Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 12 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9c po ust. 2aa dodaje się ust. 2ab w brzmieniu:

"2ab. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, może być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności.";

2)
w art. 44zt:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju, ",

b)
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju";

3)
w art. 44zu w ust. 3 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
4)
art. 44zv otrzymuje brzmienie:

"Art. 44zv. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.";

5)
w art. 44zx ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

6)
w art. 44zy:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.",

b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.";

7)
w art. 44zza:
a)
w ust. 4 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4,
b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.";

8)
w art. 44zze:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

1) zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu;

2) zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu;

3) zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego przedmiotu.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.

2b. Zakres wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego, określają przepisy wydane na podstawie art. 44zzza.";

9)
w art. 44zzz w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "art. 44zza ust. 8 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 44zza ust. 8 pkt 2";
10)
w art. 44zzza:
a)
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, wraz ze wskazaniem zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego,

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oraz tryb i sposób składania tej deklaracji, ",

b)
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz właściwego dokumentowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44zze ust. 2 pkt 3, będzie dotyczył przedmiotów należących do tej samej lub zbliżonej dziedziny nauk, a także że wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie może być wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.";

11)
w art. 90u:
a)
w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego lub placówkach;

6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;",

b)
w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego i placówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego lub placówkach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając w szczególności wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu;

6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, uwzględniając konieczność rozwijania umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz wymóg skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych;";

12)
w art. 90v:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej "Programem", dotyczących:

1) pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki,

2) utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych,

3) działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa

- współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. Starosta może powierzyć funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego publicznemu albo niepublicznemu przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, w tym specjalnej, specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu, specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które działają na terenie powiatu i ich organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna.

3b. Powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, ośrodkowi lub poradni, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie porozumienia zawartego z organem prowadzącym to przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię.

3c. W przypadku niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub poradni, o których mowa w ust. 3a, powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Do przeprowadzenia konkursu stosuje się przepisy art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.",

c)
w ust. 4 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 3a",
d)
w ust. 5 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 3a";
13)
w art. 90w:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zakresie realizacji programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może w szczególności współdziałać z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1, 1a i 3 ustawy - Prawo oświatowe.",

b)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedmiot programu i cel, jaki program ma realizować;",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa się w szczególności:

1) przedmiot przedsięwzięcia i cel, jaki przedsięwzięcie ma realizować;

2) podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udział w realizacji przedsięwzięcia albo podmiot lub podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do realizacji przedsięwzięcia;

3) warunki realizacji przedsięwzięcia.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3a pkt 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.";

14)
po art. 90w dodaje się art. 90x w brzmieniu:

"Art. 90x. 1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy inwestycyjne.

2. W przypadku ustanowienia programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze wniosków.

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności:

1) przedmiot programu inwestycyjnego i cel, jaki program inwestycyjny ma realizować;

2) podmioty uprawnione do udziału w programie inwestycyjnym;

3) warunki udziału w programie inwestycyjnym;

4) tryb przeprowadzania naboru do programu inwestycyjnego;

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powołać operatora programu inwestycyjnego oraz zlecić mu zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 42 w ust. 7 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin, ";

2)
po art. 42c dodaje się art. 42d w brzmieniu:

"Art. 42d. 1. W przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych oraz szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.

3. Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż:

1) 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;

2) 1,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;

3) 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;

4) 0,8 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;

5) 0,6 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;

6) 0,4 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;

7) 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

4. Łączną liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b.

5. W przypadku nauczycieli w przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, oraz w zespołach, w skład których wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, łączną liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela przez organ prowadzący.

6. Do łącznej liczby etatów, o której mowa w ust. 3, nie wlicza się etatów nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

7. W przypadku nauczyciela, który uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zgodnie z art. 22 ust. 1, liczba godzin zajęć realizowanych w ramach tego stosunku pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego jest uwzględniana w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, w każdym przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, w którym nauczyciel realizuje te zajęcia, odpowiednio do realizowanego w tym przedszkolu, szkole lub zespole części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.

8. W przypadku przedszkoli, szkół lub placówek połączonych w zespół zawierający co najmniej jedno przedszkole lub szkołę, o których mowa w ust. 1, do liczby dzieci lub uczniów, o której mowa w ust. 3, wlicza się wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli, o których mowa w ust. 1, oraz uczniów szkół, o których mowa w ust. 1, wchodzących w skład zespołu.

