Szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów.

Dz.U.10.255.1718
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów 2
Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wymagania higieniczne w transporcie morskim luzem:
1) cukru surowego,
2) płynnych olejów i tłuszczów

- stanowiące odstępstwa od wymagań określonych w rozdziale IV ust. 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

§  2.
1. Transport morski cukru surowego luzem, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi i do produkcji żywności bez uprzedniego zastosowania pełnego i efektywnego procesu rafinacji, jest dozwolony w pojemnikach lub kontenerach (zbiornikach), które nie są używane wyłącznie do transportu środków spożywczych.
2. Pojemniki lub kontenery (zbiorniki), o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące wymagania:
1) są dokładnie oczyszczone przed załadunkiem cukru surowego luzem, w celu usunięcia pozostałości poprzedniego towaru i innych zanieczyszczeń, co potwierdzane jest przez upoważnioną osobę działającą w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za transport cukru surowego na podstawie kontroli mającej na celu stwierdzenie, czy pozostałości te zostały dokładnie usunięte oraz czy pojemnik lub kontener (zbiornik) spełnia wymagania niezbędne do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia przewożonego luzem cukru surowego;
2) bezpośrednio przed transportem cukru surowego luzem ładunkiem nie był towar w formie ciekłej luzem.
3. Podmiot działający na rynku spożywczym, odpowiedzialny za transport cukru surowego luzem drogą morską lub za proces rafinacji, jest obowiązany do utrzymywania w czystości pojemników lub kontenerów (zbiorników) oraz sprawdzania, czy spełniają one wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z uwzględnieniem rodzaju uprzednio przewożonego w nich towaru.
§  3.
1. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku, odpowiedzialni za transport cukru surowego luzem drogą morską, są obowiązani do posiadania dokumentacji szczegółowo opisującej:
1) ładunek przewożony bezpośrednio wcześniej w danym pojemniku lub kontenerze (zbiorniku);
2) rodzaj i efektywność procesu czyszczenia zastosowanego przed rozpoczęciem transportu ładunku cukru surowego luzem, w celu potwierdzenia spełniania przez dany pojemnik lub kontener (zbiornik) wymagań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, towarzyszy ładunkowi cukru surowego luzem podczas wszystkich etapów transportu do rafinerii. Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za proces rafinacji jest obowiązany do przechowywania kopii tej dokumentacji.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera wyraźny, czytelny i nieusuwalny napis "Ten produkt musi zostać poddany rafinacji przed wykorzystaniem w celu spożycia przez ludzi", umieszczony w widocznym miejscu, w co najmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej.
4. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku, odpowiedzialni za transport cukru surowego luzem drogą morską lub za proces rafinacji, mają obowiązek udostępniać na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentację, o której mowa w ust. 1.
§  4. Cukier surowy luzem przewożony drogą morską w pojemnikach lub kontenerach (zbiornikach), które nie są przeznaczone wyłącznie do transportu środków spożywczych, jest poddawany pełnemu i efektywnemu procesowi rafinacji przed uznaniem go za odpowiedni do wykorzystania jako żywność lub składnik żywności.
§  5. Transport morski luzem płynnych olejów lub tłuszczów, które będą poddane dalszemu przetworzeniu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub których wykorzystanie do tego celu jest możliwe, jest dozwolony w zbiorniku nieprzeznaczonym wyłącznie do przewozu środków spożywczych, jeżeli:
1) w bezpośrednio poprzedzającym transporcie przewożone były w tym zbiorniku środki spożywcze lub substancje określone w załączniku do rozporządzenia - w przypadku, gdy zbiornik jest wykonany ze stali nierdzewnej lub posiada powłokę z żywicy epoksydowej albo jej technicznego odpowiednika;
2) w trzech bezpośrednio poprzedzających transportach przewożone były w tym zbiorniku środki spożywcze lub substancje określone w załączniku do rozporządzenia - w przypadku, gdy zbiornik jest wykonany z materiałów innych niż wymienione w pkt 1.
§  6. Transport morski luzem płynnych olejów lub tłuszczów, które nie będą poddane dalszemu przetworzeniu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub których wykorzystanie do tego celu jest możliwe, jest dozwolony w zbiorniku, który nie jest przeznaczony wyłącznie do przewozu środków spożywczych, jeżeli:
1) zbiornik taki jest wykonany ze stali nierdzewnej lub posiada powłokę z żywicy epoksydowej albo jej technicznego odpowiednika;
2) w trzech bezpośrednio poprzedzających transportach w tym zbiorniku przewożone były środki spożywcze.
§  7.
1. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku przewożącego w zbiorniku oleje płynne lub tłuszcze luzem, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których wykorzystanie do tego celu jest możliwe, są obowiązani do posiadania dokumentacji szczegółowo opisującej:
1) ładunki przewożone w tym zbiorniku w trzech bezpośrednio poprzedzających transportach;
2) rodzaj i efektywność procesu czyszczenia zastosowanego przed rozpoczęciem transportu tych ładunków, w celu potwierdzenia, że pozostałości poprzednich ładunków zostały usunięte i zbiornik spełnia wymagania niezbędne do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia przewożonych luzem olejów płynnych lub tłuszczów.
2. W przypadku przeładunku podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku przyjmującego ładunek, oprócz dokumentacji, o której mowa w ust. 1, są obowiązani do posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań określonych w § 5 i 6 na każdym etapie procesu transportu, w tym również w czasie przeładunku.
3. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku mają obowiązek udostępniać na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SUBSTANCJI UPRZEDNIO TRANSPORTOWANYCH W ZBIORNIKACH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PRZEWOŻONE LUZEM PŁYNNE OLEJE LUB TŁUSZCZE

