Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Badania techniczne polegają na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262), zwanego dalej "rozporządzeniem o warunkach technicznych", oraz w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.
§  2. 
1. 
Badania techniczne dzieli się na:
1)
okresowe;
2)
pierwsze dotyczące:
a)
pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
b)
taksówki osobowej,
c)
pojazdu uprzywilejowanego,
d)
pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju),
e)
nowego pojazdu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie;
3) 1
 dodatkowe - dotyczące pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 1 ustawy;
4) 2
 dodatkowe - dotyczące pojazdu skierowanego na badanie techniczne przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji;
5)
dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany dopuszczonych przez prawo elementów powodujących zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym dotyczących w szczególności:
a)
rodzaju, podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, dopuszczalnej masy całkowitej po istotnej zmianie położenia środka ciężkości pojazdu lub innej istotnej zmianie konstrukcyjnej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi po zmianie konstrukcyjnej powodującej istotną zmianę rozkładu nacisku na osie pojazdu,
b)
silnika;
6)
dodatkowe - dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa;
7)
dodatkowe - dotyczące pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
8)
dodatkowe - dotyczące pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany;
9)
dodatkowe - dotyczące pojazdu do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego;
10) 3
 dodatkowe - dotyczące pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy;
11) 4
 dodatkowe - dotyczące pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12) 5
 dodatkowe - dotyczące pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy.
2.  6
 W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3-10, na wniosek właściciela pojazdu, diagnosta wykonuje także badanie okresowe pojazdu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
§  3. 
1. 
Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:
1)
okresowego - sprawdzenie i ocenę:
a)
prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b)
spełniania warunków dodatkowych dla niektórych pojazdów określonych w ustawie i w rozporządzeniu o warunkach technicznych;
2)
pierwszego, okresowego i dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 7:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie spełniania odpowiednich wymagań technicznych dotyczących niektórych pojazdów, wynikających z przepisów załącznika B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), zwanej dalej "umową (ADR)";
3)
pierwszego, okresowego i dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 6:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
sprawdzenie i ocenę spełniania warunków dodatkowych określonych w § 24 rozporzązenia o warunkach technicznych;
4)
pierwszego, okresowego i dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 8:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
sprawdzenie i ocenę spełniania warunków dodatkowych określonych w § 25-37 rozporządzenia o warunkach technicznych;
5)
pierwszego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d i e:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
c)
sporządzenie dokumentu identyfikacyjnego;
6) 7
 dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 1 lit. a i b ustawy - sprawdzenie i ocenę spełniania określonych warunków technicznych, dotyczących usterek określonych w skierowaniu;
7) 8
 dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
8)
dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie prawidłowości dokonanych zmian z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
c)
sporządzenie opisu i ocenę zmian oraz określenie nowych danych technicznych pojazdu;
9)
dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b:
a)
pomiar i ocenę emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin oraz ocenę stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych wypadkach pomiar poziomu hałasu zewnętrznego na postoju,
b)
specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie prawidłowości dokonanych zmian z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
10)
dodatkowego i okresowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
sprawdzenie i ocenę spełniania warunków dodatkowych, określonych w § 43 rozporządzenia o warunkach technicznych;
11) 9
 dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy:
a)
sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych związanych z dokonaną naprawą, określonych w ustawie, rozporządzeniu o warunkach technicznych i przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów,
b)
zakres, o którym mowa w pkt 7, w przypadku kiedy dokonana naprawa wymaga specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
12)
autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h:
a)
zakres określony w pkt 1,
b)
specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu wymagań, o których mowa w § 23 rozporządzenia o warunkach technicznych, i sporządzenie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu autobusu, którego prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;
13) 10
 dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 - ustalenie danych pojazdu określonych przez starostę w skierowaniu, w sposób określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
14) 11
 dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 - zakres specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
15) 12
 dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy - zakres badania, o którym mowa w pkt 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wykonanie dodatkowego badania technicznego nie wpływa na termin następnego badania technicznego, określony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, o ile nie jest on sprzeczny z terminem określonym w ustawie do wykonania tego badania.
3. 
Sposób obliczenia terminu wykonania następnego badania technicznego ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że w przypadku pojazdów, o których mowa w § 12 ust. 3, datę terminu następnego badania technicznego pojazdu oblicza się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku badania.
§  4. 
Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:
1)
zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych; dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;
2)
stanu technicznego ogumienia;
3)
prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;
4)
stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców;
5)
prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;
6)
prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;
7)
stanu technicznego zawieszenia;
8)
prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych;
