Włączenie kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie zajęć z wingfoila" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie zajęć z wingfoila" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie zajęć z wingfoila" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ "PROWADZENIE ZAJĘĆ Z WINGFOILA" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji wolnorynkowej
Prowadzenie zajęć z wingfoila

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji wolnorynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

3. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji wolnorynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z wingfoila. Prezentuje umiejętności pły-
wania na desce wingfoilowej, wykonując poprawnie technicznie ewolucje, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Przygotowuje konspekty zajęć, dobierając ćwiczenia do tematu
zajęć i poziomu umiejętności kursantów oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. Nadzoruje technikę i sposób wyko-
nywania ćwiczeń przez kursantów. Wykorzystuje jednostkę asekuracyjną z silnikiem niewymagającym dodatkowych uprawnień do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji
ratunkowej. W trakcie wykonywania zadań zawodowych realizuje działania edukacyjno-informacyjne oraz promuje aktywność fizyczną przez własną postawę. Osoba posiada-
jąca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć.
Zestaw 1. Podstawy teoretyczne wingfoila
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje wingfoil jako formę rekreacji i dyscyplinę sportu - omawia historię i odmiany wingfoila,

- wymienia i opisuje główne odmiany/style wingfoila,

- omawia budowę winga,

- charakteryzuje podstawowe rodzaje sprzętu, zasady jego doboru, ustawienia i konserwacji,

- wymienia wskazania i przeciwwskazania do uczestnictwa w poszczególnych odmianach wingfoila, - wskazuje podobieństwa z kitesurfingiem i windsurfingiem.

Charakteryzuje strukturę dyscypliny - opisuje aktualną strukturę organizacyjną wingfoila w Polsce,

- opisuje obowiązujący system szkolenia i nabywania kwalifikacji z wingfoila w Polsce.

Zestaw 2. Podstawy planowania i realizacji zajęć z wingfoila
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zasady teorii i metodykę planowania zajęć z wingfoila - charakteryzuje obszar zawodowy instruktora sportu dla wszystkich,

- omawia komponenty zajęć (treść, intensywność, objętość, częstotliwość) oraz uzasadnia ich dobór do zróżnicowanych potrzeb, możliwości i zainteresowań kursantów, jak również innych warunków (np. pogodowych, infrastruktury),

- charakteryzuje strukturę zajęć oraz rozróżnia cele i zadania dla ich poszczególnych części,

- omawia metody stosowane w realizacji zajęć w sporcie (np. metody nauczania ruchu, metody prowadzenia zajęć sportowych),

- charakteryzuje środki stosowane w sporcie (m.in. ćwiczenia, środki metodyczne, w tym nowości technologiczne wspierające uczestnictwo w sporcie),

- identyfikuje sekwencje pozycja - ruch - siła człowieka i skrzydła występujące w czasie uprawiania wingfoila,

- identyfikuje zmiany zachodzące w układach człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego, w szczególności w układzie krążeniowo-oddechowym,

- omawia krzywą intensywności zajęć,

- opisuje podstawowe pojęcia i procesy z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego człowieka,

- wyjaśnia potrzebę stosowania zasad etycznych przy wykonywaniu zadań instruktora wingfoila.

Omawia zagadnienia psychospołeczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach z wingfoila - omawia niezbędne elementy wstępnego wywiadu z kursantami zajęć przed ich rozpoczęciem,

- wymienia rodzaje informacji, które należy uzyskiwać od kursantów w trakcie realizacji zajęć, m.in. samopoczucie w trakcie realizacji zajęć, opinia o zajęciach,

- wymienia korzyści z uczestnictwa w zajęciach w kontekście psychospołecznego funkcjonowania człowieka,

- omawia wpływ cech indywidualnych (poziom lęku, impulsywność, zapotrzebowanie na stymulację) na wybrane kategorie ćwiczeń.

Omawia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prowadzeniu zajęć z wingfoila - wymienia przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach,

- wymienia najczęściej występujące urazy i zagrożenia specyficzne dla uczestnictwa w różnych formach wingfoila,

- wymienia sposoby prawidłowego zabezpieczania kursantów przed urazami i wypadkami (np. kask, kamizelka, rozgrzewka),

- omawia problematykę stosowania używek i środków dopingujących, suplementacji w sporcie oraz prowadzenia zdrowego trybu życia,

- identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia kursantów zajęć wynikające z niewłaściwego wykorzystania przestrzeni i sprzętu, a także niewłaściwego prowadzenia zajęć (np. doboru intensywności i trudności ćwiczeń, techniki ćwiczeń),

- wymienia zasady profilaktyki związanej z warunkami atmosferycznymi,

- omawia zakres odpowiedzialności prawnej instruktora sportu dla wszystkich,

- omawia zasady zabezpieczania szkoły nauki wingfoila,

- wymienia elementy wyposażenia instruktora, które mają wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia zajęć.

