Lotnicze urządzenia naziemne i powierzchnie ograniczające zabudowę.

Dz.U.2020.2161
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) klasyfikację lotniczych urządzeń naziemnych;
2) zadania zarządzającego lotniczym urządzeniem naziemnym;
3) warunki techniczne, jakie powinny spełniać lotnicze urządzenia naziemne, oraz warunki ich eksploatacji;
4) szczegółowy zakres danych ujęty we wniosku o wpis lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych w zależności od rodzaju lotniczego urządzenia naziemnego;
5) szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki technicznej lotniczego urządzenia naziemnego;
6) szczegółowy sposób prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;
7) sposób określania i wyznaczania granic przestrzennych powierzchni ograniczających zabudowę oraz nanoszenia ich na mapy;
8) warunki, jakie powinny spełnić obiekty na obszarze powierzchni ograniczających zabudowę.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) COM (Communications) - urządzenia łączności;
2) DP (Data Processing) - urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych;
3) EATMN (European Air Traffic Management Network) - europejską sieć zarządzania ruchem lotniczym;
4) FAT (Factory Acceptance Tests) - sprawdzenie poprawności działania LUN wykonywane u producenta;
5) LUN - lotnicze urządzenia naziemne, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy;
6) MET (Meteorological) - automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych;
7) NAV (Navigation) - urządzenia radionawigacyjne;
8) NOTAM (Notice To Airmen) - wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;
9) personel techniczny - personel odpowiedzialny za elektroniczne systemy bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rozumieniu pkt 20 załącznika I do rozporządzenia nr 2017/373;
10) podmiot uprawniony - podmiot uprawniony do wykonywania operacji lotniczych patrolowania, obserwacji lub inspekcji na podstawie zgłoszenia do Prezesa Urzędu wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka;
11) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
12) przestrzeń pokrycia - obszar przestrzeni powietrznej objęty sygnałem pochodzącym z anteny promieniującej LUN;
13) rejestr - rejestr lotniczych urządzeń naziemnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy;
14) rozporządzenie nr 2017/373 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
15) rozporządzenie nr 2018/1139 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1);
16) SAT (Site Acceptance Test) - sprawdzenie poprawności działania LUN po jego zainstalowaniu w docelowym miejscu pracy;
17) SUR (Surveillance) - urządzenia radiolokacyjne;
18) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
19) Załącznik 3 do Konwencji - Załącznik 3 "Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 66);
20) Załącznik 10 do Konwencji - Załącznik 10 "Łączność lotnicza" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 54).
Rozdział  2

Klasyfikacja LUN

§  3.  LUN, ze względu na funkcję, dzielą się zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy na następujące rodzaje:
1) COM - zapewniające co najmniej:
a) ruchomą analogową lub cyfrową łączność między radiostacjami zainstalowanymi na statkach powietrznych a radiostacjami zainstalowanymi na powierzchni ziemi lub platformie morskiej, wykorzystujące zakresy fal radiowych, przeznaczone dla służb zarządzania ruchem lotniczym,
b) stałą łączność zapewniającą transmisję danych i głosu między określonymi lotniczymi stacjami stałymi połączonymi ze sobą liniami telekomunikacyjnymi, przeznaczone dla służb zarządzania ruchem lotniczym,
c) automatyczną rejestrację korespondencji pochodzącej z urządzeń, o których mowa w lit. a i b;
2) SUR - zapewniające informację o pozycji, identyfikacji i statusie statków powietrznych w przestrzeni pokrycia albo pojazdów naziemnych i statków powietrznych znajdujących się w polu ruchu naziemnego, w szczególności:
a) PSR (Primary Surveillance Radar) - pierwotne radary dozorowania,
b) SSR (Secondary Surveillance Radar) - wtórne radary dozorowania,
c) SMR (Surface Movement Radar) - radary kontroli ruchu naziemnego,
d) ADS (Automatic Dependent Surveillance) - automatyczne systemy dozorowania zależnego,
e) MLAT (Multilateration) - multilateracyjne systemy dozorowania, w tym:
WAM (Wide Area Multilateration) - multilateracyjne systemy dozorowania obszarowego,
LAM (Local Area Multilateration) - multilateracyjne systemy dozorowania lokalnego;
3) NAV - pozwalające statkom powietrznym na określenie własnej pozycji, w szczególności:
a) NDB (Non-Directional Beacon) - radiolatarnie bezkierunkowe,
b) DVOR (Doppler VHF Omni-directional Radio Range) - dopplerowskie radiolatarnie ogólnokierunkowe,
c) DME (Distance Measuring Equipment) - radioodległościomierze,
d) ILS LOC / ILS LLZ (Instrument Landing System - Localizer) - radiolatarnie kierunku systemu ILS,
e) ILS GP / ILS GS (Instrument Landing System - Glide Path/Slope) - radiolatamie ścieżki schodzenia systemu ILS,
f) GBAS (Ground Based Augmentation System) - systemy wspomagające oparte na urządzeniach naziemnych;
4) MET - przeznaczone do pozyskiwania danych meteorologicznych dla potrzeb służb żeglugi powietrznej, w szczególności:
a) systemy AWOS (Automated Weather Observing System) dla lotnisk z drogami startowymi przeznaczonymi do operacji przyrządowych podejść i lądowań w kategoriach I-III, o których mowa w pkt 4.1.5 oraz 4.1.6 Załącznika 3 do Konwencji,
b) systemy AWOS przeznaczone dla operacji nieprecyzyjnych podejść i lądowań,
c) radary meteorologiczne,
d) systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych;
5) DP - zapewniające przetwarzanie i zobrazowanie danych dozorowania i danych o planach lotów w celu operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej.
Rozdział  3