9)
stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia;
10)
stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych przypadkach - na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego na postoju;
11)
emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin;
12)
spełniania warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych i w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.
§  5. 
Wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
Sposób badania skuteczności i równomierności działania hamulców podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
Sposób oceny stanu technicznego układu wydechowego i pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu oraz sposób kontroli stanu technicznego sygnału dźwiękowego podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
Sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  9. 
Sposób sprawdzania prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania gazem podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  10. 
Sposób ustalania nieznanych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  11. 
1. 
Stacje kontroli pojazdów oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, zwane dalej "stacjami", prowadzą rejestr badań technicznych pojazdów, zwany dalej "rejestrem", w systemie informatycznym, w którym zamieszczają dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. 
Dane identyfikacyjne pojazdu zamieszcza się w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, po porównaniu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub odpowiadającym mu dokumencie ze stanem faktycznym pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie stacja zatrzymuje dowód rejestracyjny, który przesyła w ciągu 3 dni do właściwego organu rejestrującego.
4. 
W przypadku pojazdu niezarejestrowanego dane identyfikacyjne pojazdu zamieszcza się w rejestrze na podstawie stanu faktycznego pojazdu.
§  12. 
1. 
W przypadku gdy wynik badania technicznego jest pozytywny, uprawniony diagnosta zgodnie z art. 82 ustawy zamieszcza odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a w przypadku pojazdu niezarejestrowanego wystawia zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
2. 
W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:
1)
stwierdzone usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska, zamieszcza się je w zaświadczeniu z badania technicznego i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterek;
2)
stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje się wpisu "zatrzymano dowód rejestracyjny nr...".
3. 
W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 zatrzymuje się dowód rejestracyjny i w terminie trzech dni przesyła się go do właściwego organu rejestrującego, który go wystawił, wraz z kopią zaświadczenia.
4. 
W przypadkach określonych w art. 132 ustawy uprawniony diagnosta określa w zaświadczeniu z badania technicznego warunki używania pojazdu wynikające z negatywnego wyniku badania technicznego, a w szczególności określa ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, ciągnięcia przyczepy, jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.
5. 
Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację, która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe i dodatkowe, jeżeli są one wymagane.
6. 
W przypadku wykonania przez stację innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu uprawniony diagnosta potwierdza wykonanie tych czynności w zaświadczeniu z badania technicznego.
7. 
Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
W przypadku gdy pierwsze badanie techniczne dotyczy pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych oraz dokonuje adnotacji o treści "GAZ" w prowadzonym rejestrze.
2. 
W przypadku gdy pierwsze badanie techniczne dotyczy pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju) lub nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia dokument identyfikacyjny badanego pojazdu, który stanowi załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór dokumentu identyfikacyjnego pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą lub nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku gdy dodatkowe badanie techniczne dotyczy pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia opis zmian dokonanych w pojeździe, który stanowi załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór opisu zmian dokonanych w pojeździe określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
4.  13
 W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, uprawniony diagnosta dokonujący badania technicznego pojazdu zamieszcza w rejestrze lub w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wpis potwierdzający, że pojazd odpowiada warunkom technicznym dozoru technicznego, z podaniem numeru i daty wydania protokołu przez właściwy organ dozoru technicznego.
5. 
W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu silnikowego, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych oraz dokonuje adnotacji o treści "HAK" w prowadzonym rejestrze.
§  14. 
Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  15. 
Jeżeli badanie techniczne dotyczy pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, dla których umowa (ADR) wymaga wystawienia "świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych", uprawniony diagnosta dokonujący badania technicznego wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§  16. 
Jeżeli badanie techniczne przeprowadzone na wniosek właściciela pojazdu dotyczy pojazdu wymienionego w art. 132 ust. 5 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
§  17. 
Na wniosek właściciela pojazdu stacja wydaje duplikat dokumentów związanych z badaniem technicznym dotyczącym pojazdu.
§  18. 
1. 
Wpisy w dokumentach, o których mowa w rozporządzeniu, powinny być potwierdzone odpowiednio pieczątką stacji, datą, podpisem uprawnionego diagnosty dokonującego badania technicznego, pieczątką identyfikacyjną lub imienną diagnosty. Wzory pieczątek stacji oraz identyfikacyjnej i imiennej uprawnionego diagnosty określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w dokumentach, o których mowa w rozporządzeniu, uprawniony diagnosta prostuje je przez skreślenie omyłkowego wpisu i podanie właściwej informacji, która powinna być opatrzona datą, podpisem uprawnionego diagnosty, jego pieczątką imienną, lub wystawia nowy dokument z odpowiednim wyjaśnieniem.
§  19. 
Pieczątki, o których mowa w § 18, wykonywane są za zgodą starosty na koszt stacji. W wypadku cofnięcia zezwolenia stacji lub uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów pieczątki przekazuje się staroście.
§  20. 
Rejestr badań technicznych pojazdów może być prowadzony na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych do dnia 1 maja 2004 r.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 917), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  14

WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

Przedmiot i zakres badania Sposób przeprowadzenia badania Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający
1 2 3
1. IDENTYFIKACJA I DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1.1. Identyfikacja pojazdu Oględziny organoleptyczne: porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin i badań. 1. Brak zgodności zapisów numeru identyfikacyjnego

(VIN) lub numeru nadwozia (podwozia-ramy) i silnika,

numeru rejestracyjnego ze stanem faktycznym.

2. Brak numeru identyfikacyjnego (VIN) lub numeru

nadwozia (podwozia-ramy) lub numer nieczytelny.

3. Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane

z danymi technicznymi pojazdu.

4. Brak tabliczki znamionowej (zastępczej) albo

nieczytelna lub niezgodna ze stanem faktycznym.

5. Brak numeru silnika w pojeździe zarejestrowanym w

kraju, o ile jest określony w dowodzie

rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie,

oraz numer silnika skorodowany lub zniszczony.

6. Brak numeru silnika w pojeździe zarejestrowanym za

granicą a rejestrowanym po raz pierwszy w kraju lub

nowym pojeździe nowego typu wyprodukowanym lub

importowanym w ilości jednej sztuki rocznie.

1.2. Dodatkowe wyposażenie Oględziny. 1. Brak trójkąta ostrzegawczego do ustawiania na

drodze.

2. Brak gaśnicy (jeżeli jest wymagana).

1.3. Oznaczenia pojazdu Oględziny. Wymagania określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. 1. Tablice rejestracyjne nielegalizowane.

2. Tablice rejestracyjne nieczytelne lub uszkodzone.

3. Ozdobienie tablic rejestracyjnych.

4. Brak nalepki kontrolnej, o ile jest wymagana.

5. Nieprawidłowe oznaczenie znakiem "PL".

6. Nieprawidłowe oznaczenie pojazdu przeznaczonego

konstrukcyjnie do przewozu niepełnosprawnych.

2. OGUMIENIE
2.1. Stan techniczny

i ciśnienie powietrza

w oponach

Oględziny. Pojazd uniesiony za pomocą dźwignika lub ustawiony na kanale.

Pomiar i regulacja ciśnienia w oponach.

1. Na tej samej osi zamontowane są opony różnej

konstrukcji (radialne, diagonalne, diagonalne z

opasaniem lub o różnej rzeźbie bieżnika).

2. Na tej samej osi zamontowane są opony o różnych

rozmiarach.

3. Na pojeździe samochodowym o dwóch osiach są

zamontowane opony:

a) diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach

tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi

znajdują się opony radialne,

b) diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach

przedniej osi znajdują się opony diagonalne z

opasaniem.

