnienia;
4)
okres, na jaki udzielone zostało upoważnienie;
5)
podpis osoby uprawnionej.
2. 
Wizytator podlega wyłączeniu od udziału w procedurze oceniającej, jeżeli między nim lub osobą dla niego bliską a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, który podlega procedurze oceniającej, zachodzą okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
§  5. 
1. 
Jeżeli jest to uzasadnione wielkością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub rodzajem udzielanych świadczeń zdrowotnych, przegląd może być przeprowadzony przez więcej niż jednego wizytatora.
2. 
W przypadku gdy przegląd przeprowadza więcej niż jeden wizytator, wyznacza się spośród nich wizytatora wiodącego, który odpowiada za sprawny przebieg przeglądu i koordynuje pracę poszczególnych wizytatorów.
§  6. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 5, każdy z wizytatorów ocenia spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie określonym w upoważnieniu i sporządza protokół z przeglądu, zwany dalej "protokołem".
2. 
Protokół zawiera omówienie poszczególnych standardów akredytacyjnych wraz z propozycją oceny punktowej spełnienia każdego z nich i komentarzem.
§  7. 
1. 
Po przeprowadzeniu przeglądu wizytator albo wizytator wiodący na podstawie protokołów, o których mowa w § 6, sporządza raport, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy.
2. 
Raport zawiera:
1)
nazwę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2)
czas trwania przeglądu;
3)
imię i nazwisko wizytatora albo imiona i nazwiska wizytatorów;
4)
określenie celu przeglądu;
5)
opis systemu punktowania;
6)
propozycję oceny punktowej spełnienia poszczególnych standardów akredytacyjnych;
7)
ocenę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez wskazanie, jaki procent możliwej do uzyskania liczby punktów stanowią zsumowane oceny punktowe spełnienia poszczególnych standardów akredytacyjnych;
8)
informację o możliwości wniesienia zastrzeżeń do raportu, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy;
9)
omówienie standardów akredytacyjnych, które nie są spełnione albo są częściowo spełnione przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
10)
zalecenia w zakresie poprawy spełnienia standardów akredytacyjnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
3. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do raportu ośrodek akredytacyjny podejmuje działania, o których mowa w art. 3 ust. 7 ustawy, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8. 
1. 
Każdy standard akredytacyjny posiada wagę w postaci przypisanej mu liczby, która kwalifikuje go do określonej grupy ze względu na jego wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu w działalności podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
2. 
Ustala się następujące wagi:
1)
1,0 dla standardów akredytacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu;
2)
0,75 dla standardów akredytacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ale trudnych do wprowadzenia z uwagi na konieczność istotnych zmian organizacyjnych lub związanych z nakładami finansowymi;
3)
0,5 dla standardów akredytacyjnych związanych z opisem procedur i postępowania;
4)
0,25 dla standardów akredytacyjnych niemających istotnego wpływu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
3. 
Standard akredytacyjny jest oceniany według skali punktowej:
1)
trzystopniowej:
a)
1 pkt - nie spełnia wymagań standardu,
b)
3 pkt - spełnia częściowo wymagania standardu,
c)
5 pkt - spełnia wymagania standardu,
2)
dwustopniowej:
a)
1 pkt - nie spełnia wymagań standardu,
b)
5 pkt - spełnia wymagania standardu

- zgodnie z kryteriami określonymi dla poszczególnych standardów akredytacyjnych opracowanych na podstawie art. 2 ustawy.

4. 
Ocena punktowa standardu akredytacyjnego polega na pomnożeniu wagi standardu akredytacyjnego przez ocenę uzyskaną w skali punktowej.
5. 
Oceny punktowe wszystkich mających zastosowanie do ocenianego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych podlegają zsumowaniu.
6. 
Do uzyskania akredytacji niezbędne jest uzyskanie, w wyniku zsumowania, o którym mowa w ust. 5, co najmniej 75 % możliwej do uzyskania liczby punktów.
7. 
Standardy akredytacyjne, które nie mają zastosowania do ocenianego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, nie są brane pod uwagę i nie są ujęte w ocenie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 7.
§  9. 
Wzór certyfikatu akredytacyjnego określa załącznik do rozporządzenia.
§  10. 
Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej wynosi w zakresie:
1)
leczenia szpitalnego:
a)
15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanego dalej "przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem" - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu powyżej 800 łóżek,
b)
11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 401 do 800 łóżek,
c)
8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 201 do 400 łóżek,
d)
7-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 101 do 200 łóżek,
e)
5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu do 100 łóżek;
2)
podstawowej opieki zdrowotnej:
a)
5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej powyżej 55 000 pacjentów,
b)
4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 27 501 do 55 000 pacjentów,
c)
3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 13 751 do 27 500 pacjentów,
d)
2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 5501 do 13 750 pacjentów,
e)
1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej maksymalnie 5500 pacjentów;
3)
stacjonarnego leczenia uzależnień:
a)
5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu powyżej 100 łóżek,
b)
4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 51 do 100 łóżek,
c)
3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu do 50 łóżek;
4)
inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych - 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR CERTYFIKATU AKREDYTACYJNEGO

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1738 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Procedura oceniająca spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokość opłat za jej przeprowadzenie.
Data aktu: 31/08/2009
Data ogłoszenia: 18/08/2022
Data wejścia w życie: 30/09/2009