Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

Dz.U.2020.1898
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 695) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:
3a Kanał Cegielinka 1,6 Vb
2) po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:
4a rzeka Dąbska Struga 0,8 Ia
3) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:
6a Kanał Dąbski Nurt 0,8 Ia
4) lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8 Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 4,7 II
5) po lp. 11 dodaje się lp. 11a w brzmieniu:
11a Kanał Odyńca 3,6 Vb
6) po lp. 12 dodaje się lp. 12a-12c w brzmieniu:
12a rzeka Czapina 1,2 1,2 Vb
12b rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z mor- 0,85 skimi wodami wewnętrznymi 0,85 Ia
12c rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrz- 3,7 nymi 3,7 Ia
7) w lp. 13 w lit. b na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:
c) od stopnia wodnego Dębe do ujścia do rzeki Wisły 21,6 Ia
8) w lp. 15 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) górna - od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim

wraz z jeziorami na tym odcinku rzeki i Kanał Gómonotecki do połączenia z Kanałem Bydgoskim,

87,1 Ia
9) w lp. 17:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
b) od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy Malczyce,

w miejscowości Wrocław głównym szlakiem żeglugowym biegnącym przez Kanał Żeglugowy (Nawigacyjny) i Starą Odrę,

200,45 III
b) po lit. b dodaje się lit. ba oraz lit. bb w brzmieniu:
ba) boczny kanał śluzy Krapkowice małej, 1,60 Ib
bb) boczny kanał śluzy Oława małej, 3,10 Ib
c) lit. c oraz lit. d otrzymują brzmienie:
c) boczne szlaki żeglugowe w miejscowości Wrocław, wchodzące w skład Wrocławskiego Węzła Wodnego:

- od śluzy Opatowice, wraz z jej górnym kanałem, do połączenia z głównym szlakiem żeglownym, przez śluzę Szczytniki, Starą Odrę i Kanał Miejski,

13,7 II
- od górnego kanału śluzy Szczytniki do mostu Piaskowego i mostu Tumskiego, 1,4 II
- od mostu Piaskowego do wylotu kanału śluzy Mieszczańskiej (Odra Południowa), 1,24 Ia
- od wylotu kanału śluzy Mieszczańskiej do połączenia z głównym szlakiem żeglownym (Odra Południowa), 3,06 III
- od mostu Tumskiego do jazu elektrowni wodnej Wrocław II (Odra Północna), 1,2 Ia
- od mostu Mieszczańskiego do połączenia z bocznym szlakiem (z Odrą Południową), o którym mowa w tiret czwarte (Odra Północna), 0,7 III
d) od śluzy Malczyce do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej, 246,45 II
10) po lp. 21 dodaje się lp. 21a i 21b w brzmieniu:
21a rzeka Święta 3,5 Ia
21b rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy 11,9 Ia
11) w lp. 23 lit. h otrzymuje brzmienie:
h) od miejscowości Tczew do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 33,7 III
12) po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu:
23a rzeka Wisła Królewiecka 11,9 Ia
13) lp. 24 otrzymuje brzmienie:
24 rzeka Martwa Wisła:
a) od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, 11,5 Vb
b) odnoga Martwej Wisły do miejscowości Błotnik 2,5 III
14) w lp. 25:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
25 system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący: 145,6
b) w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
- Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Tajty, Ia
c) w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:
- Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do granicy z Rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim Ia
15) w lp. 26:
a) wprowadzenie do wyliczenia i lit. a oraz lit. b otrzymują brzmienie:
26 system Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Druzno obejmujący: 152,8
a) jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Szeląg Mały, Dauby, Jeziorak, Mały Jeziorak, Ewingi, II
b) Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Mały Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki, 84,92 Ia
b) w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:
e) Kanał Dobrzycki od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi 2,4 Ia
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020