4. Opony różnej konstrukcji (tj. niezgodne z pkt 2, 3)

na osiach wchodzących w skład osi wielokrotnej, z

zastrzeżeniem że na kołach jednej osi pojazd nie

może być wyposażony w opony różnej konstrukcji,

w tym o różnej rzeźbie bieżnika.

5. Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie,

a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie

wskaźniki o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na

3/4 szerokości środkowej części opony.

6. Opony o widocznych pęknięciach obnażających lub

naruszających ich osnowę albo odkształcone.

7. Opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na

zewnątrz przeciwślizgowymi elementami metalowymi.

8. Niedostateczna wytrzymałość (nośność) opon.

9. Na osi zamontowane są opony nieprzeznaczone dla

danego rodzaju osi (napędowa, nienapędowa itd.)

3. ŚWIATŁA
3.1. Światła drogowe

i mijania

3.1.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Niejednakowa barwa lub barwa inna niż biała bądź

żółta selektywna.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Brak lub niedziałanie świateł drogowych (jeżeli są

wymagane).

5. Brak lub niedziałanie świateł mijania.

6. Włączenie świateł mijania lub świateł drogowych nie

włącza równocześnie świateł pozycyjnych oraz

oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

7. Przełączenie świateł drogowych na światła mijania

nie powoduje wyłączenia wszystkich świateł

drogowych.

8. Przełączenie świateł mijania na światła drogowe nie

powoduje włączenia co najmniej jednej pary świateł

drogowych.

9. Brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł

mijania.

10. Brak lub niedziałanie kontrolnego sygnału włączenia

świateł drogowych.

3.1.2. Ustawienie świateł

drogowych i mijania

w płaszczyźnie

poziomej i pionowej

Pomiar ustawienia na ławie pomiarowej za pomocą przyrządów do kontroli ustawienia świateł lub ekranu. 1. Odchylenie strumienia światła mijania w płaszczyźnie

poziomej przekracza dopuszczalne granice:

w lewo - 5 cm na 10 m,

w prawo - 20 cm na 10 m.

2. Odchylenie strumienia światła drogowego w

płaszczyźnie poziomej przekracza dopuszczalne

granice:

20 cm na 10 m (w lewo lub w prawo).

3. Wartość ustawienia światła mijania w płaszczyźnie

pionowej różni się od wartości nominalnej więcej

niż:

3 cm na 10 m w górę lub

5 cm na 10 m w dół.

4. Wartość ustawienia światła drogowego w płaszczyźnie

pionowej różni się od wartości nominalnej więcej

niż:

5 cm na 10 m w górę lub w dół.

3.1.3. Światłość świateł

drogowych

Pomiar światłości poszczególnych równocześnie włączonych par świateł drogowych za pomocą przyrządu do pomiaru światłości i obliczenie:

- sumy światłości,

- różnicy światłości między

lewym i prawym światłem.

Uwaga: pomiaru światłości dokonuje się przy pracy silnika na średniej prędkości obrotowej.

1. Światłość co najmniej jednej pary świateł nie osiąga

wymaganego minimum 30 kcd (12,5 kcd dla motocykla).

2. Suma światłości przekracza dopuszczalne maksimum 225

kcd.

3. Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł

przekracza:

a) 30 % światłości większej - w wypadku gdy

światłość większa przekracza 40 kcd,

b) 50 % światłości większej - w wypadku gdy

światłość większa nie przekracza 40 kcd.

3.2. Światła

kierunkowskazów

3.2.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą w przepisach.

2. Barwa inna niż żółta samochodowa.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Brak kontrolnego sygnału działania lub niewłaściwe

jego działanie.

5. Włączenie kierunkowskazów uzależnione jest od

włączenia innych świateł.

6. Działają nie w jednej fazie.

7. Częstotliwość błysków mniejsza niż 60 cykli na

minutę lub większa niż 120 cykli na minutę.

8. Włączenie świateł następuje z opóźnieniem większym

niż 1 s, a pierwsze wyłączenie z opóźnieniem

większym niż 1,5 s od uruchomienia przełącznika

kierunkowskazów.

3.3. Światła hamowania

"stop"

3.3.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż czerwona.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Nie włącza się przy uruchomieniu hamulca roboczego.

5. Natężenie światła nie jest wyraźnie większe niż

natężenie świateł pozycyjnych tylnych.