Zadania zarządzającego LUN

§  4. 
1.  Zarządzający LUN przed wdrożeniem LUN do pracy operacyjnej:
1) uzyskuje pozytywne wyniki:
a) testów FAT i SAT, odpowiednio od producenta i zakładającego, jeżeli testy były wykonywane,
b) analizy jakości łączy i poprawności działania systemów transmisji danych, jeżeli dotyczy;
2) zapewnia:
a) ciągłość funkcjonowania LUN, w szczególności przez zawarcie umów z podmiotami dostarczającymi usługi zewnętrzne,
b) zabezpieczenie LUN przed skutkami:
przerw w dostawie energii elektrycznej,
wyładowań atmosferycznych,
c) przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi i naprawy LUN;
3) wyznacza i upoważnia personel techniczny;
4) zakłada:
a) dziennik eksploatacji LUN, umożliwiający opis działań technicznych wykonywanych na LUN,
b) karty pomiarowe, umożliwiające wskazanie wartości granicznych mierzonych parametrów LUN, które podlegają sprawdzeniu i dostrojeniu w trakcie wykonywania bieżących i okresowych przeglądów technicznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
5) uzyskuje od producenta oryginalny opis i instrukcję obsługi LUN, na podstawie których opracowuje instrukcję użytkowania LUN albo instrukcję eksploatacji LUN, określające co najmniej:
a) wymagania w zakresie obsługi bieżącej i okresowej, w tym opis trybu i sposobu wykonywania przez personel techniczny bieżących i okresowych przeglądów technicznych, sprawdzania i dostrajania parametrów oraz wykonywania napraw,
b) opis postępowania personelu technicznego w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych;
6) posiada wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, jeżeli dotyczy;
7) posiada aktualne świadectwa wzorcowania lub kalibracji przyrządów pomiarowych;
8) wyznacza powierzchnie ograniczające zabudowę, z uwzględnieniem, że w przypadku COM wyznacza się je tylko dla LUN zlokalizowanych poza granicami lotniska.
2.  Zarządzający LUN prowadzi:
1) dziennik eksploatacji LUN, w postaci papierowej;
2) karty pomiarowe, w postaci papierowej lub elektronicznej.
3.  Zarządzający LUN niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu informacje dotyczące LUN, w szczególności w zakresie zmiany kategorii użytkowania, zmiany częstotliwości pracy, zmiany zasięgu, zmiany przeznaczenia lub zmiany oprogramowania.
4.  Zarządzający LUN, na podstawie wyników kontroli, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, w przypadku NAV i SUR, albo na podstawie bieżących i okresowych przeglądów technicznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz analizy bezpieczeństwa dotyczącej systemu AWOS, w przypadku MET, określa zakres eksploatacji LUN:
1) bez ograniczeń - jeżeli LUN spełnia warunki techniczne oraz eksploatacji;
2) z ograniczeniami - jeżeli LUN nie spełnia warunków technicznych oraz eksploatacji, niezwiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej, w szczególności dotyczących wymaganych wartości parametrów lub zasięgu;
3) nieużyteczny - jeżeli LUN nie spełnia warunków technicznych oraz eksploatacji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej.
5.  Zarządzający LUN niezwłocznie przekazuje służbom informacji lotniczej oraz Prezesowi Urzędu informacje dotyczące zakresu ograniczeń eksploatacji LUN.
Rozdział  4

