Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.

Dz.U.14.1157
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 2
Na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  3  Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zwanego dalej "indywidualnym nauczaniem", których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, zwanych dalej "szkołą.
§  2.  4  Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanym dalej "orzeczeniem.
§  3.  5
1.  Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
2.  Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
3.  Dyrektor szkoły zasięga opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
§  4.  6
1.  Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.
2.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
3.  Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
§  5.  7  Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).
§  6.  8  (uchylony).
§  7. 
1.  9  W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
1a.  10  W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
2.  11  Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
3.  12  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
§  8.  13  (uchylony).
§  9. 
1.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
1) 14  (uchylony);
2) 15  (uchylony);
3) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;
4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin.
2.  16  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
3.  Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 1 za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4.  W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 1.
5.  W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
§  10.  17
1.  W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym.
2.  Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
3.  W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły, w ramach działań, o których mowa w ust. 2, organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor szkoły w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
4.  Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 3, w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, o którym mowa w § 9.
§  10a.  18  Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia, o którym mowa w § 10 ust. 3, uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
§  11.  19  Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący szkołę.
§  11a.  20  Przepisy rozporządzenia stosuje się także do klas gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkołach innego typu oraz dotychczasowych szkół artystycznych, o których mowa w art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
§  11b.  21  W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczycieli:
1) w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem w sposób określony w § 4 ust. 3 lub
2) na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - w indywidualnym kontakcie z uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się.
§  12.  22  (uchylony).
§  13.  23  (uchylony).
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
4 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
8 § 6 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
9 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
10 § 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
11 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
12 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
13 § 8 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
14 § 9 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
15 § 9 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
16 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
17 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
18 § 10a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
19 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
20 § 11a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
21 § 11b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 września 2020 r. (Dz.U.2020.1538) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2020 r.
22 § 12 uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
23 § 13 uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.

Zmiany w prawie

Minister ma nadzieję, że od poniedziałku uczniowie klas I-III w wielu regionach wrócą do szkoły

Jeśli spadek trzeciej fali się utrzyma - oraz słysząc szefa Rady Medycznej przy premierze profesora Horbana - mam nadzieję, że od poniedziałku uczniowie klas I-III - przynajmniej w wielu regionach - wrócą do szkoły - powiedział mówił minister edukacji Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 20.04.2021
Więcej czasu na złożenie TPR

Firmy mają więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych. Później będzie można także złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zmiana terminów wynika z ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 20.04.2021
Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021