6. Zamontowany sygnał włączenia (dopuszcza się sygnał

niesprawności świateł).

3.4. Światła pozycyjne

przednie

3.4.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż biała (dopuszcza się barwę żółtą

selektywną, jeżeli światła te są połączone ze

światłem mijania lub światłem drogowym barwy żółtej

selektywnej).

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Brak lub niedziałanie kontrolnego sygnału włączenia.

3.5. Światła pozycyjne

tylne

3.5.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż czerwona.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Brak lub niedziałanie kontrolnego sygnału włączenia.

3.6. Światła oświetlające

tylną tablicę

rejestracyjną

3.6.1. Stan techniczny

i działanie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Barwa inna niż biała.

2. Widoczne bezpośrednio z tyłu pojazdu.

3.7. Światła odblaskowe

tylne inne niż

trójkątne

3.7.1. Stan techniczny

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż czerwona.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

3.8. Światła odblaskowe

tylne trójkątne

3.8.1. Stan techniczny

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż czerwona.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Kształt trójkąta inny niż równoboczny.

5. Wewnątrz trójkąta umieszczone jest inne światło.

6. Umieszczone na innym pojeździe niż przyczepa.

3.9. Światła odblaskowe

przednie

3.9.1. Stan techniczny

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż biała.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Mają kształt trójkąta.

3.10. Światła odblaskowe

boczne

3.10.1. Stan techniczny

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż żółta samochodowa, z tyłu dopuszcza

się barwę czerwoną.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Mają kształt trójkąta.

3.11. Światła awaryjne

3.11.1. Stan techniczny

i działanie

Oględziny. 1. Jak w poz. 3.2 pkt 1-4 i 7.

2. Nie działają, gdy urządzenie włączające silnik

znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego

pracę.

3.12. Światła przeciwmgłowe

tylne

3.12.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż czerwona.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Brak lub niewłaściwie działający kontrolny sygnał

włączenia.

5. Może być włączone bez włączonych świateł mijania lub

świateł przeciwmgłowych przednich.

6. Nie ma możliwości wyłączenia światła przeciwmgłowego

tylnego niezależnie od światła przeciwmgłowego

przedniego.

7. Natężenie światła nie jest wyraźnie większe niż

natężenie świateł pozycyjnych tylnych.

8. Umieszczone w odległości mniejszej niż 10 cm od

światła stop.

3.13. Światła cofania

3.13.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż biała.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Włączanie na biegu innym niż wsteczny.

5. Możliwość włączenia, gdy urządzenie włączające

silnik jest w położeniu uniemożliwiającym jego

pracę.

6. Oślepiają innych użytkowników drogi.

3.14. Światła obrysowe

3.14.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż biała z przodu i czerwona z tyłu.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Umieszczone na innym pojeździe niż pojazd

samochodowy i przyczepa, których szerokość

przekracza 1,8 m.

3.15. Światła przeciwmgłowe

przednie

3.15.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż biała lub żółta selektywna.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Włączają się bez włączenia świateł pozycyjnych.

5. Oślepiają innych użytkowników drogi.

6. Nie ma możliwości włączenia i wyłączenia niezależnie

od świateł drogowych i mijania.

3.15.2. Ustawienie świateł

przeciwmgłowych

przednich

Pomiar ustawienia na ławie pomiarowej za pomocą przyrządów do kontroli ustawienia świateł lub ekranu. 1. Wartość ustawienia światła przeciwmgłowego

przedniego w płaszczyźnie pionowej różni się od

wartości nominalnej więcej niż: 5 cm/10 m w górę

lub w dół.

3.16. Światła jazdy

dziennej

3.16.1. Stan techniczny,

działanie i

rozmieszczenie

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż biała.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Podłączenie elektryczne niezgodne z przepisami.

5. Nieodpowiednia powierzchnia świetlna.

3.17. Światła pozycyjne

boczne

3.17.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż żółta samochodowa, z tyłu dopuszcza

się barwę czerwoną.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

3.18. Światło kierunkowe

(tzw. szperacz)

3.18.1. Stan techniczny

i działanie

Oględziny. 1. Światło zamontowane na pojeździe

nieuprzywilejowanym.

