Szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.16.1372
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Agencja - Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o której mowa w art. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
2) bliski dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń;
2a) 2  certyfikat superwizora psychoterapii - certyfikat wydawany przez stowarzyszenia, posiadające pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, prowadzące szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, wyłącznie metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, które uzyskały pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii;
3) dietetyk - osobę, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra lub
b) ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub
d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku, lub
e) rozpoczęła przed dniem 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka lub ukończyła technikum lub szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka;
4) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
5) ICD-9 - Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM w polskiej wersji uznanej przez płatnika za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń;
6) ICD-10 - Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
7) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
8) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który:
a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;
9) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - lekarza, który:
a) rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych, albo
b) ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych;
10) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń;
11) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
12) postępowanie - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert albo rokowań;
13) pracownik działalności podstawowej - osobę:
a) wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), będącą pracownikiem,
b) inną niż wymieniona w lit. a, której praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
14) przedmiot postępowania - świadczenie opieki zdrowotnej lub grupę świadczeń opieki zdrowotnej wyodrębnionych w danym zakresie lub rodzaju świadczeń, dla których w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa się kwotę finansowania;
15) psycholog - osobę, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej albo dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r. oraz pracowała w zawodzie co najmniej dwa lata;
16) psycholog kliniczny - psychologa, który przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1419 oraz z 2008 r. poz. 1312) ukończył specjalizację I stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej;
17) specjalista psychologii klinicznej - psychologa, który uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia albo zgodnie z § 35 tego rozporządzenia zachował tytuł specjalisty II stopnia z psychologii klinicznej;
18) rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
19) rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357);
20) rozporządzenie stomatologiczne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462 oraz z 2015 r. poz. 1262);
21) rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, 855 i 918);
22) 3  rozporządzenie w sprawie leczenia psychiatrycznego - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640);
23) rozporządzenie w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658);
24) rozporządzenie wysokospecjalistyczne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958);
25) świadczenie - świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach;
26) umowa - umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
27) ustawa o akredytacji - ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. poz. 418 i 641, z 2011 r. poz. 654 oraz z 2016 r. poz. 542);
28) ustawa o prawach pacjenta - ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070);
29) ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.).
§  3.  Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju:
1) podstawowa opieka zdrowotna w zakresach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) leczenie szpitalne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) rehabilitacja lecznicza określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) leczenie stomatologiczne określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) lecznictwo uzdrowiskowe określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) ratownictwo medyczne określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) opieka paliatywna i hospicyjna określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) programy zdrowotne określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14) leczenie szpitalne w zakresach programów lekowych określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16) pomoc doraźna i transport sanitarny określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.
§  4.  Szczegółowe kryteria wyboru ofert w ramach kryterium ceny dla wszystkich zakresów lub rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
2.  Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
§  6.  Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego dalej "certyfikatem", jest spełnione, jeżeli:
1) certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
2) certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie, a w przypadku dysponenta zespołów ratownictwa medycznego - miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wskazane w ofercie;
3) certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu "EA Multilateral Agreement" i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
4) certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 17025 lub 15189 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia;
5) akredytacja, o której mowa w pkt 3, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 4 oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).
§  7.  Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej oferenta.
§  8.  Kryterium "jakość - wyniki kontroli" jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania, o którym mowa w art. 107 ust. 5 pkt 12 ustawy o świadczeniach.
§  8a.  4  W przypadku postępowania mającego na celu zawarcie umowy w rodzaju leczenie szpitalne w trybie:
1) hospitalizacji planowej - przy ocenie spełnienia warunku uwzględnia się realizację umowy w trybie hospitalizacji;
2) leczenia jednego dnia - przy ocenie spełnienia warunku uwzględnia się realizację umowy w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej.
§  9.  W przypadku uzyskania jednakowej łącznej oceny oferty przez co najmniej dwóch oferentów kryterium różnicującym oferty stanowi ocena uzyskana w kolejności według następujących kryteriów: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  5  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2  6  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Tabela nr 1 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Dietetyk - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 16
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji. 10
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie alergologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 13
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 16
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 3
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
3. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 13
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 16
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 3
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
4. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie diabetologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 13
1.4. Czas pracy pielęgniarki z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w poradni diabetologicznej lub oddziale diabetologicznym - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
1.6. Pielęgniarka - edukator do spraw diabetologii ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub kursem specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
1.7. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Oftalmoskop - w lokalizacji. 2
2.2. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, procedur zabiegowych związanych z leczeniem stopy cukrzycowej (ICD-9: 86.221, 86.222, 86.223, 86.271, 86.272) - potwierdzone na podstawie danych sprawozdawczych. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
5. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii posiadających dodatkowo specjalizację w dziedzinie pediatrii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Czas pracy pielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w poradni diabetologicznej dla dzieci lub oddziale diabetologicznym dla dzieci, lub oddziale endokrynologii dla dzieci - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub pediatrycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub pediatrycznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
1.7. Pielęgniarka - edukator do spraw diabetologii ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub kursem specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
1.8. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Oftalmoskop - w lokalizacji. 1
2.2. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci. 1
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
6. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie endokrynologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarka lub położna - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub zachowawczego, lub położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub ginekologiczno-położniczego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji. 2
2.2. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
7. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 11
1.4. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii posiadających dodatkowo specjalizację w dziedzinie pediatrii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
8. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gastroenterologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
2.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
2.3. Realizacja umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 1
3. Pozostałe warunki 3.1. Specjalistyczne świadczenia zabiegowe, oznaczające procedurą rozumianą jako czynność realizowaną na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedurą diagnostyczną lub terapeutyczną wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych diagnostycznych i terapeutycznych, obejmującą w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach, zwane dalej "świadczeniami zabiegowymi", sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - stanowiły od 5% do 10% włącznie wszystkich świadczeń. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 10% wszystkich świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
9. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
10. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie geriatrii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub gerontologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub gerontologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub gerontologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Elektrokardiograf - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.2. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji. 4
2.3. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji. 3
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
11. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie hematologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 11
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
12. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 10
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
13. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie immunologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie immunologii klinicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 15 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie immunologii klinicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 20
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie immunologii klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 26
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
14. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie kardiologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i

aparatura medyczna

2.1. Echokardiograf z opcją Dopplera - w lokalizacji. 2
2.2. Holter EKG - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.3. Holter RR (ABPM) - w miejscu udzielania świadczeń. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja, w ramach umowy, świadczenia gwarantowanego - opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego. 2
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Kontrola urządzeń wszczepialnych serca - w lokalizacji - zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ambulatoryjnym. 2
1.2. Badania elektrokardiograficzne wysiłkowe serca - w lokalizacji. 2
1.3. Echokardiografia przezprzełykowa lub echokardiografia obciążeniowa - w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
15. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii jednocześnie posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii jednocześnie posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii jednocześnie posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 15
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Echokardiograf z opcją Dopplera - w lokalizacji. 7
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
16. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG z opcją Dopplera - w miejscu udzielania świadczeń. 6
II. Kompleksowość 2. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 2.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
17. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie nefrologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Poradnie/ stacja dializ 1.1. Wpisana w rejestrze całodobowa stacja dializ - VIII część kodu resortowego (kod: 4132) - w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
18. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 15
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG - w lokalizacji. 3
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
19. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie toksykologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 15
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 20
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub lekarz psychiatra, lub specjalista w dziedzinie psychiatrii - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 6
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
20. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 10
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Aparat do kriochirurgii - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.3. Kapilaroskop - bliski dostęp. 1
2.4. Lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fotochemioterapii - w lokalizacji. 1
2.5. Wideodermatoskop - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.3. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach poradni wenerologicznej - wpisanej w rejestrze: VIII część kodu resortowego (kod: 1202). 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
21. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie genetyki
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Dostęp do baz dysmorfologicznych - London Dysmorfology Database lub Possum. 2
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Pracownie genetycznych badań laboratoryjnych: cytogenetycznych, molekularnych i cytogenetyki molekularnej - w lokalizacji. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Dostęp do genetycznych badań laboratoryjnych: cytogenetycznych, molekularnych oraz cytogenetyki molekularnej. 4
1.3. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne. 5
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
22. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Elektroencefalograf - w lokalizacji. 2
2.2. Elektromiograf - w lokalizacji 2
2.3. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
23. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Elektroencefalograf - w lokalizacji. 3
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
24. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia bólu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 11
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 3
1.5. Fizjoterapeuta - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 3
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat do krioterapii - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 1
2.3. Zestaw do laseroterapii - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.4. Zestaw do magnoterapii - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.5. Zestaw do TENS - w miejscu udzielania świadczeń. 1
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania, certyfikaty 3.1. Certyfikat w zakresie leczenia bólu wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
25. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie onkologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 1
2.2. Aparat mammograficzny - w lokalizacji. 1
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
26. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 10
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.3. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczenia gwarantowanego ICD-9 91.8300 - badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram - diagnostyka Mycobacterium tuberculosis. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
27. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
28. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie reumatologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji. 3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 2
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
29. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
30. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń. 5
2.2. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
31. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń. 5
2.2. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
32. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie HIV/AIDS
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura 2.1. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń. 5
medyczna 2.2. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
33. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neonatologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 14
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 18
1.4. Położna lub pielęgniarka - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pediatrycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub neonatologicznego, lub położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 8
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
34. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub perinatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub perinatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub perinatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi 7
świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4
1.5. Położna - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Położna posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
1.7. Położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego, posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy-co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
1.8. Położna - 100% czasu pracy poradni. 2
1.9. Położna posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy - 100% czasu pracy poradni. 3
1.10. Położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego, posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy - 100% czasu pracy poradni. 4
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Aparat do kriochirurgii - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.3. Aparat do laseroterapii zmian szyjki maciciy - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.4. Kardiotokograf - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.5. Kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań - w miejscu udzielania świadczeń, oraz zapewnienie oceny histopatologicznej. 1
2.6. Aparat mammograficzny - w lokalizacji. 1
2.7. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 1
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 1
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno

-zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Dostępność 1. Lokalizacja poradni 1.1. W miejscowości do 5 tys. mieszkańców. 5
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
35. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Położna - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub ginekologiczno-położniczego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 8
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.2. Aparat do kriochirurgiii - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.3. Aparat do laseroterapii zmian szyjki maciciy - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.4. Kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań - w miejscu udzielania świadczeń, oraz zapewnienie oceny histopatologicznej. 2
2.5. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
36. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 9
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Rektoskop - w lokalizacji. 1
2.2. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 1
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
37. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 8
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 2
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Założenie gipsu - w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
38. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie proktologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 3
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 6
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 2
2.2. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
39.Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji. 3
2.2. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
40. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 7
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 1
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji. 1
2.3. Aparat mammograficzny - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji. 1
2.2. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
41. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 10
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
42. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie kardiochirurgii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 8
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
43. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurochirurgii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
44. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
45. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 11
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji. 1
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona

sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.

