Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.20.2169
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893 oraz z 2019 r. poz. 1143, 1272 i 2483) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "§ 10" zastępuje się wyrazami "art. 73 ust. 1b ustawy";
2) w § 3:
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność przepisy art. 72 ust. 5 ustawy stosuje się odpowiednio.",

b) w ust. 9 wyrazy "ust. 8" zastępuje się wyrazami "art. 72 ust. 5 ustawy",
c) uchyla się ust. 10;
3) uchyla się § 4 i § 5;
4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 1c pkt 2 ustawy, właściciel pojazdu, składając wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, podaje w nim informację o numerze rejestracyjnym pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, oraz jego numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy, a odbierając tę tablicę przedstawia dowód rejestracyjny w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz adnotacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74a ust. 2 ustawy, organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedłożeniu przez właściciela pojazdu odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy, oraz po pozytywnej weryfikacji w centralnej ewidencji pojazdów danych zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74a ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje wtórnik pozwolenia czasowego po przedłożeniu przez właściciela pojazdu odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 74a ust. 3 ustawy, oraz po pozytywnej weryfikacji w centralnej ewidencji pojazdów danych zawartych w dotychczasowym pozwoleniu czasowym.

3. W przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów o terminie następnego badania technicznego pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu.

4. Przy odbiorze wtórnika dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu kartę pojazdu, jeżeli była wydana, w celu umieszczenia w niej przez organ rejestrujący adnotacji urzędowej o wydanym wtórniku dowodu rejestracyjnego.

5. Przepisy wydane na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy stosuje się odpowiednio.";

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74a ust. 8 ustawy, organ rejestrujący wydaje wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych odpowiednio do przepisów art. 74a ust. 8 ustawy po:

1) złożeniu przez właściciela pojazdu oświadczenia o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych albo

2) oddaniu zniszczonych tablic (tablicy) rejestracyjnych

oraz przedstawieniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego celem umieszczenia w nim adnotacji o wydanym wtórniku tablic (tablicy) rejestracyjnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 74a ust. 11 ustawy, wydaje nową decyzję o rejestracji pojazdu, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym i nowy dowód rejestracyjny pojazdu po oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana.

3. W przypadku utraty dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po złożeniu przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 74a ust. 8 pkt 1 ustawy.

4. W przypadku zniszczenia dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po oddaniu przez niego zniszczonych tablic (tablicy) rejestracyjnych zgodnie z art. 74a ust. 8 pkt 2 ustawy.

5. Właściciel pojazdu, składając wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej, podaje informację o numerze rejestracyjnym pojazdu oraz jego numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy. Odbierając wtórnik dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, przedstawia dowód rejestracyjny w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący adnotacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.";

7) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek, o którym mowa w § 14, oraz wnioski, o których mowa w art. 73 ust. 1b i art. 74a ust. 1-5, 8, 9 i 12 ustawy, może złożyć albo dokonać zwrotu, o którym mowa w art. 74a ust. 13 ustawy, każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.";

8) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dla oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną stosuje się dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, jednorzędową albo dwurzędową albo jednorzędową zmniejszoną umieszczoną na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym.";

9) w § 28:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 73 ust. 1d ustawy.";

10) uchyla się § 33;
11) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ rejestrujący wydaje tablice (tablicę) rejestracyjne indywidualne, jeżeli z informacji uzyskanej z ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na terenie województwa, o której mowa w art. 73a ust. 1 pkt 1 ustawy, wynika, że identyczne tablice (tablica) rejestracyjne nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.";

12) w § 35 w ust. 9 wyrazy "§ 10" zastępuje się wyrazami "art. 73 ust. 1b ustawy";
13) uchyla się § 36;
14) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli "Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych":
a) w kolumnie 3 w lp. 1 w wierszu dotyczącym powiatu "Jeleniogórskiego" wyraz "Jeleniogórski" zastępuje się wyrazem "Karkonoski",
b) w kolumnie 5 w lp. 7 w wierszu dotyczącym powiatu "Piaseczyńskiego" po literach "PI, PA" dodaje się przecinek i litery "PW, PX".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2020 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 14 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
2) § 1 pkt 14 lit. b, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2169

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
Data aktu: 04/12/2020
Data ogłoszenia: 04/12/2020
Data wejścia w życie: 05/12/2020, 04/12/2020, 01/01/2021