Szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2021.259
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa, w tym:
1) sposób i warunki ustanawiania przez dysponentów części budżetowych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia;
2) tryb i terminy przekazywania:
a) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dochodów pobieranych przez urzędy obsługujące organy podatkowe i państwowe jednostki budżetowe z rachunków tych jednostek,
b) z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe i rachunki bieżące dochodów państwowych jednostek budżetowych z tytułu zwrotu nadpłat dochodów, określonych w odrębnych przepisach,
c) z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych w celu dokonywania wydatków przez te jednostki,
d) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa niewykorzystanych środków budżetowych z rachunku bieżącego wydatków państwowych jednostek budżetowych,
e) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
f) środków pozostałych po uregulowaniu określonych zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego w ciężar planu wydatków tego roku, na których uregulowanie wyraził zgodę Minister Finansów 1  ;
3) wykonywanie budżetu państwa z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dochodach - należy przez to rozumieć dochody pobierane i odprowadzane do budżetu państwa, które nie są objęte budżetem środków europejskich;
3) wydatkach - należy przez to rozumieć wydatki dokonywane lub zwracane, w przypadku niewykorzystania, do budżetu państwa, które nie są objęte budżetem środków europejskich;
4) krajowych środkach finansowych - należy przez to rozumieć dochody i wydatki budżetu państwa, z wyłączeniem dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, oraz środki do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa;
5) rachunkach państwowych jednostek budżetowych - należy przez to rozumieć odpowiednio rachunki bieżące dochodów lub wydatków w zakresie krajowych środków finansowych dysponentów części budżetowych, dysponentów drugiego stopnia i dysponentów trzeciego stopnia lub rachunki pomocnicze w zakresie krajowych środków finansowych;
6) klasyfikacji budżetowej - należy przez to rozumieć klasyfikację określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów 2  wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy o finansach publicznych;
7) wydatkach niewygasających - należy przez to rozumieć wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
8) rachunku bankowym do obsługi płatności - należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów 3  prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, służący do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyjątkiem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;
9) WPR - należy przez to rozumieć Wspólną Politykę Rolną;
10) rachunku bankowym do obsługi płatności WPR - należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów 4  prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, służący do obsługi płatności na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;
11) rachunkach VAT - należy przez to rozumieć prowadzone dla rachunków bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz dla rachunków państwowych funduszy celowych rachunki VAT, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419);
12) instrumencie płatniczym - należy przez to rozumieć instrument płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639).
Rozdział  2

Ustanawianie dysponentów drugiego i trzeciego stopnia przez dysponentów części budżetowych

§  3. 
1.  Dysponentami środków budżetu państwa są dysponenci części budżetowych i kierownicy podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami dokonują wydatków budżetu państwa ujętych w planie finansowym jednostki lub realizują dochody budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5.
2.  Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, podlegli dysponentom części budżetowych, mogą być dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
3.  Dysponent części budżetowej ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia.
4.  Dysponent części budżetowej ustanawia dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi drugiego stopnia.
5.  Dysponent części budżetowej może, w porozumieniu z Ministrem Finansów 5  , ustanowić dysponentami środków budżetu państwa kierowników państwowych jednostek organizacyjnych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi.
6.  Dysponent części budżetowej oraz dysponent drugiego stopnia może być jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym jednostki.
7.  Minister Finansów 6  jako dysponent części 77 budżetu państwa ustanawia naczelnika urzędu skarbowego dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie dochodów części 77 budżetu państwa, pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy.
Rozdział  3

Tryb i terminy przekazywania dochodów oraz środków w celu dokonania wydatków

§  4. 
1.  Dochody są gromadzone odpowiednio na rachunkach bieżących urzędów obsługujących organy podatkowe lub na rachunkach bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów 7  , z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Dochody pobierane przez urzędy obsługujące organy podatkowe i przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki według stanu środków na:
1) 5. dzień miesiąca - do 10. dnia danego miesiąca,
2) 10. dzień miesiąca - do 15. dnia danego miesiąca,
3) 15. dzień miesiąca - do 20. dnia danego miesiąca,
4) 20. dzień miesiąca - do 25. dnia danego miesiąca,
5) 25. dzień miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca,
6) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca

- na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2b, 2c, 3 i ust. 4 pkt 2, § 13 ust. 2 i 5 oraz § 22.