9. W przypadku szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do liczby dzieci lub uczniów, o której mowa w ust. 3, wlicza się także dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

10. W przypadku szkoły podstawowej, której jest podporządkowana szkoła filialna, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, do liczby uczniów, o której mowa w ust. 3, wlicza się także uczniów szkoły filialnej.

11. W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, o których mowa w ust. 1, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli:

1) pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2;

2) psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2.

12. Liczbę dzieci i uczniów będącą podstawą określania łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się według stanu na dzień 1 września danego roku szkolnego.

13. Liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez dany organ prowadzący, nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez ten organ prowadzący, według stanu na dzień 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r.

14. Do przedszkoli i szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, oraz zespołów, w skład których wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, a także nauczycieli zatrudnionych w tych przedszkolach, szkołach i zespołach, mają zastosowanie przepisy ust. 1-3, 5, 6 i 8-13.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646 i 655) w art. 28:

1)
w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z:

a) wychowaniem i kształceniem specjalnym,

b) zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,

c) zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116), w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 42d ust. 3 tej ustawy,

d) finansowaniem świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.";

2)
w ust. 6 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz liczby uczniów w szkołach niebędących szkołami specjalnymi, w związku z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 42d ust. 3 tej ustawy;".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują:

1) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) datę wydania odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;

3) datę przedłożenia w szkole lub placówce oświatowej odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;

4) datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub kształcenia specjalnego, zorganizowanych na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;

5) informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;

6) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub w grupie;

7) liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;

8) liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974), ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub zespołowe;

9) liczbę godzin zajęć odpowiednio rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, i w indywidualnym programie zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub zespołowe;

10) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

11) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez specjalistów zatrudnionych dodatkowo w ramach współorganizowania kształcenia specjalnego;

12) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez pomoc nauczyciela.";

2)
w art. 13 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;";

3)
w art. 14 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1079) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1.";

2)
w art. 26b ust. 24-26 otrzymują brzmienie:

"24. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wyniki monitoringu karier absolwentów, opracowane w szczególności w formie raportu krajowego, raportów wojewódzkich i branżowych oraz raportów dla szkół, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.

25. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w ust. 22, przez okres 3 miesięcy od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wyników monitoringu karier absolwentów, o których mowa w ust. 24.

26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu karier absolwentów w formie raportu krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. W raporcie nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu karier absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób.";

3)
w art. 29:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 wyrazy "art. 128 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 128 ust. 1 i 8",
w pkt 3 wyrazy "art. 117 ust. 8 oraz art. 127 ust. 6 i 17" zastępuje się wyrazami "art. 117 ust. 8, art. 125a ust. 5 oraz art. 127 ust. 6, 16a, 17 i 17a",
b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 130 ust. 6a, art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 ust. 6 oraz art. 156 ust. 1 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;";

4)
po art. 30c dodaje się art. 30d w brzmieniu:

"Art. 30d. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powoływać zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby.

2. Ekspertom, o których mowa w ust. 1, za przedstawienie opinii lub ekspertyzy przysługuje wynagrodzenie finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie wyższe niż 60% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, biorąc pod uwagę zakres i pracochłonność wykonania opinii lub ekspertyzy oraz wykorzystanie materiałów pomocniczych niezbędnych do jej wykonania, a także doświadczenie zawodowe lub tytuł naukowy lub zawodowy eksperta.

3. Członkom zespołów doradczych, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.";

5)
w art. 117 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 tej ustawy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację, o której mowa w art. 118;";

6)
w art. 118:
a)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8.",

b)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat. Przepisy ust. 2-7 stosuje się.";

7)
po art. 125 dodaje się art. 125a w brzmieniu:

"Art. 125a. 1. Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, informują organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, a także konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia.

7. Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.";

8)
w art. 127:
a)
po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

"16a. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Przepisy art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.",

b)
po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu:

"17a. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę oraz szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne - także dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwiają dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";

9)
w art. 128 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

"4. Szkoła, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, oraz w porozumieniu z kierownikiem tego podmiotu i organem prowadzącym tę szkołę, umożliwia uczniowi realizację w podmiocie leczniczym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przepisy art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4, organizuje się uczniowi odpowiednio do wskazań lekarza prowadzącego leczenie ucznia.

6. Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego przez niego lekarza, może - ze względu na stan zdrowia ucznia - zezwolić na:

1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych;

3) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez lekarza.

7. W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie leczniczym krócej niż 9 dni dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, może odstąpić od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; nie dotyczy to ucznia przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji.

8. Warunki korzystania przez ucznia, który realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ust. 4, z urządzeń technologicznych (sprzętu komputerowego, elektronicznego) i pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania i bezpiecznego użytkowania określa umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, a podmiotem leczniczym, w którym uczeń przebywa.";

10)
w art. 130 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Czynności określone w art. 150 ust. 7-9 i art. 158 ust. 6-9 mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8.";

11)
w art. 146 w ust. 1 wyrazy "art. 131 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 6a";
12)
w art. 150 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie:

1) 14 dni - w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 131, art. 137 ust. 1, art. 138 ust. 1

i art. 139;

2) 5 dni - w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 134-136, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4

i art. 140-147.";

13)
w art. 158:
a)
w ust. 6 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "3 dni",
b)
w ust. 7 wyrazy "5 dni" zastępuje się wyrazami "3 dni",
c)
w ust. 8 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "3 dni",
d)
w ust. 9 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "3 dni";
14)
w art. 168:
a)
w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku:

a) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,

b) placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 - formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a, którą placówka albo centrum będzie prowadzić;",

w pkt 3 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

"ca) w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, ",

b)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2.",

c)
w ust. 11 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

"6b) w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 - określenie formy pozaszkolnej, którą prowadzi odpowiednio placówka albo centrum;";

15)
w art. 172 w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;",

b)
po pkt 4d dodaje się pkt 4e w brzmieniu:

"4e) poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a - w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;",

c)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe - z tym że statut placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, prowadzących te kursy uwzględnia warunki, o których mowa w art. 147 ust. 1;";

16)
po art. 173 dodaje się art. 173a w brzmieniu:

"Art. 173a. Przepisy art. 125a ust. 1-5 i 7, art. 127 ust. 16a i 17a, art. 128 ust. 4-8 oraz przepisy wydane na podstawie art. 125a ust. 6 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek.".

Art.  6. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 295 uchyla się ust. 1 i 3;
2)
w art. 297 w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, z uwzględnieniem art. 127 i art. 127a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 20-26 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), a także z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy - Prawo oświatowe w zakresie przeprowadzania tego egzaminu w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022.";

3)
w art. 302a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przystępują:";

4)
w art. 304 wyrazy "31 sierpnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2024 r.";
5)
w art. 363 po wyrazach "dotychczasowych szkołach artystycznych" dodaje się wyrazy

"albo do czasu zakończenia przeprowadzania egzaminu maturalnego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 297 ust. 2 albo art. 302a ust. 1".

Art.  7. 

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 73a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zawieranie i rozliczanie umów, o których mowa w ust. 2.";

2)
po art. 75 dodaje się art. 75a i art. 75b w brzmieniu:

"Art. 75a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania może udzielić dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z:

1) realizacją programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90x ustawy o systemie oświaty;

2) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;

3) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.

Art. 75b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a,

2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania,

3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a

- mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości danych przekazywanych na potrzeby przyznawania i rozliczania tej dotacji.".

Art.  8. 

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.";

2)
uchyla się art. 126;
3)
w art. 127 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, spełniający warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.";

4)
po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu:

"Art. 127a. 1. Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzq i art. 44zzra ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

5)
w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4, oraz z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).";

6)
po art. 143 dodaje się art. 143a w brzmieniu:

"Art. 143a. W przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy zmienianej w art. 1, oraz w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, pierwszy cykl szkolenia branżowego, o którym mowa w art. 70c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, w łącznym wymiarze 40 godzin, wynosi 4 lata.".

Art.  9. 
1. 
Egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 2022/2023, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. Przepisu art. 44zu ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
3. 
Dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wraz z aneksami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 5, które powinien posiadać absolwent szkoły podstawowej, biorąc pod uwagę, aby te wymagania egzaminacyjne były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, określonymi w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5.
Art.  10. 
1. 
Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany dla:
1)
absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich - począwszy od roku szkolnego 2022/2023,
2)
absolwentów pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2023/2024,
3)
absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - począwszy od roku szkolnego 2023/2024

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5, z uwzględnieniem art. 11-18.

