Izrael-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym. Jerozolima.2016.11.22.

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE
podpisane w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym,

ZGODNIE z artykułem 21 punkt 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie, dnia 22.11.2016,
władza właściwa Rzeczypospolitej Polskiej

i

władza właściwa Państwa Izrael

ustanowiły środki konieczne do stosowania Umowy i uzgodniły następujące postanowienia:

CZĘŚĆ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1.

Definicje

1. 
Do stosowania niniejszego Porozumienia Administracyjnego, termin "Umowa" oznacza Umowę między Rzecząpospolitą Polską, a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Jerozolimie, dnia 22.11.2016 r.
2. 
Wszelkie inne terminy i wyrażenia mają znaczenie przypisane im w Umowie.
Artykuł  2.

Instytucje łącznikowe

1. 
W Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjami łącznikowymi odpowiedzialnymi za stosowanie Umowy są:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala w Warszawie, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
2)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala w Warszawie, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników;
3)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala w Warszawie, do stosowania artykułu 8 Umowy.
2. 
W Państwie Izrael, instytucją łącznikową odpowiedzialną za stosowanie Umowy jest Państwowy Instytut Ubezpieczenia.
Artykuł  3.

Instytucje właściwe

1. 
W Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjami właściwymi odpowiedzialnymi za stosowanie Umowy są:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
2)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.
2. 
W Państwie Izrael, instytucją właściwą odpowiedzialną za stosowanie Umowy jest Państwowy Instytut Ubezpieczenia.
Artykuł  4.

Postanowienia dotyczące instytucji łącznikowych lub instytucji właściwych

1. 
Władza właściwa każdej z Umawiających się Stron może wyznaczyć instytucje łącznikowe inne niż te, o których mowa w artykule 2. W takim przypadku, władza właściwa jednej Umawiającej się Strony powiadamia niezwłocznie władzę właściwą drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Instytucje łącznikowe lub instytucje właściwe uzgodnią procedury i formularze niezbędne do stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego.
3. 
W celu ułatwienia stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego, instytucje łącznikowe mogą uzgodnić środki do wymiany danych drogą elektroniczną.

CZĘŚĆ  II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO USTAWODAWSTWA

Artykuł  5.

Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu

1. 
Do stosowania artykułu 6 ustęp 1 i 4 oraz artykułów 7 i 8 Umowy, instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie, wydaje, na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek, zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu o określonym terminie ważności, potwierdzające, w odniesieniu do danej pracy, że pracownik i jego pracodawca lub osoba pracująca na własny rachunek nadal podlegają temu ustawodawstwu. Pracownik, jego pracodawca, osoba pracująca na własny rachunek i instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony są uprawnione do otrzymania kopii tego zaświadczenia.
2. 
Jeżeli okres delegowania lub tymczasowej działalności wygaśnie przed uzgodnionym terminem, pracownik lub pracodawca powiadomi instytucję właściwą Umawiającej się Strony, która wydała zaświadczenie, by ta mogła przesłać informacje instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

CZĘŚĆ  III

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

Artykuł  6.

Rozpatrywanie wniosku

1. 
Jeżeli instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa Umawiającej się Strony otrzyma wniosek o świadczenie przewidziane zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, to instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony niezwłocznie przekazuje ten wniosek instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, wskazując datę złożenia wniosku.
2. 
Wraz z wnioskiem instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony przekazuje dostępne jej dokumenty, niezbędne instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony do ustalenia uprawnień wnioskodawcy do tego świadczenia.
3. 
Instytucja właściwa każdej z Umawiających się Stron przekazuje instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, wszelkie informacje i posiadaną dokumentację lekarską, odnoszącą się do inwalidztwa/niezdolności do pracy, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy wnioskodawcy lub świadczeniobiorcy.
4. 
Dane osobowe zawarte w formularzu wniosku są poświadczane przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą, która przekazuje wniosek, co zwalnia je z obowiązku przesłania dokumentów dowodowych. Rodzaj informacji, których dotyczy niniejszy ustęp, zostanie uzgodniony przez instytucje łącznikowe lub instytucje właściwe Umawiających się Stron.
5. 
Poza wnioskiem i dokumentami, o których mowa w ustępach 1 i 2, instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony przekazuje instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony formularz łącznikowy wskazujący w szczególności, dla celów przyznania emerytur i rent, okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem pierwszej Umawiającej się Strony.
6. 
Instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony ustala uprawnienia wnioskodawcy do świadczenia i zawiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji wskazując procedury i terminy odwołania, a także zawiadamia o swojej decyzji właściwą instytucję lub instytucję łącznikową pierwszej Umawiającej się Strony.
7. 
Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą jednej Umawiającej się Strony są akceptowane, jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  7.

Praca tego samego rodzaju

Do stosowania artykułu 17 ustęp 3 Umowy, na wniosek instytucji właściwej jednej Umawiającej się Strony, instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony potwierdza okres wykonywania pracy tego samego rodzaju, co praca, która przyczyniła się do choroby zawodowej.

Artykuł  8.

Pogłębienie się choroby zawodowej

1. 
W celu ustalenia prawa do świadczenia z tytułu pogłębienia się choroby zawodowej, osoba, o której mowa w artykule 18 ustęp 2 Umowy, składa wniosek do instytucji właściwej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwu podlegała w trakcie wykonywania pracy mogącej pogłębić tę chorobę.
2. 
Instytucja właściwa, która otrzymała wniosek, o którym mowa w ustępie 1, może uzyskać od instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony niezbędne informacje dotyczące świadczenia wypłacanego przez instytucję tej Umawiającej się Strony.

CZĘŚĆ  IV

POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE I RÓŻNE

Artykuł  9.

Badania lekarskie

1. 
Do stosowania artykułu 26 ustęp 1 Umowy, instytucja właściwa, która podjęła niezbędne działania, w celu przeprowadzenia badań lekarskich, sporządza na koniec każdego roku kalendarzowego i przekazuje instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony wniosek o zwrot kosztów związanych z badaniami lekarskimi wykonanymi w ciągu tego roku kalendarzowego, ze wskazaniem należnej kwoty.
2. 
Należną kwotę należy zwrócić w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ustępie 1.
Artykuł  10.

Wymiana danych statystycznych

Instytucje łącznikowe lub instytucje właściwe Umawiających się Stron wymieniają co roku dane statystyczne dotyczące płatności dokonanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Te dane statystyczne obejmują liczbę świadczeniobiorców i łączną kwotę wypłaconych świadczeń, według ich rodzajów.

Artykuł  11.

Wejście w życie i okres obowiązywania

Niniejsze Porozumienie Administracyjne wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Umowy, a jego okres obowiązywania jest taki sam jak okres obowiązywania Umowy.

Sporządzono w Jerozolimie, dnia 22.11.2016, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym każdy tekst ma jednakową moc. W przypadku rozbieżności wykładni, rozstrzygający jest tekst w języku angielskim.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.507

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Izrael-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym. Jerozolima.2016.11.22.
Data aktu: 22/11/2016
Data ogłoszenia: 19/03/2021
Data wejścia w życie: 01/05/2021