Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 526) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

"25a) świadczeniodawca l' - świadczeniodawcę, w przypadku którego liczba jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych w okresie, o którym mowa w § 3a ust. 1, przekracza liczbę jednostek sprawozdawczych, o której mowa w pkt 18, odpowiadającą temu okresowi;";

2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l' przypadającego na okres:

1) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,

2) od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.,

3) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

- ulega zwiększeniu zgodnie z ust. 3.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ustala:

1) kwotę środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm. 2 ), odpowiadających wartości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu, udzielonych w danym okresie, o którym mowa w ust. 1, osobom uprawnionym do opieki medycznej na podstawie tej ustawy;

2) listę świadczeniodawców l' działających na terenie danego województwa;

3) różnicę między wartością świadczeń wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych za dany okres, o którym mowa w ust. 1, finansowanych w formie ryczałtu, przez wszystkich świadczeniodawców l' działających na terenie danego województwa a wysokością środków należnych im za ten okres, w ramach ryczałtu ustalonego na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. Dla każdego świadczeniodawcy l' dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu oblicza kwotę zwiększenia wartości ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie następującego wzoru:

, z zastrzeżeniem że ,

gdzie:

F - oznacza kwotę środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 1;

N - oznacza różnicę, o której mowa w ust. 2 pkt 3;

Ws - oznacza wartość świadczeń wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych przez świadczeniodawcę l' za dany okres, o którym mowa w ust. 1, finansowanych w formie ryczałtu;

Wn - oznacza wysokość środków należnych świadczeniodawcy l' za dany okres w ramach ryczałtu ustalonego na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 1.";

3)
w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 2 "Wartości współczynników korygujących ql,j" w części 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu do dnia 31 sierpnia 2022 r. certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego przynajmniej przez jeden dzień w okresie planowania albo którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego o złożeniu wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego oraz o niezakończeniu procedury oceniającej, w tym:".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1653

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Data aktu: 26/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022