Zmiana rozporządzenia w sprawie służby przygotowawczej.

Dz.U.20.1857
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Na podstawie art. 98g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. poz. 449) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wojskowy komendant uzupełnień - wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego, trwającego powyżej trzech miesięcy, osoby ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej albo ze względu na miejsce wykonywania czynności związanych z powołaniem do czynnej służby wojskowej;";

2) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w każdym miesiącu;";

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Kształcenie żołnierza obejmuje w przypadku żołnierza kształcącego się na:

1) oficera lub podoficera:

a) okres kształcenia podstawowego,

b) okres kształcenia specjalistycznego;

2) szeregowego - okres kształcenia podstawowego.";

4) w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w okresie kształcenia podstawowego składa przysięgę wojskową.

3. Po zakończeniu okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na oficera lub podoficera odbywa kształcenie specjalistyczne w szkołach wojskowych przygotowujące go do objęcia obowiązków odpowiednio na szczeblu dowódcy plutonu albo dowódcy drużyny (równorzędnych, w zależności od korpusu i grupy osobowej).";

5) w § 18:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta (dowódcę), odpowiednio, egzamin:",

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Żołnierzowi, który zdał egzamin wskazany w ust. 1 pkt 2 i 3, komendant nadaje specjalność wojskową, zgodnie z którą żołnierz był kształcony, i mianuje go na stopień wojskowy:";

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może złożyć wniosek o:

1) zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

2) powołanie do:

a) terytorialnej służby wojskowej,

b) zawodowej służby wojskowej.";

7) w załączniku nr 2 "Regulamin kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej":
a) w części A Przepisy ogólne w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) na szeregowego - do 30 dni.",

b) w części B Organizacja kształcenia:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Okres kształcenia podstawowego jest jednakowy dla wszystkich żołnierzy kształconych w poszczególnych korpusach kadry i wynosi do 30 dni.",

w ust 4 uchyla się pkt 3,
ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Żołnierze zakwalifikowani do poszczególnych specjalności realizują program kształcenia specjalistycznego, ukierunkowany na przygotowanie do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie osobowym oficerów albo podoficerów, w ramach szkolonej specjalności wojskowej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020