Warunki techniczne oraz eksploatacji LUN

§  5. 
1.  Warunki techniczne oraz eksploatacji LUN określają:
1) przepisy rozporządzenia:
a) Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiającego wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (Dz. Urz. UE L 186 z 07.07.2006, str. 27, z późn. zm.),
b) Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiającego wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2007, str. 7, z późn. zm.),
c) Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiającego wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2009, str. 3, z późn. zm.),
d) wykonawczego Komisji (UE) nr 1207/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiającego wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2011, str. 35, z późn. zm.),
e) wykonawczego Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającego wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. UE L 320 z 17.11.2012, str. 14, z późn. zm.),
2) w odniesieniu do:
a) COM - tom II, III i V Załącznika 10 do Konwencji,
b) SUR i DP - tom III i IV Załącznika 10 do Konwencji,
c) NAV - tom I Załącznika 10 do Konwencji,
d) MET - Załącznik 3 do Konwencji.
2.  Dodatkowe warunki techniczne oraz eksploatacji LUN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Testy, pomiary i dopuszczalne wartości tolerancji parametrów LUN sprawdzanych podczas kontroli z powietrza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Warunkiem eksploatacji LUN jest łączne spełnienie warunków technicznych oraz eksploatacji, o których mowa w § 5 ust. 1, dodatkowych warunków technicznych oraz eksploatacji LUN określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz dopuszczalnych wartości tolerancji parametrów LUN sprawdzanych podczas kontroli z powietrza określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Do eksploatacji dopuszcza się LUN, które jest obsługiwane i naprawiane wyłącznie przez personel techniczny.
3.  LUN będące częścią składową EATMN dopuszcza się do eksploatacji, jeżeli jest obsługiwane i naprawiane przez personel techniczny spełniający wymagania określone w załączniku XIII do rozporządzenia nr 2017/373.
§  7. 
1.  Warunkiem eksploatacji danego rodzaju LUN jest:
1) wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych przez personel techniczny z częstotliwością zalecaną przez producenta, jednak nie rzadziej niż:
a) raz na miesiąc w odniesieniu do SUR, DP, NAV oraz MET, z zastrzeżeniem ILS kategorii II i III, których przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż co 30 dni, z wyłączeniem radarów meteorologicznych oraz systemów detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych, których przeglądu dokonuje się w terminach zalecanych przez producenta,
b) co 6 miesięcy - w odniesieniu do COM;
2) wykonywanie kontroli z powietrza przez inspektora podmiotu uprawnionego, przy użyciu statku powietrznego wyposażonego w system kontroli z powietrza oraz z uwzględnieniem zakresu testów, pomiarów i dopuszczalnych wartości tolerancji parametrów LUN sprawdzanych podczas kontroli z powietrza, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) wdrożeniowych, wykonywanych przed wpisem LUN do rejestru dla NAV, SUR i DP,
b) okresowych, wykonywanych nie rzadziej niż co:
6 miesięcy dla ILS i współpracujących z nimi DME,
12 miesięcy dla DME niewspółpracujących z ILS, NDB i DVOR,