2a.  Bank prowadzący obsługę bankową rachunków budżetu państwa przekazuje, każdego dnia roboczego, środki z rachunku bieżącego właściwego dla wpływów z tytułu podatków: dochodowego od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych, od towarów i usług oraz innych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa określonych w odrębnych ustawach, prowadzonego dla urzędu obsługującego organ podatkowy na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa według stanu środków na tym rachunku po zakończeniu dnia operacyjnego.
2b.  Minister Finansów 8  może określić kwotę środków pozostających na rachunku bieżącym, o których mowa w ust. 2a, i niepodlegających codziennemu przekazaniu w trybie określonym w ust. 2a.
2c.  Bank prowadzący obsługę bankową rachunków budżetu państwa może na wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazywać, każdego dnia roboczego, środki z rachunku bieżącego właściwego dla dochodów pobieranych przez tę jednostkę na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa według stanu środków na tym rachunku po zakończeniu dnia operacyjnego.
3.  Państwowe jednostki budżetowe zrealizowany w dochodach jednostki podatek od towarów i usług odprowadzają na właściwe rachunki na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
4.  Dochody realizowane przez:
1) jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1 są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części budżetowych, niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w ust. 2, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
2) urzędy obsługujące organy, którym uprawnienia organów podatkowych nadano na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych urzędów skarbowych, w terminie określonym w art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).
5.  Przekazywane kwoty dochodów, w terminach określonych w ust. 2 i 4, należy skorygować o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu 5 dni po terminie przekazania, jeżeli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat ustalone w odrębnych przepisach.
6.  Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym do obsługi finansowej dochodów budżetu środków europejskich, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, są przekazywane przez Ministra Finansów 9  na dochody budżetu państwa w części budżetowej 19 - "Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe", w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.
7.  Odsetki od:
1) przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki

- w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, są przekazywane przez beneficjenta zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego lub odrębnymi przepisami, jak i w terminach w nich określonych, na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu albo która wydała decyzję o jego dofinansowaniu lub która jest upoważniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wystawiania zleceń płatności.