2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
46. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji. 2
3. Pozostałe warunki 3.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 15% do 25% włącznie wszystkich świadczeń. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 25% wszystkich świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
47. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 15
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 2
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji. 2
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
48. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie preluksacji
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów
określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG - w miejscu udzielania świadczeń. 22
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
49. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie okulistyki
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 5
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 2
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Autokeratorefraktometr - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Aparat GDX lub HRT- w lokalizacji. 1
2.3. Aparat OCT - w lokalizacji. 1
2.4. Gonioskop typu czwórlustro i soczewka volka - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.5. Laser okulistyczny - w lokalizacji. 1
2.6. Pachymetr - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.7. Perymetr statyczny - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.8. Aparat USG do badań okulistycznych - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 10% do 20% włącznie wszystkich świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 20% wszystkich świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Angiografia fluoresceinowa lub angiografia indocyjaninowa lub badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku - w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
50. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 6
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 3
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
1.6. Ortoptysta - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Autokeratorefraktometr - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Aparat GDX lub HRT - w lokalizacji. 1
2.3. Aparat OCT - w lokalizacji. 1
2.4. Gonioskop typu czwórlustro i soczewka volka - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.5. Laser okulistyczny - w lokalizacji. 1
2.6. Pachymetr - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.7. Perymetr statyczny - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.8. Aparat USG do badań okulistycznych - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Angiografia fluoresceinowa lub angiografia indocyjaninowa lub badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku - w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
51. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia zeza
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Ortoptysta - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Ortoptysta - co najmniej 100% czasu pracy poradni. 16
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Autorefraktometr lub autokeratorefraktometr - w miejscu udzielania świadczeń. 10
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
52. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie otolaryngologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 5
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 2
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Audiometr - w lokalizacji. 1
2.3. Kabina ciszy do badań słuchu - w lokalizacji. 1
2.4. Fiberoskop diagnostyczny i videootoskop - w lokalizacji. 1
2.5. Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych zatrudniająca logopedę lub surdologopedę, protetyka słuchu, psychologa, surdopedagoga, inżyniera akustyka lub fizyka medycznego, lub inżyniera klinicznego - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Kompleksowa diagnostyka audiologiczna (ABR, OAEs, ENG) - w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
53. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 10
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Audiometr - w lokalizacji. 1
2.3. Kabina ciszy do badań słuchu - w lokalizacji. 1
2.4. Zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia i dźwięki instrumentów muzycznych - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.5. Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych zatrudniająca logopedę lub surdologopedę, protetyka słuchu, psychologa, surdopedagoga, inżyniera akustyka lub fizyka medycznego, lub inżyniera klinicznego - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami - w miejscu udzielania świadczeń. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
54. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 6
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Laryngowideostroboskop - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.2. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.3. Urządzenie do badań elektrofizjologicznych narządu słuchu - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.4. Aparatura do badań układu równowagi (elektronystagmografii, wideonystagmografii lub posturografii) - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2.5. Aparatura do analizy akustycznej głosu - w miejscu udzielania świadczeń. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Dopasowanie aparatu słuchowego dla dzieci do 4. roku życia przy wyposażeniu w sprzęt i aparaturą medyczną zgodnie z załącznikiem nr 2 część IX rozporządzenia ambulatoryjnego - w lokalizacji. 2
2.2. Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie logopedii. 2
2.3. Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
55. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie logopedii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista w dziedzinie surdologopedii lub neurologopedii - 100% czasu pracy poradni. 26
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
56. Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii szczękowo-twarzowej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych - w lokalizacji. 2
2.2. Radiowizjograf - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 1
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
57. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie urologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 2
2.2. Uroflometr - w lokalizacji. 1
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 10% do 20% włącznie wszystkich świadczeń. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 20% wszystkich świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
58. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 10
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji. 3
2.2. Uroflometr - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
59. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie transplantologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 18 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 22
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 26
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
60. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie medycyny sportowej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 16
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Zestaw do prób wysiłkowych (Ergometr rowerowy lub bieżnia ruchoma współpracujące z EKG wysiłkowym) - w lokalizacji. 10
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
61. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Inhalator ultradźwiękowy - w lokalizacji. 11
2.2. Stół drenażowy - w miejscu udzielania świadczeń. 11
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
62. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 17
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji. 5
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
63. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie hepatologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
2.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
64. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1 Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG - w lokalizacji. 4
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji. 4
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. 7
3.2. Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w oddziale szpitalnym wpisanym w rejestrze - VIII część kodu resortowego: 4301 lub w zakładzie: 7401. 7
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
65. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii metabolicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii metabolicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 16
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii metabolicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 22
1.4. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 4
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
66. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie diabetologii/diabetologii dla dzieci: KAOS - Cukrzyca
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 12
1.4. Pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w poradni diabetologicznej lub oddziale diabetologicznym - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 5
1.6. Pielęgniarka - edukator ds. diabetologii, ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub kursem specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 5
1.7. Dietetyk - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Dietetyk - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 5
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Oftalmoskop - w lokalizacji. 2
2.2. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji. 2
2.3. Gabinet badań lekarskich - w miejscu udzielania świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Gabinet diagnostyczno-

zabiegowy

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń. 5
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
67. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie HIV/AIDS: KAOS - HIV
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 13
1.2. Pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub internistycznego, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 6
1.4. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 2
1.5. Zapewnienie, w ramach umowy, współpracy z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką środowiskową i osobami zajmującymi się leczeniem narkomanii. 2
2. Sprzęt i aparatura 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 1
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 1
medyczna/

pomieszczenia

2.3. Rektoskop - w lokalizacji. 1
2.4. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.5. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń. 2
3. Pozostałe warunki 3.1. Udokumentowane zasady współpracy i koordynacji działań ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS. 2
II. Kompleksowość 1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
68. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii, lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub hipertensjologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nefrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 15 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub hipertensjologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nekrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 20
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub hipertensjologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nefrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 24
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat USG - w lokalizacji. 2
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji. 2
2.3. Echokardiograf z opcją Dopplera - w lokalizacji. 2
2.4. Holter EKG - w lokalizacji. 2
2.5. Holter RR (ABPM) - w miejscu udzielania świadczeń. 2
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
69. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie pediatrii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 15 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. 20
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne. 26
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG - w lokalizacji. 4
2.2. Aparat USG - w lokalizacji. 4
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
Tabela nr 2 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) - część wspólna
1. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości (stwierdzone w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia postępowania). Maksymalna suma punktów ujemnych: 32
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów ujemnych Uwagi
1. Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie - tylko na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
2. Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie - tylko na podstawie kontroli. 3
3. Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
4. Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli. 3
5. Braki w sprzęcie i wyposażeniu wykazanym w umowie - tylko na podstawie kontroli. 2
6. Nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 2
7. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków, wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach - tylko na podstawie kontroli. 2
8. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy - tylko na podstawie kontroli. 2
9. Niezasadne ordynowanie leków, wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli. 1
10. Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową - tylko na podstawie kontroli. 2
11. Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli. 2
12. Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 4
13. Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach - tylko na podstawie kontroli. 3
14. Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania świadczenia - tylko na podstawie kontroli. 2
II. Jakość - Personel - pielęgniarki. Maksymalna suma punktów: 4
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba

punktów

Uwagi
1. Pielęgniarka - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3 Jedna odpowiedź do wyboru. Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 w częściach 1, 4-6, 13, 19, 21, 24, 33-35, 51, 55, 59, 60 i 65-69 oraz w tabeli nr 3
2. Pielęgniarka ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi postępowania, zgodnie z wykazem zawartym w tabeli nr 4 - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
III. Jakość - Pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 7
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 2
2. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub dokument potwierdzający akredytację systemu teleinformatycznego wydany zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 2
3. Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 3
IV. Kompleksowość. Maksymalna suma punktów: 26
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz świadczeń diagnostyki onkologicznej, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ambulatoryjnego. 2
2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 8 Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 3
3. Realizacja profilu w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wykazem wydanym na podstawie art. 95n ust. 1 ustawy o świadczeniach - odpowiadającego poradom specjalistycznym, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach, udzielanym w poradni przyszpitalnej, której zakres udzielanych świadczeń jest objęty przedmiotem postępowania. 8 Jedna odpowiedź do wyboru. Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 w częściach 68 i 69 oraz w tabeli nr 3
4. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie odpowiadającym poradom specjalistycznym, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach, udzielanym w poradni przyszpitalnej, której zakres udzielanych świadczeń jest objęty przedmiotem postępowania. 6
5. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w poradni, o specjalności komórki organizacyjnej wpisanej w rejestrze (część VIII kodu resortowego) zgodnej z wymaganiami określonymi dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844):