3.19. Światła robocze

3.19.1. Stan techniczny

i działanie

Oględziny. 1. Światło zamontowane na innym pojeździe niż ciągnik

rolniczy.

3.20. Światła postojowe

3.20.1. Stan techniczny,

działanie

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.

2. Barwa inna niż:

- biała z przodu

- czerwona z tyłu

- żółta samochodowa z boku, jeśli światło jest

połączone z kierunkowskazem bocznym.

3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. Zamontowane na pojeździe samochodowym o długości

przekraczającej 6,0 m i szerokości przekraczającej

2,0 m.

3.21. Oznakowanie

odblaskowe konturowe

3.21.1. Stan techniczny

i rozmieszczenie

Oględziny. 1. Barwa inna niż biała lub żółta.

2. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.

4. UKŁADY HAMULCOWE
4.1. Układy hamulcowe

(wszystkie)

4.1.1. Konstrukcja

Oględziny. 1. Konstrukcja niezgodna z wymaganiami przepisów.

2. Samodzielne zmiany konstrukcyjne jakiejkolwiek

części układu hamulcowego, z wyłączeniem pojazdów

przystosowanych do kierowania przez inwalidów oraz

pojazdów moderniozowanych przez uprawnione

jednostki.

3. Brak obwodowości układu roboczego (o ile jest

wymagana).

4. Nieszczelna instalacja układu hamulcowego

(szczególnie na połączeniach).

4.1.2. Mocowanie pedału

hamulca nożnego

Oględziny. 1. Nadmierny opór.

2. Zużyta piasta.

3. Nadmierne zużycie/luz.

4.1.3. Stan techniczny

pedału hamulcowego

i skok elementu

uruchamiającego

hamulce

Oględziny. 1. Nadmierny lub zbyt mały skok jałowy (brak odległości

rezerwowej stopki pedału hamulca).

2. Pedał hamulca nie zwalnia się prawidłowo.

3. Brak powierzchni antypoślizgowej na powierzchni

pedału hamulca lub przemieszcza się, jest

zużyta/śliska.

4.1.4. Układ wspomagania

lub sprężarka

Oględziny. 1. Nadmierny czas wzrostu ciśnienia do wartości

umożliwiającej skuteczne działanie hamulców.

2. Niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do

przynajmniej dwukrotnego uruchomienia hamulców po

zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy

wskaźnik pokazuje za małą wartość).

3. Wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek

ciśnienia lub słyszalny wypływ.

4. Brak wyraźnego spadku nacisku na pedał hamulca po

włączeniu do działania urządzenia wspomagającego

(przez uruchomienie silnika lub napowietrzenie

układu pneumatycznego).

4.1.5. Wskaźnik lub miernik

ostrzegawczy

niskiego ciśnienia

Oględziny. 1. Wadliwe działanie lub uszkodzenie wskaźnika lub

miernika ostrzegawczego niskiego ciśnienia.

4.1.6. Zawór sterujący

hamulca postojowego

Oględziny. 1. Pęknięty, uszkodzony lub nadmiernie zużyty zawór

sterujący.

2. Wadliwe działanie zaworu sterującego.

3. Sterowanie niepewne, niepewne działanie trzpienia

blokującego lub zaworu.

4. Luźne połączenie bądź nieszczelność.

5. Niezadowalające działanie.

4.1.7. Hamulec postojowy,

dźwignia sterująca,

zapadka hamulca

postojowego

Oględziny. 1. Zapadka hamulca postojowego nie blokuje prawidłowo.

2. Nadmierne zużycie łożyska dźwigni lub mechanizmu.

Nadmierny ruch dźwigni wskazujący na nieprawidłową

regulację.

4.1.8. Zawory hamulcowe

(zawory

zabezpieczające,

zawory sterujące

itp.)

Oględziny.

Pomiary za pomocą manometru i stopera lub przyrządu do pomiaru zmian ciśnienia w funkcji czasu (pomiary tylko w uzasadnionych wypadkach).