8.  Otrzymane odsetki, po wyjaśnieniu i rozliczeniu, instytucja, o której mowa w ust. 7, przekazuje na rachunek bieżący dochodów właściwego dla tej instytucji dysponenta części budżetowej, w terminach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 9.
9.  Instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu albo która wydała decyzję o jego dofinansowanie, będąca państwową jednostką budżetową, otrzymane odsetki przekazuje bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.
10.  Przepisy ust. 7-9 stosuje się odpowiednio do przekazywanych przez beneficjenta, zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego lub odrębnymi przepisami, środków z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
11.  Środki, o których mowa w ust. 10, beneficjent będący państwową jednostką budżetową przekazuje bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.
12.  Jeżeli, zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego, środki, o których mowa w ust. 10, pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowalnych, środki te, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, są przekazywane przez beneficjenta, będącego państwową jednostką budżetową, lub instytucję, o której mowa w ust. 7, bezpośrednio na rachunek bankowy do obsługi płatności.
13.  (uchylony).
14.  Odsetki powstałe od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności WPR są przekazywane na rachunek, o którym mowa w ust. 6, w terminie wynikającym z umowy, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
15.  Dysponent części budżetowej, o którym mowa w ust. 6 i 8, odprowadza otrzymane środki, o których mowa w ust. 6, 7 i 10, na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dla dochodów budżetowych pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, w terminach określonych w ust. 2.
16.  Jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazują pobrane dochody, według stanu środków na ostatni dzień miesiąca, do 10. dnia następnego miesiąca na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej.
§  5. 
1.  Kierownik jednostki i naczelnik urzędu skarbowego przekazują do Ministerstwa Finansów zapotrzebowanie na środki w celu realizacji zwrotów nadpłat dochodów.
2.  Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest wówczas, gdy na właściwym rachunku brakuje środków na dokonanie zwrotu nadpłaty dochodów. Zapotrzebowanie powinno być przekazane w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji zwrotu.
3.  Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1, podpisuje główny księgowy i kierownik jednostki, a w przypadku urzędu skarbowego kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.
4.  Merytoryczna ocena zasadności przekazania do Ministerstwa Finansów zapotrzebowania na środki, o którym mowa w ust. 1, należy odpowiednio do kierownika jednostki albo naczelnika urzędu skarbowego.
§  6.  Do kasowej realizacji wydatków służy rachunek bieżący wydatków państwowej jednostki budżetowej.
§  7. 
1.  Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki bieżące wydatków odpowiednich dysponentów części budżetowych.
2.  Dysponenci części budżetowych z otrzymanych środków budżetu państwa realizują wydatki objęte ich planem finansowym oraz przekazują środki podległym im dysponentom drugiego i trzeciego stopnia.
3.  Dysponenci drugiego stopnia z otrzymanych środków budżetu państwa realizują wydatki objęte ich planem finansowym oraz przekazują środki podległym dysponentom trzeciego stopnia.
4.  Dysponenci trzeciego stopnia przeznaczają otrzymane środki budżetu państwa na realizację wydatków objętych ich planem finansowym bez prawa ich dalszego przekazywania, chyba że przekazują dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 i art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
5.  Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje ujęte w ustawie budżetowej są przekazywane z rachunku bieżącego wydatków dysponenta części budżetowej lub dysponenta drugiego stopnia, jeżeli dysponent części budżetowej ujął w jego planie finansowym taki rodzaj wydatku w związku z realizacją dotowanego zadania.
§  8. 
1.  Minister Finansów 10  przekazuje środki budżetu państwa na rachunki bieżące wydatków dysponentów części budżetowych na podstawie rocznego harmonogramu realizacji wydatków, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, i zgodnie z zatwierdzonym limitem miesięcznym i dziennym środków na wydatki budżetowe.
1a.  Aktualizacja rocznego harmonogramu realizacji wydatków, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, jest dokonywana na podstawie wniosków o modyfikację harmonogramu, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów 11 . Do czasu zatwierdzenia rocznego harmonogramu realizacji wydatków aktualizacja limitu miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywana na podstawie wniosków o zmianę limitu otwarcia, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów.
2.  Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów 12  miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, a w zakresie wynagrodzeń płatnych z góry i emerytur oraz innych wydatków, niezbędnych do uruchomienia w grudniu roku budżetowego i dotyczących wypłat w styczniu roku następującego po roku budżetowym, do dnia 20 listopada roku budżetowego.
3.  Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać kwoty środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze.
4.  Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów 13  w terminach, o których mowa w ust. 2, informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków, według szczegółowości określonej w systemie, o którym mowa w § 23 ust. 1.
5.  Na 2 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca dysponent części budżetowej jest obowiązany zaktualizować dzienne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe dotyczące tej dekady.
6.  Zmiana limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywana na podstawie zapotrzebowań na dodatkowe środki na wydatki budżetowe, wniosków o zmianę limitu otwarcia z wyborem dni albo wniosków o modyfikację harmonogramu z wyborem dni, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów 14  nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.
§  9. 
1.  Bank prowadzący obsługę bankową rachunków budżetu państwa przekazuje, każdego dnia roboczego, środki z rachunków:
1) bieżących wydatków dysponentów drugiego i trzeciego stopnia na rachunki bieżące wydatków dysponentów nadrzędnych,
2) bieżących wydatków dysponentów części budżetowych na rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,
3) VAT, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, odrębnie na odpowiednie rachunki, dla których są prowadzone rachunki VAT

- według stanu środków na tych rachunkach po zakończeniu dnia operacyjnego.

