Wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego.

Dz.U.2020.1518
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
Na podstawie art. 65a ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Legitymacje służbowe inspektora dozoru jądrowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc i podlegają niezwłocznemu zwrotowi do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego (Dz. U. poz. 1544).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA DOZORU JĄDROWEGO

I. 

Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego I stopnia:

wzór

Opis wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego I stopnia

1. Legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54 x 86 mm.

2. Awers legitymacji:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym w kolorze szaro-zielonym, zawierające element graficzny przedstawiający model atomu oraz mikrodruki;

2) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) wizerunek orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze czarnym;

4) biało-czerwony poziomy element graficzny;

5) czarne napisy o różnym kroju czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI,

c) Nr (miejsce na czterocyfrowy unikalny numer blankietu),

d) IMIĘ,

e) NAZWISKO,

f) INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO I STOPNIA;

6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko;

7) miejsce na fotografię posiadacza, o wymiarach 25 x 30 mm, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

3. Rewers legitymacji:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym w kolorze szaro-zielonym, zawierające element graficzny przedstawiający model atomu oraz mikrodruki;

2) logo Państwowej Agencji Atomistyki w kolorze czarno-czerwonym;

3) element graficzny (przedstawiający symbol promieniowania jonizującego) wykonany farbą zmienną optycznie;

4) czarne napisy o różnym kroju czcionki:

a) Wydana przez PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI,

b) Data wydania;

5) miejsce na podpis Prezesa Agencji;

6) miejsce na podpis posiadacza;

7) indywidualny numer typograficzny, wykonany farbą czarną świecącą w promieniowaniu UV.

II. 

Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego II stopnia:

wzór

Opis wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego II stopnia

1. Legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54 x 86 mm.

2. Awers legitymacji:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym w kolorze szaro-niebieskim, zawierające element graficzny przedstawiający model atomu oraz mikrodruki;

2) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) wizerunek orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze czarnym;

4) biało-czerwony poziomy element graficzny;

5) czarne napisy o różnym kroju czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI,

c) Nr (miejsce na czterocyfrowy unikalny numer blankietu),

d) IMIĘ,

e) NAZWISKO,

f) INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO II STOPNIA;

6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko;

7) miejsce na fotografię posiadacza, o wymiarach 25 x 30 mm, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

3. Rewers legitymacji:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym w kolorze szaro-niebieskim, zawierające element graficzny przedstawiający model atomu oraz mikrodruki;

2) logo Państwowej Agencji Atomistyki w kolorze czarno-czerwonym;

3) element graficzny (przedstawiający symbol promieniowania jonizującego) wykonany farbą zmienną optycznie;

4) czarne napisy o różnym kroju czcionki:

a) Wydana przez PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI,

b) Data wydania;

5) miejsce na podpis Prezesa Agencji;

6) miejsce na podpis posiadacza;

7) indywidualny numer typograficzny, wykonany farbą czarną świecącą w promieniowaniu UV.

III. 

Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego do spraw zabezpieczeń:

wzór

Opis wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego do spraw zabezpieczeń

1. Legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54 x 86 mm.

2. Awers legitymacji:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym w kolorze szaro-fioletowym, zawierające element graficzny przedstawiający model atomu oraz mikrodruki;

2) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) wizerunek orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej w kolorze czarnym;

4) biało-czerwony poziomy element graficzny;

5) czarne napisy o różnym kroju czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI,

c) Nr (miejsce na czterocyfrowy unikalny numer blankietu),

d) IMIĘ,

e) NAZWISKO,

f) INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO DS. ZABEZPIECZEŃ;

6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko;

7) miejsce na fotografię posiadacza, o wymiarach 25 x 30 mm, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

3. Rewers legitymacji:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym w kolorze szaro-fioletowym, zawierające element graficzny przed stawiający model atomu oraz mikrodruki;

2) logo Państwowej Agencji Atomistyki w kolorze czarno-czerwonym;

3) element graficzny (przedstawiający symbol promieniowania jonizującego) wykonany farbą zmienną optycznie;

4) czarne napisy o różnym kroju czcionki:

a) Wydana przez PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI,

b) Data wydania;

5) miejsce na podpis Prezesa Agencji;

6) miejsce na podpis posiadacza;

7) indywidualny numer typograficzny, wykonany farbą czarną świecącą w promieniowaniu UV.

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020