Lp. Substancja nr CAS*)
1 Kwas octowy 64-19-7
2 Bezwodnik octowy (bezwodnik etanowy) 108-24-7
3 Aceton ( keton dimetylowy; 2-propanon) 67-64-1
4 Oleje kwaśne i destylaty kwasów tłuszczowych - z olejów i tłuszczów roślinnych lub z ich mieszanin oraz z olejów i tłuszczów zwierzęcych, w tym zwierząt morskich -
5 Wodorotlenek amonowy (wodorotlenek amonu, woda amoniakalna) 1336-21-6
6 Polifosforan amonowy 68333-79-9

10124-31-9

7 Oleje i tłuszcze zwierzęce, w tym zwierząt morskich, i roślinne (inne niż olej z łupiny nerkowca i surowy olej talowy) _
8 Wosk pszczeli (biały i żółty) 8006-40-4

8012-89-3

9 Alkohol benzylowy (wyłącznie o stopniu czystości zgodnym z wymaganiami farmaceutycznymi i czysty do analizy) 100-51-6
10 Octany butylu (n-, drugo-, trzeciorzędowy) 123-86-4

105-46-4

540-88-5

11 Roztwór chlorku wapnia jest dopuszczalny jako ładunek poprzedzający jedynie, jeżeli ładunek bezpośrednio go poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem 10043-52-4
12 Lignosulfonian wapnia 8061-52-7
13 Wosk kandelila 8006-44-8
14 Wosk karnauba (wosk brazylijski) 8015-86-9
15 Cykloheksan (heksametylen, heksanaften, heksalhydrobenzen) 110-82-7
16 Epoksydowany olej sojowy (z co najmniej 7% - maksymalnie 8% zawartością tlenku etylenu) 8013-07-8
17 Etanol (alkohol etylowy) 64-17-5
18 Octan etylu (eter octowy, ester octowy, nafta octowa) 141-78-6
19 2-etyloheksanol (alkohol (izo)oktylowy) 104-76-7
20 Kwasy tłuszczowe:
1) Kwas arachidynowy (kwas eikozanowy) 506-30-9
2) Kwas behenowy (kwas dokozanowy) 112-85-6
3) Kwas masłowy (kwas n-masłowy; kwas butanowy; kwas etylo octowy; kwas propylowo mrówkowy) 107-92-6
4) Kwas dekanowy (kwas n-dekanowy) 334-48-5
5) Kwas kapronowy (kwas n-heksanowy) 142-62-1
6) Kwas oktanowy (kwas n-oktanowy) 124-07-2
7) Kwas erukowy (kwas cis 13-dokozenowy) 112-86-7
8) Kwas heptanowy (kwas n-enantowy) 111-14-8
9) Kwas laurynowy (kwas n-dodekanowy) 143-07-7
10) Kwas laurynolowy (kwas dodekanowy) 4998-71-4
11) Kwas linolowy (kwas 9,12-oktadekadienowy) 60-33-3
12) Kwas linolenowy (kwas 9,12,15-oktadekatrienowy) 463-40-1
13) Kwas mirystynowy (kwas n-tetradekanowy) 544-63-8
14) Kwas miristynolowy (kwas n-tetradekenowy) 544-64-9
15) Kwas oleinowy (kwas n-oktadecenowy) 112-80-1
16) Kwas palmitynowy (kwas n-heksadekanowy) 57-10-3
17) Kwas palmitolejowy (kwas cis-9-heksadecenowy) 373-49-9
18) Kwas pelargonowy (kwas n-nonanowy) 112-05-0
19) Kwas rycynolowy (kwas cis - 12- hydroksyoktadeka - 9 -enowy) 141-22-0
20) Kwas stearynowy (kwas n-oktadekanowy) 57-11-4
21) Kwas walerianowy (n-pentanowy) 109-52-4
21 Alkohole tłuszczowe:
1) Alkohol butylowy (1-butanol, alkohol masłowy) 71-36-3
2) Alkohol heksylowy (1-heksanol) 111-27-3
3) Alkohol oktylowy (1-n-oktanol) 111-87-5
4) Alkohol cetylowy (alkohol C-16; 1-heksadekanol; alkohol heksadekanowy; alkohol palmitynowy) 36653-82-4
5) Alkohol decylowy (1-dekanol) 112-30-1
6) Alkohol heptylowy (1-heptanol) 111-70-6
7) Alkohol laurylowy (n-dodekanol, alkohol dodecylowy) 112-53-8
8) Alkohol mirystylowy (1-tetradekanol; tetradekanol) 112-72-1
9) Alkohol nonylowy (1-nonanol, alkohol pelargonowy) 143-08-8
10) Alkohol oleilowy (oktadecenol) 143-28-2
11) Alkohol stearylowy (1-oktadekanol) 112-92-5
12) Alkohol tridecylowy (1-tridekanol) 27458-92-0