c) doraźnych, wykonywanych dla NAV, SUR i DP, w szczególności w przypadku podejrzenia nieprawidłowego działania lub po wymianie podstawowych elementów składowych LUN mających wpływ na nadawany sygnał, po znaczącej zmianie w środowisku w pobliżu anten LUN oraz w przypadku stwierdzenia powtarzających się okresowych zakłóceń sygnału,
d) kategoryzujących, wykonywanych dla NAV w przypadku konieczności podwyższenia kategorii systemu ILS;
3) wykonanie oceny jakości łączności między załogą znajdującą się na pokładzie statku powietrznego a operatorem radiostacji naziemnej w przestrzeni operacyjnego wykorzystania, w przypadku wdrożenia COM;
4) aktualizowanie informacji dotyczących wyznaczania powierzchni ograniczających zabudowę, w tym uwzględnienie stałych ograniczeń w pracy operacyjnej LUN, oraz przekazywanie zaktualizowanych informacji dotyczących tych powierzchni właściwym organom samorządu terytorialnego i Prezesowi Urzędu, w celu zapewnienia niezakłóconej pracy LUN.
2.  W przypadku braku możliwości wykonania przeglądu technicznego, w szczególności jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają jego wykonanie lub zawieszenie LUN w pracy operacyjnej nie jest możliwe ze względów operacyjnych, dopuszcza się wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, o 7 dni. Niewykonanie przeglądu technicznego w wydłużonym terminie skutkuje zawieszeniem LUN w pracy operacyjnej oraz zgłoszeniem konieczności wydania NOTAM o zawieszeniu LUN w pracy operacyjnej, do czasu wykonania przeglądu technicznego.
3.  Termin następnej kontroli okresowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, wyznacza inspektor wykonujący na pokładzie statku powietrznego kontrolę z powietrza. Jeżeli kontrola została wykonana w ciągu 21 dni przed datą wskazaną jako termin następnej kontroli z powietrza w ostatnim protokole kontroli, termin następnej kontroli okresowej wyznacza się przez dodanie - odpowiednio do typu LUN - maksymalnie 6 albo 12 miesięcy do dnia następnej kontroli okresowej wskazanej w ostatnim protokole kontroli.
4.  W przypadku braku możliwości wykonania kontroli okresowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w szczególności jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej wykonanie, lub w przypadku awarii statku powietrznego lub systemu kontroli z powietrza, dopuszcza się wydłużenie terminu, o którym mowa w tym przepisie, o 21 dni. Do wyznaczenia terminu następnej kontroli okresowej przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, wydłużenie terminu może być zastosowane, jeżeli praca LUN jest stabilna i udokumentowana protokołami kontroli z poprzednich kontroli z powietrza oraz pozytywnymi wynikami okresowych przeglądów technicznych.
6.  W przypadku stwierdzenia niezachowania dopuszczalnych wartości tolerancji parametrów LUN, inspektor wykonujący na pokładzie statku powietrznego kontrolę z powietrza informuje o tym, przez radiostację, obsługę naziemną współpracującą w trakcie wykonywania kontroli z powietrza oraz:
1) poleca zawieszenie LUN w pracy operacyjnej i zgłasza konieczność wydania NOTAM o zawieszeniu LUN w pracy operacyjnej albo
2) wprowadza ograniczenia w użytkowaniu LUN i zgłasza konieczność wydania NOTAM o ograniczeniach w użytkowaniu LUN.
7.  Inspektor wykonujący na pokładzie statku powietrznego kontrolę z powietrza informuje zarządzającego LUN o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 6.
Rozdział  5

