Wzory zarządzenia zabezpieczenia.

Dz.U.2020.1315
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia
Na podstawie art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) kolejnego zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Wzór zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczaniu należności pieniężnych stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645) może być stosowany nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 156 § 1 pkt 8-8b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

ZZ-1 ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE W ZABEZPIECZENIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA (ZZ-1)

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione.

Zgodnie z art. 156 § 1 oraz art. 27d w związku z art. 166b ustawy, obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:

- oznaczenia wierzyciela;

- imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku, gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego - imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku";

- numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru identyfikacji podatkowej NIP lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada;

- adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego;

- treści obowiązku podlegającego zabezpieczeniu, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości i rodzaju należności pieniężnej;

- wskazania podstawy prawnej zabezpieczenia obowiązku;

- wskazania okoliczności świadczących o wystąpieniu możliwości utrudnienia bądź udaremnienia egzekucji;

- daty wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwy wierzyciela, który je wydał, oraz imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli zarządzenie zabezpieczenia dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Wysokość należności pieniężnych, w tym odsetek, podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak "x".

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub w przypadku, gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego.

4) Wpisuje się numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL.

5) Wpisuje się numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.

6) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany wierzycielowi.

Część ogólna

W przypadku sporządzenia zmienionego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę sporządzenia zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 3 - zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku wydania dalszego zarządzenia zabezpieczenia/ sporządzenia dalszego zmienionego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wydania dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia/ sporządzenia zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- wypełnia się poz. 4 i 5.

W przypadku ponownego wydania zarządzenia zabezpieczenia/ zmienionego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę ponownie wydanego zarządzenia zabezpieczenia/ zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 6 - umieszcza się adnotację: "Zarządzenie zabezpieczenia/ zmienione zarządzenie zabezpieczenia zostało ponownie wydane w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie zarządzenia zabezpieczenia/ zmienionego zarządzenia zabezpieczenia nr ... z dnia ... ".

Część A

W przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego i działa zarządca przedsiębiorstwa w spadku, w poz. 1 zaznacza się kwadrat 2 oraz w poz. 3 wpisuje się imię i nazwisko zobowiązanego oraz firmę zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku".

Jeżeli zarządzenie zabezpieczenia obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie, po bloku A.1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2.

W bloku A.2. pozycji 4-12 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 4-12 bloku A.1.

W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 zarządzenia zabezpieczenia, z odpisem zarządzenia zabezpieczenia przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu, w następujący sposób:

- w pierwszym zarządzeniu zabezpieczenia w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego to zarządzenie zostanie przekazane. W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;

- w drugim zarządzeniu zabezpieczenia w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego to zarządzenie zabezpieczenia zostanie przekazane (wpisanego w pierwszym zarządzeniu zabezpieczenia w bloku A.2.). W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie (wpisanego w pierwszym zarządzeniu zabezpieczenia w bloku A.1.).

W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może wystawić odrębne zarządzenia zabezpieczenia wraz z odpisem zarządzenia zabezpieczenia przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok A.1. w odniesieniu do jednego zobowiązanego odpowiedzialnego solidarnie.

Część B

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wymieniony w bloku A.1. jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Po bloku B.1. dodaje się bloki B.2., B.3., itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Część C

Poz. 2 - wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 1. W przypadku zakreślenia kwadratu:

1 - wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika zabezpieczany obowiązek;

2 - wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;

3 - wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.

Poz. 3 - wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 1 kwadratu 3.

Poz. 4 - wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku C.1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.

Poz. 6 - nie wypełnia się w przypadku, gdy podstawą prawną wystawienia zarządzenia zabezpieczenia jest decyzja o zabezpieczeniu.

Poz. 7 - wypełnia się, gdy wierzycielowi znane są składniki majątkowe zobowiązanego lub źródła dochodu, na których jest możliwe dokonanie zabezpieczenia.

W przypadku wystawienia zarządzenia zabezpieczenia w odniesieniu do kilku należności pieniężnych po bloku C.1., dodaje się bloki C.2., C.3., itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.

Blok C.1 i następne bloki

Poz. 2 - wpisuje się wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie określoną w decyzji o zabezpieczeniu lub innym orzeczeniu stanowiącym podstawę prawną obowiązku, a w przypadku braku określenia w tym orzeczeniu wysokości odsetek - wysokość odsetek obliczoną na dzień wystawienia zarządzenia zabezpieczenia.

Poz. 3 - wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, którego dotyczy należność pieniężna.

Poz. 4 - wpisuje się datę końcową okresu, którego dotyczy należność pieniężna.

Część D

Poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.

