Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Producent tablic niszczy, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie, i zagospodarowuje zgodnie z przepisami o odpadach:

1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy;

2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy;

3) wycofane z użytku tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy.";

2)
w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy, producent tablic odbiera od organów rejestrujących w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997 i 2165.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .

Krzysztof Koślicki 04.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2265

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
Data aktu: 02/12/2021
Data ogłoszenia: 08/12/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2022