Tryb mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski

Na podstawie art. 140 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb mianowania na:
1)
pierwszy stopień oficerski (podporucznika);
2)
stopnie oficerskie generałów i admirałów;
3)
stopień wojskowy Marszałka Polski.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
wniosku o mianowanie - należy przez to rozumieć wniosek o mianowanie odpowiednio na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopnie oficerskie generałów lub admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski.
§  3. 
1. 
Wniosek o mianowanie Minister Obrony Narodowej przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż czterdzieści pięć dni przed przewidywanym terminem mianowania.
2. 
W przypadku określonym w art. 140 ust. 5 pkt 2 ustawy wniosek o mianowanie Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż dwadzieścia jeden dni przed przewidywanym terminem mianowania.
3. 
Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski żołnierza, który ukończył naukę w uczelni wojskowej lub szkolenie wojskowe, Minister Obrony Narodowej przedstawia nie później niż trzydzieści dni przed przewidywanym terminem mianowania.
4. 
W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie może być przedstawiony bez zachowania terminów określonych w ust. 1- 3.
5. 
Wzór wniosku o mianowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. 
Wzór wniosku o mianowanie, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
W przypadku przedstawienia wniosku o mianowanie zawierającego niekompletne lub błędne dane albo powzięcia informacji o fakcie podważającym zasadność mianowania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do organu, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie, o uzupełnienie lub poprawienie wniosku albo o przedstawienie informacji o fakcie podważającym zasadność mianowania.
§  5. 
Jeżeli po przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie zostaną ujawnione fakty podważające zasadność mianowania, organ, który wystąpił z wnioskiem, niezwłocznie zawiadamia o tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może przekazać wniosek o mianowanie Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub właściwej komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaopiniowania.
§  7. 
Mianowanie na stopień wojskowy następuje z dniem określonym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
1. 
Mianowanemu żołnierzowi wystawia się:
1)
w przypadku mianowania na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) - akt mianowania w formie patentu oficerskiego;
2)
w przypadku mianowania na stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski - akt mianowania.
2. 
Akt mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi druk na papierze, w poziomie, o wymiarach 420 mm x 300 mm. U góry znajduje się wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej o polu tarczy szrafowanym pionowo, a w wydzielonych, podobnie szrafowanych polach po bokach, stylizowany ornament z gałązek wawrzynu. Pod wizerunkiem godła znajduje się majuskułowy napis PATENT OFICERSKI i poniżej odpowiednio tekst:
1)
"Stwierdzam, że Pan/Pani ..., syn/córka ..., wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego stopnia oficerskiego i gotowość poświęcenia wszystkiego ku dobru i chwale Ojczyzny, z dniem ... uzyskał(a) stopień ...";
2)
"Stwierdzam, że Pan/Pani ..., syn/córka ..., za zasługi na rzecz obronności państwa pośmiertnie z dniem ... został(a) mianowany(-na) na stopień ...";
3)
"Stwierdzam, że Pan/Pani ..., syn/córka ..., w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego pośmiertnie z dniem ... został(a) mianowany(-na) na stopień ...";
4)
"Stwierdzam, że Pan/Pani ..., syn/córka ..., w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie z dniem ... został(a) mianowany(-na) na stopień ... ".
3. 
Tekst aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest ujęty po bokach i dołem wydzielonymi polami tworzącymi szrafowaną pionowo ramę, w której są cztery historyczne wizerunki herbu Orzeł Biały; z lewej strony u góry znajduje się wizerunek Orła Piastów, z prawej strony u góry wizerunek Orła Jagiellonów, z lewej strony u dołu wizerunek Orła królów elekcyjnych, z prawej strony u dołu wizerunek Orła wzór 1919 odrodzonej Rzeczypospolitej; pola tarcz herbowych są szrafowane pionowo. Pomiędzy herbami z lewej strony znajduje się panoplium z półzbroi husarskiej, szabli i kopii z proporcem, pomiędzy herbami z prawej strony jest panoplium z kurtki ułańskiej z czapką, szablą i lancą z proporcem. W dolnym polu ramy wypełnionym stylizowanym ornamentem z gałązek dębiny jest pisany majuskułą napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.