Zestaw 3. Planowanie zajęć z wingfoila
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dostosowuje plan zajęć do umiejętności kursantów oraz warunków atmosferycznych - omawia założenia szkolenia osób początkujących w uprawianiu wingfoila,

- ocenia poziom umiejętności kursantów na podstawie przeprowadzonego wywiadu (cele, doświadczenie, sprawność motoryczna), - przystosowuje plan zajęć do umiejętności kursantów i warunków atmosferycznych.

Przygotowuje konspekt zajęć z wingfoila - dobiera sprzęt, miejsce i ćwiczenia, uwzględniając rodzaj akwenu, możliwości kursantów oraz warunki meteorologiczne (m.in. rodzaj, siłę i kierunek wiatru, zmienność pogody),

- planuje przebieg zajęć, uwzględniając elementy takie, jak: treści zajęć, dozowanie ćwiczeń, chronologia ćwiczeń, wykorzystanie miejsca ćwiczeń, ustawienie kursantów zajęć,

- zapisuje ćwiczenia według schematu: nazwa ćwiczenia, opis pozycji wyjściowej, przebieg ruchu, z zachowaniem konsekwencji w stosowanej terminologii,

- zapewnia kursantowi czas do samooceny.

Zestaw 4. Organizowanie i realizowanie zajęć z wingfoila
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Nadzoruje bezpieczny przebieg zajęć z wingfoila - monitoruje samopoczucie kursantów zajęć, uwzględniając posiadane informacje dotyczące ich stanu zdrowia,

- monitoruje intensywność ćwiczeń i w zależności od potrzeb modyfikuje ich intensywność,

- monitoruje technikę wykonywania ćwiczeń i w razie potrzeby reaguje, stosując komentarz zmiany stopnia trudności lub zmieniając ćwiczenie,

- kontroluje zajęcia, stosując zasadę bezpiecznego dystansu w wyznaczonej strefie, właściwą liczbę powtórzeń ćwiczeń, znaki i sygnały, oraz nadzoruje bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie zajęć,

- reaguje w sytuacjach niebezpiecznych.

Naucza reagowania w sytuacjach awaryjnych - omawia zagrożenia występujące na spocie (m.in. rafy, pływy, sieci, prądy, zwierzęta, inni użytkownicy akwenów, miejsce, warunki pogodowe i ich nagłe zmiany, przeszkody),

- demonstruje akcję "self-rescue",

- demonstruje na kolanach płynięcie na desce z wingiem nad głową,

- demonstruje sposoby awaryjnego zwinięcia sprzętu,

- demonstruje awaryjne odpięcie leasha.

Omawia sposoby konserwacji sprzętu - wymienia najczęstsze usterki sprzętu,

- opisuje sposoby sprawdzania systemów bezpieczeństwa,

- omawia sposoby trymowania hydrofoila (ustawienia pozycji masztu hydroskrzydła),

- omawia procedury zabezpieczania sprzętu na brzegu oraz składania (zwijania) sprzętu,

- omawia sposoby samodzielnego naprawiania skrzydła,

- wskazuje sytuacje, w których sprzęt wymaga profesjonalnej naprawy.

Organizuje zajęcia z wingfoila - ocenia warunki meteorologiczne oraz przeprowadzenia zajęć,

- przygotowuje miejsce do prowadzenia zajęć, uwzględniając możliwości kursantów,

- ocenia stopień zabezpieczenia miejsca zajęć (flagi, boje, jednostka asekuracyjna),

- dopasowuje sprzęt do wagi, wzrostu i umiejętności kursantów, uwzględniając warunki atmosferyczne,

- sprawdza stan techniczny i higieniczny sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć,

- sprawdza stan utrzymania systemów bezpieczeństwa - leasha do deski i winga,

- sprawdza przygotowanie kursantów do zajęć (m.in. pyta o samopoczucie, sprawdza strój kursantów),

- ustawia się względem grupy, umożliwiając wszystkim kursantom dobrą widoczność prezentowanych ćwiczeń, - egzekwuje prawidłowe ustawienie kursantów podczas zajęć.

