Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2020.2053
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 2
Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503) wprowadza się następujące zmiany:
1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1a w brzmieniu:

"1a) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. U rz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210, Dz. U rz. UE L 851 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3 i Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125).";

2) w § 6 dodaje się ust. 12-16 w brzmieniu:

"12. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej tworzy grupę taryfową dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086), z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1-4.

13. Odbiorca, który wybrał do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej grupę taryfową, o której mowa w ust. 12, jest rozliczany na podstawie tej taryfy przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej, zawartej pomiędzy tym odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

14. Dla odbiorców, o których mowa w ust. 12, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w rozliczeniach za usługi dystrybucji energii elektrycznej stosuje stawki opłat obowiązujące w grupie taryfowej z rozliczeniem jednostrefowym dla danego poziomu napięcia oraz danej mocy umownej, przy czym:

1) w przypadku gdy stopień wykorzystania mocy umownej Sm jest niższy lub równy 0,100, z uwzględnieniem współczynnika korygującego w wysokości:

a) 25% dla kalkulacji opłat wynikających ze składnika stałego stawki sieciowej oraz

b) 200% dla kalkulacji opłaty z tytułu składnika zmiennego stawki sieciowej;

2) w przypadku gdy stopień wykorzystania mocy umownej Sm jest wyższy niż 0,100, z uwzględnieniem pełnej wartości składnika stałego stawki sieciowej oraz współczynnika korygującego w wysokości 150% dla kalkulacji opłaty z tytułu składnika zmiennego stawki sieciowej.

15. Stopień wykorzystania mocy umownej Sm, o którym mowa w ust. 14, wyznacza się według wzoru:

Sm = Eo/(P*lo*24)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Eo - łączną ilość energii elektrycznej pobranej w miejscu dostarczania energii elektrycznej przez odbiorcę na potrzeby, o których mowa w ust. 12, w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu [w MWh lub kWh],

P - moc umowną dla danego odbiorcy wyznaczoną jako średnia moc umowna w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu [w MW lub kW],

1o - liczbę dni w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu.

16. Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej, o której mowa w ust. 12, lub w przypadku odbiorcy z grupy taryfowej, o której mowa w ust. 12, który zużywał energię elektryczną w okresie krótszym niż jeden rok, do czasu zakończenia tego okresu stosuje się rozliczenia zgodnie z ust. 14 pkt 1.";

3) w § 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Ustalając przychód, o którym mowa w ust. 1, dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego, uwzględnia się saldo konta regulacyjnego, o którym mowa w § 22a.";

4) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. 1. Saldo konta regulacyjnego oblicza się według wzoru:

KRn= (Odp n-2 - Odr n-2)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KRn - saldo konta regulacyjnego dla taryfy na rok okresu regulacji "n" [w zł],

Odp n-2 - sumę przyjętego w taryfie na rok okresu regulacji "n-2" planowanego przychodu, będącego podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz planowanych na ten okres przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie dla wszystkich odbiorców [w zł],

Odr n-2 - sumę rzeczywiście uzyskanego w roku okresu regulacji "n-2" przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łącznie od wszystkich odbiorców [w zł],

2. W przypadku gdy uwzględnienie salda konta regulacyjnego miałoby spowodować zmianę z tego tytułu jednostkowego planowanego przychodu, wyrażonego w zł/MWh, określonego na rok okresu regulacji "n" w sposób wskazany w § 22, z uwzględnieniem planowanego na ten okres wolumenu dostaw energii elektrycznej, o więcej niż 2% w roku okresu regulacji "n", to wówczas uwzględnia się część salda tego konta w wysokości odpowiadającej 2% przychodu określonego na rok okresu regulacji "n", wyrażonego w zł.

3. Pozostałą część salda konta regulacyjnego nieuwzględnionego w przychodzie określonym na rok okresu regulacji "n" w sposób wskazany w § 22 uwzględnia się w taryfie na kolejny rok okresu regulacji "n+1". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

5) w § 32 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia odbiorcy końcowemu możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych.";

6) w § 45 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

3. Opłacie podlega w okresie rozliczeniowym:

1) ponadumowny pobór energii biernej określony jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ0-gdy tgφ > tgφ0,

2) ponadumowne wprowadzanie energii biernej określone jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ=0

- zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru i wprowadzania tej energii, lub całodobowo w zależności od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego.".

