Szczegółowy sposób funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 393 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska, zwanej dalej "Radą".
§  2. 
1. 
Pracami Rady kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch zastępców przewodniczącego.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Rady kieruje wskazany przez niego zastępca przewodniczącego.
3. 
Do zadań przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady, w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Rady - z własnej inicjatywy, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu lub zastępcy przewodniczącego;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Rady;
3)
planowanie i organizowanie prac Rady, w tym ustalanie terminów i programów posiedzeń Rady, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez ministra właściwego do spraw klimatu lub zastępców przewodniczącego;
4)
powierzanie osobom wchodzącym w skład Rady wykonywania określonych czynności służących realizacji zadań Rady;
5)
zapraszanie - z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego, członka Rady lub sekretarza - specjalistów, z głosem doradczym, do udziału w pracach Rady;
6)
tworzenie grup roboczych z udziałem osób wchodzących w skład Rady lub specjalistów.
§  3. 
1. 
Sekretarz Rady kieruje pracami związanymi z obsługą biurową Rady.
2. 
Czynności techniczne związane z obsługą biurową Rady, w tym protokołowanie posiedzeń Rady, wykonuje pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu, właściwej do zapewnienia obsługi biurowej Rady, wyznaczony przez dyrektora tej komórki.
§  4. 
1. 
Rada obraduje na posiedzeniach.
2. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady oraz program posiedzenia Rady wraz z materiałami dotyczącymi tego posiedzenia są wysyłane osobom wchodzącym w skład Rady nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. 
Osoba wchodząca w skład Rady, która nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu, informuje o tym przewodniczącego, za pośrednictwem sekretarza, przy użyciu poczty elektronicznej.
4. 
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu.
5. 
Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Rady odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zapewniają:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w trakcie obrad;
3)
udział w posiedzeniu wyłącznie członków Rady, zaproszonych specjalistów i pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 2.
6. 
Rada może rozpatrywać sprawy, w tym wydawać opinie, w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym decyduje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - zastępujący go zastępca przewodniczącego.
7. 
Wymiana materiałów, dokumentów i zawiadomień, a także zaproszeń specjalistów do udziału w pracach Rady jest dokonywana przy użyciu poczty elektronicznej.
§  5. 
1. 
Rada wydaje opinie oraz przedstawia propozycje i wnioski w formie uchwał.
2. 
Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.
3. 
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów z udziałem co najmniej połowy składu Rady.
4. 
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos zastępującego go zastępcy przewodniczącego.
5. 
Osoba wchodząca w skład Rady, która nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
6. 
Uchwałę Rady podpisuje przewodniczący i przedkłada ją niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw klimatu.
§  6. 
1. 
Posiedzenia Rady są protokołowane w formie pisemnej, a przebieg obrad jest rejestrowany przy użyciu urządzenia rejestrującego dźwięk.
2. 
Protokół posiedzenia Rady zawiera:
1)
datę i czas trwania posiedzenia;
2)
imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz wskazanie podmiotu reprezentowanego - w przypadku członków Rady biorących udział w posiedzeniu;
3)
imię i nazwisko - w przypadku zaproszonych specjalistów biorących udział w posiedzeniu;
4)
informację na temat przebiegu obrad i rozpatrywanych spraw;
5)
informację, o której mowa w § 4 ust. 3.
3. 
Protokół posiedzenia Rady jest podpisywany przez sekretarza i przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - przez zastępującego go zastępcę przewodniczącego.
4. 
Przebieg obrad Rady zarejestrowany przy użyciu urządzenia rejestrującego dźwięk jest utrwalany na nośniku danych. Nagranie dźwiękowe z przebiegu obrad Rady, utrwalone na nośniku danych, podlega zniszczeniu niezwłocznie po podpisaniu protokołu.
5. 
Protokoły posiedzeń Rady są przechowywane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw klimatu przez okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu.
§  7. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 702).
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021