Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej "wodą", w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne;
2)
sposób oceny przydatności wody;
3)
minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;
4)
zakres badania wody;
5)
program monitoringu jakości wody;
6)
sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;
7)
sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;
8)
sposób informowania konsumentów o jakości wody;
9)
sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.
2. 1
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych spełniających wymagania określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
2)
wód leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy wydane na podstawie:
a)
art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
b)
art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504);
3)
wody przeznaczonej do takich celów, w stosunku do których właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdzi, że jej jakość nie ma wpływu na zdrowie konsumentów;
4)
wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 20 ust. 3-6.
3. 2
Przepisy rozporządzenia stosuje się do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę, jeżeli woda dostarczana jest jako część działalności handlowej lub publicznej.
§  2.
1. 3
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia::
1)
podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  3.
1.
Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody:
1)
pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych;
2) 4
pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących co najmniej 50 osób lub dostarczających co najmniej średnio 10 m3 wody na dobę;
3)
pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej;
4)
pobieranej z cystern lub zbiorników;
5)
pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego;
6)
wprowadzanej do jednostkowych opakowań.
2.
Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3. 5
Punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 2, są w przypadku wody:
1)
pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych - punkt czerpalny w terenie lub w zabudowaniach i obiektach z zaworów używanych zwykle do pobierania wody;
2)
dostarczanej z cysterny - punkt, w którym wypływa ona z cysterny;
3)
wprowadzanej do jednostkowych opakowań - punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełnienia butelek lub pojemników;
4)
wykorzystywanej w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością - punkt czerpalny wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością.
§  4.
Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje:
1)
prowadzenie badań jakości wody:
a) 6
w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia oraz wymagań i parametrów objętych monitoringiem przeglądowym, o których mowa w § 12 ust. 3,
b)
z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz
c)
każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie;
2)
niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
3)
ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań, w ramach częstotliwości, o której mowa w pkt 1 lit. b, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy badania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne były równomiernie rozłożone w czasie;
4)
wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody;
5)
pobieranie próbek wody, w szczególności w ujęciu wody, w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
6)
stosownie do okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. c:
a)
wyznaczanie miejsca, częstotliwości i zakresu badania wody w celu określenia spełnienia wymagań rozporządzenia,
b)
zaplanowanie przedsięwzięć naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych i zaplanowanych działaniach;
7)
przechowywanie wyników badań przez okres co najmniej 5 lat i przekazywanie ich na wniosek właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.
§  5.
Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
§  6.
1.
Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie:
1)
zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;
2)
wykazu badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych;
3)
dokumentów potwierdzających udział laboratorium w badaniach biegłości;
4)
zestawienia wyników i oceny badań biegłości.
2.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem.
§  7.
1.
Ustalenie zakresu prowadzenia badań wody przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wymaga uwzględnienia następujących czynników, określonych dla obszaru zaopatrzenia w wodę:
1)
jakości i rodzaju ujmowanej wody;
2)
zastosowanych metod uzdatniania;
3)
długości sieci wodociągowej;
4)
materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej;
5)
wieku wodociągu;
6)
zanieczyszczeń występujących w środowisku;
7)
sytuacji epidemicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych;
8)
aktualnych potrzeb i celów badań.
2.
Z przeprowadzonego badania wody laboratoria, o których mowa w § 5, sporządzają sprawozdanie.
§  8.
1.
Miejsca pobierania próbek wody, równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, są zlokalizowane w:
1)
ujęciach wody;
2)
miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci;
3)
sieci wodociągowej;
4)
punktach czerpalnych, znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych, zainstalowanych na stałe, używanych do pobierania wody przez odbiorcę usług;
5)
pompach lub innych używanych punktach czerpalnych, jeżeli woda dostarczana jest z indywidualnych ujęć wody.
2.
Miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. są zlokalizowane w:
1)
wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;
2)
punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;
3)
miejscu powrotu wody do podgrzewacza;
4)
wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.
§  9.
1.
Minimalną częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.
Minimalną częstotliwość pobierania próbek wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  10.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może zwiększyć częstotliwość badań określonych w § 9, w zależności od występowania czynników, o których mowa w § 7 ust. 1.
§  11.
Częstotliwość badań wody z cystern oraz zbiorników w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego określa właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny.
§  12.
1.
Monitoring jakości wody realizowany w miejscach, o których mowa w § 8 ust. 1, obejmuje monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy.
2.
Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości.
3.
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełnione parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.