Rejestr

§  8. 
1.  Wniosek o wpis do rejestru COM, SUR, DP i MET, wykorzystywanych w ramach EATMN, obejmuje dane:
1) nazwę i typ LUN;
2) numer fabryczny LUN, jeżeli został nadany;
3) rodzaj LUN;
4) zasięg operacyjny LUN, jeżeli został określony;
5) zakres eksploatacji LUN wraz z opisem ograniczeń eksploatacji, jeżeli zostały określone;
6) przeznaczenie LUN;
7) nazwę systemu funkcjonalnego, w ramach którego LUN będzie wykorzystywane, jeżeli dotyczy;
8) nazwę producenta LUN;
9) nazwę zarządzającego LUN;
10) proponowany znak wywoławczy LUN albo znak rozpoznawczy LUN, jeżeli jest wymagany;
11) planowaną datę rozpoczęcia eksploatacji LUN;
12) przewidywany okres eksploatacji LUN w latach;
13) miejsce zainstalowania LUN;
14) współrzędne geograficzne miejsca zainstalowania LUN;
15) szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki technicznej LUN, o których mowa w § 10;
16) stan techniczny LUN w oparciu o FAT i SAT lub protokół odbioru technicznego;
17) możliwości operacyjne LUN w oparciu o protokół wdrożeniowej kontroli z powietrza oraz analizę jakości łączy i poprawności działania systemów transmisji danych, jeżeli dotyczy.
2.  Wniosek o wpis do rejestru NAV, wykorzystywanych w ramach EATMN, obejmuje dane:
1) o których mowa w ust. 1;
2) dotyczące kategorii ILS lub GBAS - w przypadku odpowiednio ILS lub GBAS;
3) dotyczące typu wspieranej podstawowej konstelacji satelitarnej - w przypadku GBAS.
3.  Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, wprowadza się do części A rejestru.
4.  Numer w rejestrze jest nadawany w formacie: "oznaczenie części rejestru / kolejny numer w danej części rejestru z zasobu przewidzianego dla danego rodzaju LUN / dwie ostatnie cyfry roku dokonania wpisu / zmiany wpisu w rejestrze".
5.  Integralną częścią rejestru jest zbiór dokumentów w postaci papierowej, otrzymany od zarządzającego LUN lub wytworzony w procesie wpisu do rejestru.
§  9. 
1.  Wniosek o wpis do rejestru LUN wykorzystywanych poza EATMN obejmuje dane, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-15.
2.  Dane, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-15, wprowadza się do części B rejestru.
3.  Przepisy § 8 ust. 4 i 5 stosuje się.
§  10.  Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki technicznej LUN obejmują krótki opis LUN z wyszczególnieniem jego zasadniczych części składowych, oraz w przypadku:
1) naziemnej radiostacji lotniczej:
a) częstotliwość pracy [MHz],
b) odstęp kanałowy [kHz],
c) moc nadajnika [W],
d) rodzaj emisji,
e) czułość odbiornika wraz z kryterium jej określenia,
f) rodzaj anteny i wzniesienie anteny,
g) polaryzację anteny radiostacji,
h) wzniesienie anteny npt [m],
i) nazwę i numer wersji oprogramowania, jeżeli dotyczy,
j) dostępne standardy sygnałów zdalnie sterujących i wyjściowych;
2) DME i DVOR:
a) częstotliwość pracy [MHz],
b) moc nadajnika [W],
c) rodzaj i typ anteny,
d) wzniesienie anteny npt [m],
e) nazwę i numer wersji oprogramowania;
3) ILS:
a) kategorię ILS,
b) wzniesienie anteny npt [m],
c) częstotliwość pracy [MHz],
d) moc nadajnika [W],
e) nazwę i numer wersji oprogramowania;
4) GBAS:
a) kategorię GBAS,
b) wzniesienie anteny VDB npt [m],
c) liczbę i wzniesienie anten referencyjnych npt [m],
d) częstotliwość pracy [MHz],
e) moc nadajnika VDB [W],
f) nazwę i numer wersji oprogramowania;
5) PSR:
a) częstotliwość pracy [MHz],
b) częstotliwość powtarzania impulsów [imp/s],
c) moc nadajnika [kW],
d) czułość odbiornika,
e) rodzaj i typ anteny,
f) wzniesienie anteny npm [m],
g) wzniesienie anteny npt [m],
h) czas jednego obrotu anteny [s],
i) nazwę i numer podstawowej wersji oprogramowania,
j) dostępne standardy danych wyjściowych;
6) SSR:
a) rodzaj i typ interrogatora,
b) typ i numer przydzielonego kodu interrogatora,
c) adres transpondera testowego,
d) moc nadajnika [kW],
e) czułość odbiornika,
f) rodzaj i typ anteny,
g) wzniesienie anteny npt [m],
h) czas jednego obrotu anteny [s],
i) nazwę i numer podstawowej wersji oprogramowania,
j) dostępne standardy danych wyjściowych;
7) systemu AWOS:
a) kategorię systemu AWOS,
b) wykaz czujników pomiarowych wchodzących w skład systemu AWOS,
c) parametry meteorologiczne mierzone przez system AWOS,
d) sposób transmisji danych z czujników do wskaźników,
e) sposób i miejsce prezentacji danych,
f) sposób i miejsce archiwizacji danych,
g) nazwę i numer wersji oprogramowania,
h) dostępne standardy sygnałów wyjściowych,
i) wysokość posadowienia czujników ciśnienia atmosferycznego.
§  11.  Dla każdego LUN wpisanego do rejestru prowadzi się teczkę LUN zawierającą zbiór następujących dokumentów lub ich kopii:
1) wniosek o wpis LUN do rejestru, wniosek o zmianę wpisu LUN w rejestrze oraz wniosek o wykreślenie LUN z rejestru;
2) dokumenty w zakresie interoperacyjności:
a) deklaracje, o których mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1139,
b) certyfikat, o którym mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia nr 2018/1139