- dotyczy realizacji od 1 do 3 programów lekowych;

4 Dotyczy świadczeń w zakresach objętych przedmiotem postępowania określonych w tabeli nr 1

Jedna odpowiedź do wyboru

- dotyczy realizacji od 4 do 6 programów lekowych; 6
- dotyczy realizacji od 7 i więcej programów lekowych. 8 Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 3
V. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 11
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Czas pracy lekarza (lekarzy) w poradni w tygodniu wynosi od 12 godzin do 24 godzin włącznie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00, z zachowaniem ciągłości 4 godzin. 4 Jedna odpowiedź do wyboru. Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 w częściach 66 i 67
2. Czas pracy lekarza (lekarzy) w poradni w tygodniu wynosi powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00, z zachowaniem ciągłości 4 godzin. 6
3. Czas pracy lekarza (lekarzy) w poradni w tygodniu wynosi powyżej 36 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00, z zachowaniem ciągłości 4 godzin. 8
4. Co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w miejscu udzielania świadczeń. 1 Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli mlw częściach 66 i 67
5. Odrębna aplikacja służąca realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu porady. 2
VI. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 23
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach miejsca udzielania świadczeń. 13
2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 5 lat. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 10 lat. 10
VII. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r. 2
2. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu - dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. -8
Tabela nr 3 - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)
1. Przedmiot postępowania: Badania przewodu pokarmowego - gastroskopia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy pracowni. 18 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy pracowni. 22
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy pracowni. 26
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 14
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 12
2. Przedmiot postępowania: Badania przewodu pokarmowego - kolonoskopia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy pracowni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy pracowni. 15
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy pracowni. 20
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, 300 kolonoskopii z polipektomią - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 7
2.2. Realizacja umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 6
II. Kompleksowość 1.Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 10
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
3. Przedmiot postępowania: Badania tomografii komputerowej (TK)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Pielęgniarka, w przypadku badań określonych w w lp. 1-15 w części VI załącznika nr 2 do rozporządzenia ambulatoryjnego - na każdą zmianę roboczą, w przypadku badań określonych w lp. 16-30 w części VI załącznika nr 2 do rozporządzenia ambulatoryjnego - w każdej pracowni na każdą zmianę roboczą. 8
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. 1) aparat wielowarstwowy o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x, y min. 15 par linii/cm dla skanu 360, średnica otworu min. 70 cm;

2) dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym, uruchomionym i aktualizowanym oprogramowaniem: MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna kolonoskopia;

3) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego.

12 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. 1) aparat wielowarstwowy o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie i zdolności rozdzielczej izotropowej min. 0,8 mm, o czasie skanu 360 max 0,6 s - modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii z czasem obrotu nie dłuższym niż 0,4 s;

2) dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym, uruchomionym i aktualizowanym oprogramowaniem: MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT;

3) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego.

14
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, 1000 badań tomografii komputerowej, w tym również badania: Tomografia komputerowa serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego (ICD - 9: 87.421). 8
4. Pozostałe warunki 4.1. Zapewnienie dostępu do aparatury medycznej dla świadczeniobiorców z otyłością - tomograf komputerowy o nośności co najmniej 260 kg. 2
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 10
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 11
4. Przedmiot postępowania: Badania rezonansu magnetycznego (RM)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Stała obecność pielęgniarki. 6
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. 1) system MR min. 25 mT/m, min. 1.0T;

2) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;

3) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań.

4 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. 1) system MR min. 30 mT/m, min. 100mT/m/ms, min. 1.5T;

2) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;

3) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań.

7
2.3. Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego - fMRI. 7
3.Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, 1000 badań rezonansu magnetycznego, w tym również badań:

1) RM serca - badania czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego (ICD-9: 88.925);

2) RM serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (ICD-9: 88.926);

3) Badanie czynnościowe mózgu - RM (ICD-9: 88.913);

11
4) Spektroskopia - RM (ICD-9: 88.970).
4. Pozostałe warunki 4.1. Zapewnienie dostępu do aparatury medycznej dla świadczeniobiorców z otyłością - rezonans magnetyczny o nośności co najmniej 250 kg. 2
II. Kompleksowość 1.Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 10
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
5. Przedmiot postępowania: Badania echokardiograficzne płodu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów posiadających certyfikat umiejętności badania echokardiograficznego płodu dla zaawansowanych - bezterminowy, wydany przez stowarzyszenie, które posiada pozytywną opinię konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w pracowni. 26 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej, posiadających certyfikat umiejętności podstawowego badania serca płodu, wydany przez stowarzyszenie, które posiada pozytywną opinię konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w pracowni. 20
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 14
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 12
6. Przedmiot postępowania: Badania medycyny nuklearnej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny nuklearnej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy pracowni lub zakładu. 15
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Gammakamera z opcją do badania całego ciała wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania - w miejscu udzielania świadczeń. 7
2.2. Gammakamera do badania SPECT wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania - w miejscu udzielania świadczeń. 7
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badań izotopowych. 4
1.2. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie terapii izotopowej. 4
1.3. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 10 Jedna odpowiedź do wyboru
świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.
1.4. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 8
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 8
Tabela nr 4 - WYKAZ SPECJALIZACJI I KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA ODPOWIADAJĄCYCH PRZEDMIOTOWI POSTĘPOWANIA
1 2 3 4
Lp. Przedmiot postępowania Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa:
1. Świadczenia w zakresie alergologii zachowawczego lub internistycznego zachowawczego lub internistycznego
2. Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci pediatrycznego pediatrycznego
3. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci pediatrycznego pediatrycznego
4. Świadczenia w zakresie gastroenterologii zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego
5. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci pediatrycznego pediatrycznego
6. Świadczenia w zakresie geriatrii geriatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych geriatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych
7. Świadczenia w zakresie hematologii zachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznego zachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznego
8. Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej pediatrycznego pediatrycznego
9. Świadczenia w zakresie kardiologii kardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego kardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
10. Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej pediatrycznego lub kardiologicznego pediatrycznego lub kardiologicznego
11. Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń chirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznego chirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
12. Świadczenia w zakresie nefrologii nefrologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego nefrologicznego z dializoterapią lub zachowawczego, lub internistycznego
13. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci pediatrycznego lub nefrologicznego pediatrycznego lub nefrologicznego z dializoterapią
14. Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii zachowawczego lub internistycznego zachowawczego lub internistycznego
15. Świadczenia w zakresie neurologii neurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego neurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
16. Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej neurologicznego lub pediatrycznego pediatrycznego
17. Świadczenia w zakresie onkologii onkologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego onkologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
18. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc zachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznego zachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznego
19. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci pediatrycznego pediatrycznego
20. Świadczenia w zakresie reumatologii zachowawczego lub internistycznego, lub geriatrycznego zachowawczego lub internistycznego, lub geriatrycznego
21. Świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci pediatrycznego pediatrycznego
22. Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych zachowawczego lub internistycznego zachowawczego lub internistycznego
23. Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci pediatrycznego pediatrycznego
24. Świadczenia w zakresie HIV/AIDS zachowawczego lub internistycznego zachowawczego lub internistycznego
25. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej chirurgicznego lub onkologicznego chirurgicznego lub onkologicznego
26. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej pediatrycznego lub chirurgicznego pediatrycznego lub chirurgicznego
27. Świadczenia w zakresie proktologii chirurgicznego lub onkologicznego chirurgicznego lub onkologicznego
28. Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej chirurgicznego lub onkologicznego chirurgicznego lub onkologicznego
29. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej chirurgicznego lub onkologicznego chirurgicznego lub onkologicznego
30. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci pediatrycznego lub chirurgicznego pediatrycznego lub chirurgicznego
31. Świadczenia w zakresie kardiochirurgii kardiologicznego lub chirurgicznego kardiologicznego lub chirurgicznego
32. Świadczenia w zakresie neurochirurgii neurologicznego lub chirurgicznego, lub onkologicznego neurologicznego lub chirurgicznego, lub onkologicznego
33. Świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci pediatrycznego lub chirurgicznego pediatrycznego lub chirurgicznego
34. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu chirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznego chirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
35. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci pediatrycznego lub chirurgicznego pediatrycznego lub chirurgicznego
36. Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy opieki długoterminowej lub internistycznego, lub zachowawczego, lub geriatrycznego, lub chirurgicznego opieki długoterminowej lub internistycznego, lub zachowawczego, lub geriatrycznego, lub chirurgicznego
37. Świadczenia w zakresie preluksacji pediatrycznego lub neonatologicznego pediatrycznego lub neonatologicznego
38. Świadczenia w zakresie okulistyki zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego
39. Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci pediatrycznego lub środowiska nauczania i wychowania pediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania
40. Świadczenia w zakresie otolaryngologii zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego
41. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej pediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania pediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania
42. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii zachowawczego lub internistycznego zachowawczego lub internistycznego
43. Świadczenia chirurgii szczękowo-twarzowej chirurgicznego lub onkologicznego chirurgicznego lub onkologicznego
44. Świadczenia w zakresie urologii zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego, lub onkologicznego, lub nefrologicznego zachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego, lub onkologicznego, lub nefrologicznego
45. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej pediatrycznego lub chirurgicznego, lub nefrologicznego pediatrycznego lub chirurgicznego, lub nefrologicznego
46. Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy pediatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego pediatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego
47. Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej chirurgicznego lub onkologicznego chirurgicznego lub onkologicznego
48. Świadczenia w zakresie hepatologii zachowawczego lub internistycznego zachowawczego lub internistycznego
49. Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży pediatrycznego lub środowiska nauczania i wychowania, lub chirurgicznego pediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania
ZAŁĄCZNIK Nr  3  7  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE

ZAŁĄCZNIK Nr  4  8  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Tabela nr 1 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 12
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 5
1.4. Psycholog albo osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

2) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

3) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w pkt 2, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty

- zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię" - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.

