Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.20.2164
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) po § 13zc dodaje się § 13zd w brzmieniu:

"§ 13zd. 1. W 2020 i 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi świń:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) który utrzymywał w gospodarstwie w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 lipca 2020 r. średnią dzienną liczbę świń oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wynoszącą co najmniej 21 sztuk;

4) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;

5) który nie złożył wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1;

6) któremu nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, albo decyzja o przyznaniu tej pomocy została uchylona, albo zmieniona w części dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy określonej w tej decyzji o przyznaniu pomocy o kwotę przyznaną producentowi świń z tytułu posiadania świń zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu.

2. Średnią dzienną liczbę świń, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137.

3. Liczbę świń, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się do dnia 20 grudnia 2020 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, po dniu 20 grudnia 2020 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:

a) o złożeniu lub niezłożeniu przez niego wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1, lub o nieotrzymaniu pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 6,

b) o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, producent świń dołącza, w przypadku gdy gospodarstwo, w którym były utrzymywane w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 lipca 2020 r. świnie, jest przedmiotem współposiadania:

1) zgodę, o której mowa w ust. 14;

2) oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o złożeniu lub niezłożeniu przez niego wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1, lub o nieotrzymaniu pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 6.

9. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) 4500 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń;

2) 14 900 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń;

3) 23 800 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

10. Łączna kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na dzień udzielenia pomocy.

11. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 4, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 175 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 175 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi świń do świń, które sprzedał w ramach działalności w zakresie:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

2) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w pkt 1, lub

3) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w pkt 1, lub

4) prowadzenia rzeźni, lub

5) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, lub

6) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia wymienionego w pkt 5.

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

14. Jeżeli gospodarstwo, w którym były utrzymywane w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 lipca 2020 r. świnie, jest przedmiotem współposiadania, pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.".

§  2.  Pomoc publiczna określona w § 13zd ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 może być udzielana producentowi świń od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2164

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Data aktu: 02/12/2020
Data ogłoszenia: 04/12/2020
Data wejścia w życie: 05/12/2020