Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dz.U.20.2168
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 2a po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

"§ 14b. W okresie od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. organ rejestrujący dokonuje przekazania informacji, o którym mowa w § 2 ust. 3b załącznika nr 1 do rozporządzenia, poza systemem teleinformatycznym rejestracji oraz systemem teleinformatycznym obsługującym ewidencję pojazdów.";

2) w załączniku nr 1:
a) w § 1:
w ust. 1 w pkt 8b:
–– w lit. a skreśla się wyrazy "pozwolenia czasowego i",
–– w lit. b skreśla się wyrazy "pozwolenia czasowego i",
w ust. 1e w lit. b skreśla się wyrazy "zwróci pozwolenie czasowe i",
w ust. 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) przepisy art. 73b ust. 7 i 8 ustawy oraz § 3 ust. 7 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.",

w ust. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przepisy art. 73b ust. 7 i 8 ustawy oraz § 3 ust. 7 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.",

w ust. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przepisy art. 73b ust. 7 i 8 ustawy oraz § 3 ust. 7 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.",

w ust. 8a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przepisy art. 73b ust. 7 i 8 ustawy oraz § 3 ust. 7 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.",

b) w § 2 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, i złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 6 ustawy, organ rejestrujący wykonuje czynności związane z wyrejestrowaniem pojazdu, o których mowa w § 6 pkt 11, albo przekazuje informację o złożonym oświadczeniu organowi właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu w kraju w celu jego wyrejestrowania, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.",

c) w § 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, nowy dowód rejestracyjny, albo wysyła nowy dowód rejestracyjny zgodnie z art. 74a ust. 7 ustawy, zamieszczając w karcie informacyjnej pojazdu informację o wysłaniu nowego dowodu rejestracyjnego.",

d) w § 5a:
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zamiast dowodu rejestracyjnego przyjmuje do rejestracji wtórnik dowodu rejestracyjnego, a w przypadku dowodu rejestracyjnego składającego się z części I i II także odpowiednio wtórnik części I tego dokumentu, a następnie unieważnia go, albo przyjmuje dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu;",

w ust. 2:
–– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówił wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie organ rejestrujący:",

–– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) przyjmuje dokument potwierdzający odmowę wydania właścicielowi pojazdu wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ustawy;

3) może wystąpić do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą o potwierdzenie danych zawartych w utraconym dokumencie;",

e) w § 6 w pkt 10 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) w przypadku dokonywania wyrejestrowania pojazdu z urzędu, o którym mowa w art. 79 ust. 3b ustawy:

a) sprawdza, czy jest organem właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) załącza oświadczenie, o którym mowa w art. 74 ust. 6 ustawy, albo informację, o której mowa w § 2 ust. 3b, do akt pojazdu,

c) wydaje decyzję o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu.",

f) w § 7:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis art. 74a ust. 9 ustawy stosuje się odpowiednio;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, wtórnik dowodu rejestracyjnego albo wysyła wtórnik dowodu rejestracyjnego zgodnie z art. 74a ust. 7 ustawy, zamieszczając w karcie informacyjnej pojazdu informację o wysłaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego;",

g) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. W przypadku wydawania wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowych tablic rejestracyjnych, organ rejestrujący przyjmuje wniosek właściciela pojazdu po przedłożeniu dokumentów określonych w § 15 ust. 1 rozporządzenia o rejestracji pojazdów i:

1) przyjmuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku ich zniszczenia;

2) pobiera określone przepisami opłaty;

3) wydaje zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego;

4) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację o wydaniu wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych;

5) przekazuje dane o wydanych wtórnikach tablic (tablicy) rejestracyjnych do ewidencji pojazdów.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 74a ust. 11 ustawy, organ rejestrujący przyjmuje wniosek właściciela pojazdu po przedłożeniu dokumentów określonych w § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów i:

1) przyjmuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku ich zniszczenia;

2) pobiera określone przepisami opłaty;

3) unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny;

4) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;

5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

6) pobiera dane i informacje o właścicielu pojazdu i o pojeździe z ewidencji pojazdów; przepis § 3b ust. 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio;

7) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis art. 74a ust. 9 ustawy stosuje się odpowiednio;

8) wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, po czym zwraca ją właścicielowi pojazdu;

9) wydaje zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z nowym numerem rejestracyjnym;

10) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu dowód rejestracyjny pojazdu, nalepkę kontrolną i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;

11) wydaje decyzję o rejestracji pojazdu;

12) przekazuje dane o wydanych tablicach rejestracyjnych i o dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 7, do ewidencji pojazdów.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2020 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2168

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Data aktu: 03/12/2020
Data ogłoszenia: 04/12/2020
Data wejścia w życie: 04/12/2020