Przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia.

Dz.U.2021.627
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia 1
Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) zarządza się, co następuje:
§  1.  Obowiązkowi powiadomienia nie podlega wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jeżeli:
1) stężenie promieniotwórcze naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach stałych nie przekraczagranicznych wartości określonych w załączniku do rozporządzenia,
2) stężenie promieniotwórcze naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach ciekłych lub gazowych nie przekraczagranicznych wartości określonych w załączniku do rozporządzenia, przy czym:
a) dawki, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz
b) przyrost dawki, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności w wyniku tej działalności, jest nie większy niż 1 milisiwert (mSv) w ciągu roku kalendarzowego

- a wykonywana działalność nie powoduje zwiększenia sumarycznego stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych radu Ra-226 i radu Ra-228 w wodzie, która może mieć wpływ na jakość wody pitnej lub inne drogi narażenia na promieniowanie jonizujące, do poziomu przekraczającego 1 kilobekerel na metr sześcienny (kBq/m3).

§  2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonania powiadomienia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania powiadomienia, dokonają w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia takiego powiadomienia albo zakończą tę działalność.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

GRANICZNE WARTOŚCI STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAŁACH STAŁYCH, CIEKŁYCH LUB GAZOWYCH

Izotop promieniotwórczy Stężenie promieniotwórcze w kilobekerelach na kilogram (kBq/kg)1)
1 2
z szeregu uranu U-238 1,00E+00
z szeregu toru Th-232 1,00E+00
potas K-40 1,00E+01
1) Wartości stężenia promieniotwórczego zapisano w postaci wykładniczej, gdzie liczba po literze E oznacza wykładnik całkowity liczby 10.
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.627

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia.
Data aktu: 10/03/2021
Data ogłoszenia: 06/04/2021
Data wejścia w życie: 07/05/2021