Zmiana rozporządzenia w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

Dz.U.20.2077
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 348) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) będący uczestnikiem całodniowych narad, kursów, warsztatów lub innych form szkolenia organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;

2) w dniach składania egzaminów przeprowadzanych całodniowo w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;",

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Całodniowe narady, kursy, warsztaty lub inne formy szkolenia albo egzaminy przeprowadzane całodniowo, o których mowa w ust. 1, oznaczają narady, kursy, warsztaty lub inne formy szkolenia albo egzaminy trwające w ustalonym dla funkcjonariusza w tym dniu pełnym czasie pełnienia służby.";

2) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Równoważnik jest wypłacany za okres, za który przysługuje wyżywienie. Wypłata równoważnika następuje raz w miesiącu z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 28 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Równoważnik wypłaca kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.",

b) w ust. 4 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) za normę Z - 18,00 zł;

2) za normę U - 7,00 zł;

3) za normę U w wymiarze 50% - 4,00 zł.";

3) w § 11 w zdaniu pierwszym wyrazy "o którym mowa w § 3 pkt 1" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1".
§  2.  Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługujący za okresy przypadające w 2020 r. jest ustalany i wypłacany zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2077

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.
Data aktu: 18/11/2020
Data ogłoszenia: 24/11/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2021