Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

Na podstawie art. 123 ust. 1f ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dyrektor pokazu lotniczego - osobę odpowiedzialną za zapewnienie, aby organizacja i wykonanie operacji lotniczych podczas pokazu lotniczego były zgodne z przepisami;",

b)
po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) teren pokazu lotniczego - wydzielony na potrzeby przeprowadzenia pokazu lotniczego teren o określonych granicach, oznakowany w widoczny sposób, jeżeli ukształtowanie i właściwości terenu na to pozwalają, oraz udostępniony organizatorowi pokazu lotniczego przez właściciela terenu lub zarządzającego terenem w celu przeprowadzenia pokazu lotniczego;";

2)
w § 5:
a)
w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nazwę dokumentu pilota statku powietrznego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania lotów akrobacyjnych, z wyłączeniem członków załóg statków powietrznych lotnictwa państwowego;",

b)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Do zgody Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 9 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-6 i 7a.";

3)
w § 7 w ust. 2 w pkt 3:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wyznaczone miejsce startu i lądowania oraz mapę terenu, nad którym ma być wykonany pokaz lotniczy i loty treningowe do tego pokazu, zawierającą:",

b)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wydzieloną na potrzeby pokazu lotniczego przestrzeń powietrzną, która swoim rozmiarem obejmuje strefę pokazu lotniczego oraz teren pokazu lotniczego,",

c)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) opis strefy dla publiczności wraz z określeniem bezpiecznej minimalnej odległości linii pokazu lotniczego od strefy dla publiczności oraz bezpiecznej minimalnej odległości między osią drogi startowej a granicą strefy dla publiczności przy starcie i lądowaniu statków powietrznych podczas pokazu lotniczego,";

4)
w § 8:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do programu pokazu lotniczego, o którym mowa w art. 123 ust. 1b ustawy, organizator pokazu lotniczego dołącza:",

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) ocenę ryzyka operacji lotniczych objętych programem pokazu lotniczego;

5) plan reagowania awaryjnego obejmujący plan zarządzania zdarzeniami w trakcie lub po zaistnieniu sytuacji awaryjnej, przygotowany przez organizatora pokazu lotniczego na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka operacji lotniczych objętych programem pokazu lotniczego.",

b)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ocenę ryzyka operacji lotniczych objętych programem pokazu lotniczego;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) plan reagowania awaryjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;";

5)
w § 9:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor pokazu lotniczego jest niezależny od organizatora pokazu lotniczego przy podejmowaniu decyzji mających wpływ na bezpieczną organizację i wykonanie operacji lotniczych podczas pokazu lotniczego.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dyrektor pokazu lotniczego może zawiesić lub przerwać pokaz lotniczy w przypadku stwierdzenia podczas pokazu lotniczego zagrożenia bezpieczeństwa zgromadzonej publiczności ze strony statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym, zagrożenia bezpieczeństwa załóg tych statków powietrznych lub niespełnienia przez organizatora pokazu lotniczego na terenie pokazu lotniczego warunków bezpieczeństwa określonych w programie pokazu lotniczego lub określonych w zgodzie Prezesa Urzędu na przeprowadzenie pokazu lotniczego, wyrażonej w trybie art. 123 ust. 1b ustawy, informując o tym organizatora pokazu lotniczego.";

6)
w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Urzędu może:

1) odwołać pokaz lotniczy - w przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem pokazu lotniczego niespełnienia przez organizatora pokazu lotniczego na terenie pokazu lotniczego warunków bezpieczeństwa określonych w programie pokazu lotniczego lub określonych w zgodzie Prezesa Urzędu na przeprowadzenie pokazu lotniczego, wyrażonej w trybie art. 123 ust. 1b ustawy, informując o tym organizatora pokazu lotniczego;