4. 
Akt mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi druk na papierze, w poziomie, o wymiarach 500 mm x 350 mm. U góry znajduje się wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej o polu tarczy szrafowanym pionowo, a w wydzielonych polach po bokach ornament wyobrażający wężyk generalski, nad którym są stylizowane liście wawrzynu. Pod wizerunkiem godła znajduje się majuskułowy napis AKT MIANOWANIA i poniżej odpowiednio tekst:
1)
"Na wniosek Ministra Obrony Narodowej ku dobru i chwale Ojczyzny mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...";
2)
"Na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi na rzecz obronności państwa pośmiertnie mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...";
3)
"Na wniosek Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego pośmiertnie mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...";
4)
"Na wniosek Ministra Obrony Narodowej w uznaniu szczególnych zasług z tytułu udziału działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...".
5. 
Tekst aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest ujęty po bokach i dołem wydzielonymi polami tworzącymi szrafowaną pionowo ramę wypełnioną stylizowanym ornamentem z gałązek wawrzynu, wśród których są po lewej stronie, od góry: wizerunek orła generałów (admirałów), odznaka Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i u dołu rokustanowienia Orderu - 1792. Po prawej stronie jest wizerunek orła generałów (admirałów), odznaka Krzyża Kawalerskiego Orderu Krzyża Wojskowego i u dołu rokustanowienia Orderu - 2006. W dolnym polu ramy, pomiędzy stylizowanymi gałązkami wawrzynu, jest pisany majuskułą napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.
6. 
W przypadkach tego wymagających w akcie mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyrazy "Pana/Panią" zastępuje się wyrazami "Księdza/Biskupa/Arcybiskupa".
7. 
Wzór aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
8. 
Wzór aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Akt mianowania na stopnie oficerskie generałów i admirałów lub na stopień wojskowy Marszałka Polski oraz w przypadku określonym w art. 140 ust. 15 ustawy podpisuje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Akt mianowania w przypadkach innych niż określone w ust. 1 podpisuje i wręcza Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba, o ile czynności tych nie podjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. O zamiarze podpisania i wręczenia aktu mianowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia się Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może upoważnić inne osoby do wręczania aktów mianowania na stopnie oficerskie generałów i admirałów lub na stopień wojskowy Marszałka Polski oraz w przypadku określonym w art. 140 ust. 15 ustawy, w szczególności w przypadku przebywania mianowanych żołnierzy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§  10. 
1. 
Mianowanemu żołnierzowi wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
2. 
Żołnierza mianowanego na stopień wojskowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lub 3, oraz organ występujący z wnioskiem o mianowanie powiadamia się o wręczeniu aktu mianowania co najmniej na siedem dni przed planowaną datą jego wręczenia.
3. 
Wręczenie aktu mianowania może być w szczególności połączone z obchodami świąt narodowych lub wojskowych.
§  11. 
1. 
Żołnierza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, oraz organ występujący z wnioskiem o mianowanie powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.
2. 
W wyjątkowych przypadkach, w których mianowany żołnierz nie może przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania można wręczyć w miejscu jego pobytu.
3. 
W przypadku śmierci mianowanego żołnierza przed wręczeniem aktu mianowania oraz w przypadku określonym w art. 140 ust. 15 ustawy, akt mianowania wręcza się najbliższemu członkowi rodziny po zmarłym żołnierzu. Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O MIANOWANIE NA …………………. 1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O MIANOWANIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PATENT OFICERSKI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

AKT MIANOWANIA

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz. U. poz. 1554), które traci moc na podstawie art. 823 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1075

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski.
Data aktu: 17/05/2022
Data ogłoszenia: 20/05/2022
Data wejścia w życie: 21/05/2022