Poz. 3 - wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 4 - wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 5 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela w przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia podpisem zaufanym w poz. 5 nie podaje się stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Część E

Poz. 2 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego w przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia podpisem zaufanym w poz. 2 nie podaje się stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

ZZ-2 KOLEJNE ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE W ZABEZPIECZENIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KOLEJNEGO ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA (ZZ-2)

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione.

Kolejne zarządzenie zabezpieczenia zawiera dane zawarte w zarządzeniu zabezpieczenia, obejmujące dane, o których mowa w art. 156 § 1 pkt 1-6 і 8 oraz § 1a ustawy, oraz:

- numer porządkowy kolejnego zarządzenia zabezpieczenia;

- oznaczenie celu, dla którego zostało wydane kolejne zarządzenie zabezpieczenia;

- dane małżonka zobowiązanego;

- datę wystawienia kolejnego zarządzenia zabezpieczenia, imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- informację wierzyciela o nadaniu temu zarządzeniu klauzuli organu egzekucyjnego o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak "x".

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku, gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego.

4) Wpisuje się numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL.

5) Wpisuje się numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.

6) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany wierzycielowi.

Część ogólna

W przypadku wystawiania kolejnego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wydania zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 3 - wpisuje się numer porządkowy kolejnego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 4 - zaznacza się kwadrat 1.

W przypadku sporządzania zmienionego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę sporządzenia zmienionego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 3 - wpisuje się numer porządkowy kolejnego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 4 - zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku ponownego wydawania kolejnego zarządzenia zabezpieczenia/ zmienionego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wydania ponownego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia/ zmienionego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 3 - wpisuje się numer porządkowy ponownie wydanego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 6 - umieszcza się adnotację: "Kolejne zarządzenie zabezpieczenia/ zmienione kolejne zarządzenie zabezpieczenia zostało ponownie wydane w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia/ zmienionego kolejnego zarządzenia zabezpieczenia nr ... z dnia ... ".

Część A

W bloku A.2. pozycji 3-11 nie wypełnia się, jeżeli dane są takie same jak w poz. 4-12 bloku A.1.

Część C

Poz. 5 - wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela oraz informację o podpisaniu zarządzenia zabezpieczenia przez tę osobę lub o opatrzeniu zarządzenia zabezpieczenia zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia podpisem zaufanym w poz. 5 nie podaje się stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Część E

Poz. 2 - wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu tej osoby w przypadku opatrzenia kolejnego zarządzenia zabezpieczenia zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia kolejnego zarządzenia zabezpieczenia podpisem zaufanym w poz. 2 nie podaje się stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

ZZ-3 (1) ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE W ZABEZPIECZENIU WYKONANIA OBOWIĄZKU O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA (ZZ-3)

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione.

Zgodnie z art. 156 § 1 oraz art. 27d w związku z art. 166b ustawy, obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:

- oznaczenia wierzyciela;

- wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku, gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego - imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku";

- numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru identyfikacji podatkowej NIP lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada;

- adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego;

- treści obowiązku podlegającego zabezpieczeniu oraz podstawy prawnej tego obowiązku;

- wskazania podstawy prawnej zabezpieczenia obowiązku;

- wskazania okoliczności świadczących o wystąpieniu możliwości utrudnienia bądź udaremnienia egzekucji;

- daty wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwy wierzyciela, który je wydał, oraz imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- sposobu i zakresu zabezpieczenia obowiązku o charakterze niepieniężnym.

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak "x".

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub w przypadku, gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego.

4) Wpisuje się numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL.

5) Wpisuje się numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.

6) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany wierzycielowi.

Część ogólna

W przypadku wydania dalszego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wydania dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- wypełnia się poz. 3 i 4.

W przypadku ponownego wydania zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę ponownie wydanego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 5 - umieszcza się adnotację: "Zarządzenie zabezpieczenia zostało ponownie wydane w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie zarządzenia zabezpieczenia nr ... z dnia ... ".

Część A

W przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego, w poz. 1 zaznacza się kwadrat 2 oraz w poz. 3 wpisuje się imię i nazwisko zobowiązanego oraz firmę zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku".

Część B

Poz. 1 - podaje się przepis prawa, wraz z jednostką redakcyjną, stanowiący podstawę do wydania aktu administracyjnego ustalającego obowiązek.

Część C

Poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.

Poz. 3 - wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 4 - wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 5 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela w przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia podpisem zaufanym w poz. 5 nie podaje się stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Część D

Poz. 2 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego w przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia zarządzenia zabezpieczenia podpisem zaufanym w poz. 2 nie podaje się stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

Poz. 4 - wpisuje się środek zabezpieczenia lub inną czynność, które stosownie do okoliczności są zastosowane.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020