5
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.8. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 3
1.9. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej ⅓ etatu. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Odsetek ponownych hospitalizacji świadczeniobiorców w okresie ostatniego roku kalendarzowego nie przekracza 10%. 2
2.2. Dla 80% wszystkich hospitalizowanych łączny czas pobytu każdego świadczeniobiorcy podczas wszystkich hospitalizacji w okresie ostatniego roku kalendarzowego nie przekracza 60 dni. 6
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6 Jedna odpowiedź do wyboru
2.4. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób realizacji umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. 4
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych. 4
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 4
2. Sposób wykonania umowy 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 12
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej. 6
1.3. Zapewnienie konsultacji dietetyka. 3
1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - w miejscu udzielania świadczeń. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 4
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 4
1.7. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 łóżek - osoba:

1) prowadząca psychoterapię lub

2) która posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczobehawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego. 5
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego. 1
1.10. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej ⅓ etatu. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

5 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

3
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzone - co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, zwane dalej "superwizją psychoterapii" - w lokalizacji. 5
4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
4.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę o udzielanie świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży. 4
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 4
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 4
2. Sposób wykonania umowy 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
3. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 12
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek. 8 Nie dotyczy oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek. 8 Dotyczy oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę
1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 7
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.10. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 2
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
4. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 20
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu 15 Jedna odpowiedź do wyboru
udzielania świadczeń.
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 10
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 8
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.6. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek - osoba, która:

1) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub

2) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub

3) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub

4) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub

5) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub

6) posiada inne wykształcenie, która uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w tym ośrodku

- zwana dalej "osobą prowadzącą terapię zajęciową".

6
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.9. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 3
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
2.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
5. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychogeriatryczne
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek. 12
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek. 12
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 6
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek 4
1.7. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 łóżek. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 4
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego. 5
1.10. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego. 1
1.11. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji. 2
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
6. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 18
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 17 Jedna
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 15
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 8
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 8
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
7. Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 15
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 8
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 8 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 łóżka. 5
1.6 Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 8
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu

6
całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1 Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
4.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie nerwic. 4
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych. 4
1.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
8. Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 20
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - w miejscu udzielania świadczeń. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 14
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 łóżka. 6
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 8
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego. 5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej jeden pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie nerwic. 2
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne leczenie zaburzeń nerwicowych. 2
1.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
9. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 20
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 16 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 13
1.4. Psycholog kliniczny lub psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 13 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.5. Psycholog kliniczny lub psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek 7
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.9. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 3
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
2.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
10. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 17
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 12
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 7
1.5. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 4
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.9. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 3
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
11. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 17
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 10
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 8
1.5. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 4
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 4
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.9. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 3
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
12. Przedmiot postępowania: Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 24
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 80 łóżek. 22
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 19
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 8
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 1
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
13. Przedmiot postępowania: Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 32
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 30
1.3. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego. 11
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego. 1
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
II Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
14. Przedmiot postępowania: Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 25
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 80 łóżek. 21
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 19
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 8
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 1
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
15. Przedmiot postępowania: Świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 25
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 80 łóżek. 21
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 19
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 8
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej. 1
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
16. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ¼ etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych młodzieży - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik ¼ etatu. 27
Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 22
1.3. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 22
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 6
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 3
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
17. Przedmiot postępowania: Świadczenia w opiece domowej/rodzinnej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 80 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 60
1.3. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1/2 etatu: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1/2 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 10
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
18. Przedmiot postępowania: Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 9
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 9
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - równoważnik co najmniej ¾ etatu na 20 łóżek. 7
1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 20 łóżek. 7
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń. 5
1.7. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - w miejscu udzielania świadczeń. 9
1.8. Osoba, która posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. zm.) lub posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), zwana dalej "specjalistą psychoterapii uzależnień" - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 6
1.10. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1
3.2. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne. 2
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu. 2
1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
19. Przedmiot postępowania: Leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 10
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 7
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - równoważnik co najmniej ¾ etatu na 20 łóżek. 7
1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 20 łóżek. 8
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu 5
udzielania świadczeń.
1.7. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 6
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1
3.2. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 3
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. 3
1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
20. Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień stacjonarne
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 19
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 20
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 12
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Udokumentowane systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu terapii uzależnień przez osobę posiadającą wpis na prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji lub przez osobę z listy superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, zwane dalej "superwizją terapii uzależnień" - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii do celów monitorowania procesu terapii uzależnień, o którym mowa w części 20 w lp. I w pkt 2 w ppkt 2.1. 2
3.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
21. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 19
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 20
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 12
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii do celów monitorowania procesu terapii uzależnień, o którym mowa w części 20 w lp. I w pkt 2 w ppkt 2.1. 2
3.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
21a. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 50 łóżek 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 13
1.3. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 50 łóżek. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 5
1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 18
1.6. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek 12
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii do celów monitorowania procesu terapii uzależnień, o którym mowa w części 20 w lp. I w pkt 2 w ppkt 2.1. 2
3.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3
II Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
22. Przedmiot postępowania: Krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 15
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 7
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 20
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty 11
psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.
1.5. Osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 7
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
23. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii posiadający udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek. 18
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek. 9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 16
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 11
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu- pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale albo zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
24. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 15
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 20
1.4 Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 15
2. Monitorowanie procesu terapii 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
uzależnień
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
25. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii posiadający udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 łóżka. 17
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek. 10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 15
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 12
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Monitorowanie 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
procesu terapii uzależnień
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
26. Przedmiot postępowania: Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 23
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 23
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
27. Przedmiot postępowania: Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 19
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 19
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek 14
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 9
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
2. Pozostałe warunki 2.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
28. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 24 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 48
1.3. Psycholog - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 12
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 10
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 13
29. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 15
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek. 20 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 40
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 15
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 13
29a. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 15
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek. 10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 20
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 15
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 5
II 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia Maksymalnie 3
30. Przedmiot postępowania: Świadczenia w izbie przyjęć
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 2 etatów. 13 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 8
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu. 12
1.4. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji. 6
1.5. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii - w lokalizacji. 6
1.6. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji. 6
1.7. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych - w lokalizacji. 6
1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 4 etatów. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.9. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 3
psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 3 etatów.
1.10. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
1.11. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 3 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 1
1.12. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
2.3. Całodobowa dostępność do świadczeń w oddziale neurologicznym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim. 5
2.4. Zapewnienie transportu sanitarnego - bliski dostęp. 2
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
31. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 23
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 16
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 12
1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 5
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.
1.5. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.- równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
1.5. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej ⅓ etatu. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dorosłych. 3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. 3
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
32. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 24
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 17
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 13
1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 5
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.
1.5. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Superwizja psychoterapii- w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenie rehabilitacji psychiatrycznej. 3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
33. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 miejsc. 25
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 20
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 15
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8 Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. 3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
34. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 miejsc. 25
1.2. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.3. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
1.4. Fizjoterapeuta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 miejsc. 15
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 miejsc. 12
1.6. Logopeda w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 miejsc 11
1.7. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba, prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 miejsc. 11
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
35. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 24 miejsca. 20
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii - w lokalizacji. 15
1.3. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 14
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 12
1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.6. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
36. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 24 miejsca. 24
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 miejsc. 15
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc. 11
1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej ½ etatu. 5
1.5. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej ½ etatu. 1
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię, posiadająca certyfikat superwizora psychoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Osoba prowadząca psychoterapię, posiadająca certyfikat superwizora psychoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 17
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Co najmniej 2 pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej - nie więcej niż 25 świadczeniobiorców. 2
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie badań neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
37. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 50 miejsc. 15
1.2. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 8
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca 15
1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc. 28
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi). 7
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej). 5
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
38. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 50 miejsc. 15
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca 15
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc. 28
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 8
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi). 5
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej). 2
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
39. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia uzależnień
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 50 miejsc. 15
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca.. 15
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc. 28
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc. 8
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi). 2
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej). 5
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
40. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 2 etatów. 17 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 7
1.3. Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6
1.4. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 2 etatów. 14 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5 Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu. 7
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 4
1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.9. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
1.10. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 30% czasu pracy poradni. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 5% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 2
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 15% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 3
3. Monitorowanie procesu psychotera pii 3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dorosłych. 5
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych. 5
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 8
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
41. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 13 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej ½ etatu. 7
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 9
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp. 2
1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp. 2
1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.9. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
1.10. Specjalista psychologii klinicznej z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w realizacji świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży lub psycholog kliniczny z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w realizacji świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.11. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6
1.12. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 4
1.13. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 2 etatów. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.14. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6
1.15. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 30% czasu poradni. 1
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń na rzecz osób z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju. 7
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 5% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 2
2.4. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 15% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad. 3
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. 5
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 7
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
42. Przedmiot postępowania: Leczenie nerwic
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 24 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 14
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 15 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 7
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 15
1.6. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.7. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych lub leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży. 6
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych. 6
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
43. Przedmiot postępowania: Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 23 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 16
1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii - w lokalizacji. 5 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii - dostęp. 2
1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - w lokalizacji. 7 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - dostęp. 3
1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie urologii - w lokalizacji. 7 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.8. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie urologii - dostęp. 3
1.9. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 15 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.10. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 7
1.11. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 14
1.12. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.13. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
44. Przedmiot postępowania: Program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Udział w zespole lekarza specjalisty w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 26 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Udział w zespole lekarza specjalisty w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 14
1.3. Udział w zespole specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.4. Udział w zespole specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 12
1.5. Udział w zespole osoby prowadzącej psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20
1.6. Udział w zespole pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.7. Udział w zespole pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 5
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
45. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychologiczne
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej 1 etatu. 35 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej 1/2 etatu 27
1.3. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 27
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 10
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 8
46. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 19
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji. 6 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp. 4
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii - w lokalizacji. 4
1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji. 6 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp. 4
1.7. Fizjoterapeuta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 8
1.8. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 11
1.9. Logopeda w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1/2 etatu 2
1.10. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba, prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 11 Jedna odpowiedź do wyboru.
1.11. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba, prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego. 10
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
47. Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu. 24
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 16
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 8
1.5. Logopeda w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego lub pedagog specjalny - równoważnik co najmniej 14 etatu. 6
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 12
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Porady w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - udział wizyt lub porad domowych, środowiskowych lub miejscowych, lub zamiejscowych, udzielanych poza miejscem udzielania świadczeń, co najmniej 50% ogółu świadczeń udzielonych przez zespół leczenia środowiskowego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 0,5 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Porady w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - udział wizyt lub porad domowych, środowiskowych lub miejscowych, lub zamiejscowych, udzielanych poza miejscem udzielania świadczeń, co najmniej 70% ogółu świadczeń udzielonych przez zespołu leczenia środowiskowego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 1
3. Monitorowanie procesu psychoterapii 3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji. 6
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
48. Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 16 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 8
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 12
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6.Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 5
1.7. Co najmniej 50% osób prowadzących psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. 3
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi). 2
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej). 6
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne. 2
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia uzależnień. 2
1.3. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu postępowania program leczenia substytucyjnego. 5
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
49. Przedmiot postępowania: Świadczenia antynikotynowe
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 21 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 17
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 15
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 21 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu. 15
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 14 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 10
1.8. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 6
II. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
50. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20 Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 10
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - co najmniej 1 etatu. 10
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 12
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 5
1.7. Co najmniej 50% osób prowadzących psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. 3
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi). 2
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej). 6
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne. 2
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenie uzależnień. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 6
51. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej ½ etatu. 7
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 10
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 17 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu. 7
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 5
1.8. Co najmniej 50% osób prowadzących psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. 4
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1.Zapewnienie w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie, sesji psychoterapii rodzinnej. 8
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne. 3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia uzależnień. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
52. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 16 Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu. 8
1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej 1/2 etatu. 7
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu. 8 Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 16
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu. 5
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień 2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania: krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub

świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).

6
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 6
1.3. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu postępowania program leczenia substytucyjnego. 6
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 8
53. Przedmiot postępowania: Program leczenia substytucyjnego
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie leczenia uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu. 38
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu. 26
1.3. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu na 100 uczestników programu. 5
1.4. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu na 100 uczestników programu. 1
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu postępowania leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji). 7
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
54. Przedmiot postępowania: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży -I poziom referencyjny
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), lub osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej i etatu, oraz osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20
1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.) - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 20
1.4. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu, oraz osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 25
1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.6. Psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog z udokumentowanym co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii. 7
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny. 15
III. Kompleksowość 1. Pozostałe warunki 1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży lub świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, lub Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny. 20
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
55. Przedmiot postępowania: Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20
1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10
1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej i etatu. 9
1.4. Osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu. 4
1.6. Terapeuta zajęciowy lub pedagog, lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1,5 etatu łącznie. 3
1.7. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii. 8
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, z wyłączeniem świadczeń udzielonych w ramach oddziału dziennego. 15
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
56. Przedmiot postępowania: Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu. 20
1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu. 15
1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 2 etatów. 10
1.4. Terapeuta zajęciowy lub pedagog, lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. 3
1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. 1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii 2.1. Superwizja psychoterapii. 7
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej jednoosobowa separatka, zaopatrzona w:

1) drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz;

2) ściany i podłogę gładkie, jasne, wyłożone wykładziną odporną na zniszczenie;

3) oświetlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym, lampa i żarówka są dostępne wyłącznie od zewnątrz pokoju;

4) system wentylacji niedostępny dla osoby izolowanej;

5) system ogrzewania uniemożliwiający dostęp osoby izolowanej do grzejnika lub innego źródła ciepła;

6) własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w miskę ustępową, natrysk i umywalkę, odporne na umyślne zniszczenie;

7) łóżko wyposażone w materac niepalny, odporny na zniszczenie;

8) system monitoringu z kamerą, posiadający rezerwowe zasilanie wyposażone w funkcję autostartu, niedostępną dla osoby izolowanej, zabezpieczoną przed uszkodzeniem.

5
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 2
3.3. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny. 3
3.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 3
Tabela nr 2 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA
1. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 14
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów ujemnych Uwagi
1. Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie. 1
2. Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli. 1
3. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach. 1
4. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy. 1
5. Niezasadne ordynowanie leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli. 1
6. Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową. 2
7. Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli. 2
8. Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 1
9. Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. 1
10. Nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 1,5
11. Nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 1,5
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla części 20-25 i 29a, 11 dla części 1-6, 9-11 i 30, 8 dla części 37-39 oraz 6 dla części 7-8 i 12-19 i 49
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów: Uwagi
1. Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 3
2. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania - certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 1,5
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania - certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 1,5
4. Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji - w zakresie przedmiotu postępowania. 5 Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 1-6, 9-11, 20-27, 29a i 30
5. Posiadanie akredytacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub posiadanie rekomendacji lub pozytywnej opinii dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 2 Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 20-25, 29a, 37-39, 48 i 50
6. (uchylona)
III. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 7 dla części 40-56 i 4 dla części 1-39
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 2
2. Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu. 2
3. Czas pracy poradni w tygodniu - powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie. 1 Jedna odpowiedź do wyboru. Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 40-56
4. Czas pracy poradni w tygodniu - powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie. 2
5. Czas pracy poradni w tygodniu - powyżej 48 godzin. 3
IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 5
1 2 3 4
1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 1
2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat. 4
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1 2 3 4
1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r. 2
2. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu - dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. -8 Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 1-11, 18-27, 29, 29a i 30 i 54-56
3. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu - dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 12 lipca 2018 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. -8 Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 12-17, 28 i 29 oraz 31-53
ZAŁĄCZNIK Nr  5  9  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA

Tabela nr 1 - REHABILITACJA LECZNICZA
1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu. 54 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu. 40
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu. 25
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna. 15
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
2. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia ambulatoryjna
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu. 12
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu. 8
1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu 4
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 4
2. Sprzęt i aparatura medyczna lub pomieszczenia 2.1. Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.2. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.3. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.4. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.5. Kriokomora - w lokalizacji. 5
2.6. Przebieralnia dla świadczeniobiorców stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 2
3. Pozostałe warunki 3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej - w lokalizacji. 3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji. 3
1.3. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji. 3
1.4. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% świadczeń w warunkach domowych w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna. 4
III. Dostępność 1. Dostępność -harmonogram czasu pracy 1.1. Czas pracy zakładu - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 5
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
3. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia domowa
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Magister fizjoterapii - co najmniej 50% zatrudnionych fizjoterapeutów. 21
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu. 26
1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 5
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Przenośny stół do terapii - co najmniej 1 sztuka. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Przenośny stół do terapii - co najmniej 2 sztuki. 3
II. Dostępność 1. Dostępność - harmonogram pracy 1.1. Czas pracy zespołu rehabilitacji domowej - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 3
III. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji. 3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji stacjonarnej - w lokalizacji. 3
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
4. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub ortopedii, lub neurologii lub neurologii dziecięcej - równoważnik co najmniej ½ etatu. 8
1.2. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej Vi etatu. 4
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 2 etatów. 4
1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 4
1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 4
1.6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 4
1.7. Technik masażysta - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 2
1.8. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji. 2
1.9. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 2
1.10. Logopeda, o którym mowa w lp. 3 lit. b ust. 1 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465, z późn. zm.), zwany dalej "logopedą w rehabilitacji", posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej ¼ etatu. 1
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.2. Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w lokalizacji. 1
2.3. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji. 1
2.4. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.5. Aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno lub wielokomorowy - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.6. Stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.7. Basen rehabilitacyjny - na jedną osobę korzystającą z basenu przypada co najmniej 4 m2 lustra wody w basenie, dla osób dorosłych niecka basenowa jest napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci od 0,6 m do 0,75 m, zwany dalej "basenem rehabilitacyjnym" - w lokalizacji. 4
2.8. Kriokomora ogólnoustrojowa - w lokalizacji. 3
3. Pozostałe warunki 3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 2
3.2. Rozliczenie ponad 50% wartości zrealizowanych świadczeń na rzecz świadczeniobiorców do 18. roku życia w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 8
II. Dostępność 1. Dostępność -harmonogram pracy 1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 1400 a 2100. 2
III. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji. 2
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji. 2
1.3. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji ogólnoustrojowej, o których mowa w załączniku nr 1 lp. 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym. 2
1.4. Realizacja co najmniej 2 z następujących umów: umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna lub umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu mchu lub w zakresie neurologii lub w zakresie reumatologii, lub w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, lub w zakresie endokrynologii dla dzieci, lub w zakresie diabetologii dla dzieci - w lokalizacji. 2
1.5. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej jeden z oddziałów: oddział urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, geriatryczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, urologiczny, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, kardiologiczny, pulmonologiczny lub ginekologii udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy. 2
1.6. Realizacja umowy z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym. 2
1.7. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej dziecięcej - kategoria I lub II lub III. 2
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
5. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub neurologii, lub neurologii dziecięcej - równoważnik co najmniej etatu. 9
1.2. Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej - równoważnik co najmniej 1 etatu. 9
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu. 4
1.4. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej etatu. 3
1.6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu. 3
1.7. Terapeuta zajęciowy lub magister pedagogiki specjalnej, lub oligofrenopedagog - równoważnik co najmniej etatu. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Terapeuta zajęciowy lub magister pedagogiki specjalnej, lub oligofrenopedagog - równoważnik co najmniej etatu. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Wanny do masażu podwodnego lub wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji. 2
2.2. Zestaw do biostymulacji laserowej - w lokalizacji. 2
2.3. Sala do kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.4. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń

opieki zdrowotnej

3.1. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent zrealizował co najmniej 30% świadczeń na

rzecz świadczeniobiorców z porażeniem i niedowładem będącym skutkiem uszkodzenia układu nerwowego o różnej etiologii, z rozpoznaniami (ICD10): A80-A98; C70-C72; D32; D33; D42; D43; G09; G10-G13; G20-G21, G35-G37; G54; G55; G59; G60-G83; I60-I69; Q05-Q07; Q90; S14; S24; S34; S44; S54; S74; S84.