Koordynatorem monitoringu jakości wody jest Główny Inspektor Sanitarny.
5.
Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych należy prowadzić metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części A.
6.
Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych należy prowadzić metodami określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części B.
7.
W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
pobiera próbki wody do badań;
2)
wykonuje badania wody;
3)
prowadzi wykaz:
a)
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
b)
urządzeń wodociągowych,
c)
miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody;
4)
pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;
5)
gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, zwane dalej "danymi monitoringowymi";
6)
przekazuje dane monitoringowe do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
7)
informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym terenie.
8.
W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny:
1)
koordynuje wykonywanie badań wody i ustala ich harmonogram;
2)
wykonuje ustalone w harmonogramie badania monitoringowe jakości wody;
3)
gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe;
4)
przekazuje dane monitoringowe do Głównego Inspektora Sanitarnego.
§  13.
1.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, w ramach monitoringu przeglądowego, może zmniejszyć częstotliwość badań wody określonej w § 4 pkt 1 lit. b, jednak nie więcej niż o 50 %.
2.
Zmniejszenie częstotliwości badań, o którym mowa w ust. 1, następuje przy uwzględnieniu następujących czynników:
1)
liczby odbiorców usług;
2)
rodzaju i jakości ujmowanej wody;
3)
sezonowego wykorzystania wody;
4)
rodzaju użytkowania wody;
5)
zanieczyszczenia środowiska.
§  14.
1.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:
1)
przydatność wody do spożycia, w przypadku gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
2)
przydatność wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadków określonych w § 21 ust. 1, § 24 ust. 2 i § 28 ust. 1;
3)
warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;
4)
brak przydatności wody do spożycia.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wskazuje zakres i termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa się dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wraz z określeniem terminu ich realizacji.
5.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
§  15.
Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru określonego w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia w ciągu trzydziestu dni, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, z wyłączeniem sytuacji, gdy przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy.
§  16.
1.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 2, wydaje okresowe oceny jakości wody.
2.
Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia w okresie, dla którego opracowywana jest ocena.
3.
Oceny, o których mowa w ust. 1, służą do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.
4.
Oceny, o których mowa w ust. 1, są wydawane:
1)
nie rzadziej niż raz na rok - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub z indywidualnego ujęcia wody badana jest z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
2)
nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
3)
w zależności od przyznanego odstępstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.
§  17.
1.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny, o której mowa w § 16 ust. 1, dokonują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.
2.
Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
wykaz producentów wody zaopatrujących ludność;
2)
informacje:
a)
o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów,
b)
o liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,
c)
o jakości wody,
d)
o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody,
e)
o prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
f)
o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
3.
Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
1)
obszaru zaopatrzenia ludności w wodę;
2)
gminy;
3)
powiatu;
4)
województwa;
5)
kraju.
4.
Ocenę, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej niż raz na rok, odpowiednio:
1)
właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów określonych w ust. 3 pkt 1-3;
2)
właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt 4;
3)
Główny Inspektor Sanitarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt 5.
5.
Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, są przekazywane do wiadomości właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6.
Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są przekazywane do wiadomości właściwego marszałka województwa.
§  18.
1.
Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.
2.
Ocena, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji projektowej.
3.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1)
nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji wody;
2)
rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;
3)
określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;
4)
w przypadku produktów biobójczych także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania.
4.
Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego pozwalającym na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.
5.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody.
6.
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody.
§  19.
1.
Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.
Do oceny nowej technologii uzdatniania wody stosuje się przepisy § 18 ust. 2-4.
3.
Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa w ust. 1.
4.
Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania i dystrybucji wody.
§  20.
1.
Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
2)
dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym;
3)
informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
4)
informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
5)
zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
3. 7
W przypadku gdy woda pochodzi z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę i nie jest dostarczana jako część działalności handlowej lub publicznej, na właścicielu lub zarządcy ujęcia wody spoczywa obowiązek udzielenia konsumentom informacji o braku spełniania wymagań określonych w § 2.
4. 8
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub zarządca występuje do właściwego państwowego inspektora sanitarnego o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 2.
5. 9
