Zmiana rozporządzenia w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

Dz.U.2020.2092
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
Na podstawie art. 37i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69, z 2014 r. poz. 674 oraz z 2018 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sposób sporządzania informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji, zwanej dalej "informacją roczną".";

2) uchyla się § 4a;
3) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. O przyjęciu informacji rocznej albo odmowie jej przyjęcia Minister Sprawiedliwości zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu apelacyjnego. Wraz z zawiadomieniem o odmowie przyjęcia informacji rocznej Minister Sprawiedliwości przedstawia prezesowi sądu apelacyjnego uzasadnienie odmowy.";

4) w § 25 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wzór informacji rocznej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
6) uchyla się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE APELACJI ................ W ROKU .................

wzór

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2092

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.
Data aktu: 23/10/2020
Data ogłoszenia: 26/11/2020
Data wejścia w życie: 11/12/2020