§  2. 
1.  Ustalając przychód, o którym mowa w § 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, będący podstawą kalkulacji stawek opłat dystrybucyjnych lub przesyłowych dla energii elektrycznej, na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części rok 2021, ustala się zaliczkę na saldo konta regulacyjnego na 2022 r. wynikającą z wykonania przychodu w 2020 r. (okres "x").
2.  Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, oblicza się według wzoru:

KRz2022 = (Odp xm2020 - Odr xm2020)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KRz2022 - zaliczkę na poczet salda konta regulacyjnego na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. do uwzględnienia w przychodzie będącym podstawą kalkulacji stawek opłat, na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., wynikająca z wykonania przychodu w 2020 r. [w zł] (okres "x"),

Odp xm2020 - sumę planowanego w kalkulacji taryfy na rok okresu regulacji obejmujący 2020 r. przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie dla wszystkich odbiorców [w zł], w wysokości przypisanej dla okresu "x", za który w całości lub w części 2020 r. został ustalony wykonany przychód z tego tytułu; planowany przychód na okres "x" ustala się jako iloczyn planowanego przychodu będącego podstawą kalkulacji stawek opłat dystrybucyjnych lub przesyłowych dla energii elektrycznej na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2020 r. i proporcji wykonania sumy planowanych przychodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, w okresie "x" jako średniej w analogicznych okresach lat 2017-2019 do średniej wartości rocznych w latach 2017-2019 [w zł],

Odr xm2020 - sumę rzeczywiście uzyskanego w okresie "x" w roku okresu regulacji obejmującego 2020 r. przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie od wszystkich odbiorców [w zł].

3.  Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, obniża się o koszty wynikające z niewykonania przez operatorów systemów dystrybucyjnych lub operatora systemu przesyłowego planowanych na rok okresu regulacji obejmującego 2020 r. nakładów inwestycyjnych kalkulowanych analogicznie jak przychód regulowany w okresie "x", jako średniej w analogicznych okresach lat 2017-2019 do średniej wartości rocznych w latach 2017-2019.
4.  W przypadku gdy uwzględnienie zaliczki, o której mowa w ust. 1, miałoby spowodować zmianę z tego tytułu jednostkowego planowanego przychodu, wyrażonego w zł/MWh, określonego w sposób wskazany w § 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., z uwzględnieniem planowanego na ten okres wolumenu dostaw energii elektrycznej, o więcej niż 4%, to wówczas uwzględnia się część salda tego konta w wysokości odpowiadającej 4% przychodu określonego na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., wyrażonego w zł.
§  3.  W kalkulacji taryfy danego operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. saldo konta regulacyjnego, dotyczące wykonania przychodu w 2020 r., oblicza się według wzoru:

KR2022= (Odp 2020 - Odr 2020) - KRz2022re

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR2022 - saldo konta regulacyjnego dla taryfy na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. [w zł],

KRz2022re - zaliczkę na poczet salda konta regulacyjnego na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. uwzględnioną w przychodzie będącym podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., obliczona w sposób określony w § 2 ust. 2 [w zł],

Odp 2020 - sumę przyjętego planowanego przychodu będącego podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2020 r., z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie dla wszystkich odbiorców [w zł].

Odr 2020 - sumę rzeczywiście uzyskanego w 12 kolejnych miesiącach kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2020 r. przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie od wszystkich odbiorców [w zł].

§  4.  Przepisów § 22 ust. 4 i § 22a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do przychodu rzeczywiście uzyskanego przed 1 stycznia 2020 r.
§  5. 
1.  Taryfy zatwierdzone przed dniem 1 grudnia 2020 r. obowiązują do dnia określonego w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy obejmują one w całości lub części 2021 r., operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego występuje do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę tej taryfy w celu uwzględnienia w niej w zakresie, w jakim obejmuje ona w całości lub części 2021 r., zaliczki na saldo konta regulacyjnego na 2022 r., ustalonej w sposób wskazany w § 2.
2.  Do spraw dotyczących zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstw energetycznych lub zatwierdzenia zmiany obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem § 6.
§  6.  Rozliczenia według grupy taryfowej utworzonej zgodnie z § 6 ust. 12 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021 r.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2-5, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210, Dz. Urz. UE L 851 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3 i Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020