Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb udzielania funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", wyróżnień, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą";
2)
podmioty właściwe w tych sprawach;
3)
sposób i terminy przyznawania wyróżnień;
4)
wzory dokumentów wykorzystywanych w sprawach wyróżnień.
§  2. 
1. 
Wyróżnień udzielają:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych:
a)
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy,
b)
funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej - funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
3)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym im odpowiednio Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
4)
kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległej mu komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
5)
komendant placówki Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej oraz kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu) - podległym im funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;
6)
inny bezpośredni przełożony funkcjonariusza zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe, poczynając od kierownika sekcji (równorzędnego) lub dowódcy plutonu (równorzędnego) - wyróżnienia określonego w art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. 
Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie niż to, którego może udzielić, występuje z wnioskiem do podmiotu właściwego do udzielenia takiego wyróżnienia.
3. 
Funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków na danym stanowisku, może udzielać wyróżnień w zakresie przysługującym funkcjonariuszowi mianowanemu na to stanowisko.
§  3. 
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
Przełożeni, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, udzielają wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia.
§  4. 
1. 
Wniosek o udzielenie wyróżnienia zawiera:
1)
stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia;
2)
proponowane wyróżnienie;
3)
wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie wyróżnienia.
2. 
Jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające jednoczesne udzielenie wyróżnienia więcej niż jednemu funkcjonariuszowi, można sporządzić jeden wniosek obejmujący wszystkich funkcjonariuszy proponowanych do wyróżnienia.
3. 
Wzór wniosku o udzielenie wyróżnienia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub innej miejscowości albo skierowanemu do szkoły albo na przeszkolenie wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy udzielają przełożeni właściwi w miejscu delegowania, nauki lub przeszkolenia.
§  6. 
1. 
Pochwały udziela się ustnie. O udzieleniu pochwały sporządza się pisemną informację. Wzór informacji o udzieleniu pochwały jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 2-4 ustawy udziela się rozkazem o wyróżnieniu.
3. 
Rozkaz o wyróżnieniu, o którym mowa w ust. 2, zawiera stopień, imię i nazwisko wyróżnionego, stanowisko służbowe, rodzaj wyróżnienia oraz krótki opis czynu lub osiągnięcia, za które wyróżnienie jest przyznane.
4. 
Z rozkazem o wyróżnieniu zapoznaje się wyróżnionego funkcjonariusza.
5. 
Informację o udzieleniu pochwały, kopie lub wyciągi z rozkazów o wyróżnieniu dołącza się do akt osobowych wyróżnionego funkcjonariusza.
§  7. 
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy decyzją o wyróżnieniu. Do decyzji o wyróżnieniu przepisy § 6 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
2. 
Wzór rozkazu o wyróżnieniu (decyzji o wyróżnieniu) jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego mogą udzielić:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych i Komendant Główny Straży Granicznej - do 10 dni roboczych;
2)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - do 7 dni roboczych;
3)
komendant placówki Straży Granicznej oraz komendant dywizjonu Straży Granicznej - do 5 dni roboczych;
4)
kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych oraz komendant studium (kursu) - do 3 dni roboczych.
2. 
Jeżeli krótkoterminowy urlop wypoczynkowy nie zakłóca normalnego toku służby, powinien być wykorzystany w terminie wskazanym we wniosku wyróżnionego funkcjonariusza, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia udzielenia wyróżnienia.
3. 
Na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza krótkoterminowy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem.
§  9. 
1. 
Wyróżnienia funkcjonariuszowi udziela się w sposób uroczysty w czasie jak najkrótszym od spełnienia warunków udzielenia wyróżnienia.
2. 
Informację o wyróżnieniu funkcjonariusza można podać do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której wyróżniony pełni służbę.
§  10. 
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2. 
Wnioski o udzielenie wyróżnienia sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o udzielenie wyróżnienia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacja o udzieleniu pochwały

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Rozkaz o wyróżnieniu / Decyzja o wyróżnieniu* z dnia ...........................

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 940), które zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2191) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1641

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.
Data aktu: 20/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022