5
3.2. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent realizował co najmniej 20% świadczeń na rzecz świadczeniobiorców z upośledzeniem umysłowym z rozpoznaniami (ICD10): F82, F84, P05-P08, P10-P15, P20-P21. 5
3.3. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent realizował świadczenia na rzecz świadczeniobiorców w wieku 0-3 lat z rozpoznaniem (ICD10): R62. 5
4. Pozostałe warunki 4.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 2
4.2. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent wykonał ponad 5% świadczeń na rzecz świadczeniobiorców posiadających zaświadczenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076). 4
4.3. Lokalizacja ośrodka lub oddziału dziennego na terenie szkoły specjalnej lub innej placówki specjalnej. 6
II. Dostępność 1. Dostępność - harmonogram pracy 1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
6. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub logopeda posiadający udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - równoważnik co najmniej 1 etatu. 18
1.2. Specjalista psychologii klinicznej posiadający 3-letni staż pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu lub psycholog kliniczny posiadający udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - równoważnik co najmniej 1 etatu. 18
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia 2.1. Stanowisko komputerowe i licencjonowane informatyczne programy specjalistyczne - w miejscu udzielania świadczeń. 5
II. Dostępność 1. Dostępność - harmonogram czasu pracy 1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 6
III. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Zapewnienie konsultacji - lekarz specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii - w miejscu udzielania świadczeń. 6
1.2. Zapewnienie konsultacji - lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - w miejscu udzielania świadczeń. 6
1.3. Zapewnienie dostępu do badań ABR (AuditoryBrainstemResponse - słuchowa odpowiedź pnia mózgu). 6
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
7. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Specjalista psychologii klinicznej z co najmniej 3-letnim stażem pracy z pacjentami z dysfunkcją narządu wzroku - równoważnik co najmniej 1 etatu. 25
1.2. Terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z co najmniej 3-letnim stażem pracy z pacjentami z dysfunkcją narządu wzroku - równoważnik co najmniej 2 etatów. 18
1.3. Ortoptysta - równoważnik co najmniej etatu. 8
II. Dostępność 1. Dostępność - harmonogram czasu pracy 1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach

popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

4
III. Kompleksowość 1. Dostęp do badań i zabiegów 1.1. Zapewnienie konsultacji - lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki. 6
1.2. Zapewnienie konsultacji - lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej. 4
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
8. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku lub oddziale dziennym
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu. 12
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - równoważnik co najmniej etatu. 12
1.3. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu. 4
1.4. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu. 4
1.5. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 2 etatów. 4
1.6. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu. 4
1.7. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu. 6
1.8. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji. 1
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Sala kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.2. Zestaw ergo-spirometryczny - w lokalizacji. 1
3. Pozostałe warunki 3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 2
II. Dostępność 1. Dostępność -harmonogram pracy 1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 4
III. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji. 3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji. 3
1.3. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej 2 poradnie: rehabilitacyjną, urazowo-ortopedyczną, neurologii, reumatologiczną, kardiologiczną lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej. 3
1.4. Zapewnienie konsultacji przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii przez cały czas realizacji świadczeń. 2
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
9. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu. 20
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu. 10
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6
1.4. Dietetyk-dostęp do konsultacji - w lokalizacji. 4
2. Sprzęt i aparatura medyczna lub pomieszczenia 2.1. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) lub inny system spełniający jego rolę - w lokalizacji. 3
2.2. Sala do ćwiczeń z możliwością treningu oporowego i bieżnia treningowa - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.3. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.4. Gabinet do inhalacji stanowiący odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń. 2
II. Dostępność 1. Dostępność - harmonogram czasu pracy 1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00. 5
III. Kompleksowość 1. Dostęp do badań i zabiegów 1.1. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc. 5
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych. 5
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
10. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek. 10
1.2. Zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej etatu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu - równoważnik co najmniej etatu, neurologii - równoważnik co najmniej etatu oraz kardiologii lub chorób płuc, lub lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej etatu. 6
1.3. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu na każde kolejne 25 łóżek. 4
1.4. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii. 4
1.5. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 6
1.6. Technik masażysta - równoważnik co najmniej etatu. 2
1.7. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej etatu. 2
1.8. Psycholog lub specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu. 2
1.9. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej etatu. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna, pomieszczenia 2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji. 1
2.2. Pracownia pomiarowa obiektywizująca wyniki rehabilitacji wyposażona w urządzenie do oceny równowagi, do oceny siły izometrycznej i dynamicznej, do oceny zakresów ruchu, stanowiąca odrębne pomieszczenie, zwana dalej "pracownią pomiarową" - w lokalizacji. 1
2.3. Urządzenia do terapii metodą biofeedback - w lokalizacji. 1
2.4. Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego - w lokalizacji. 1
2.5. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.6. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji. 3
2.7. Kriokomora ogólnoustrojowa - w lokalizacji. 2
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2
3.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 2
II. Kompleksowość 1. Dostęp do badań i zabiegów 1.1. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji. 1
1.2. Oddział co najmniej 25 łóżek. 4
2. Sposób wykonania umowy 2.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji. 3
2.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji. 3
2.3. Oferent realizuje świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym. 3
2.4. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej jeden z oddziałów: oddział urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, geriatryczny, onkologiczny, urologiczny, ginekologiczny, kardiologiczny, pulmonologiczny, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub ginekologii. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
11. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek. 22
1.2. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii. 16
1.3. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 5
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej etatu. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu. 3
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji. 1
2.2. Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.3. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń. 1
2.4. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji. 3
3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2
3.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 2
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Konsultacje lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób płuc lub chorób wewnętrznych, lub chirurgii klatki piersiowej - w lokalizacji. 4
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji realizowanej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji. 3
1.3. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji. 3
1.4. Oferent realizuje świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
12. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek. 15
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - równoważnik co najmniej etatu. 9
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 6 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii. 4
1.4. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod neurofizjologicznych - równoważnik co najmniej 1 etatu. 4
1.5. Logopeda w rehabilitacji posiadający specjalizację w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek. 4
1.6. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej etatu. 2
1.7. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 4
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji. 1
2.2. Pracownia pomiarowa - w lokalizacji. 1
2.3. Urządzenia do terapii metodą biofeedback - w lokalizacji. 1
2.4. Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego - w lokalizacji. 1
2.5. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w lokalizacji. 1
2.6. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji. 5
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I i II. 2
3.2. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I i II. 2
3.3. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I i II. 2
3.4. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej dziecięcej - kategoria I-III. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2
4.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 2
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji realizowanej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji. 3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji. 3
III. Cena 2. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
13. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek. 15
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek. 15
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii. 8
1.4. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu. 3
1.5. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu. 3
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. System monitorowanego treningu fizjoterapeutycznego - testy wydolnościowe, próby wysiłkowe i badanie spirometryczne - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.2. Pracownia pomiarowa - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji kardiologicznej z chorobami współistniejącymi oraz rehabilitacji kardiologicznej - kategoria I i II. 7
4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3
4.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji. 3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji. 2
1.3. Oferent zapewnia w lokalizacji oddział kardiologii lub kardiochirurgii. 2
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
Tabela nr 2 - REHABILITACJA LECZNICZA - CZĘŚĆ WSPÓLNA
I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 12
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów ujemnych Uwagi
1. Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie - stwierdzone tylko na podstawie kontroli. 1
2. Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - stwierdzone tylko na podstawie kontroli. 1
3. Braki w sprzęcie i wyposażeniu wykazanym w umowie - stwierdzone tylko na podstawie kontroli. 1,5
4. Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (miesięcznie) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 0,5
5. Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 0,5
6. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach. 0,5
7. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy. 0,5
8. Niezasadne ordynowanie leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - stwierdzone tylko na podstawie kontroli. 1
9. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową. 1
10. Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej - stwierdzone tylko na podstawie kontroli. 0,5
11. Udaremnienie lub utrudnianie kontroli. 2
12. Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 1
13. Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy przekazanych do rozliczenia po upływie ostatniego okresu rozliczeniowego. 0,5
14. Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania świadczenia - stwierdzone tylko na podstawie kontroli. 0,5
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 6
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 1,5
2. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 1,5
3. Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 3
III. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 1
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek
1. Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu. 1
IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 13
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje, nieprzerwanie od 5 lat, na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 5
3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje, nieprzerwanie od 10 lat, na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 8
4. Rozliczenie ponad 90% wartości zrealizowanych świadczeń na rzecz świadczeniobiorców do 18. roku życia w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 5 Jedna odpowiedź do wyboru. Nie dotyczy przedmiotu postępowania: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym oraz Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym
5. Rozliczenie ponad 70% wartości zrealizowanych świadczeń na rzecz świadczeniobiorców do 18. roku życia w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 3
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 1
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r. 1
2. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu - dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 12 lipca 2018 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. -8
ZAŁĄCZNIK Nr  6  10  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Tabela nr 1 - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
1. Przedmiot postępowania: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii lub neurologii, lub geriatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ½ etatu na 35 łóżek. 8
1.2. Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii i chorób zakaźnych - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ½ etatu na 35 łóżek (dotyczy świadczeniobiorców zakażonych HIV lub chorych na AIDS). 8
1.3. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

12
1.4. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 7
1.5. Osoba prowadząca fizjoterapię, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 2 etatów na 30 łóżek. 3
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek. 2
1.7. Logopeda, o którym mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej ¼ etatu na 70 łóżek. 2
1.8. Osoba prowadząca terapię zajęciową, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek. 2
1.9. Osoba prowadząca terapię uzależnień, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek (dotyczy świadczeniobiorców zakażonych HIV lub chorych na AIDS). 2
1.10. Osoba, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, zwana dalej "opiekunem medycznym" - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 2
2. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania 2.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2
3. Pozostałe warunki 3.1. Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym. 2
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Udział świadczeniobiorców żywionych dojelitowo lub pozajelitowo z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%. 2
1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0-15 punków w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki, przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - co najmniej 15%. 2 Nie dotyczy świadczeniobiorców przyjętych z

innego zakładu

1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%. 2
1.4. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 30%. 2
1.5. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego bezpośrednio po 2
zakończonej hospitalizacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym- co najmniej 10%.
III. Kompleksowość 1. Kompleksowość 1.1. Zapewnienie hospitalizacji we właściwym przedmiotowo oddziale szpitalnym w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego. 2
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
2. Przedmiot postępowania: Zakład opiekuńczo-leczniczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ⅛ etatu na 1 łóżko. 13 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ⅛ etatu na 1 łóżko. 8
1.3. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.