Prowadzi ćwiczenia z wingfoila, stosując zasady teorii i metodyki - przeprowadza ćwiczenia rozgrzewkowe,

- demonstruje i objaśnia kursantom sposób wykonywania ćwiczeń,

- instruuje kursantów werbalnie i niewerbalnie za pomocą gestów oraz pracy ciała, posługując się uniwersalnym systemem znaków, pyta kursantów o ich odczucia,

- podaj e kursantom wskazówki, żeby poprawić efekt ćwiczenia,

- wprowadza kolejne ćwiczenie po właściwym wykonaniu ćwiczenia poprzedniego,

- wyjaśnia/demonstruje zasady poruszania się z wingiem pieszo (trzymanie winga, chodzenie z wingiem, nauka zwrotów podczas chodzenia),

- prowadzi instruktaż pływania na desce wypornościowej: pływanie na kolanach, pływanie na stojąco, zwroty - rufa i sztag,

- prowadzi instruktaż startowania winga z wody za ucho,

- prowadzi instruktaż odwracania winga (skrzydła) z pozycji odwrotnej winga do pozycji startowej winga (pozycja odwrócona winga - gdy uchwyty (miejsca, za które trzyma się winga na halsie - rączki lub bom) są skierowane w górę / pozycja startowa - gdy uchwyty (miejsca, za które trzyma się winga na halsie - rączki lub bom) są skierowane w dół),

- prowadzi instruktaż pływania na desce wypornościowej z hydrofoilem (waga kandydata na kursanta plus 40 litrów wyporności) w zakresie:

a) teorii lewitacji, pływania na desce wingfoilowej,

b) startu na desce wingfoilowej ze skrzydłem i wejścia w lewitację,

c) płynięcia w jedną stronę, wejścia w lewitację,

d) pływania w lewitacji,

e) kontrolowania wysokości lewitacji,

f) kontrolowania wygaszania lewitacji,

g) zmiany stóp, płynąc na halsie, z heelside na toeside bez lewitacji,

h) zmiany stóp, płynąc na halsie, z toeside na heelside bez lewitacji,

i) zwrotu przez rufę (zwrot z wiatrem) do pozycji toeside (pozycja odwrócona - palce stóp skierowane pod wiatr), manewr zaczynamy, płynąc w pozycji normalnej heelside - pięty skierowane pod wiatr,

j) zwrotu przez rufę (zwrot z wiatrem) do pozycji heelside (pozycja naturalna - pięty skierowane pod wiatr), manewr zaczynamy, płynąc w pozycji odwróconej - toeside - palce stóp skierowane pod wiatr,

k) zwrotu przez rufę (zwrot z wiatrem) do pozycji toeside (pozycja odwrócona - palce stóp skierowane pod wiatr), a następnie zmiany ustawienia pozycji ciała do pozycji naturalnej heelside (przy zmianie nóg można wygasić lewitację),

1) zwrotu przez sztag (zwrot na wiatr) do pozycji heelside (pozycja naturalna - pięty skierowane pod wiatr), manewr zaczynamy, płynąc w pozycji odwróconej - toeside - palce stóp skierowane pod wiatr,

1) zwrotu przez sztag (zwrot na wiatr) do pozycji toeside (pozycja odwrócona - palce stóp skierowane pod wiatr), manewr zaczynamy, płynąc w pozycji naturalnej - heelside - pięty stóp skierowane pod wiatr,

m) zwrotu przez sztag (zwrot na wiatr) do pozycji toeside (pozycja odwrócona - palce stóp skierowane pod wiatr), a następnie zmiany ustawienia pozycji ciała do pozycji naturalnej heelside (przy zmianie nóg można wygasić lewitację),

n) zmiany stóp, płynąc na halsie, z heelside na toeside w lewitacji,

o) zmiany stóp, płynąc na halsie, z toeside na heelside w lewitacji

(zwroty i, j mają być wykonane w lewitacji, zwroty k, 1,1, m, n, o - można wygasić lewitację).

Pływa na desce wypornościowej z hydrofoilem (hydroskrzydłem) - przepływa wpław minimum 50 m,

- przepływa pod lustrem wody przynajmniej 5 m,

- przepina się skrzydłem,

- porusza się na brzegu, sterując skrzydłem i kontrolując moc,

- pływa na kolanach w linii wiatru, na prawym i lewym halsie,

- wykonuje ćwiczenia wchodzenia na deskę na kolanach, a następnie wstawania,

- wykonuje poprawny start na desce w obu kierunkach,

- przyjmuje poprawną pozycję podczas pływania,

- wykazuje się umiejętnością stałego, bezproblemowego pływania na wiatr,

- wykonuje zwroty,

- pływa frontside i toeside,

- kontroluje prędkość i tor jazdy podczas pływania w lewitacji.