2. 
Począwszy od roku szkolnego:
1)
2027/2028 - dla absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
2)
2028/2029 - dla absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum,
3)
2029/2030 - dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum

- egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5.

Art.  11. 
1. 
Dla absolwentów, o których mowa w art. 10 ust. 1, w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1.
3. 
Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 przepisy ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do:
1)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu podstawowego;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu rozszerzonego;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;
5)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu dwujęzycznego.
4. 
Dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wraz z aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 13 czerwca 2022 r.
5. 
Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ust. 4, wskazują, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 12.
6. 
Dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 obowiązują komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy zmienianej w art. 1, wraz z aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 13 czerwca 2022 r.
7. 
Aneksy do komunikatów w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 6, wskazują zadania, które nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 12.
Art.  12. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5, które powinien posiadać absolwent szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, uwzględniając szczególne warunki, w jakich było prowadzone kształcenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Art.  13. 
1. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, zdał egzamin maturalny, jeżeli:
1)
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz
2)
przystąpił do przedmiotu dodatkowego w części pisemnej - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, spełniający warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
Art.  14. 

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej albo tego samego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem art. 44zzm ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1. Przepis art. 44zzm ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art.  15. 
1. 
Absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Przepis art. 44zzn ust. 3 i 7 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
Absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu egzamin ten został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 44zzd ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1. Przepis art. 44zzn ust. 3 i 7 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony w art. 13 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
Art.  16. 

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1. Przepis art. 44zzna ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art.  17. 

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy zmienianej w art. 1, świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, spełnił warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2.

Art.  18. 
1. 
Od roku szkolnego 2024/2025 do absolwenta, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024 i nie zdał tego egzaminu, stosuje się art. 44zzl ust. 1 lub 1a ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Od roku szkolnego 2024/2025 dla absolwentów, o których mowa w ust. 1, egzamin maturalny, do którego przystępują ponownie, jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5.
Art.  19. 
1. 
Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 44zzza pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące sposobu składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
2. 
Przepis art. 9c ust. 2ab ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do:
1)
egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 302a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
3)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  20. 
1. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 21 oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do:
1)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu podstawowego;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu rozszerzonego;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;
5)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu dwujęzycznego.
4. 
Dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., wraz z aneksami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5.
Art.  21. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., które powinien posiadać absolwent szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, biorąc pod uwagę, aby te wymagania egzaminacyjne były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały absolwentów przystępujących do tego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, określonymi w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5.

Art.  22. 

Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2021/2022 nie wlicza się:

1)
przystąpienia przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022;
2)
przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 złożył informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5;
3)
przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2021/2022 zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu lub danych przedmiotów;
4)
przypadku, gdy absolwent zadeklarował w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
Art.  23. 
1. 
W przypadku absolwenta, który w roku szkolnym 2019/2020 przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2020 r.
2. 
W przypadku absolwenta, który w roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2021 r.
3. 
W przypadku absolwenta, który w roku szkolnym 2021/2022 przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2022 r.
Art.  24. 
1. 
Absolwent, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 297a ustawy zmienianej w art. 6, który przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy w latach szkolnych 2019/2020-2023/2024 i nie zdał tego egzaminu w tych latach z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z uwzględnieniem art. 23. Przepisy art. 44zzn ust. 3, 4 i 7 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
Absolwent, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 297a ustawy zmienianej w art. 6, który przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy w latach szkolnych 2019/2020-2023/2024 i nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z uwzględnieniem art. 2
3. 
Przepisy art. 44zzn ust. 3, 4 i 7 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
Art.  25. 

Absolwent, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 297a ustawy zmienianej w art. 6, który przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy w latach szkolnych 2019/2020-2023/2024, nie zdał tego egzaminu w tych latach i w kolejnych latach przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zdał ten egzamin, jeżeli spełnił warunki zdania tego egzaminu obowiązujące w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Art.  26. 

Od roku szkolnego 2024/2025 egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

Art.  27. 

Do programów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 90 w ustawy zmienianej w art. 1, ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  28. 

W przypadku dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznanej do dnia 31 grudnia 2022 r., przepisu art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) nie stosuje się.

Art.  29. 

