Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych 2 (3

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia "WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII" w:
a)
części " 1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P" w tabeli uchyla się lp. 6 i 97,
b)
części "2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P" w tabeli po lp. 63 dodaje się lp. 64-70 w brzmieniu:
64 AB-FUBINACA N-(1 -amino-3 -metylo-1 -oksobutan-2-ylo)-1 -(4-fluorobenzylo)- 1H-indazol-3 -karboksyamid
65 5F-AMB 5F-AMB-PINACA 2-N-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
66 5F-MDMB-PICA 2-(([ 1 -(5-fluoropentylo)- 1H-indol-3 -ilo]karbonylo)amino-3,3-dimetylobutanian metylu
67 4F-MDMB-BINACA 2-(l-[(4-fluorobutylo)-17f-indazol-3-ilo]karboksyamid)-3,3-dimetylobutanian metylu
68 4-CMC 4-chlorometkatynon,

klefedron

1 -(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1 -on
69 HEX-EN N-etyloheksedron.

alfa-etyloaminoheksanofenon

2-(etyloamino)-1 -feny 1o heksan-1-on
70 Alfa-PHP, α-PHP 1 -fenylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)heksan-1 -on
c)
części "4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P" w tabeli:
uchyla się lp. 1,
po lp. 73 dodaje się lp. 74 i 75 w brzmieniu:
74 FLU ALPRAZOLAM 8-chloro-6-(2-fluorofenylo)-1 -metylo-4//- [1,2,4] triazolo[4,3-a][l,4]benzodiazepina
75 ETIZOLAM 4-(2-сhlorofenylо)-2-еtуlо-9-metуlо-6h-tiе- no[3,2-f][ 1.2.4]triazolo[4.3-a][ 1,4]diazepina
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia "WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY" w części " 1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N" w tabeli:
a)
uchyla się lp. 6,
b)
po lp. 202 dodaje się lp. 203 i 204 w brzmieniu:
203 KROTONYLOFENTANYL (2E) -N-fenylo-N- [ 1 -(2 -fenyloetylo) -4 -pipery dy - nylo] -2-butenamid
204 WALERYLOFENTANYL NIH10488 N-fenylo-N-[l-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo)]

pentanamid

3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia "WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH":
a)
w części "1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych" w tabeli:
uchyla się lp. 6 i 27,
po lp. 37 dodaje się lp. 38-52 w brzmieniu:
38 FLUNITRAZOLAM 6-(2-fluorofenylo)-1-metуlо-8-nitгo-4H-[f] [ 1,2,4]triazolo [4,3-a] [ 1,4]benzodiazepam
39 FLUBROMAZEPAM 7-bromo-5-(2-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-l .4-benzodiazepin-2-on
40 4-HO-DET 4-hydroksy-.N,N-dietylotryptamina 3 - [2-(dietyloamino)etylo] - 1H-indol-4-ol
41 DPT N,N-dipropylotryptamina 3 - [2-(dipropyloamino)etylo] - 1H-indol
42 DCK deschloroketamina 2-fenylo-2-(metyloamino)-cykloheksan-1 -on
43 AL-LAD 6-allilo-N,N-dietylo-9,10-didehydroergo-

lino-8-karboksyamid,

6-allil-6-nor-LSD

(6aR.9R)-N,N-dietylo-7-prop-2-enylo-6.6a.8.9-tetrahydroindolo-[4.3-fg]chinolino-9-karboksyamid
44 1P-LSD N,N-dictvlo-6-metvlo-1 -propionylo-9.10-di-

dehydroergolino-8-karboksyamid,

dietyloamid kwasu 1-propionylolizergowego

(6aR,9R)-N, N-dietylo-7-metylo-4-propanoilo-6,6a,8,9-tetrahydroindolo-[4,3-fg]chino-

lino-9-karboksyamid

45 2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina 2-(2-fluorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan-1 -on
46 4-AcO-DET 4-acetoksv-N,N-dictvlotiyptamina.

4-acetoksy-DET, etacetyna, etylacybina

octan 3 - [2-(dietyloamino)etylo] - 1H-indol-4-ylu
47 4-AcO-MiPT octan 3-{2-[metylо(рropan-2-у1о)amino]еtylо}-1H-іndol-4-уlu
48 2-Oxo-PCE 2-(etyloamino)-2-fenylocykloheksan-l-on
49 3,4-CFP kleferein 1 -(3 -chloro-4-fluorofenylo)piperazyna
50 ETAZEN 2-[[4-etoksyfenylo)metylo]-N,N-dietylo-1H-benzimidazolo- 1-etanoamina
51 IZOTONITAZEN N,N-dietylo-2-[[4-(1 -metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1 -etanoamina
52 NSI-189 (4-benzylopiperyzyn-1 -ylo)-(2-(3 -metylobutyloamino)pirydyn-3 -ylo)metanon
b)
tytuł części 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pochodne fentanylu - grupa IV-NPS",

c)
w części 6:
tytuł części 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Benzodiazepiny - grupa V-NPS",

w punkcie 6.2. w lit. g wyrazy "R4 i R3" zastępuje się wyrazami "R6 i R7",
d)
po części 6 dodaje się część 7 w brzmieniu:

"7. Pochodne tryptaminy - grupa VI-NPS

Każdy związek pochodzący od indolo-3-alkiloaminy zawierający w swojej budowie strukturę I o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, a także każdy związek pochodzący od Δ9,10-ergolenu zawierający w swojej budowie strukturę II o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, w których w pozycjach Rn, Rl, R2, R3, R4, R5 mogą być podstawione atomy lub grupy, zgodnie z opisem w punktach 7.1 i 7.2, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

STRUKTURA I

wzór

STRUKTURA II

wzór

7.1. W strukturze I:

a) podstawnikami Rl i R2 mogą być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C6), allilowa. Ponadto podstawniki te razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, mogą tworzyć układ cykliczny pirolidyny,

b) podstawnikami R3, R5 mogą być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C3),

c) podstawnikiem R4 może być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C2),

d) atom wodoru w układzie pierścieniowym grupy indolowej może być podstawiony w pozycjach 4, 5, 6, 7 (jednej lub kilku) podstawnikiem Rn w postaci grupy: metoksylowej, acetoksylowej, hydroksylowej, metylotiolowej i ponadto w pozycji 4 podstawnikiem Rn w postaci grupy dwuwodorofosforanowej.

Podstawnikiem Rn może być również grupa metylenodioksy łącząca dwa sąsiednie atomy węgla w pozycjach 4, 5, 6 lub 7.

7.2 W strukturze II:

a) podstawnikiem Rl może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C3), alkilokarbonylowa (do C4),

b) podstawnikiem R2 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C4), allilowa lub prop-2-in-1-уlowa,

c) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy wodoru lub grupy: alkilowa (do C5), cyklopropylowa, allilowa, 1-hydroksyalkilowa (do C2),

ponadto amidowy atom azotu może być częścią układu pierścieniowego: morfolinowego, pirolidynowego lub dimetyloazetydynowego.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kiemje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/1687 z dnia 2 września 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowej substancji psychoaktywnej jV, jV-dietylo-2-ľľ4-(l-metyloetoksy)fenylolmetylol-5-nitro-l#-benzimidazolo-l-etanoammy (izotonitazenu) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 379 z 13.11.2020, str. 55).
3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 12 lutego 2021 r. pod numerem 2021/0089/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 gmdnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.518

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Data aktu: 11/03/2021
Data ogłoszenia: 22/03/2021
Data wejścia w życie: 06/04/2021