Wykorzystuje jednostkę asekuracyjną z silnikiem niewymagaj ącym dodatkowych uprawnień do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej - prowadzi jednostkę asekuracyjną,

- przed użyciem jednostki asekuracyjnej sprawdza jej wyposażenie oraz stan techniczny,

- przed wejściem kursanta do wody ustala awaryjne sygnały ostrzegawcze (flaga, gwizdek, sygnały wizualne) oraz znaczenie tych sygnałów,

- zachowuje bezpieczną odległość pomiędzy łodzią a kursantem,

- kontroluje na bieżąco bezpieczeństwo kursanta w wyznaczonej strefie.

Wykorzystuje narzędzia komunikacji i motywacji - wita i żegna uczestników zajęć,

- nawiązuje bezpośredni kontakt wzrokowy z kursantami,

- informuje o postępach w wykonywaniu ćwiczeń,

- zadaj e pytania kursantom i zachęca ich do zadawania pytań,

- mobilizuje do wysiłku fizycznego, m.in. stosuje zachęty słowne, pochwały, zmiany intonacji głosu oraz podkreśla korzyści wynikające z ćwiczeń,

- podsumowuje zajęcia, podkreśla zrealizowane cele oraz motywuje do udziału w kolejnych zajęciach.

Zestaw 5. Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Promuje aktywność fizyczną poprzez własną postawę - omawia poziom przygotowania motorycznego niezbędny do wykonania wzorcowych technik ćwiczeń w toku zajęć, - omawia przykłady działań promujących aktywność fizyczną.
Realizuje działania edukacyjno-informacyjne w trakcie zajęć - przekazuje informacje o prozdrowotnym celu aktywności fizycznej i korzyściach dla zdrowia wynikających z regularnego uczestnictwa w zajęciach, - przekazuje informacje dotyczące uczestnictwa w aktywności fizycznej (np. na temat bezpieczeństwa, zalecanego wyposażenia).

4. Ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji

1. Etap weryfikacji
1.1. Metody:
- test teoretyczny,
- rozmowa z komisją walidacyjną (zwaną dalej "komisją"),
- obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych,
- analiza dowodów i deklaracji.
Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna służy weryfikacji wiedzy z zakresu obsługi i doboru sprzętu, bezpieczeństwa, wyboru akwenu, znajomości założeń szkolenia osób początkujących, podstaw
meteorologii (instytucja certyfikująca musi przygotować kilka zdjęć różnych zmieniających się warunków pogodowych na akwenie), metodyki nauczania wingfoila. Wiedza ma
być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją.
Część praktyczna ma na celu weryfikację umiejętności pływania na desce, obsługi sprzętu stosowanego w nauczaniu wingfoila, stosowania metod self-rescue oraz umiejętności
związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć.
W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym. Dopuszcza się stosowanie analizy do-
wodów i deklaracji.

Jeśli w trakcie przeprowadzania weryfikacji warunki pogodowe nie pozwalają na weryfikację umiejętności "Pływa na desce wypornościowej z hydrofoilem (hydroskrzydłem)",

