Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą";

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;";

2)
w § 4 w pkt 1:
a)
w lit. a po wyrazach "miesiąc i rok wydania," dodaje się wyrazy "wstęp do monografii, spis treści monografii, ",
b)
po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) kopii certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta, ",

c)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej, ",

d)
po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) kopii regulaminu konkursu, ";

3)
w § 5 w ust. 1 po wyrazie "terminie" dodaje się wyrazy "od dnia 1 października";
4)
w § 8 w ust. 2 w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) konferencji naukowej:

– zasięg,

– procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,

– liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

– innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

– prestiż organizatora,

d) konkursu:

– zasięg,

– uzyskane miejsce,

– sposób wyłaniania laureatów,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– prestiż organizatora;";

5)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 składa się w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, są rozpatrywane do dnia 15 maja 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe 1 na rok akademicki …

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1727

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów.
Data aktu: 14/09/2021
Data ogłoszenia: 20/09/2021
Data wejścia w życie: 20/09/2021