Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Dz.U.2020.1209
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia oraz kategorie zaszeregowania pracowników określone w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w zł
I 2600-2840
II 2620-2870
III 2640-2890
IV 2660-2930
V 2680-2960
VI 2700-3080
VII 2720-3250
VIII 2740-3420
IX 2760-3590
X 2780-3750
XI 2800-3940
XII 2820-4390
XIII 2840-4840
XIV 2860-5280
XV 2880-5500
XVI 2900-5940
XVII 2920-6680
XVIII 2940-7430
XIX 2960-7560
XX 2980-8050
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
1 - Zastępca kierownika podmiotu leczniczego do spraw lecznictwa

- Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa/położnictwa zespołu podmiotów, podmiotu, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka/położna

- Ordynator (lekarz kierujący oddziałem)

- Kierownik apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

XIX
2 - Zastępca ordynatora (lekarza kierującego jednostką organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego)

- Kierownik komórki organizacyjnej

XVIII
3 - Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w lp. 2

- Zastępca kierownika apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Starszy asystent

- Starszy specjalista

- Starszy asystent diagnosta laboratoryjny

XVII
4 - Inspektor do spraw gospodarki lekiem

- Starszy asystent farmacji

- Asystent

- Specjalista

- Specjalista terapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień

- Inżynier kliniczny

- Inspektor ochrony radiologicznej typu R (IOR/R)

- Inspektor ochrony radiologicznej typu 3 (IOR-3)

- Inspektor ochrony radiologicznej typu S (IOR/S)

- Asystent diagnosta laboratoryjny

XVI
5 - Asystent farmacji

- Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

- Młodszy asystent

- Młodszy asystent diagnosta laboratoryjny

- Magister fizjoterapii

XV
6 - Starszy felczer, felczer

- Przełożona pielęgniarek

- Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

- Kierownik zespołu techników medycznych

- Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii

- Kierownik zespołu techników analityki medycznej

- Młodszy asystent farmacji

XIV
7 - Kierownik komórki organizacyjnej: opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-wychowawczej

- Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych

- Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

- Pielęgniarka oddziałowa

- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

XIII
- Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej

- Specjalista pielęgniarka

- Specjalista położna

- Edukator do spraw diabetologii

- Edukator do spraw laktacji

- Technik dentystyczny

- Specjalista technik radioterapii

- Farmaceuta

- Perfuzjonista

- Kapelan szpitalny

8 - Starsza: położna, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa

- Starsza higienistka stomatologiczna

- Starszy: technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii uzależnień, dyspozytor, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik dentystyczny, technik ortopeda, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej

XII
9 - Położna, pielęgniarka

- Pielęgniarka środowiskowa

- Higienistka stomatologiczna

- Technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik dentystyczny, technik ortopeda, protetyk słuchu, technik elektroniki

i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej

- Starszy: opiekun medyczny, ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny, dietetyk, starsza opiekunka dziecięca

XI
10 - Opiekun medyczny, instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyk, pracownik socjalny X
11 - Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

- Statystyk medyczny

- Asystentka stomatologiczna

IX
12 - Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

- Sanitariusz szpitalny

VIII
13 - Pomoc dentystyczna

- Dezynfektor, laborant

- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

- Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna

VII
14 - Sanitariusz, salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna VI
II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni
1 - Kierownik podmiotu leczniczego XX
2 - Zastępca kierownika podmiotu leczniczego

- Główny księgowy

XIX
3 - Zastępca głównego księgowego XVII
4 - Radca prawny XVI
5 - Kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego

- Główny specjalista

- Asystent kierownika zakładu

XIV
6 - Starszy: specjalista, informatyk XIII
7 - Specjalista, informatyk

- Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XII
8 - Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspektor do spraw obronnych i rezerw

- Inspektor ochrony przeciwpożarowej

- Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, technik informatyk

- Kierownik świetlicy

- Starszy bibliotekarz

XI
9 - Inspektor, księgowy, technik informatyk, starszy kasjer X
10 - Starszy magazynier

- Kierownik kancelarii

- Starszy referent

- Bibliotekarz, intendent, kasjer

IX
11 - Magazynier VIII
12 - Referent, archiwista, sekretarka VII
13 - Telefonistka VI
III. Pracownicy gospodarczy i obsługi
1 - Laborant w kotłowni

- Konserwator urządzeń technicznych

- Starszy mistrz

X
2 - Mistrz IX
3 - Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków

- Palacz

- Pracownik ochrony, pracownik służby ochrony

VII
4 - Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania VI
5 - Kierowca V
6 - Robotnik gospodarczy

- Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym

- Starszy strażnik

IV
7 - Starszy: dozorca, portier III
8 - Dozorca, portier, strażnik, szatniarz, sprzątaczka, dźwigowy II
9 - Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu I
ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
1 - Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny XX
2 - Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

- Państwowy graniczny inspektor sanitarny

- Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

XIX
3 - Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

- Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego

- Główny specjalista do spraw systemu jakości

- Kierownik laboratorium

- Kierownik: działu, oddziału

XVIII
4 - Kierownik: sekcji, pracowni

- Starszy asystent

- Starszy asystent diagnosta laboratoryjny

XVII
5 - Asystent

- Asystent diagnosta laboratoryjny

XVI
6 - Młodszy asystent

- Młodszy asystent diagnosta laboratoryjny

XV
7 - Kierownik zespołu techników analityki medycznej XIV
8 - Starszy informatyk

- Stażysta

XIII
9 - Starszy: instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

- Starsza pielęgniarka, starszy technik, starszy technik analityki medycznej

- Informatyk

XII
10 - Instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

- Pielęgniarka, technik, technik analityki medycznej

- Starszy statystyk medyczny

XI
11 - Starsza: rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

- Statystyk medyczny

IX
12 - Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

VIII
13 - Dezynfektor VII
14 - Pomoc laboratoryjna VI
II. Pracownicy administracyjni, techniczni, ekonomiczni, gospodarczy i obsługi
1 - Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny księgowy

- Radca prawny

XVIII
2 - Zastępca głównego księgowego

- Kierownik: działu, oddziału, sekcji

- Specjalista do spraw wewnętrznej kontroli finansowej

- Audytor wewnętrzny

XVII
3 - Starszy specjalista XVI
4 - Specjalista XV
5 - Stażysta XIII
6 - Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy XII
7 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

- Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspektor ochrony przeciwpożarowej

- Inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych

- Starszy: inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

- Referent do spraw zamówień publicznych

XI
8 - Inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

- Starszy kasjer

- Starszy mistrz

- Konserwator urządzeń technicznych

X
9 - Starszy magazynier

- Starszy: referent, archiwista, starsza sekretarka

- Kasjer

- Mistrz

IX
10 - Referent, archiwista, sekretarka VIII
11 - Magazynier

- Hydraulik, malarz, stolarz, elektryk, elektromechanik, spawacz

- Palacz kotłów parowych i wodnych

VII
12 - Telefonistka

- Pomocnik palacza

VI
13 - Kierowca V
14 - Starszy: dozorca, portier, strażnik III
15 - Dozorca, portier, strażnik, sprzątaczka, dźwigowy, goniec, zmywaczka szkła laboratoryjnego, szatniarz, pracownik obsługi II
16 - Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu I
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1209

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
Data aktu: 26/06/2020
Data ogłoszenia: 07/07/2020
Data wejścia w życie: 22/07/2020, 01/01/2020