112-70-9

22 Mieszanki alkoholi tłuszczowych:
1) Alkohol laurylowo-mirystylowy (mieszanka C12-C14) -
2) Alkohol cetylowo-stearylowy (mieszanka C16-C18) -
23 Estry kwasów tłuszczowych - wszelkie estry wytworzone poprzez połączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych kwasów tłuszczowych z którymkolwiek z wyżej wymienionych alkoholi tłuszczowych. Na przykład: mirystynian butylu, palmitynian oleinowy i stearynian cetylu -
24 Estry metylowe kwasów tłuszczowych:
1) Laurynian metylu (dodecylan metylu) 111-82-0
2) Palmitynian metylu (heksadecylan metylu) 112-39-0
3) Stearynian metylu (oktadecylan metylu) 112-61-8
4) Oleinian metylu (oktadecylan metylu) 112-62-9
25 Glikole:
1) Butanodiol -
2) 1,3 butanodiol; (glikol 1,3- butylenowy) 107-88-0
3) 1,4-butanodiol (glikol 1,4-butylenowy) 110-63-4
4) Glikol polipropylenowy (masa cząsteczkowa większa niż 400) 25322-69-4
5) Glikol propylenowy (glikol 1,2- propylenowy; 1,2-propanodiol; 1,2-dihydroksypropan; glikol monopropylenowy (MPG); glikol metylowy) 57-55-6
6) Glikol 1,3-propylenowy (glikol trimetylenowy; 1,3-propanodiol) 504-63-2
26 n-heptan 142-82-5
27 n-heksan (techniczny) 110-54-3

64742-49-0

28 Octan izobutylu 110-19-0
29 Izodekanol (alkohol izodecylowy) 25339-17-7
30 Izononal (alkohol izononylowy) 27458-94-2
31 Izooktanol (alkohol izooktylowy) 26952-21-6
32 Roztwór chlorku magnezowego 7786-30-3
33 Metanol (alkohol metylowy) 67-56-1
34 Keton melylowo-etylowy (2-butanon) 78-93-3
35 Keton metylowo-izobutylowy (4-metylo-2-pentanon) 108-10-1
36 Eter metylowo-tert-butylowy (MTBE) 1634-04-4
37 Melasa 57-50-1
38 Wosk montanowy 8002-53-7
39 Parafina (jadalna) 8002-74-2

63231-60-7

40 Pentan 109-66-0
41 Kwas fosforowy (kwas ortofosforowy) 7664-38-2
42 Woda pitna jest dopuszczalna jako ładunek poprzedzający jedynie, jeżeli ładunek bezpośrednio go poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem -
43 Wodorotlenek potasu (potas żrący) jest dopuszczalny jako ładunek poprzedzający jedynie, jeżeli ładunek bezpośrednio go poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem 1310-58-3
44 Octan n-propylu 109-60-4
45 Tetramer propylenu 6842-15-5
46 Alkohol propylowy (propan 1 -ol, propanol) 71-23-8
47 Wodorotlenek sodu (soda żrąca, ług sodowy) jest dopuszczalny jako ładunek poprzedzający jedynie, jeżeli ładunek bezpośrednio go poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem 1310-73-2
48 Ditlenek krzemu (mikrokrzemionka) 7631-86-9
49 Krzemian sodu (szkło wodne) 1344-09-8
50 Sorbit (D-sorbit; alkohol heksawodorotlenowy; heksanoheksaol) 50-70-4
51 Kwas siarkowy 7664-93-9
52 Roztwór azotanu mocznika w wodzie amoniakalnej - (UAN) -
53 Kamień winny (wywary melasowe, surowy wodorowinian potasu) 868-14-4
54 Białe oleje mineralne 8042-47-5
*) CAS- Chemical Abstracts Service
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Rozporządzenie wdraża następujące dyrektywy:

1) dyrektywę Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 432, z późn. zm.);

2) dyrektywę Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 281);

3) dyrektywę Komisji 2004/4/WE z dnia 15 stycznia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 96/3/WE przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 15 z 22.01.2004, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 19).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów (Dz. U. Nr 133, poz. 931), które na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105) utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2010.255.1718

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów.
Data aktu: 21/12/2010
Data ogłoszenia: 30/12/2010
Data wejścia w życie: 14/01/2011