Legitymacja służbowa żołnierzy zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 224 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór legitymacji służbowej, zwanej dalej "legitymacją", sposób dokonywania wpisów w legitymacji i postępowania z legitymacją, a także organy właściwe do jej wydawania;
2)
sposób postępowania przy wydawaniu legitymacji, a także warunki i tryb jej wymiany, zwrotu oraz unieważniania.
§  2. 
1. 
W legitymacji zamieszcza się wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę własną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę legitymacji, znak graficzny utworzony z liter "SZRP", serię i numer, informację o sposobie postępowania w przypadku znalezienia zagubionej legitymacji, elementy zabezpieczeń oraz dane, o których mowa w art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Legitymacje wydają:
1)
dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w tych komórkach;
2)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr:
a)
dowódcom jednostek wojskowych, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej,
b)
żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby w instytucjach krajowych, o których mowa w art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
dowódcy jednostek wojskowych - żołnierzom zawodowym pełniącym zawodową służbę wojskową w jednostkach podległych tym dowódcom;
4)
bezpośredni przełożeni - dowódcom jednostek wojskowych, z wyjątkiem dowódców wymienionych w pkt 2 lit. a;
5)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w tych służbach.
2. 
Przy wydawaniu legitymacji żołnierzowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej odbiera się posiadaną przez niego książeczkę wojskową i przesyła się ją do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na adres zameldowania żołnierza na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
3. 
Legitymacja podlega ewidencjonowaniu przez Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego oraz organ właściwy do wydania legitymacji.
§  4. 
1. 
Najpóźniej w dniu objęcia przez żołnierza zawodowego obowiązków na stanowisku służbowym lub niezwłocznie, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2, organ właściwy do wydania legitymacji sporządza wniosek o jej wykonanie i przesyła go w postaci elektronicznej, za pomocą systemu informatycznego, w którym jest prowadzona ewidencja wojskowa, do Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, a w przypadku braku takiej możliwości - w postaci papierowej.
2. 
Organ właściwy do wydania legitymacji po otrzymaniu legitymacji z Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego oraz weryfikacji poprawności danych wydaje ją żołnierzowi zawodowemu.
§  5. 
1. 
Wpisów w legitymacji dokonuje Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego na wniosek organu właściwego do wydania legitymacji.
2. 
Podstawę do dokonywania wpisów w legitymacji stanowią dane zawarte w ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 69 ustawy.
§  6. 
1. 
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1)
zmiany informacji wpisanych do legitymacji, z wyłączeniem zmiany związanej z przeniesieniem żołnierza do dyspozycji, lub zmiany informacji, która dotyczy wyznaczenia żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
2)
uszkodzenia legitymacji przez naruszenie jej warstwy graficznej, które podważa wiarygodność legitymacji lub utrudnia identyfikację jej posiadacza, albo zniszczenia legitymacji;
3)
upływu terminu ważności legitymacji.
2. 
W razie utraty legitymacji żołnierzowi zawodowemu wydaje się nową legitymację.
§  7. 
1. 
Unieważnieniu podlega:
1)
legitymacja:
a)
w związku ze zwolnieniem żołnierza z zawodowej służby wojskowej,
b)
w przypadku śmierci żołnierza,
c)
w przypadku uznania żołnierza za zmarłego,
d)
w przypadku zaginięcia żołnierza,
e)
żołnierza, któremu wydano nową legitymację;
2)
legitymacja utracona przez żołnierza, a następnie odnaleziona;
3)
blankiet legitymacji, który nie nadaje się do wykorzystania z powodu omyłek popełnionych przy jego wypełnianiu lub z powodu innych uszkodzeń oraz stwierdzonych wad produkcyjnych.
2. 
Unieważnienia dokonuje organ właściwy do wydania legitymacji przez przecięcie lub przedziurkowanie legitymacji w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Unieważnienie legitymacji podlega ewidencjonowaniu przez Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego oraz organ właściwy do wydania legitymacji.
§  8. 
1. 
Legitymacja podlega zwrotowi, w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, w celu jej unieważnienia lub zniszczenia.
2. 
Dowódca jednostki pozostawia unieważnioną legitymację:
1)
żołnierzowi zawodowemu;
2)
najbliższemu członkowi rodziny zmarłego żołnierza zawodowego - na pisemny wniosek tego członka rodziny.
3. 
Legitymację odbiera, dokonuje jej unieważnienia i wyraża zgodę na jej pozostawienie dowódca jednostki.
4. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, przysługują szefom Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w stosunku do podległych im żołnierzy zawodowych.
5. 
W przypadku gdy najbliższy członek rodziny nie złoży wniosku o pozostawienie unieważnionej legitymacji zmarłego żołnierza zawodowego, dowódca jednostki wojskowej dokonuje jej zniszczenia.
§  9. 
1. 
Legitymacji nie odstępuje się innej osobie ani nie przesyła w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. 
Osoby nieuprawnione nie mogą dokonywać żadnych wpisów ani poprawek w legitymacji.
§  10. 
1. 
Żołnierz zawodowy nosi przy sobie legitymację w czasie wykonywania obowiązków służbowych, dba o należyty stan legitymacji oraz chroni ją przed utratą lub zniszczeniem.
2. 
W razie utraty legitymacji żołnierz zawodowy niezwłocznie składa drogą służbową meldunek dowódcy jednostki.
3. 
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz zawodowy zwraca legitymację dowódcy jednostki i podaje w meldunku okoliczności jej odzyskania.
§  11. 
1. 
Organy, o których mowa w § 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonują wpisu w legitymacjach w zakresie wskazania ich ważności zgodnie z art. 803 ust. 2 ustawy.
2. 
Legitymację wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, która została wymieniona lub unieważniona, wykreśla się z ewidencji, dziurkuje grzbiet legitymacji w dwóch miejscach oraz pozostawia ją żołnierzowi.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Awers

