Zm.: rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Dz.U.06.196.1445
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Odznaką Orderu Krzyża Wojskowego jest krzyż równoramienny o wciętych półkoliście końcach ramion. Ramiona krzyża pokryte są granatową emalią, w klasie I ze złoconym obramowaniem, w klasie II i III w srebrzonym obramowaniu. W środku krzyża nałożony jest srebrzony orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000). Na odwrotnej stronie ramiona krzyża w klasie I są złocone, w klasie II i III srebrzone. Na ramionach pionowych krzyża umieszczony jest wypukły wizerunek Szczerbca skierowany ostrzem do dołu, na ramionach poziomych umieszczony jest wypukły dwuwierszowy napis: "MILITO PRO PATRIA", na dolnym ramieniu data: "MMVI", poniżej której wybity jest numer kolejny krzyża. Krzyż zwieńczony jest koroną Chrobrego, w klasie I złoconą, a w klasie II i III srebrzoną. Wymiar krzyża bez korony w klasie I i II wynosi 45 mm, w klasie III 38 mm.

2. W klasie I i II Orderu krzyż zawieszony jest na wstędze granatowej szerokości 45 mm z karmazynowymi paskami szerokości 10 mm wzdłuż boków w odległości 4 mm od krawędzi wstęgi. W klasie III krzyż zawieszony jest na wstążce granatowej szerokości 40 mm z karmazynowymi paskami szerokości 9 mm wzdłuż boków w odległości 3 mm od krawędzi wstążki.

3. W klasie I odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona o średnicy 87 mm z ośmiu pęków promieni. Na gwieździe nałożony jest krzyż klasy I Orderu, według wzoru określonego w ust. 1.

4. Odznaką Orderu jest także sznur orderowy z granatowego jedwabiu przerabiany karmazynem zakończony ołówkiem ze srebrzonego metalu. Długość sznura w całości wynosi 1510 mm, w tym: długość warkocza - 850 mm, długość sznura pojedynczego z węzłem - 580 mm, długość ołówka - 80 mm.";

2) w § 4 w ust. 1 i 3 wyrazy "w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej." zastępuje się wyrazami "w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.";
3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Wzory rysunkowe odznak orderów, o których mowa w:

1) § 1-3 i 4, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) § 3a, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Wzory rysunkowe odznak odznaczeń zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odznaki orderów nosi się w następującej kolejności wynikającej z ich starszeństwa:

Order Orła Białego (OB),

Order Wojenny Virtuti Militari klasy od I do V (VM 1-5),

Order Odrodzenia Polski klasy od I do V (PR 1-5),

Order Krzyża Wojskowego klasy od I do III (OKW 1-3),

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy od I do V (OZ 1-5).";

6) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego, których odznaki wszystkich posiadanych klas można nosić jednocześnie.";

7) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Gwiazdy orderowe Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy I, Orderu Odrodzenia Polski klasy I, Orderu Krzyża Wojskowego klasy I i Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy I nosi się na lewej stronie piersi poniżej odznak orderów i odznaczeń zawieszonych na wstążkach. Nosi się nie więcej niż cztery gwiazdy orderowe w następujący sposób: jedną gwiazdę nosi się pośrodku piersi, dwie gwiazdy - jedna pod drugą, trzy gwiazdy - ułożone w trójkąt, cztery gwiazdy - ułożone w romb. Gwiazdę orderu najstarszego zakłada się powyżej innych gwiazd orderowych. W przypadku noszenia trzech lub czterech gwiazd gwiazdę orderu drugiego w starszeństwie nosi się bliżej środka piersi.";

8) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. Sznur orderowy Orderu Krzyża Wojskowego nosi się na lewym ramieniu munduru, zapięty pod naramiennikiem, a w przypadku występowania w mundurze galowym - w miejsce sznura galowego.";

9) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Pełnych odznak orderów i odznaczeń oraz ich miniaturek, baretek, rozetek, wstążeczek i sznura orderowego nie nosi się na ubiorach roboczych i ochronnych oraz na ubiorach o charakterze sportowym.";

10) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 1 nie dotyczy Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego, których miniaturki lub baretki wszystkich posiadanych klas można nosić jednocześnie.";

11) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Nie umieszcza się rozetki na miniaturkach odznaki Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy III i IV, odznaki Orderu Krzyża Wojskowego klasy II i III oraz odznaki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy IV.";

12) w § 28 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W klasie II Orderu Krzyża Wojskowego rozetkę umieszcza się bezpośrednio na baretce; w klasie III Orderu Krzyża Wojskowego rozetki nie umieszcza się.";

13) w § 29 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W klasie II Orderu Krzyża Wojskowego rozetkę nosi się bezpośrednio na klapie ubioru. Klasa III Orderu Krzyża Wojskowego nie posiada rozetki.";

14) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia;
15) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432.

ZAŁĄCZNIK 

ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO

KLASA I

wzór

ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO

KLASA II

wzór

ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO

KLASA III

wzór

SZNUR ORDEROWY ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

wzór

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2006.196.1445

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.
Data aktu: 21/10/2006
Data ogłoszenia: 30/10/2006
Data wejścia w życie: 01/12/2006