Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dz.U.2020.1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 23 i art. 24 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i nieobjęte zwolnieniem z podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, o ile są spełnione łącznie następujące wymogi:

1) odbiorcami przesyłek są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;

2) osoba składająca zgłoszenie działa jako przedstawiciel pośredni, o którym mowa w art. 18 unijnego kodeksu celnego;

3) wartość sprzedanych towarów jest wyrażona w tej samej walucie;

4) towary podlegają stawce podatku w tej samej wysokości;

5) osoba składająca zgłoszenie prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 3, i udostępnia ją zgodnie z ust. 4.

3. Zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 2, jest składane na podstawie danych zawartych w ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej obejmujących:

1) nazwę i adres nadawcy przesyłki oraz jego numer identyfikacyjny, o ile ten numer jest znany prowadzącemu ewidencję;

2) imię i nazwisko oraz adres odbiorcy przesyłki oraz jego numer identyfikacyjny, o ile ten numer jest znany prowadzącemu ewidencję;

3) kod CN oraz opis towaru;

4) ilość towaru;

5) wartość towaru w walucie sprzedaży oraz kod tej waluty;

6) wartość towaru w walucie polskiej;

7) kwoty podwyższające lub obniżające wartość towaru;

8) stawkę podatku od towarów i usług oraz wysokość tego podatku;

9) numer zamówienia lub numer transakcji;

10) numer przesyłki;

11) inne dane, które prowadzący ewidencję uzna za mające wpływ na prawidłowe określenie należności celnych i podatkowych od zgłaszanych towarów.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, jest zatwierdzana przez organ celny, do którego jest składane zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 2, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 5, przed złożeniem po raz pierwszy takiego zgłoszenia oraz udostępniana wraz z tym zgłoszeniem organowi celnemu, do którego jest ono składane, w części dotyczącej przesyłek objętych tym zgłoszeniem.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020