wzór

Rewers

wzór

Opis:

1) legitymacja służbowa żołnierza zawodowego ma formę karty identyfikacyjnej formatu ID-1 o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, która jest wykonana z poliwęglanu i spersonalizowana metodą grawerowania laserowego;

2) awers:

a) w lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a obok niego - napis "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej" wykonany białą farbą z zielonym konturem, w technice druku offsetowego,

b) poniżej jest napis "Legitymacja Żołnierza Zawodowego Military ID Card" wykonany czarną farbą, w technice druku offsetowego,

c) po lewej stronie znajduje się prostokątne, białe pole przeznaczone na wizerunek twarzy żołnierza zawodowego; wizerunek twarzy żołnierza powinien być sporządzony na podstawie zdjęcia:

- o dobrej ostrości, nie starszego niż 10 lat,

- wykonanego na jednolitym, jasnym tle,

- z równomiernym oświetleniem,

- odwzorowującego naturalny kolor skóry,

- obejmującego postać od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

- pokazującego wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,

- z widocznymi brwiami,

- przedstawiającego osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

- o wymiarach 35 mm x 45 mm

lub na podstawie pliku zawierającego fotografię w proporcjach 35 x 45, o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

d) obok wizerunku żołnierza znajdują się czarne napisy wykonane w technice druku offsetowego:

- "STOPIEŃ WOJSKOWY / RANK",

- "NAZWISKO / SURNAME",

- "IMIONA / GIVEN NAMES",

- "DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH",

e) w prawym dolnym rogu legitymacji znajduje się pole do umieszczenia powtórzonego wizerunku twarzy żołnierza wraz z rokiem ważności legitymacji,

f) zastosowano elementy zabezpieczające:

- dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

- element optycznie zmienny - MLI,

- element optycznie zmienny w obszarze zdjęcia,

- elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

- linie giloszowe,

- mikrodruki,

- tłoczenia powierzchni;

3) rewers:

a) na samej górze znajduje się czarny, wyśrodkowany napis wykonany w technice druku offsetowego "W PRZYPADKU ZNALEZIENIA LEGITYMACJI NALEŻY ZWRÓCIĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ LUB POLICJI / IF FOUND, PLEASE RETURN TO THE NEAREST MILITARY UNIT OR POLICE STATION.",

b) poniżej, w prawym górnym rogu legitymacji, jest znak graficzny utworzony z liter "SZRP", wykonany farbą optycznie zmienną,

c) po lewej stronie legitymacji znajdują się czarne napisy:

- "NUMER PESEL / PERSONAL NUMBER",

- "PŁEĆ / SEX",

d) po prawej stronie legitymacji znajdują się czarne napisy - w kolejności:

- "DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE",

- "SERIA I NUMER / SERIAL NUMBER",

- "DATA WAŻNOŚCI / EXPIRATION DATE",

e) na dole legitymacji, w lewym dolnym rogu, jest czarny napis "JEDNOSTKA WOJSKOWA / MILITARY UNIT",

f) w tło legitymacji jest wkomponowany element graficzny zawierający napisy "WP" i "WOJSKO POLSKIE",

g) zastosowano elementy zabezpieczające:

- dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

- element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną,

- elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

- linie giloszowe,

- mikrodruki,

- oznaczenie indywidualne.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 343 oraz z 2022 r. poz. 76), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1345

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Legitymacja służbowa żołnierzy zawodowych.
Data aktu: 21/06/2022
Data ogłoszenia: 27/06/2022
Data wejścia w życie: 28/06/2022