Współpraca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu.

Dz.U.20.1527
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej "Centrum", z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), zwanym dalej "operatorem", w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej;
2) niezbędne elementy komunikatu, o którym mowa w art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanego dalej "komunikatem", oraz sposób jego przekazywania użytkownikom końcowym.
§  2. 
1.  Dyrektor Centrum przekazuje operatorowi dane teleadresowe punktu kontaktowego Centrum.
2.  Operator przekazuje dyrektorowi Centrum dane teleadresowe punktu kontaktowego.
§  3. 
1.  Dyrektor Centrum sporządza komunikat, z wykorzystaniem podstawowego zestawu znaków, zgodnie z normą GSM7-bit, w języku polskim, bez znaków diakrytycznych, o długości nieprzekraczającej 306 znaków.
2.  Na potrzeby użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu międzynarodowego operatorów komunikat jest sporządzany w języku angielskim.
3.  Treść komunikatu obejmuje:
1) określenie rodzaju zagrożenia;
2) zalecenia dla wszystkich lub określonych grup użytkowników końcowych na zagrożonym obszarze;
3) inne informacje niezbędne w zależności od rodzaju zagrożenia;
4) wyrażenie "ALERT RCB" w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3.
4.  Komunikat opatruje się identyfikatorem nadawcy, który operator uwzględnia przy wysyłaniu komunikatu.
5.  Identyfikatorem nadawcy jest:
1) wyrażenie "ALERT RCB" w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania lub wysyłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów oraz korzystającym z roamingu krajowego zalogowanym w sieci operatora;
2) numer z puli numerów abonenckich w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania lub wysyłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu międzynarodowego operatorów;
3) numer kontaktowy do komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych pełniącej całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania lub wysyłania użytkownikom końcowym przebywającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów.
§  4. 
1.  Określenie obszaru w żądaniu wysłania komunikatu następuje:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z uwzględnieniem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486);
2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z uwzględnieniem kodów nazw państw, o których mowa w normie ITU-T E.212.
2.  Dyrektor Centrum w przypadku żądania wysłania lub wysyłania komunikatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa obszar przez wskazanie identyfikatora województwa albo identyfikatora powiatu.
§  5.  Dyrektor Centrum wskazuje czas ważności komunikatu. Czas ważności komunikatu wskazywany jest w postaci daty i godziny.
§  6. 
1.  Punkt kontaktowy Centrum przekazuje punktowi kontaktowemu operatora w postaci elektronicznej komunikat wraz z żądaniem jego wysłania lub wysyłania.
2.  Przekazanie komunikatu wraz z żądaniem jego wysłania lub wysyłania może nastąpić za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego.
3.  Punkt kontaktowy Centrum potwierdza telefonicznie przekazanie komunikatu do punktu kontaktowego operatora.
4.  W przypadku braku możliwości przekazania komunikatu w postaci elektronicznej komunikat wraz z żądaniem jego wysłania lub wysyłania jest przekazywany w postaci papierowej bezpośrednio punktowi kontaktowemu operatora.
§  7. 
1.  Komunikat jest wysyłany przez operatora użytkownikom końcowym w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu międzynarodowego operatorów komunikat jest wysyłany wyłącznie w języku angielskim.
2.  Ustalenie kraju sieci macierzystej użytkowników końcowych korzystających z roamingu operatorów odbywa się z uwzględnieniem kodów nazw państw, o których mowa w normie ITU-T E.212.
§  8.  Wysyłanie komunikatu przez operatora odbywa się z uwzględnieniem:
1) zasady niezbędnego rozszerzenia wskazanego obszaru lub zjawiska niechcianego roamingu przygranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyposażonych w karty SIM operatorów oraz użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu operatorów;
2) zjawiska niechcianego roamingu przygranicznego w danym państwie w przypadku użytkowników końcowych przebywających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonych w karty SIM operatorów.
§  9.  Dyrektor Centrum może żądać zaprzestania wysłania lub wysyłania komunikatu przez operatora. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  W przypadku gdy obowiązek powiadamiania polega na jednokrotnym wysłaniu komunikatu, operator po wysłaniu komunikatu, za pośrednictwem punktu kontaktowego niezwłocznie przekazuje punktowi kontaktowemu Centrum informację o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, do których komunikat został wysłany.
2.  W przypadku gdy obowiązek powiadamiania polega na wysyłaniu komunikatu przez wskazany przez dyrektora Centrum okres, operator, po zakończeniu tego okresu, za pośrednictwem punktu kontaktowego niezwłocznie przekazuje punktowi kontaktowemu Centrum informację o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, do których komunikat był wysłany.
§  11. 
1.  W przypadku gdy na obszarze zagrożenia znajdującym się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się użytkownicy końcowi wyposażeni w karty SIM operatorów, dyrektor Centrum może żądać od operatora informacji o liczbie kart SIM użytkowników końcowych, którym komunikat ma być wysłany lub wysyłany.
2.  Operator niezwłocznie przekazuje dyrektorowi Centrum informację, o której mowa w ust. 1.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2020 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu (Dz. U. poz. 2309), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 33 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1527

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Współpraca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu.
Data aktu: 31/08/2020
Data ogłoszenia: 04/09/2020
Data wejścia w życie: 08/09/2020