10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

13
- łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.
1.5. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie. 10
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek. 5
1.7. Opiekun medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Kardiomonitor - w miejscu udzielania świadczeń. 4
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania 3.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2
4. Pozostałe warunki 4.1 Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym. 2
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu opiekuńczo-leczniczego dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii lub hospitalizacji w zakresie: chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, lub chorób wewnętrznych, lub geriatrii, lub neurologii, lub neurologii dla dzieci, lub pediatrii, której głównym celem była przewlekła wentylacja, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%. 5
1.2. Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji. 5
III. Kompleksowość 1. Kompleksowość 1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 3
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
3. Przedmiot postępowania: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 35 łóżek. 13 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 35 łóżek. 8
1.3. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży.

10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży.

13
1.5. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży. 10
1.6. Osoba prowadząca fizjoterapię, o której mowa w lp. 1 w części B w zakresie "Pozostały personel" w pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 2 etatów na 30 łóżek. 3
1.7. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek. 2
1.8. Osoba prowadząca terapię zajęciową, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek. 3
1.9. Opiekun medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek. 2
2. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania 2.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2
3. Pozostałe warunki 3.1. Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym. 2
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Udział świadczeniobiorców z liczbą punktów 0 w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki żywionych dojelitowo lub pozajelitowo oraz dzieci do 3 roku życia żywionych dojelitowo lub pozajelitowo w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 5%. 2
1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki oraz dzieci do 3 roku życia przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - co najmniej 15%. 2 Nie dotyczy świadczeniobiorców przyjętych z innego zakładu
1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki oraz dzieci do 3 roku życia w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%. 2
1.4. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki oraz dzieci do 3 roku życia w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 30%. 2
1.5. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży lub zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - co najmniej 5%. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży lub zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - co najmniej 10%. 2
III. Kompleksowość 1. Kompleksowość 1.1. Zapewnienie hospitalizacji w oddziale szpitalnym co najmniej o profilu pediatria lub neurologia dziecięca w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego. 4
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
4. Przedmiot postępowania: Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnik co najmniej ⅛ etatu na łóżko. 13 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnik co najmniej ⅛ etatu na łóżko. 8
1.3. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie

- łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

13
1.5. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie. 10
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek. 5
1.7. Opiekun medyczny - równoważnik co najmniej 1 2
etatu na 10 łóżek.
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Kardiomonitor - w miejscu udzielania świadczeń. 4
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania 3.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2
4. Pozostałe warunki 4.1. Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym. 1 Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym. 2
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii lub hospitalizacji w zakresie: chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, lub chorób wewnętrznych, lub geriatrii, lub neurologii, lub neurologii dla dzieci, lub pediatrii, której głównym celem była przewlekła wentylacja, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%. 5
1.2. Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji. 5
III. Kompleksowość 1. Kompleksowość 1.1. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie. 3
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
5. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie:

1) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w wymiarze równoważnika co najmniej ¼ etatu;

3) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii.

20
1.2. Co najmniej 75% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie. 37 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Co najmniej 50% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie. 27
II. Kompleksowość 1. Kompleksowość 1.1. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 8
III Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1 Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej 7
liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 50%.
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
6. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie:

1) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w wymiarze równoważnika co najmniej ¼ etatu;

3) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej;

4) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii.

20
1.2. Co najmniej 75% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie. 37 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Co najmniej 50% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie. 27
II. Kompleksowość 1. Kompleksowość 1.1. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie. 8
III. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 50%. 7
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
7. Przedmiot postępowania: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

10) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

18
1.2. Pielęgniarki z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w warunkach domowych - co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. 9
1.3. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego - co najmniej 25% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. 9
1.4. Co najmniej 50% pielęgniarek udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu. 20 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Co najmniej 25% pielęgniarek udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu. 10
II. Dostępność 1. Dostępność do świadczeń 1.1. Udzielanie świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców z oceną 0-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki, objętych opieką przez co najmniej 90 dni, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 3
1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%. 3
1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%. 3
III. Ciągłość 1. Ciągłość 1.1. Udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom w okresach między hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki. 7
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5
Tabela nr 2 - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA
I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 15
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów ujemnych Uwagi
1. Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie -tylko na podstawie kontroli. 1
2. Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli. 2
3. Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie - tylko na podstawie kontroli. 1
4. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach. 2
5. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy. 2
6. Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli. 1
7. Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli. 2
8. Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 1
9. Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. 2
10. Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu medycznego i pomocniczego do wykonania świadczenia - tylko na podstawie kontroli. 1 Nie

dotyczy świadczeń

w

zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1 w części 7

II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 4
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 3
2. Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 1 Nie

dotyczy świadczeń

w

zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1

w

częściach

5-7

III. Dostępność. Maksymalnie suma punktów: 3
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Nie

dotyczy świadczeń

w

zakresach, o których mowa w tabeli nr 1

w

częściach

2. Zapewnienie co najmniej 1 łóżka o zwiększonej nośności co najmniej 250 kg. 1
5-7
IV. Ciągłość. Maksymalnie suma punktów: 22
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 9
2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 5 lat. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 10 lat. 13
V. Inne. Maksymalnie suma punktów: 2
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r. 2
2. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu - dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 12 lipca 2018 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. -8
ZAŁĄCZNIK Nr  7  11  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zwany dalej "lekarzem dentystą specjalistą", w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją - 100% czasu pracy poradni. 16 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 12
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 7
1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 3
1.6. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej - 100% czasu pracy poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
1.10. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 3
1.11. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Endometr - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.2. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 100 procedur (ICD-9) z zakresu 23.0301 rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 200 procedur (ICD-9) z zakresu 23.0301 rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych. 6
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 5
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 5
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 3
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - 100% czasu pracy poradni. 14 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 12
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 10
1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni. 8
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 5
1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Endometr - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.2. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, następujących procedur (ICD-9):

1) 23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi;

2) 23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

3) 23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

4) 23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;

5) 23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

3
3.2. Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców z rozpoznaniami (ICD-10):

1) K00.4 zaburzenia rozwoju zęba;

2) K00.6 zaburzenia w wyrzynaniu się zębów;

3) K03.8 inne określone choroby tkanek twardych zębów;

4) K04 choroby miazgi i tkanek około wierzchołkowych;

5) S00.5 powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej;

6) S03.2 zwichnięcie zęba.

3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży. 7
1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 2
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 2
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 1
1.3. Lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej. 12
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
2a. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - 100% czasu pracy poradni. 18 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 14
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 10
1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni. 14 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni. 10
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 6
1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, następujących procedur (ICD-9):

1) 23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi;

2) 23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

3) 23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

4) 23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;

5) 23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

6
2.2. Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców z rozpoznaniami (ICD-10):

1) K00.4 zaburzenia rozwoju zęba;

2) K00.6 zaburzenia w wyrzynaniu się zębów;

3) K03.8 inne określone choroby tkanek twardych zębów;

4) K04 choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych;

5) S00.5 powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej;

6) S03.2 zwichnięcie zęba.

6
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży. 4
1.2. Realizacja umowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej. 4
1.3. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. 5
1.4. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 5
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
3. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej - co najmniej 20% czasu pracy poradni. 9
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej co najmniej 20% czasu pracy poradni. 9
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją - co najmniej 20% czasu pracy poradni. 9
1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 20% czasu pracy poradni. 9
1.5. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej - co najmniej 20% czasu pracy poradni. 9
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 3
1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, umowy zawartej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne. 5
1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 4
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
4. Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - 75% czasu pracy poradni. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 8
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 6
1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 8
1.6. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 6
1.7. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej - 100% czasu pracy poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 5
1.9. Pielęgniarka - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4
1.10. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 4 Jedna odpowiedź do wyboru
1.11. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 3
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.3. Pantomograf cyfrowy - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
2.4. Pantomograf analogowy - w lokalizacji. 2
2.5. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 50 procedur (ICD-9) 23.0304 rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 100 procedur (ICD-9) 23.0304 Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem. 3
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 3
1.2. Realizacja umowy w zakresie świadczenia protetyki stomatologicznej. 3
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 3
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 2
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
5. Przedmiot postępowania: Świadczenia periodontologii
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 100% czasu pracy poradni. 30 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 20
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 15
1.4. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 100% czasu pracy poradni. 7 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 100% czasu pracy poradni. 5
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.3. Pantomograf cyfrowy - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
2.4. Pantomograf analogowy - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców w zakresie następujących rozpoznań (ICD-10) - co najmniej 75% świadczeń: 8
1) A69.0 B00.2 opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków;
2) B37.0 zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida;
3) K05.0 ostre zapalenie dziąseł;
4) K05.1 przewlekłe zapalenie dziąseł;
5) K05.2 ostre zapalenie przyzębia;
6) K05.3 przewlekłe zapalenie przyzębia;
7) K05.5 inne choroby przyzębia;
8) K06.1 przerost dziąseł;
9) K06.2 uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem;
10) K06.8 inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego;
11) K06.9 zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nieokreślone;
12) K11.6 torbiel śluzowa [mukocele];
13) K11.7 zaburzenia wydzielania śliny;
14) K11.8 inne choroby gruczołów ślinowych;
15) K12.0 nawracające afty jamy ustnej;
16) K12.1 inne postacie zapalenia jamy ustnej;
17) K12.2 zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej;

18) K13.0 choroby warg;

19) K13.1 nagryzanie policzka i wargi;

20) K13.2 rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język;

21) K13.4 ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej;

22) K13.6 rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej;

23) K13.7 inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej;

24) K14.1 język geograficzny;

25) K14.3 przerost brodawek języka;

26) K14.4 zanik brodawek języka;

27) K14.8 inne choroby języka.