Przepisy art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023, z tym że w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może być niższa niż:

1)
1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
2)
1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
3)
0,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
4)
0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.
Art.  30. 
1. 
W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, ulega zwiększeniu o kwotę 514 500 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.
2. 
Na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli kwotę 514 500 tys. zł części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększoną zgodnie z ust. 1, pomniejszoną o rezerwę 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej, między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
3. 
W przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, do podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uwzględnia się również liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz liczbę uczniów w szkołach niebędących szkołami specjalnymi, w związku z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
4. 
Do podziału, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 28 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bierze się pod uwagę zatrudnienie nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
5. 
Do podziału, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4, według stanu na dzień 30 września 2021 r.
6. 
Podziału, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się do dnia 15 lipca 2022 r.
Art.  31. 
1. 
W przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określając sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2023 i 2024, zamiast uwzględniania art. 28 ust. 6 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz liczbę uczniów w szkołach niebędących szkołami specjalnymi, w związku z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
2. 
Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2023 i 2024 stosuje się przepisy art. 28 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bierze się pod uwagę zatrudnienie nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
Art.  32. 
1. 
W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 30 ust. 1, kwota dotacji, o której mowa w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 3, art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, ulega aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, do dnia 31 sierpnia 2022 r.
2. 
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w stosunku do dotacji udzielanych:
1)
przedszkolom i szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku gdy podstawowa kwota dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 7, jest niższa niż kwota przewidziana na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej;
2)
szkołom niebędącym szkołami specjalnymi.
Art.  33. 
1. 
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmują również liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., do czasu zakończenia kształcenia w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
2. 
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole, o których mowa w art. 14 pkt 11a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmują również liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., do czasu zakończenia kształcenia w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
Art.  34. 

Obsadzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5 zachowuje moc.

Art.  35. 

Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, które rozpoczęły się przed dniem 13 czerwca 2022 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Art.  36. 
1. 
Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w danej formie pozaszkolnej złożony i nierozpatrzony przed dniem 13 czerwca 2022 r. rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Kurator oświaty wzywa podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed dniem 13 czerwca 2022 r., do dostosowania tego wniosku do przepisów art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
W przypadku niedostosowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
Art.  37. 
1. 
Do zgłoszeń o wpis do ewidencji niepublicznych placówek, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 13 czerwca 2022 r., stosuje się przepisy art. 168 i art. 172 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wzywa podmiot, który złożył zgłoszenie o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, przed dniem 13 czerwca 2022 r., do dostosowania zgłoszenia o wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, do przepisów art. 168 i art. 172 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
W przypadku niedostosowania zgłoszenia o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Art.  38. 

Niepubliczne szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia zawodowego, prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 5, dostosują statuty do przepisów art. 172 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Art.  39. 
1. 
Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatkowe finansowanie realizacji zadania, o którym mowa w art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 29, dla przedszkoli, szkół, oraz zespołów, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzonych i dotowanych przez organy administracji rządowej:
1)
w 2022 r. - 4 000 tys. zł;
2)
w 2023 r. - 13 700 tys. zł;
3)
w 2024 r. - 17 500 tys. zł;
4)
w 2025 r. - 25 100 tys. zł;
5)
w 2026 r. - 26 600 tys. zł;
6)
w 2027 r. - 28 100 tys. zł;
7)
w 2028 r. - 29 700 tys. zł;
8)
w 2029 r. - 31 300 tys. zł;
9)
w 2030 r. - 33 100 tys. zł;
10)
w 2031 r. - 34 900 tys. zł.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.
3. 
W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w ust. 1, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych określona w art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 29, ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu na rok szkolny rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku budżetowego w taki sposób, aby wydatki w danym roku budżetowym na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń po pomniejszeniu o roczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obliczonymi według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r. nie przekraczały limitu określonego w ust. 1 dla danego roku budżetowego.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje obliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", pomniejszone, zgodnie z ust. 3, wartości łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych:
1)
w roku 2022 - do dnia 13 czerwca;
2)
począwszy od roku 2023 - do dnia 1 marca danego roku budżetowego.
Art.  40. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 44zzza i art. 90v ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 44zzza i art. 90v ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.;
2)
art. 90u ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące realizacji danego programu rządowego przyjętego odpowiednio na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu zakończenia realizacji danego programu rządowego i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
3)
art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2022 r. i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
Art.  41. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7-13 i 16 oraz art. 34, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1116

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Data aktu: 12/05/2022
Data ogłoszenia: 26/05/2022
Data wejścia w życie: 01/09/2022, 27/05/2022