W przypadku stwierdzenia w ocenie, o której mowa w ust. 4, potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 2, państwowy inspektor sanitarny wskazuje możliwe czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego.
6. 10
Właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 3, informuje konsumentów o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z jakiegokolwiek zanieczyszczenia. W przypadku potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z jakości wody, niezwłocznie udziela porad dotyczących przeciwdziałania temu zagrożeniu.
§  21.
1.
W przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne występuje do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zgodę na odstępstwo.
2.
Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków.
3.
Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane:
1)
wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody;
2)
wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości;
3)
wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat;
4)
propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 2;
5)
proponowany maksymalny okres odstępstwa;
6)
określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo;
7)
określenie dobowej produkcji wody;
8)
określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę;
9)
określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności;
10)
propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt 2;
11)
harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych;
12)
harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych.
4.
Zgoda na odstępstwo przyznawana jest na możliwie najkrótszy okres, nie dłużej jednak niż na trzy lata.
§  22.
1.
Pierwszą zgodę na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów przyznaje właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, informując o tym w terminie czternastu dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.
W przypadku produkcji wody w ilości powyżej 1.000 m3/dobę lub przeznaczonej dla więcej niż 5.000 osób, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie czternastu dni Głównego Inspektora Sanitarnego.
§  23.
Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską o każdorazowym udzieleniu zgody na odstępstwo dotyczące produkcji wody w ilości powyżej 1.000 m3/dobę lub przeznaczonych dla więcej niż 5.000 osób oraz przekazuje dane, o których mowa w § 21 ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od dnia przyznania odstępstwa.
§  24.
1.
Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w okresie do sześciu miesięcy przed upływem terminu przyznanego odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa, szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych.
2.
W sytuacji braku efektywności przeprowadzonych działań naprawczych, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, składa ponadto wniosek o drugą zgodę na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata. Wniosek ten zawiera dane wymienione w § 21 ust. 3.
§  25.
1.
Wniosek o zgodę na odstępstwo wraz ze szczegółowym sprawozdaniem właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny przekazuje niezwłocznie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
2.
Drugą zgodę na odstępstwo przyznaje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3.
Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni, o udzieleniu zgody na drugie odstępstwo.
4.
Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską w terminie miesiąca o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo oraz przekazuje dane, o których mowa w § 21 ust. 3, wskazując powody udzielenia tego odstępstwa.
§  26.
Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w okresie do sześciu miesięcy przed upływem drugiego okresu odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa.
§  27.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia działań naprawczych w ciągu sześciu lat właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zawiadamia o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
§  28.
1.
Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności nie było możliwe pełne wprowadzenie zamierzonych działań naprawczych w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, składa wniosek do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo. Wniosek ten zawiera dane wymienione w § 21 ust. 3.
2.
Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 26.
3.
Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania dokumentację, o której mowa w ust. 2.
4. 11
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trzeciej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata.
§  29.
1.
W przypadku gdy właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny uzna, że przekroczenie parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz jeżeli działania naprawcze podjęte przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, są wystarczające do tego, żeby rozwiązać problem w ciągu trzydziestu dni, wniosek o udzielenie odstępstwa nie musi zawierać wszystkich danych wymienionych w § 21 ust. 3. W takiej sytuacji podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu maksymalną dopuszczalną wartość parametru, w odniesieniu do którego udzielane jest odstępstwo, oraz termin niezbędny do przeprowadzenia działań naprawczych.
2.
Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy, nie stosuje się trybu postępowania wskazanego w ust. 1.
§  30.
Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny niezwłocznie po udzieleniu zgody na odstępstwo informuje o udzielonej zgodzie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w szczególności o rodzaju i warunkach przyznanego odstępstwa, a także zapewnia doradztwo konsumentom, dla których odstępstwo może stanowić szczególne ryzyko.
§  31.
1.
Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzą wykaz udzielonych zgód na odstępstwo.
2.
Właściwy państwowy powiatowy oraz państwowy graniczny inspektor sanitarny raz w miesiącu przekazują informacje o zgodach na odstępstwo państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
3.
Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje wykaz udzielonych zgód na odstępstwo w ciągu roku Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu do końca stycznia roku następnego.
§  32.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3), z wyjątkiem:
1)
przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 18 ust. 6 oraz § 19 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
2)
przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Przepisy rozporządzenia dokonują wdrożenia przepisów dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), które utraciło moc z dniem 18 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 PODSTAWOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE

A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość
liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli 0 100
2 Enterokoki 0 100

B. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do jednostkowych opakowań

Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość
liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli 0 250
2 Enterokoki 0 250
3 Pseudomonas aeruginosa 0 250
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 20 1
5 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h 100 1

C. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego

Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej
liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli 0 100
2 Enterokoki 0 100
3 Pseudomonas aeruginosa 0 100
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 100 1

D. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda

Lp. Parametr Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml]
1 Legionella sp.1) <100 100

Objaśnienia:

1) Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (od dnia 1 stycznia 2008 r.).

Uwaga: W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce wody o objętości 1.000 ml.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  12 PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

Lp. Parametry Najwyższe dopuszczalne stężenie Jednostka
1 Akryloamid 0,101) µg/l
2 Antymon 5 µg/l
3 Arsen 10 µg/l
4 Azotany 502) mg/l
5 Azotyny 0,50 2) mg/l
6 Benzen 1,0 µg/l
7 Benzo(a)piren 0,010 µg/l
8 Bor 1,0 mg/l
9 Bromiany 103) µg/l
10 Chlorek winylu 0,50 1),4) µg/l
11 Chrom 50 µg/l
12 Cyjanki 50 µg/l
13 1,2-dichloroetan 3,0 µg/l
14 Epichlorohydryna 0,101) µg/l
15 Fluorki 1,5 mg/l
16 Kadm 5 µg/l
17 Miedź 2,05) mg/l
18 Nikiel 20 µg/l
19 Ołów 256) µg/l
20 Ołów 107) µg/l
21 Pestycydy 0,108) µg/l
22 Σ pestycydów8) 0,509) µg/l
23 Rtęć 1 µg/l
24 Selen 10 µg/l
25 Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 10 µg/l
26 Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,1010) µg/l
27 Σ THM 1003),11) µg/l
Objaśnienia:

1) Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.

2) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

3) W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.

4) Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu.

5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.

6) Stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie dotyczy wody w butelkach lub pojemnikach.

7) Stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

8) Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać.

Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 µg/l.

9) Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.

10) Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków:

- benzo(b)fluoranten,

- benzo(k)fluoranten,

- benzo(ghi)perylen,

- indeno(1,2,3-cd)piren.

11) Σ THM - wartość oznacza sumę stężeń związków:

- trichlorometan,

- bromodichlorometan,

- dibromochlorometan,

- tribromometan.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  13 DODATKOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, ORGANOLEPTYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE ORAZ RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

A. Wymagania mikrobiologiczne
Lp. Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody
liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Bakterie grupy coli1) 0 100
2 (uchylony)
3 Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22±2 °C po 72 h

bez nieprawidłowych zmian 1
4 Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)2) 0 100

B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

Lp. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości3) Jednostka
1 Amonowy jon 0,50 mg/l
2 Barwa 4)
3 Chlorki 2505) mg/l
4 Glin 200 µg/l
5 Mangan 50 µg/l
6 Mętność 4) 1 NTU
7 Ogólny węgiel organiczny (OWO) bez nieprawidłowych

zmian 6)

8 Stężenie jonów wodoru (pH) 6,5-9,5 5)
9 Przewodność7) 2.500 5) µS/cm
10 Siarczany 250 5) mg/l
11 Smak4)
12 Sód 200 mg/l
13 Utlenialność z KMnO4 5,0 8)9) mg/l
14 Zapach 4)
15 Żelazo 200 µg/l

C. Wymagania radiologiczne

Lp. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości3) Jednostka
1 Tryt 100 10) Bq/l
2 Całkowita dopuszczalna dawka 0,1010), 11) mSv/rok

Objaśnienia:

1) Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5 % próbek w ciągu roku.

2) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidium.

3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

6) Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10.000 m3 dziennie.

7) Oznaczana w temperaturze 25 °C.

8) Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO.

9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

10) Częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym.

11) Wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 DODATKOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

Lp. Parametry Dopuszczalne zakresy wartości1) Jednostka
1 Bromodichlorometan 0,015 mg/l
2 Chlor wolny2) 0,33) mg/l
3 Chloraminy 0,5 mg/l
4 Σ chloranów i chlorynów4) 0,7 mg/l
5 Ozon5) 0,05 mg/l
6 Formaldehyd 0,050 mg/l
7 Ftalan dibutylu 0,020 mg/l
8 Magnez 30-1256) mg/l
9 Srebro 0,010 mg/l
10 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 0,002 mg/l
11 Σ trichlorobenzenów 0,020 mg/l
12 2,4,6-trichlorofenol 0,200 mg/l
13 Trichlorometan (chloroform) 0,030 mg/l
14 Twardość 60-5007) mg/l
Objaśnienia:

1) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.

3) Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

4) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

5) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody.

6) Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

7) W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  14 Parametry objęte monitoringiem kontrolnym:

Glin1)

Jon amonowy

Barwa

Przewodność

Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)2)

Escherichia coli (E. coli)

Stężenie jonów wodoru (pH)

Żelazo1)

Azotyny3)

Zapach

Pseudomonas aeruginosa4)

Smak

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C i w 36 °C4)

Bakterie grupy coli

Mętność

Objaśnienia:

1) Niezbędne jedynie wtedy, gdy parametr jest stosowany jako flokulant (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania przeglądowego).

2) Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania przeglądowego).

3) Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania przeglądowego).

4) Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda jest dystrybuowana w butelkach lub pojemnikach.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ

Objętość rozprowadzanej lub produkowanej wody w strefie zaopatrzenia1),2) [m3/24 h] Monitoring kontrolny [liczba próbek/rok] Monitoring przeglądowy [liczba próbek/rok]
≤ 100 3) 3)
> 100 ≤ 1.000 4 1
> 1.000 ≤ 10.000 4+3 na każde 1.000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości 1+1 na każde 3.300 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości
> 10.000 ≤ 100.000 3+1 na każde 10.000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości
> 100.000 10+1 na każde 25.000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości
Objaśnienia:

1) Strefa zaopatrzenia jest geograficznie określonym obszarem, do którego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dochodzi z jednego lub więcej źródeł i na którym jakość wody może być traktowana w przybliżeniu jako jednolita.

2) Objętości wody obliczane jako średnie w ciągu roku. Do określenia minimalnej częstotliwości można też stosować liczbę mieszkańców w zaopatrywanej strefie, przyjmując wielkość zużycia wody równą 200 l/dobę na 1 osobę.

3) Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla monitoringu kontrolnego; 1 próbkę na 2 lata dla monitoringu przeglądowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO1)

Liczba Legionella sp. w 100 ml Ocena skażenia Postępowanie Badanie
<100

<102

brak/ znikome System pod kontrolą - nie wymaga podjęcia specjalnych działań. Po 1 roku lub po 3 latach2)
>100

102 - 103

średnie Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania. Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.
>1.000

103 - 104

wysokie Przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie nadaje się do pryszniców. Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące3)
>10.000

>104

bardzo wysokie Natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji. Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące3)
Objaśnienia:

1) Jeżeli jest to wynik badania 1-2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych więcej próbek.

2) Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml.

3) Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok.

Uwaga:

Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:

1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc;

2) jeśli instalacja lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia;

3) w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionellozę.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY WPROWADZANEJ DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ

Objętość wody produkowanej i dostarczanej do sprzedaży w butelkach i pojemnikach w ciągu doby m3 Monitoring kontrolny liczba próbek1) Monitoring przeglądowy liczba próbek1)
≤ 10 1 1
> 10 ≤ 60 12 1
>60 1 na każde 5 m3 i na część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości 1 na każde 100 m3 i na część tej wartości, stanowiącą uzupełnienie do całości
Objaśnienie:

1) Zakres badań mikrobiologicznych zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, część B.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  15 CHARAKTERYSTYKI METOD BADAŃ

A. Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę metod badawczych

Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.

"Lp. Parametry Poprawność

[% wartości parametrów]1)

Precyzja

[% wartości parametrów]2)

Granica wykrywalności

[% wartości parametrów]3)