wówczas dopuszcza się potwierdzenie tej umiejętności na podstawie filmów przedstawionych przez osobę przystępującą do walidacji. Na pierwszym filmie - maksimum
2-minutowym (jedno ujęcie) - muszą być widoczne twarz i sylwetka w pierwszym ujęciu. W trakcie pływania wykonywane są: ćwiczenia przygotowujące do startu na desce
z hydroskrzydłem o długości masztu powyżej 50 cm na obydwu halsach (widoczna deska w lewitacji i skrzydło w czasie ćwiczeń), dwa zwroty z wiatrem na przeciwnych halsach
i z kontynuacją pływania na switchu. Na pierwszym planie nie mogą być widoczne inne osoby utrudniające identyfikację wykonywanych manewrów. Na początku nagrania
osoba przystępująca do walidacji musi stać obok kamerzysty, a pod koniec filmu musi znajdować się po stronie nawietrznej kamerzysty. Na drugim filmie - maksimum
2-minutowym (jedno ujęcie) - muszą być widoczne twarz i sylwetka w pierwszym ujęciu. Osoba przystępująca do walidacji musi płynąć na kolanach na desce wypornościowej
na obu halsach, wykonać minimum dwa zwroty na przeciwnych halsach. Na początku nagrania osoba przystępująca do walidacji musi stać obok kamerzysty, a pod koniec filmu
musi znajdować się po stronie nawietrznej kamerzysty. Jakość nagrań musi gwarantować możliwość identyfikacji kandydata i weryfikacji wykonanych manewrów. Instytucja
certyfikująca musi zamieścić na swojej stronie internetowej wzorcowe filmy.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej.
Uznanie osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji może nastąpić na podstawie analizy dowodów. Dowodem na osiągnięcie wszystkich efektów
uczenia się jest licencja instruktora wingfoila Polskiego Związku Kiteboardingu wydana nie później niż trzy lata przed przystąpieniem kandydata do walidacji. Część lub całość
efektów uczenia się może być potwierdzona innymi dowodami uznanymi przez instytucję certyfikującą.
1.2. Zasoby kadrowe
Weryfikację przeprowadza komisja. W skład komisji wchodzą 3 osoby, w tym przewodniczący komisji. Pierwszy członek komisji (przewodniczący komisji) musi spełniać na-
stępujące warunki:
- jest nauczycielem akademickim lub osobą posiadającą kwalifikację pełną z minimum 7 poziomem PRK, z 3-letnim stażem dydaktycznym w ostatnich 5 latach (w tym doty-
czącym egzaminowania),
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym dotyczącej egzaminowania) w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów sportów deskowych,
- jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w sporcie deskowym.
Drugi i trzeci członek komisji muszą spełniać następujące warunki:
- posiadają minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych w wingfoilu lub dyscyplinie pokrewnej (takiej jak: kiteboarding, windsurfing),
- posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów wingfoila lub dyscypliny pokrewnej (takiej jak: kiteboarding, windsurfing),
- mają udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu lub asystowaniu kursów na instruktorów wingfoila lub dyscypliny pokrewnej (takiej jak: kiteboar-
ding, windsurfing),
- są autorami lub współautorami minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w wingfoilu lub dyscyplinie pokrewnej (takiej jak: kiteboarding, windsurfing).
Co najmniej jeden z członków komisji posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1.3. Warunki organizacyjne i materialne
Do przeprowadzenia etapu teoretycznego niezbędne są:
- sala, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę,
- komputer z dostępem do Internetu,
- tablica whiteboard - duża.
Do przeprowadzenia etapu praktycznego weryfikacji instytucja certyfikująca musi zapewnić:
- dostęp do akwenu minimum 400 m x 250 m,
- kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji,
- łódź motorową lub ponton typu "Rib",
- skrzydła w rozmiarach: do 3 m2, od 3 m2 do 5 m2 i powyżej 5 m2,
- deski do pływania wypornościowego min. 145 1,
- deski do pływania w lewitacji do 125 1,
- skrzydła i maszty umożliwiające lewitację na akwenie walidacyjnym,
- pianki, kapoki, trapezy, kaski,
- flagi i boje do oznaczenia akwenu.
Sprzęt wingfoilowy nie może być starszy niż 2-letni.
Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają
możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja
prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Nie określa się wymagań do tych etapów.

5. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych,
- przedstawi oświadczenie o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej w obszarze objętym kwalifikacją,
- posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji,
- legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy w ostatnich 3 latach poprzedzających walidację.
Kurs musi obejmować:
a) kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem i zabezpieczaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych,
b) reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia,
c) resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich,
d) transport poszkodowanego do brzegu,
e) wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat,
f) zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związane z koordynacją ratownictwa wodnego. Procedury SAR obejmują:
- prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego,
- współpracę z wyżej wymienionymi służbami,
- stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą,
- używanie środków pirotechnicznych,
- stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie,
- sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody.

6. Inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

Brak innych, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunków uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej.

7. Okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej oraz warunki przedłużenia ważności

Certyfikat jest ważny 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przeszkolenie minimum 10 osób rocznie (nieprzerwanie przez 3 lata) w wingfoilu, udokumentowane za-
świadczeniem wydanym przez szkoły prowadzące szkolenia wingfoila, w których osoba walidowana realizowała szkolenia oraz zaliczenie zestawów efektów uczenia się 1 "Pod-
stawy teoretyczne wingfoila" i 2 "Podstawy planowania i realizacji zajęć z wingfoila".

8. Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Brak dodatkowych warunków, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

9. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024