Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Dz.U.2020.480
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z 2015 r. poz. 67 i 2223, z 2016 r. poz. 2226, z 2017 r. poz. 1522 oraz z 2018 r. poz. 501) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 3b i 3c otrzymują brzmienie:

"3b. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

3c. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji rejestrów, jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.";

2) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla spółki komandytowo-akcyjnej informacje, o których mowa w § 28 pkt 3 lit. c, dotyczące formy prawnej oraz nazwy rejestru podmiotu objętego systemem integracji rejestrów, wpisuje się odpowiednio zgodnie z udostępnianymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości listą form prawnych oraz listą rejestrów.";

3) w § 50 w pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna - pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, ";

4) w § 58 w pkt 4 w lit. c tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna - pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, ";

5) w § 61 pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna - pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, ";

6) w § 71 w pkt 4 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, ";

7) w rozdziale 4 tytuł oddziału 8 otrzymuje brzmienie:

"Przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucje gospodarki budżetowej";

8) w § 97 wprowadza się następujące zmiany:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:",

b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w polu pierwszym - oznaczenie formy prawnej podmiotu: wyrazy "przedsiębiorstwo państwowe", "instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz" lub "instytucja gospodarki budżetowej, ",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w rubryce siódmej - odpowiednio organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, instytucji gospodarki budżetowej lub odpowiednio organ nadzorujący instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, co obejmuje:

a) w polu pierwszym - nazwę organu założycielskiego lub organu nadzorującego,

b) w polu drugim - numer identyfikacyjny REGON,

c) w polu trzecim - numer KRS. ";

9) w § 99 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:";

10) w § 101 wprowadza się następujące zmiany:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:",

b) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w polu czwartym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa państwowego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;";

11) § 103 i 104 otrzymują brzmienie:

"§ 103. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się informacje wskazane w § 25 i § 26, przy czym przedsiębiorcę - spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

§ 104. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się informacje wskazane w § 56 i § 57, przy czym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną zastępuje przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.";

12) w § 105 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:";

13) w § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz nie dokonuje się wpisów w rubryce 2.";

14) w § 136 w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) w polu czwartym - nazwę lub firmę przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń, lub zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedziby; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,

e) w polu piątym - nazwę rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca, zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, ";

15) uchyla się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7-13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.480

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
Data aktu: 12/03/2020
Data ogłoszenia: 19/03/2020
Data wejścia w życie: 20/03/2020, 01/04/2020