2.  Minister Finansów 15  może określić kwotę środków pozostających na rachunkach bieżących wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i niepodlegających codziennemu przekazaniu w trybie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do niewykorzystanych środków budżetowych, o których mowa w § 22 ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 1 i ust. 8 pkt 2.
§  9a. 
1.  Niewykorzystane środki przekazane przez dysponentów środków budżetu państwa w celu wykonania operacji polegającej na obciążeniu rachunku bankowego przy użyciu instrumentu płatniczego, w szczególności karty płatniczej, oraz środki pochodzące z wpłat dokonywanych przy użyciu tego instrumentu są przekazywane każdego dnia operacyjnego na powiązany z nim rachunek w Narodowym Banku Polskim.
2.  Minister Finansów 16  może określić kwotę środków niepodlegających codziennemu przekazaniu, o którym mowa w ust. 1, z której dysponent środków budżetu państwa może korzystać przy użyciu instrumentu płatniczego.
§  10. 
1.  Środki budżetu państwa przekazane przez dysponentów środków budżetu państwa z rachunku bieżącego wydatków do kasy są klasyfikowane w podziałce klasyfikacji budżetowej.
2.  Niewykorzystane środki, o których mowa w ust. 1, są zwracane z kasy na rachunek bieżący wydatków dysponenta środków budżetu państwa ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Dysponent środków budżetu państwa może określić kwotę środków, do której nie stosuje się ust. 2.
4.  Środki budżetu państwa przekazane przez dysponenta środków budżetu państwa z rachunku bieżącego wydatków na rachunek, o którym mowa w § 15 ust. 1, lub przez dysponenta części budżetowej z rachunku bieżącego wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowią wydatki tego dysponenta i są klasyfikowane we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.
5.  Środki znajdujące się na rachunku, o którym mowa w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane do godziny 1430, państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wydatków do końca dnia operacyjnego.
6.  Środki, które wpłyną na rachunek pomocniczy dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa, są przekazywane na właściwy rachunek bieżący dochodów lub wydatków państwowej jednostki budżetowej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek.
§  11. 
1.  Minister Finansów 17  przekazuje środki na realizację wydatków niewygasających na podstawie wykazu i planu finansowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz zgodnie z zatwierdzonym zapotrzebowaniem i limitem dziennym środków na te wydatki.
2.  Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów 18  zapotrzebowanie na środki na realizację wydatków niewygasających do dnia 24 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym środki te będą wydatkowane. Zapotrzebowanie powinno zawierać kwotę środków na wydatki planowane do uruchomienia w terminie do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w podziale na kolejne dni robocze, według szczegółowości określonej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
3.  Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, może być aktualizowane przez dysponentów części budżetowych nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.
4.  Zmiana limitu dziennego środków na wydatki niewygasające jest dokonywana na podstawie zapotrzebowań na dodatkowe środki na wydatki budżetowe, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów 19  nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.
5.  Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające dysponent części budżetowej zwraca na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania środków na rachunek wydatków niewygasających dysponenta części budżetowej przez Ministra Finansów 20  lub zwrotu środków od jednostki podległej.
6.  Minister Finansów 21  przekazuje środki finansowe, o których mowa w ust. 5, na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, nie później niż w terminie określonym w art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.
7.  Państwowe jednostki budżetowe będące beneficjentami programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, przekazują środki finansowe na wydatki niewygasające, o których mowa w art. 181 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, na swój rachunek dla środków na wydatki niewygasające do dnia 31 grudnia roku budżetowego.
§  12. 
1-3.  (uchylone).
4.  Polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wydatki niewygasające dysponentom podległym powinny w polu "Tytułem" zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku oraz numer zadania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
5.  Polecenia przelewów dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające powinny w polu "Tytułem" zawierać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej wydatku oraz numer zadania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
6.  Polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wyodrębniony rachunek centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa powinny w polu "Tytułem" w pierwszej kolejności wskazywać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
7.  (uchylony).
8.  Przepisów ust. 4-6 nie stosuje się do jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz środków przekazywanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
Rozdział  4

