Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu.
§  2. 
Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów 8,68 2,8
2 wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 7,98 2,24
3 Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 7,84 2,10
4 zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu 7,46 2
5 sekretarz stanu, Szef Krajowego Biura Wyborczego, podsekretarz stanu (wiceminister) 7,04 1,92
6 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 7 1,82
7 Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych

i Średnich Przedsiębiorców, Zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

6,86 1,68
8 Główny Inspektor Pracy, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda 6,16 1,68
9 zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda 5,60 1,68

2)

Lp. Mnożnik kwoty bazowej
Stanowisko wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej 1,40-7,04 1,40-1,92

3)

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Prezes Narodowego Banku Polskiego 8,68 2,8
2 pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego 7,98 2,24
3 wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 7,84 2,10
§  3. 
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429 oraz z 2021 r. poz. 1394), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022