Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA 1
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych;
2)
warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych;
3)
sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.
§  2.
Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia:
1)
ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
2)
równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków;
3)
ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.
§  3.
W sytuacji powiadomienia przez dostawcę ścieków przemysłowych o awarii, powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, stosuje się przepisy o ochronie środowiska.
§  4.
Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko.
§  5.
Dostawca ścieków przemysłowych udostępnia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia.
§  6.
Dostawca ścieków przemysłowych eksploatując własną sieć i urządzenia podczyszczające, jest obowiązany postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.
§  7.
Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu.
§  8.
Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:
1)
nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;
2)
spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego;
3)
temperatura tych ścieków nie przekracza 35°C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10;
4)
są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.
§  9.
1.
Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane z określonych rodzajów produkcji do urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
3.
Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
§  10.
1.
Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, zawierające substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym załączniku.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych. W przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.
3.
Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
§  11.
1.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek.
2.
Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.
§  12.
1.
Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając warunki pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:
1)
bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków;
2)
faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych;
3)
uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej dostępnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji.
§  13.
Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  14.
Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi mniej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 8.
§  15.
W przypadku braku oczyszczalni ścieków w zbiorczym systemie kanalizacyjnym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§  16.
W badaniach próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się metodyki referencyjne analizy, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§  17.
Osady z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska oraz powinny nadawać się do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.
§  18.
Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§  19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp. Rodzaj substancji Rodzaj produkcji Jednostka miary Dopuszczalne wartości
średnia dobowa średnia miesięczna
1 2 3 4 5 6
1 Rtęć (Hg) Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych mg Hg/l ścieków1) 0,2 0,05
Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe w produkcji chlorku winylu i innych procesach.

Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu.

Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci oraz baterii galwanicznych zawierających rtęć.

Zakłady odzysku rtęci, wydobycia i rafinacji metali nieżelaznych oraz oczyszczania odpadów zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
Inne zakłady mg Hg/l ścieków 0,06 0,03
2 Kadm (Cd) Produkcja związków kadmu, wydobywanie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, powlekanie elektrolityczne, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych oraz produkcja: barwników, stabilizatorów, baterii elektrolitycznych, kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów, produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
Przemysł szklarski mg Cd/l ścieków 0,1
Przemysł ciepłowniczy mg Cd/l ścieków 0,05
Przemysł ceramiczny mg Cd/l ścieków 0,07
Inne zakłady mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
3 Heksachlorocykloheksan

(HCH)2)

mg HCH/l ścieków 0 0
4 Tetrachlorometan

(CCl4)

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesach obejmujących i nieobejmujących prania.

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i metanolu

mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
Inne zakłady mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
5 Pentachlorofenol (PCP)

2,3,4,5,6-pięciochloro-l-hydroksybenzen i jego sole

Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu mg PCP/l ścieków 2,0 1,0
Inne zakłady mg PCP/l ścieków 2,0 1,0
6 Aldryna, dieldryna,

endryna, izodryna2)

mg/l ścieków 0 0
7 Dwuchloro-

dwufenylo-

trójchloroetan (DDT)2)

mg/l ścieków 0 0
8 Wielopierścieniowe chlorowane

dwufenyle (PCB)2)

mg/l ścieków 0 0
9 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)2) mg/l ścieków 0 0
10 Heksachlorobenzen

(HCB)

Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu mg HCB/l ścieków 0,0 0,0
Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie mg HCB/l ścieków 3,0 1,5
Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów mg HCB/l ścieków 2,0 1,0
Przemysł metali nieżelaznych mg HCB/l ścieków 0,003
Inne zakłady mg HCB/l ścieków 2,0 1,0
11 Heksachlorobutadien

(HCBD)

Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie mg HCBD/l ścieków 3,0 1
Inne zakłady mg HCBD/l ścieków 3,0 1,0
12 Trichlorometan

(chloroform)

(CHCl3)

Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu) oraz produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu mg CHCl3/l ścieków3) 2,0 1,0
Inne zakłady mg CHCl3/l ścieków3) 2,0 1,0
13 1,2-dichloroetan

(EDC)

Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie mg EDC /l ścieków

przy 2 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

2,5 1,25
Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie4) mg EDC/l ścieków

przy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

5,0 2,5
Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy,

1,1,1 -trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

mg EDC/l ścieków

przy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC

2,0 1,0
Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC5) mg EDC/l ścieków 0,2 0,1
Inne zakłady5) mg EDC/l ścieków 0,2 0,1
14 Trichloroetylen

(TRI)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER) mg TRI/l ścieków 1,0 0,5
Stosowanie TRI do odtłuszczania metali6) mg TRI/l ścieków 0,2 0,1
Inne zakłady mg TRI/l ścieków 0,2 0,1
15 Tetrachloroetylen

(PER)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER);

proces TRI-PER

mg PER/l ścieków

przy 5 m3/t produkcji TRI+PER

1,0 0,5
Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu (PER);

proces TETRA-PER

mg PER/l ścieków

przy 2 m3/t produkcji TETRA+PER

2,5 1,25
Inne zakłady mg PER/l ścieków 1,0 0,5
16 Trichlorobenzen

(TCB)

jako suma trzech izomerów

(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu mg TCB/l ścieków

przy 10 m3/t produkcji

TCB

2,0 1,0
Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu mg TCB/l ścieków

przy 10 m3/t produkcji

lub przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu

0,1 0,05
Inne zakłady mg TCB/l ścieków 0,1 0,05
Objaśnienia:

1) Wartości dopuszczalne stosują się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

2) Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.

3) Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

4) Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

5) Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

6) Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp. Rodzaj substancji Jednostka Dopuszczalna wartość
1 2 3 4
1 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10
2 Zawiesiny ogólne mg/l 1)
3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l 1)
4 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 1)
5 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 1)
6 Azot amonowy mg NNH4/l 1002) 2003)
7 Azot azotynowy mg NNO2/l 10
8 Fosfor ogólny mg P/l 1)
9 Chlorki mg Cl/l 1000
10 Siarczany mg SO4/l 500
11 Siarczyny mg SO3/l 10
12 Żelazo ogólne mg Fe/l 4)
13 Glin mg Al/l 4)
14 Antymon mg Sb/l 0,5
15 Arsen mg As/l 0,5
16 Bar mg Ba/l 5
17 Beryl mg Be/l 1
18 Bor mg B/l 10
19 Cynk mg Zn/l 5
20 Cyna mg Sn/l 2
21 Chrom+6 mg Cr/l 0,2
22 Chrom ogólny mg Cr/l 1
23 Kobalt mg Co/l 1
24 Miedź mg Cu/l 1
25 Molibden mg Mo/l 1
26 Nikiel mg Ni/l 1
27 Ołów mg Pb/l 1
28 Selen mg Se/l 1
29 Srebro mg Ag/l 0,5
30 Tal mg Tl/l 1
31 Tytan mg Ti/l 2
32 Wanad mg V/l 2
33 Chlor wolny mg Cl2/l 1
34 Chlor całkowity mg Cl2/l 4
35 Cyjanki związane mg CN/l 5
36 Cyjanki wolne mg CN/l 0,5
37 Fluorki mg F/l 20
38 Siarczki mg S/l 1
39 Rodanki mg CNS/l 30
40 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15
41 Węglowodory ropopochodne mg/l 15
42 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100
43 Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1
44 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l 1,5
45 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/l 1
46 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, ksylen) mg/l 1
47 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l 0,2
48 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/l 15
49 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/l 20
Objaśnienia:

1) Wartości wskaźników należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń.

2) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców < 5000.

3) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ≥ 5000.

4) Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.

1 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U.2015.1907).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2002.129.1108), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.85.729) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2016.1757 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Data aktu: 14/07/2006
Data ogłoszenia: 25/10/2016
Data wejścia w życie: 16/08/2006