Tryb i terminy przekazywania na centralny rachunek bieżący budżetu państwa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§  13. 
1.  Środki z tytułu programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020), po rozliczeniu tych programów z Komisją Europejską są przekazywane przez Ministra Finansów 22  na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu tych środków z Komisji Europejskiej na wyodrębnione rachunki bankowe, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych.
2.  Środki z tytułu programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, są przekazywane przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych po ich otrzymaniu.
3.  Środki, o których mowa w art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez Ministra Finansów 23  z wyodrębnionych rachunków bankowych, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych, na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie do końca kwartału następującego po kwartale, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione, po dokonaniu stosownej analizy tych wydatków, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które nie są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych, po otrzymaniu tych środków od właściwej instytucji, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach z dawcami środków.
5.  Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, stanowiące refundację wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację projektów z udziałem tych środków, są przekazywane przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
6.  Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, są przekazywane przez Ministra Finansów 24  z wyodrębnionych rachunków bankowych, o których mowa w art. 202 ustawy o finansach publicznych, na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa zgodnie z wartością certyfikowanych wniosków o płatność, w terminie do końca kwartału następującego po kwartale, w którym została dokonana refundacja tych środków przez właściwą instytucję.
7.  Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, właściwa państwowa jednostka budżetowa przekazuje z wyodrębnionych rachunków bankowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, po ostatecznym rozliczeniu projektów realizowanych w ramach tych środków.
8.  W przypadku gdy przekazanie środków, o których mowa w art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nastąpi w pierwszym kwartale nowego roku budżetowego, środki przekazane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione lub refundacja dokonana.
9.  W przypadku konieczności dokonania rozliczeń w zakresie środków przekazanych ze źródeł, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów 25  wykonuje operacje finansowe pomiędzy rachunkami do obsługi płatności a rachunkiem środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.
10.  Po ostatecznej weryfikacji przez Ministra Finansów 26  sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, przekazanych przez dysponentów środków budżetu państwa, może zostać dokonana korekta wpłaty środków, o których mowa w ust. 9.
11.  Środki, o których mowa w ust. 9 i 10, zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione.
Rozdział  5

Przekazywanie środków na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych z udziałem środków europejskich, z wyjątkiem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§  14. 
1.  Środki europejskie na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych finansowanych z udziałem środków europejskich są przekazywane na podstawie zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, składanych w Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącym rachunek bankowy do obsługi płatności, na rachunki bankowe podmiotu upoważnionego lub wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  W przypadku gdy projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe są również finansowane ze środków Funduszu Pracy, środki europejskie są przekazywane na podstawie zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, składanych przez ministra właściwego do spraw pracy.
3.  Środki europejskie na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych finansowanych z udziałem środków europejskich mogą być również przekazywane na podstawie zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rachunki pomocnicze wydatków ze środków europejskich prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim, w celu dokonania w szczególności następujących operacji:
1) uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń bezosobowych;
2) uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników;
3) wypłat środków na wynagrodzenia dla pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodnych, innych niż określone w pkt 1 i 2;
4) wypłat należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej;
5) wypłat należności i wypłat środków w walutach wymienialnych;
6) uiszczenia należności wykazanych na fakturze, przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).
4.  Środki, o których mowa w ust. 3, niewykorzystane w miesiącu ich przekazania, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy do obsługi płatności ostatniego dnia roboczego tego miesiąca, chyba że ich wpłata na rachunki pomocnicze wydatków ze środków europejskich prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim nastąpiła na poczet wydatku, który ma zostać dokonany pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego.
4a.  Dysponenci części budżetowych przekazują do Ministra Finansów 27  za każde półrocze roku budżetowego, najpóźniej do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, informacje o rozliczeniu środków, o których mowa w ust. 3.
4b.  Informacje, o których mowa w ust. 4a, zawierają w szczególności:
1) dane o liczbie funkcjonujących rachunków pomocniczych w zakresie budżetu środków europejskich, zarówno dysponentów części budżetowych, jak i podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych, prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim, wraz z informacją, kto jest właścicielem rachunku, oraz numerem rachunku;
2) obroty i salda tych rachunków (suma uznań i obciążeń oraz saldo na koniec każdego miesiąca w danym półroczu);
3) wskazanie przyczyny pozostawienia niewykorzystanych środków europejskich na rachunku pomocniczym na koniec każdego miesiąca w danym półroczu, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
5.  W przypadku gdy w Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadzącym rachunek bankowy do obsługi płatności, zostaną złożone zlecenia płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a ich realizacja nastąpi w nowym roku budżetowym, wydatki dokonane na ich podstawie zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym zostały poniesione.
§  15. 
1.  Środki na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w § 14 ust. 3, mogą być przekazywane na rachunki pomocnicze wydatków ze środków europejskich prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim, z rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane do godziny 1430 państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wydatków do końca dnia operacyjnego.
Rozdział  6

Środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w zakresie WPR

§  16.  Przekazywanie środków europejskich w części dotyczącej WPR na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach, odbywa się w trybie określonym w tych przepisach.
§  17.  (uchylony).
§  18.  (uchylony).
§  19.  Środki odzyskane przez właściwego dysponenta z tytułu zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, kar umownych, opłat rezygnacyjnych, odsetek od zwrotów kwot nieprawidłowo wykorzystanych oraz inne środki będące pochodnymi wcześniej zrealizowanych wydatków dotyczących wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odnoszące się do płatności realizowanych w ramach wyprzedzającego finansowania działania pod nazwą "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane przez właściwego dysponenta na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w § 4 ust. 2.
§  20. 
1.  Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki z tytułu zwrotów dokonanych przez agencje płatnicze kwot pobranych w danym roku budżetowym w nadmiernej wysokości, w okresie od zakończenia roku budżetowego do zakończenia okresu przejściowego, o którym mowa w § 21 ust. 1, pomniejszają wydatki tego roku budżetowego. Środki te są przeznaczane przez Ministra Finansów 28  na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.
2.  Przekazywane przez właściwych dysponentów na rachunek bankowy do obsługi płatności WPR środki, o których mowa w ust. 1, po okresie przejściowym, o którym mowa w § 21 ust. 1, oraz zwroty kwot z poprzednich lat budżetowych, z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", są przeznaczane przez Ministra Finansów 29  na finansowanie bieżących wydatków w ramach budżetu środków europejskich.
§  21. 
1.  Okres przejściowy, w którym dokonywane są rozliczenia środków europejskich w zakresie WPR dotyczące danego roku budżetowego, kończy się z dniem 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
2.  W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 1, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
3.  W przypadku konieczności dokonania rozliczeń w zakresie środków przekazanych ze źródeł, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów wykonuje operacje finansowe pomiędzy rachunkiem bankowym do obsługi płatności WPR a rachunkiem środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4.  Po ostatecznej weryfikacji przez Ministra Finansów 30  sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich z tytułu WPR, przekazanych przez dysponentów środków budżetu państwa, może zostać dokonana korekta wpłaty środków, o których mowa w ust. 3.
5.  Środki, o których mowa w ust. 3 i 4, zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione.
Rozdział  7

Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

§  22. 
1.  W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych po zakończeniu roku budżetowego.
2.  Do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego, z wyjątkiem rachunków bankowych państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez płatnika lub inkasenta;
2) dochody wpłacone do dnia 31 grudnia w kasie jednostki budżetowej, w kasie banku, kasie organu podatkowego, w kasie lub na rachunek w banku podmiotu obsługującego jednostkę budżetową lub organ podatkowy, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego; w obrocie bezgotówkowym za termin dokonania wpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, rachunku wpłacającego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego wpłacającego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego;
3) rozliczone dochody paragrafu klasyfikacji budżetowej "Wpływy do wyjaśnienia";
4) (uchylony);
5) zwroty wydatków dokonanych z rachunków bieżących wydatków do dnia 31 grudnia oraz zwroty środków sum na zlecenie;
6) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych.
3.  Do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym realizuje się z rachunku bieżącego wydatków roku ubiegłego państwowej jednostki budżetowej zobowiązania wymagalne, na które Minister Finansów 31  wydał zgodę, w trybie art. 181 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
4.  Do dnia 12 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
5.  Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:
1) państwowe jednostki budżetowe przekazują zrealizowane dochody na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;
2) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami trzeciego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące dysponentów wyższego stopnia, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej; termin nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3) państwowe jednostki budżetowe przekazują środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie programów i projektów na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa; termin nie dotyczy środków, o których mowa w art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
6.  Do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:
1) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami drugiego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów części budżetowej, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3;
2) urzędy obsługujące organy podatkowe przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i udziałów w dochodach, ustalonych w odrębnych przepisach, jednostkom samorządu terytorialnego.
7.  Państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonują rozliczeń związanych z zakończeniem roku budżetowego do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
8.  Do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:
1) urzędy obsługujące organy podatkowe przekazują dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;
2) dysponenci części budżetowych przekazują niewykorzystane środki budżetowe na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3.
9.  Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym jednostkom samorządu terytorialnego są przekazywane środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych im udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
10.  Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków roku ubiegłego właściwych dysponentów środków budżetu państwa lub na rachunek, o którym mowa w § 10 ust. 6, dokonywany jest zwrot dotacji, o których mowa w art. 168 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dotacji, których termin wykorzystania określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
11.  Przekazanie środków, o których mowa w ust. 10, na rachunek wydatków roku ubiegłego centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa następuje w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku budżetowym.
12.  W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4-8, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
Rozdział  8

