Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.U.20.2146
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 1 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Na podstawie art. 401 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" (Dz. U. z 2020 r. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 16a dodaje się § 16b w brzmieniu:

"§ 16b. W konkursie w ramach programu ogłoszonym w 2018 r.:

1) wniosek o zmianę warunków umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, w 2020 r. przedsiębiorca może złożyć nie później niż 21 dni przed dniem zakończenia realizacji projektu, na który pomoc została przyznana;

2) niewykorzystane środki finansowe przyznane na 2020 r. nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, pozostają w dyspozycji przedsiębiorcy, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w 2021 r. na cel, na jaki zostały przyznane - w przypadku zmiany warunków umowy polegającej na przedłużeniu terminu realizacji projektu.";

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Pomoc może być przyznawana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.".

§  2. 
1.  Do wniosków o zmianę warunków umowy złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia bez zachowania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się przepisu § 16b pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1, uważa się za złożone w terminie.
§  3.  Do środków finansowych przyznanych na 2020 r. przedsiębiorcom, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyli wnioski o zmianę warunków umowy polegającą na przedłużeniu terminu realizacji projektu, stosuje się przepis § 16b pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2146

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Data aktu: 01/12/2020
Data ogłoszenia: 02/12/2020
Data wejścia w życie: 03/12/2020