Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2020.1229
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 wyrazy "półroczne/roczne" zastępuje się wyrazem "roczne";
2) w § 7 uchyla się ust. 1;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.";

4) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12............. roku

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

RB-BZ2 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ 1) W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12 roku

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

Sprawozdanie Jednostka przekazująca sprawozdanie Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż*
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych do 19 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych do 28 lutego
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 11 marca
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych** - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencie wykonawcze do 12 marca
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich do 12 marca
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne do 12 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020