Warunki
1 Akryloamid - - - 4)
2 Amonowy jon 10 10 10 -
3 Antymon 25 25 25 -
4 Arsen 10 10 10 -
5 Azotany 10 10 10 -
6 Azotyny 10 10 10 -
7 Barwa 10 10 10
8 Benzen 25 25 25 -
9 Benzo(a)piren 25 25 25 -
10 Bor 10 10 10 -
11 Bromiany 25 25 25 -
12 Bromodichlorometan 25 25 25
13 Chlor wolny 10 10 10
14 Chloraminy 10 10 10
15 Chlorany 25 25 25
16 Chloryny 25 25 25
17 Chlorki 10 10 10 -
18 Chrom 10 10 10 -
19 Chlorek winylu 25 25 25 4)
20 Cyjanki 10 10 10 5)
21 1,2-dichloroetan 25 25 10 -
22 Epichlorohydryna 25 25 25 4)
23 Fluorki 10 10 10 -
24 Formaldehyd 25 25 25
25 Ftalan dibutylu 25 25 10
26 Glin 10 10 10 -
27 Kadm 10 10 10 -
28 Magnez 10 10 10
29 Mangan 10 10 10 -
30 Mętność 25 25 25
31 Miedź 10 10 10 -
32 Nikiel 10 10 10 -
33 Ołów 10 10 10 -
34 Pestycydy 25 25 25 6)
35 Przewodność elektryczna 10 10 10 -
36 Rtęć 20 10 20 -
37 Selen 10 10 10 -
38 Siarczany 10 10 10 -
39 Srebro 10 10 10
40 Sód 10 10 10 -
41 Σ trichlorobenzeny 25 25 25
42 trichloroeten 25 25 10
43 tetrachloroeten 25 25 10
44 Σ THM 25 25 10
45 Tetrachlorometan 25 25 25
46 2,4,6-trichlorofenol 25 25 25
47 Trichlorometan 25 25 25
48 Twardość 10 10 10
49 Utlenialność 25 25 10 8)
50 WWA 25 25 25 7)
51 Żelazo 10 10 10"

Objaśnienia:

1) Poprawność jest błędem systematycznym i jest to stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

2) Precyzja jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej; aprobowana dokładność stanowi dwukrotność względnego odchylenia standardowego.

3) Granica wykrywalności jest to wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych.

4) Ma być kontrolowane przez specyfikację produktu.

5) Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach.

6) Charakterystyka poprawności metody powinna być stosowana do każdego pestycydu z osobna i jej wartość zależy od rozpatrywanego pestycydu.

7) Charakterystyki poprawności stosuje się do poszczególnych substancji na poziomie 25 % wartości dopuszczalnych.

8) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

B. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań

Lp. Parametr Zalecane normy lub metody badań1)
1 Ogólna liczba PN-EN ISO 6222
mikroorganizmów
w 36 °C i w 22 °C
2 Bakterie grupy coli, PN-EN ISO 9308-1
Escherichia coli
3 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2
4 Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Inkubacja filtru membranowego poprzedzona filtracją membranową. Po przefiltrowaniu próbki wody, filtr umieścić na podłożu m-CP (uwaga 1). Inkubację prowadzić w warunkach beztlenowych w temperaturze 44 ±1 °C przez 21± 3 godz. Po okresie inkubacji policzyć wszystkie żółte matowe kolonie jako domniemane Clostridium perfringens. Kolonie, które zmieniają barwę z żółtej na różową pod wpływem par wodorotlenku amonu (w czasie 20-30 sekund), uznać za potwierdzone Clostridium perfringens.
Uwaga 1: skład podłoża agarowego m-CP:
Podłoże podstawowe
Pepton tryptozowy 30 g
Ekstrakt drożdżowy 20 g
Sacharoza 5 g
Chlorowodorek L-cysteiny 1 g
Siarczan magnezu (MgSO4 x 7H2O) 0,1 g
Purpura bromokrezolowa 40 mg
Agar 15 g
Woda 1.000 ml
Składniki rozpuścić w wodzie, doprowadzić pH do 7,6 i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 15 minut. Podłoże ostudzić i dodać:
D-cykloserynę 400 mg
Siarczan polimyksyny-B 25 mg
β-D glukozyd indoksylu (przed dodaniem rozpuszczony w 8 ml sterylnej wody) 60 mg
0,5% roztwór difosforan fenoloftaleiny (sterylizowany metodą filtracji) 20 ml
4,5% roztwór FeCl3 x 6H2O (sterylizowany metodą filtracji) 2 ml
5 Pseudomonas PN-EN ISO 16266
aeruginosa
6 Legionella sp. PN-EN ISO 11731-2

Objaśnienie:

Dopuszcza się możliwość stosowania innych metod pod warunkiem udokumentowania, że specyfikacja metody jest zgodna z wymaganiami określanymi w metodach i specyfikacji zawartymi w powyższej tabeli.

C. Parametry, dla których nie podano charakterystyki metod badań

1) zapach;

2) smak;

3) całkowity węgiel organiczny.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
2 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
3 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
5 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
6 § 4 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
7 § 20 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
8 § 20 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
9 § 20 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
10 § 20 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
11 § 28 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
12 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
13 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
14 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.
15 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.72.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2010 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2007.61.417

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Data aktu: 29/03/2007
Data ogłoszenia: 06/04/2007
Data wejścia w życie: 01/01/2009, 01/01/2008, 06/04/2007