Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dz.U.14.584
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP", w tym:
1) zakładanie konta na ePUAP;
2) warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) administrator podmiotu - użytkownika zarejestrowanego zarządzającego zasobami ePUAP posiadanymi przez podmiot;
2) certyfikat - certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);
3) identyfikator podmiotu - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;
4) identyfikator użytkownika - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;
5) konto - profil podmiotu albo użytkownika wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;
6) kwalifikowany certyfikat - kwalifikowany certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
7) minister - ministra właściwego do spraw informatyzacji;
8) niezaprzeczalność - brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;
9) rozliczalność działań - funkcję ePUAP umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkownikowi lub podmiotowi;
10) oznaczanie czasem - funkcję ePUAP umożliwiającą dołączanie oznaczenia czasu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym w chwili wykonania takiego dołączenia oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez ePUAP;
11) podmiot - osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo podmiot publiczny;
12) profil podmiotu - dane opisujące podmiot;
13) profil użytkownika - dane opisujące użytkownika;
14) usługa - działanie podmiotu publicznego lub podmiotu, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, polegające na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków;
15) usługodawca - podmiot publiczny lub podmiot, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, świadczący usługi przy użyciu ePUAP;
16) ustawa - ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
17) użytkownik zarejestrowany - użytkownika posiadającego konto.
§  3.
1. Założenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:
1) imienia;
2) nazwiska;
3) adresu poczty elektronicznej, który użytkownik wskazał jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP;
4) identyfikatora użytkownika.
2. W celu uwierzytelnienia użytkownik określa hasło. Stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP.
3. W ePUAP jest możliwe uwierzytelnienie przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu zamiast hasła określonego przez użytkownika.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, użytkownik zarejestrowany niezwłocznie dokonuje ich zmiany w profilu użytkownika.
5. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto.
6. W przypadku utraty hasła, o którym mowa w ust. 2, użytkownik może wnioskować, poprzez środek komunikacji wskazany w ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, hasła tymczasowego. Użytkownik po uwierzytelnieniu się za pomocą hasła tymczasowego określa nowe hasło, którego stopień złożoności kontroluje ePUAP.
§  4.
1. Założenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:
1) nazwy podmiotu;
2) identyfikatora podmiotu.
2. Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.
3. Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu są wybierane przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu powinien niezwłocznie dokonać ich zmiany w profilu podmiotu.
5. Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo minister na wniosek podmiotu.
§  5.
1. Podmiot publiczny występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu publicznego;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska;
3) dane administratora podmiotu.
3. Funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra.
4. Podmiotowi, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 19c ust. 2 ustawy, w celu jego realizacji.
5. Podmiotowi, o którym mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2-4 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 20c ust. 3 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.
6. Nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP stanowi czynność materialno-techniczną.
§  6. Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.
§  7.
1. Rozwiązania techniczne ePUAP zapewniają niezaprzeczalność następujących wystawionych poświadczeń:
1) urzędowego poświadczenia odbioru;
2) elektronicznego poświadczenia opłaty;
3) oznaczania czasem;
4) weryfikacji podpisu elektronicznego;
5) weryfikacji zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem.
2. Minister informuje na ePUAP o przerwach serwisowych w świadczeniu usług, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń, a w przypadku braku takiej możliwości - przez zamieszczenie informacji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  8. Platforma ePUAP udostępnia katalog usług zawierający informacje o usługach, a w szczególności:
1) podstawę prawną usługi;
2) nazwę usługi;
3) nazwę usługodawcy;
4) cel usługi;
5) odbiorców usługi;
6) kategorię usługi;
7) umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju.
§  9.
1. Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP:
1) tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;
2) przesyłanie dokumentów elektronicznych;
3) wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi;
4) identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań;
5) weryfikacja podpisu elektronicznego;
6) tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;
7) obsługa płatności elektronicznych;
8) potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.
2. Podmioty, o których mowa w art. 19c ust. 1 ustawy, w celu realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 19c ust. 2 ustawy, mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.
3. Podmioty, o których mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2-4 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.
§  10.
1. Platforma ePUAP może wymieniać informacje z innymi systemami teleinformatycznymi podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Do wymiany informacji, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy.
3. Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany informacji określonych w ust. 1 przez wydanie, na wniosek podmiotu publicznego, certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.
4. Wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, stanowi czynność materialno-techniczną.
§  11. Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego ePUAP złożone do ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoznaje się na zasadach dotychczasowych.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2014 r.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.584

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Data aktu: 06/05/2014
Data ogłoszenia: 08/05/2014
Data wejścia w życie: 11/05/2014