Wykonywanie budżetu państwa z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa

§  23. 
1.  W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa są realizowane procesy w zakresie:
1) rocznego harmonogramu realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych;
2) wniosków o zmianę limitu otwarcia;
3) wniosków o modyfikację harmonogramu;
4) zapotrzebowań na środki;
5) informacji, o której mowa w § 8 ust. 4;
6) limitów miesięcznych i dziennych;
7) projektów planów finansowych;
8) planów finansowych;
9) wniosków i decyzji związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych;
10) decyzji, o których mowa w art. 177 ustawy o finansach publicznych;
11) sprawozdań budżetowych, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
12) sprawozdań finansowych, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
2.  Minister Finansów 32  zatwierdza roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, limity miesięczne i dzienne, o których mowa w § 8 ust. 1, limity dzienne, o których mowa w § 11 ust. 1, zapotrzebowania, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 11 ust. 1 i 4, a także decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, o których mowa w art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
3.  Dysponent części budżetowej realizuje decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, o których mowa w art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
4.  Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do budżetu środków europejskich i zadaniowego ujęcia budżetu.
§  23a. 
1.  Zmiany w projektach planów finansowych i w planach finansowych w zakresie podziału rezerw celowych i rezerwy ogólnej dokonywane są na podstawie wniosku o decyzję złożonego przez dysponenta, którego projekt planu lub plan ma ulec zmianie.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do Ministra Finansów 33  za pośrednictwem dysponenta części budżetowej, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej.
3.  Minister, w porozumieniu z którym dokonywany jest podział danej pozycji rezerwy celowej, oraz odpowiednio minister, o którym mowa w art. 154 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, zatwierdza wniosek, o którym mowa w ust. 1.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 w zakresie podziału rezerw celowych, powinien zostać przekazany do Ministra Finansów 34  nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu, w którym Minister Finansów 35  dokonuje podziału rezerw celowych lub zmiany klasyfikacji wydatków.
5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podziału:
1) rezerw celowych i zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków;
2) rezerw celowych, w wyniku których następuje zwiększenie wydatków części budżetowych państwa, których dysponentami są wojewodowie.
§  24. 
1.  Dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 1, są podpisywane podpisem elektronicznym przez uprawnione osoby.
2.  Kierownik jednostki może upoważnić osoby do złożenia podpisu w jego imieniu pod dokumentami, o których mowa w § 23 ust. 1.
3.  W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie:
1) podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach:
a) świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych,
b) świadczenia usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa;
2) kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4.  W przypadku wystąpienia braku możliwości terminowego przekazania dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 1, w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanego jego awarią Minister Finansów 36  przekaże informację o nowych terminach przekazania poszczególnych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 6.
5.  Informacja, o której mowa w ust. 4, zostanie przekazana w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
6.  Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa lub niedostosowania konfiguracji systemu nie jest możliwe złożenie:
1) wniosków o zmianę limitu otwarcia,
2) wniosków o modyfikację harmonogramu,
3) zapotrzebowań na środki, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 11 ust. 4,
4) wniosków i decyzji związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych,
5) decyzji o blokowaniu planowanych wydatków

- dokumenty te należy przekazać w formie elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości - w formie papierowej; po ustaniu powodu awarii lub niedostosowania konfiguracji systemu dysponenci środków budżetu państwa odzwierciedlają niezwłocznie te dokumenty w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

6a.  Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
7.  W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w formie, o której mowa w ust. 6.
Rozdział  9

Przepisy przejściowe i końcowe

§  25.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 1637, z 2011 r. poz. 970 i 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546).
§  26.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 22 ust. 2 pkt 4, ust. 5 pkt 2 i ust. 7, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
3 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
4 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
5 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
6 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
7 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
8 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
9 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
10 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
11 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
12 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
13 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
14 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
15 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
16 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
17 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
18 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
19 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
20 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
21 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
22 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
23 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
24 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
25 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
26 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
27 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
28 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
29 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
30 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
31 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
32 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
33 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
34 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
35 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
36 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021