- jeżeli są wymagane 2 ;

3) decyzje o wpisie LUN do rejestru, zmianie wpisu LUN w rejestrze i wykreśleniu LUN z rejestru;
4) decyzję o zatwierdzeniu zmiany w systemie funkcjonalnym dotyczącym danego LUN, jeżeli została wydana;
5) dokumenty dołączone do wniosków, o których mowa w pkt 1.
Rozdział  6

Powierzchnie ograniczające zabudowę

§  12. 
1.  Granice przestrzenne powierzchni ograniczających zabudowę są wyznaczane przez dane wektorowe, o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 7 ustawy.
2.  Sposób określania i wyznaczania granic przestrzennych powierzchni ograniczających zabudowę określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.  W celu zobrazowania na mapie, o której mowa w art. 86 ust. 8 ustawy, powierzchni ograniczających zabudowę zarządzający LUN nanosi na mapę linie reprezentujące kształt i wymiary ich granic przestrzennych w rzucie poziomym zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 7 ustawy. W celu przedstawienia na mapie stożkowego kształtu granic przestrzennych powierzchni ograniczających zabudowę dodatkowo na mapę nanosi się pośrednie linie dla każdych pełnych 10 metrów wysokości ograniczenia. Wysokość ograniczenia podaje się względem poziomu morza, w obowiązującym pionowym układzie odniesienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4.  Linie reprezentujące kształt i wymiary granic przestrzennych powierzchni ograniczających zabudowę:
1) wyznacza się w postaci danych wektorowych w powszechnie przyjętym formacie wymiany danych przestrzennych pozwalającym na odczytanie z poszczególnych rekordów informacji o geometrii oraz uzupełniającej informacji opisowej zawierającej między innymi wartości wysokości ograniczeń;
2) nanosi na mapę, o której mowa w art. 86 ust. 8 ustawy.
5.  Za wysokość początkową, z której są wyprowadzone powierzchnie ograniczające zabudowę od COM, SUR, radarów meteorologicznych oraz znajdujących się poza granicami lotniska NAV, przyjmuje się wzniesienie anteny nad poziomem morza. Dla NAV znajdujących się w granicach lotniska wysokością początkową jest rzędna terenu w miejscu posadowienia podstawy anteny LUN.
§  13. 
1.  Nowe nieruchome lub ruchome obiekty planowane na obszarze powierzchni ograniczających zabudowę nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez te powierzchnie, chyba że zostały wcześniej uzgodnione w ramach uzgodnienia, o którym mowa w art. 86 ust. 7 ustawy, albo są obiektami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy.
2.  W przypadku gdy nowe nieruchome lub ruchome obiekty planowane na obszarze powierzchni ograniczających zabudowę znajdują się w odległości mniejszej niż 600 metrów od LUN, bez względu na ich wysokość, nie mogą powodować zakłócenia działania LUN ze względu na materiał, z którego będą wykonane, lub promieniowanie, jakie będą emitować.
Rozdział  7

Przepis końcowy

§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

DODATKOWE WARUNKI TECHNICZNE ORAZ EKSPLOATACJI LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TESTY, POMIARY I DOPUSZCZALNE WARTOŚCI TOLERANCJI PARAMETRÓW LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH SPRAWDZANYCH PODCZAS KONTROLI Z POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB OKREŚLANIA I WYZNACZANIA GRANIC PRZESTRZENNYCH POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH ZABUDOWĘ

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
2 Do dnia rozpoczęcia stosowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 2018/1139, na podstawie art. 139 ust. 2 tego rozporządzenia, stosuje się przepisy art. 4, 5, 6, 6a i 7 oraz załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46, Dz. Urz. UE L 173 z 03.07.2007, str. 44, Dz. Urz. UE L 153 z 12.06.2008, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 55), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) utraciło moc z dniem 2 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2161

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Lotnicze urządzenia naziemne i powierzchnie ograniczające zabudowę.
Data aktu: 26/11/2020
Data ogłoszenia: 04/12/2020
Data wejścia w życie: 05/12/2020