Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dz.U.2020.879
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. poz. 346 oraz z 2015 r. poz. 1606) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) czwarty polegający na wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 5-7 tabeli części 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełniają odpowiednio wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 - kolumna 5, art. 5 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli spełnia wymaganie nieprzekroczenia przez inwestora wielkości środków własnych, o których mowa w § 5 pkt 3.";

2) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) piąty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b, c lub d - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 7 pkt 3.";

3) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) szósty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 9 pkt 3.";

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części 1 tabela 2 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1)

1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji
1. Konstrukcja/technologia budynku
2. Liczba kondygnacji
3. Kubatura części ogrzewanej [m3]
4. Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
5. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
6. Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
7. Liczba lokali mieszkalnych
8. Liczba osób użytkujących budynek
9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku
11. Współczynnik A/V [1/m]
12. Inne dane charakteryzujące budynek
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2xK)]
1. Ściany zewnętrzne
2. Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
3. Strop nad piwnicą
4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
5. Okna, drzwi balkonowe
6. Drzwi zewnętrzne/bramy
7. Inne
3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawność wytwarzania [-]
2. Sprawność przesyłu [-]
3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4. Sprawność akumulacji [-]
5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-]
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-]
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
1. Sprawność wytwarzania [-]
2. Sprawność przesyłu [-]
3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4. Sprawność akumulacji [-]
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h]
4. Krotność wymian powietrza [1/h]
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]
2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW]
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]
6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
7. Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2×rok)]
9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2×rok)]
10.2) Udział odnawialnych źródeł energii [%]
7. Koszty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku3) [zł/GJ]
2. Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
3. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej3) [zł/m3]
4. Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
5. Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)]
6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]
7. Inne [zł]
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [zł] Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]
Planowane koszty całkowite

[zł]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

Roczna oszczędność kosztów energii

[zł/rok]

9. Inne
Wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE5) zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej ...... kW.
Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA5), że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.
1) Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

5) Niepotrzebne skreślić.

b) w części 3 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

"4.2. Pierwszy z kolejnych wariantów, dla którego wartość w kolumnie 5 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełnia wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 ustawy, a wysokość premii jest określona zgodnie z art. 5 ustawy, oraz wartości w kolumnie 6 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora wielkości środków własnych i kwoty kredytu, o których mowa w § 5 pkt 3, uznaje się jako optymalny. W przypadku gdy żaden z wariantów nie spełnia wymogów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy inwestycja nie kwalifikuje się do otrzymania premii termomodernizacyjnej.",

c) część 4 otrzymuje brzmienie:

"część 4

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO BUDYNKU

Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite

[zł]

Roczne oszczędności kosztów energii

[zł/rok]

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej)

[%]

Minimalna kwota kredytu*)

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna [zł]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Zestaw wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w tabeli 1 części 2 i wybranego wariantu optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego określonego w tabeli 2 tej części
2. Zestaw jak pod lp. 1 bez ulepszenia z tabeli 1 części 2 o najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
3. Zestaw jak pod lp. 2 bez ulepszenia z tabeli 1 części 2 o kolejnym najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
n-1 Przedsięwzięcie o najmniejszej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) z tabeli 1 części 2 i wybrany wariant optymalny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego określony w tabeli 2 części 2
n Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego określony w tabeli 2 części 2
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.";

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.",

b) część 5 otrzymuje brzmienie:

"część 5

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite

[zł]

Efekt

Ekonomiczny**)

[zł/ rok]

Procentowy efekt energetyczny*) w energii całkowitej

[%]

Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Wariant o najniższym najwyższym prostym czasie zwrotu nakładów SPBT
2. Wariant o wyższym prostym czasie zwrotu nakładów (SPBT)
3.
n-1
N Wariant o najwyższym prostym czasie zwrotu nakładów (SPBT)
*) Dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do scentralizowanego źródła ciepła, związanych z likwidacją kotłowni, wpisać procentową wartość zmniejszenia kosztów zakupu ciepła (oszczędności roczne) obliczonych zgodnie z częścią 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w przypadku zaś zamiany źródła na niekonwencjonalne - wpisać NK.
**) Minimalny efekt ekonomiczny jest to efekt wybrany spośród efektów obliczonych dla poszczególnych lat spłaty kredytu, określony w tabeli 1 części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, zł/rok.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.";

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części 5:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków ustawy określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.",

b) tabela otrzymuje brzmienie:

"TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite

[zł]

Procentowy efekt energetyczny*) w energii całkowitej

[%]

Efekt ekonomiczny**)

[zł/ rok]

Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Zestaw wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w tabeli 1 w części 4
2. Zestaw jak pod lp. 1 bez ulepszenia z tabeli jw. o najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
3. Zestaw jak pod lp. 2 bez ulepszenia z tabeli jw. o kolejnym najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
n-1
n Ulepszenia o najmniejszej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) z tabeli jw.
*) Efekt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego liczony jest jako suma efektów ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w danym wierszu określonych w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia odniesiona do całkowitych strat ciepła sieci dla stanu wyjściowego, wyrażony w procentach.
**) Efekt ekonomiczny wynikający z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.";

7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela 2 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

Dane podstawowe
1. Data rozpoczęcia użytkowania budynku
2. Dokument stanowiący podstawę określenia ww. daty
3. Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
4. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
5. Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
6. Liczba lokali mieszkalnych
7. Liczba osób użytkujących budynek
8. Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego [-]
9.*) EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)] Przed remontem Po remoncie
10.*) EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙ rok)] Przed remontem Po remoncie
11. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków TAK/NIE**)
12. Z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4 ustawy***) TAK/NIE**)
13. Przed realizacją przedsięwzięcia remontowego / W ramach przedsięwzięcia remontowego w budynku**) spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy:
- pkt 5 lit. a TAK/NIE**)
- pkt 5 lit. b TAK/NIE**)
- pkt 5 lit. c TAK/NIE**)
Dotychczasowe roboty remontowe
Omówienie Ocena
Tak Nie
1. Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w związku, z którym przekazano premię remontową
2. W efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć remontowych osiągnięto oszczędność zapotrzebowania na energię co najmniej 25%
3. Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w związku, z którym przekazano premię termomodernizacyjną
4. Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności energii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
*) Nie dotyczy przypadku 1 i 4 z części II.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu remontowego potwierdzające to oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.879

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Data aktu: 29/04/2020
Data ogłoszenia: 18/05/2020
Data wejścia w życie: 19/05/2020