II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem badań histopatologicznych. 5
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 3
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 2
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
6. Przedmiot postępowania: Świadczenia protetyki stomatologicznej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej - 100% czasu pracy poradni. 30 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 20
1.3. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 4
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej. 3
1.2. Realizacja umowy w zakresie świadczenia periodontologii. 3
1.3. Realizacja umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. 3
1.4. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych. 4
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 5
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 3
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
7. Przedmiot postępowania: Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie ortodoncji - 100% czasu pracy poradni. 26 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie ortodoncji - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 20
1.3. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 4
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.3. Stanowisko z oprogramowaniem umożliwiającym cyfrową analizę cefalometryczną - w miejscu udzielania świadczeń. 2
2.4. Pantomograf cyfrowy - w lokalizacji. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
2.5. Pantomograf analogowy - w lokalizacji. 2
3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, nowych aparatów ortodontycznych - co najmniej 50% ogółu udzielanych świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. 5
1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych. 5
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 5
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 2
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
8. Przedmiot postępowania: Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 28 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 12
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 8
1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 4
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 2
2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 4
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 5
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 4
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 3
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
9. Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 33 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 25
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii - co najmniej 25% czasu pracy poradni. 20
1.4. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 8 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 6
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 4
2. Sprzęt i aparatura

medyczna

2.1. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 5 Jedna odpowiedź

do wyboru

2.2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 10
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców. 10
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
10. Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta specjalista - co najmniej 100% czasu pracy poradni. 22 Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz dentysta specjalista - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 15
1.3. Lekarz dentysta specjalista - co najmniej 50% czasu pracy poradni. 10
1.4. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni. 4
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3
2. Sprzęt i aparatura

medyczna

2.1. Endometr - w miejscu udzielania świadczeń. 3
2.2. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 3 Jedna odpowiedź

do wyboru

2.3. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń. 5
II. Kompleksowość 1. Sposób wykonania umowy 1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia protetyki stomatologicznej. 10
1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. 6
III. Dostępność 1. Organizacja udzielania świadczeń 1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18. 5
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin. 4
IV. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
Tabela nr 2 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA
I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów ujemnych Uwagi
1. Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie - tylko na podstawie kontroli. 0,5
2. Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli. 0,5
3. Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie - tylko na podstawie kontroli. 0,5
4. Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (miesięczne) w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 0,5
5. Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 0,5
6. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach. 0,5
7. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy. 0,5
8. Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli. 0,5
9. Udzielanie świadczeń w miejscach nieobjętych umową. 0,5
10. Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli. 0,5
11. Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 0,5
12. Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. 0,5
13. Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy przekazanych do rozliczenia po upływie okresu rozliczeniowego. 0,5
14. Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania świadczenia - tylko na podstawie kontroli. 0,5
II. Jakość - Pozostałe warunki
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 1,5
2. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 1,5
3. W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych. 5 Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie
4. W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych. 2 Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie
5. Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 2
III. Dostępność
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie
2. Odrębna aplikacja służąca do bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu. 2
3. Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy, od 1 do 2 przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. -1 Jedna odpowiedź do wyboru
4. Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy, powyżej 2 przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. -2
5. Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy, od 1 do 2 przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 14 miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. -1 Jedna odpowiedź do wyboru
6. Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy, powyżej 2 przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 14 miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. -2
IV. Ciągłość
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 5
2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat. 3 Jedna odpowiedź do wyboru
3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat. 6
V. Inne
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r. 2
2. Brak ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu - dotyczy podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 12 lipca 2018 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania. -8
ZAŁĄCZNIK Nr  8  12  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  9  13  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  10  14  

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Tabela nr 1 - RATOWNICTWO MEDYCZNE (RTM)
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Jakość 1. Personel 1.1. Procentowy udział zespołów ratownictwa medycznego realizujących świadczenia w ramach danego zakresu świadczeń w składzie 3-osobowym przez osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych wynosi co najmniej 51%. 48
II. Cena 1. Cena - całodobowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 8
2. Cena - czasowy i wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego 2.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 4
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Personel - procentowy udział czasu pracy 1.1. Procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy specjalistów, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, wyliczony według wzoru:

p = x / y * 100% gdzie:

p - procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie; x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach; y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosi co najmniej 20 %.

3 Jedna odpowiedź do wyboru. Na potrzeby wyliczenia, o którym mowa w kolumnie 4, każdy z lekarzy wykazanych w ofercie może zostać przydzielony wyłącznie do jednej z następujących grup:

1) lekarze specjaliści, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2) lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a oraz posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

1.2. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 30%. 5 3) lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a lub posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

4) lekarze, którzy w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończyli moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuują lub zakończyli szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jeżeli kwalifikacje lekarza pozwalają na przydzielenie go do więcej niż jednej grupy, należy przydzielić danego lekarza do tej z tych grup, która została wymieniona jako pierwsza w powyższym zestawieniu.

1.3. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 40%. 7
1.4. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 50%. 9
1.5. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 60%. 11
1.6. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 70%. 13
1.7. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 80%. 17
1.8. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi co najmniej 90%. 23
1.9. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 1.1, wynosi 100%. 27
2. Personel - procentowy udział czasu pracy 2.1. Procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a oraz posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, wyliczony według wzoru:

p = x / y * 100% gdzie:

p - procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosi co najmniej 20%.

2 Jedna odpowiedź do wyboru. Na potrzeby wyliczenia, o którym mowa w kolumnie 4, każdy z lekarzy wykazanych w ofercie może zostać przydzielony wyłącznie do jednej z następujących grup:

1) lekarze specjaliści, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2) lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a oraz posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

3) lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w

dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a lub posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

4) lekarze, którzy w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończyli moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuują lub zakończyli szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jeżeli kwalifikacje lekarza pozwalają na przydzielenie go do więcej niż jednej grupy, należy przydzielić danego lekarza do tej z tych grup, która została wymieniona jako pierwsza w powyższym zestawieniu.

2.2. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 30%. 3
2.3. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 40%. 4
2.4. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 50%. 5
2.5. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 60%. 6
2.6. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 70%. 7
2.7. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 80%. 8
2.8. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi co najmniej 90%. 9
2.9. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 2.1, wynosi 100%. 10
3. Personel – procentowy udział czasu pracy 3.1. Procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a lub posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, wyliczony według wzoru:

p = x / y * 100% gdzie:

p - procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie; x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach; y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosi co najmniej 20%.

0,5 Jedna odpowiedź do wyboru. Na potrzeby wyliczenia, o którym mowa w kolumnie 4, każdy z lekarzy wykazanych w ofercie może zostać przydzielony wyłącznie do jednej z następujących grup:

1) lekarze specjaliści, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2) lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a oraz posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

3) lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji i kontynuują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a lub posiadają specjalizację w dziedzinie, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

4) lekarze, którzy w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończyli moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuują lub zakończyli szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jeżeli kwalifikacje lekarza pozwalają na przydzielenie go do więcej niż jednej grupy, należy przydzielić danego lekarza do tej z tych grup, która została wymieniona jako pierwsza w powyższym zestawieniu.

3.2. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 30%. 1
3.3. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 40%. 1,5
3.4. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 50%. 2
3.5. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 60%. 2,5
3.6. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 70%. 3
3.7. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 80%. 3,5
3.8. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi co najmniej 90%. 4
3.9. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 3.1, wynosi 100%. 5
4. Personel – czas pracy lekarzy wykazanych w ofercie 4.1. Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, wyliczony według wzoru:

p = x / y * 100% gdzie:

p - procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-godzinną przerwą w pracy;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca wynosi co najmniej 20%.

1
4.2. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 30%. 1,5
4.3. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 40%. 2
4.4. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 50%. 2,5
4.5. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 60%. 3
4.6. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 70%. 3,5
4.7. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 80%. 4
4.8. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi co najmniej 90%. 5
4.9. Procentowy udział, o którym mowa w ust. 4.1, wynosi 100%. 6
II. Cena 1. Cena - całodobowy specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 8
2. Cena - czasowy i wodny specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 2.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 4
Tabela nr 2 - RATOWNICTWO MEDYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA
1. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 3,75
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli. 0,25
2. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach. 0,75
3. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy. 0,5
4. Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia - tylko na podstawie kontroli. 0,25
5. Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli. 0,75
6. Udaremnienie lub utrudnianie kontroli. 0,25
7. Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 0,25
8. Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania świadczenia - tylko na podstawie kontroli. 0,25
9. Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. 0,5
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 24
1 2 3 4
Lp. Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
1. Personel - czas pracy osób wykonujących zawód medyczny niebędących lekarzami wykazanych w ofercie.

Procentowy udział łącznego czasu pracy osób wykonujących zawód medyczny niebędących lekarzami wykazanych w ofercie, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego personelu medycznego wykazanego w ofercie, wyliczony według wzoru: p = x / y * 100% gdzie:

p - procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie osób wykonujących zawód medyczny niebędących lekarzami, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zost