2) zawiesić lub przerwać pokaz lotniczy - w przypadku stwierdzenia podczas pokazu lotniczego zagrożenia bezpieczeństwa zgromadzonej publiczności ze strony statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym, zagrożenia bezpieczeństwa załóg tych statków powietrznych lub niespełnienia przez organizatora pokazu lotniczego na terenie pokazu lotniczego warunków bezpieczeństwa określonych w programie pokazu lotniczego lub określonych w zgodzie Prezesa Urzędu na przeprowadzenie pokazu lotniczego, wyrażonej w trybie art. 123 ust. 1b ustawy, informując o tym organizatora pokazu lotniczego.";

7)
w § 36:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku lotów innych niż akrobacyjne wysokość lotu nad terenem w ramach pokazu lotniczego nie może być mniejsza niż:

1) 100 m (300 ft) - podczas lotów kategorii I statków powietrznych i kategorii II statków powietrznych z przechyleniem do 60° i wznoszeniem lub pochyleniem do 45°;

2) 50 m (150 ft) - podczas lotów kategorii III statków powietrznych i śmigłowców z przechyleniem do 60° i wznoszeniem lub pochyleniem do 45°;

3) 30 m (100 ft) - podczas lotów motolotni lub paraplanu.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Loty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane poniżej minimalnych wysokości, jeżeli zostało to ujęte w programie pokazu lotniczego, na którego przeprowadzenie Prezes Urzędu wyraził zgodę, w trybie art. 123 ust. 1b ustawy, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych lotów oraz uprawnień i doświadczenia pilotów.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podczas pokazu lotniczego skoków spadochronowych:

1) otwarcie spadochronu przeprowadza się na wysokości nie mniejszej niż 500 m (1650 ft), a w przypadku spadochronu desantowego nieszybującego - na wysokości nie mniejszej niż 300 m (1000 ft); przepisu nie stosuje się do spadochronu towarowego;

2) spadochron używany w pokazie lotniczym jest wyposażony w automatyczne urządzenie aktywujące spadochron zapasowy (automat spadochronowy) w przypadku nieotwarcia się spadochronu głównego - jeżeli jest to wymagane przez dyrektora pokazu lotniczego ze względów bezpieczeństwa;

3) skoczkowie spadochronowi uczestniczący w pokazie lotniczym są wyposażeni w urządzenia radiowe do komunikacji z kierownikiem skoków - jeżeli jest to wymagane przez dyrektora pokazu lotniczego ze względów bezpieczeństwa.";

8)
po § 45 dodaje się § 45a i § 45b w brzmieniu:

"§ 45a. Organizator pokazu lotniczego, w przypadku gdy pokaz lotniczy jest organizowany na lotnisku lub lądowisku, z którego będą wykonywane operacje startu i lądowania statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym, zapewnia członkom załóg statków powietrznych podczas pokazu lotniczego pomieszczenie o ograniczonym dostępie dla publiczności, które jeśli temperatura na zewnątrz pomieszczenia przekracza 28°C jest klimatyzowane.

§ 45b. Organizator pokazu lotniczego zapewnia zakończenie prac związanych z koszeniem obszarów trawiastych lotniska lub lądowiska, na którym wyznaczono strefy pokazu lotniczego lub z którego będą wykonywane operacje startu i lądowania statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym, nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia pokazu lotniczego.".

§  2. 
1. 
Do programu pokazu lotniczego:
1)
zawartego we wniosku, o którym mowa w art. 123 ust. 1b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898), złożonym i nierozpatrzonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
dołączonego do powiadomienia, o którym mowa w art. 123 ust. 1d ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. 
Do organizatora pokazu lotniczego i dyrektora pokazu lotniczego wyznaczonych dla pokazów lotniczych objętych:
1)
wnioskiem, o którym mowa w art. 123 ust. 1b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, złożonym i nierozpatrzonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
powiadomieniem, o którym mowa w art. 123 ust. 1d ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy § 9 ust. 1a i 4, § 45a i § 45b rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. 
Zgoda na przeprowadzenie pokazu lotniczego, o której mowa w art. 123 ust. 1b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wydana na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje ważność.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonego i nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.107

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.
Data aktu: 11/01/2022
Data ogłoszenia: 17/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022