Wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa wzory wezwań, o których mowa w art. 11a ust. 9, art. 72a ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą", sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.
2. 
Wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w:
1)
art. 11a ust. 9 ustawy - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
art. 72a ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
art. 73 ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
art. 91 ust. 5 ustawy - stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
banku powierniczym - rozumie się przez to bank powierniczy, o którym mowa w art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872);
2)
czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;
3)
wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 11a ust. 9, art. 72a ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy.
§  3. 
1. 
Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy po przyjęciu zapisu:
1)
ustanawia nieodwołalną blokadę akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu do dnia zakończenia wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis;
2)
przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego informacje o:
a)
przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,
b)
liczbie akcji spółki publicznej poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
c)
dacie przyjęcia zapisu.
3. 
Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje potwierdzenie złożenia zapisu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy.
§  4. 
1. 
W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w podmiocie, z którym ta osoba ma zawartą umowę oświadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. 
Osoba składająca zapis składa w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, również dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu do dnia zakończenia wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis. Dyspozycję tę podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do banku powierniczego prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12.00 dnia roboczego następującego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, w postaci elektronicznej, do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie ustanowienia blokady.
3. 
Dyspozycja ustanowienia nieodwołalnej blokady, o której mowa w ust. 2, stanowiąca jednocześnie dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej transakcji zawartej w wyniku wezwania, jest potwierdzana zgodnie z zasadami obowiązującymi osobę składającą zapis w relacji z bankiem powierniczym prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis.
4. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po przyjęciu zapisu przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego potwierdzenie ustanowienia blokady oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
5. 
Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie złożenia zapisu.
§  5. 
Dopuszczalnymi rodzajami zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, są:
1)
blokada środków pieniężnych na rachunku pieniężnym wzywającego;
2)
blokada akcji, dla których istnieje płynny rynek w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
3)
blokada obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub inne państwo członkowskie albo państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym;
4)
gwarancja bankowa;
5)
gwarancja ubezpieczeniowa;
6)
poręczenie bankowe.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 11a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1134

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia.
Data aktu: 23/05/2022
Data ogłoszenia: 27/05/2022
Data wejścia w życie: 30/05/2022