1. Uszkodzone, nadmierny wypływ powietrza.

2. Nadmierny ubytek oleju ze sprężarki.

3. Niepewne lub niewłaściwe zamocowanie.

4. Brak działania zaworu bezpieczeństwa.

5. Zauważalny samoczynny spadek ciśnienia hamowania w

czasie 1 minuty.

6. Zauważalny spadek ciśnienia w okresie 1 minuty, gdy

pedał hamulca jest utrzymany w pozycji wciśniętej.

7. Spadek ciśnienia na 1 pełne zahamowanie przekracza

0,06 MPa.

4.1.9. Złącza przewodów

hamulcowych

przyczepy

Oględziny. 1. Uszkodzenie, nieszczelności przewodów lub zaworu

złącza przewodu.

2. Niepewne lub niewłaściwe zamocowanie.

3. Nadmierne nieszczelności.

4. Przy rozłączeniu połączenia hamulec przyczepy nie

działa automatycznie.

4.1.10. Zbiornik powietrza Oględziny. 1. Uszkodzony, skorodowany, nieszczelny.

2. Nie działa zawór odwadniający.

3. Niepewne lub niewłaściwe zamocowanie.

4.1.11. Podzespoły

serwomechanizmu

wspomagającego,

pompa hamulcowa

(w systemach

hydraulicznych)

Oględziny. 1. Wadliwy lub niesprawny zespół serwomechanizmu.

2. Nieszczelna lub wadliwa pompa hamulcowa.

3. Niepewne działanie pompy hamulcowej.

4. Niewystarczający poziom płynu hamulcowego.

5. Brak zamknięcia (pokrywki) zbiorniczka pompy.

6. Lampka kontrolna poziomu płynu hamulcowego świeci

lub jest uszkodzona.

7. Nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego

poziomu płynu hamulcowego.

8. Zapowietrzony układ hydrauliczny.

9. Zbiorniczek płynu hamulcowego zasłonięty

(niedostępny dla kontroli).

10. Nieprawidłowy rodzaj lub niski poziom płynu

hamulcowego.

4.1.12. Sztywne przewody

hamulcowe

Oględziny. 1. Możliwość rozerwania lub pęknięcia.

2. Wycieki z przewodów lub połączeń.

3. Uszkodzone lub nadmiernie skorodowane.

4. Zauważalnie przemieszczone.

4.1.13. Elastyczne przewody

hamulcowe

Oględziny. 1. Możliwość rozerwania lub pęknięcia.

2. Przewody hamulcowe uszkodzone, ocierające, za

krótkie, skręcone.

3. Wycieki z przewodów lub połączeń.

4. Wybrzuszanie się, pęcznienie przewodów pod

działaniem ciśnienia.

5. Porowatość.

4.1.14. Okładzina szczęk

(klocków)

hamulcowych)

Oględziny. 1. Zauważalne nadmierne zużycie.

2. Zauważalne zanieczyszczenie (olejem, smarem itp.).

4.1.15. Bębny, tarcze

hamulcowe

Oględziny. 1. Zauważalne nadmierne zużycie, zarysowania,

pęknięcia.

2. Zauważalne zanieczyszczenia (olejem, smarem itp.).

3. Uszkodzone osłony, brak.

4.1.16. Linki hamulcowe,

pręty i połączenia

dźwigniowe

Oględziny. 1. Linki zniszczone lub nie działają.

2. Nadmiernie zużyte lub skorodowane.

3. Niepewne połączenia linek lub prętów.

4. Uszkodzona prowadnica linki.

5. Jakiekolwiek ograniczenia swobodnego ruchu elementów

układu hamulcowego.

6. Jakikolwiek nietypowy ruch dźwigni, sworzni,

połączeń wskazujący na niewłaściwe ustawienie lub

zużycie.

4.1.17. Urządzenie

uruchamiające

hamulce (w tym

siłownik

membranowo-

sprężynowy lub

rozpieracz

hydrauliczny szczęk

hamulcowych)

Oględziny. 1. Pęknięte lub uszkodzone.

2. Nieszczelne.

3. Niepewne lub niewłaściwe zamocowanie.

4. Nadmierna korozja.

5. Nadmierny skok tłoka siłownika lub membrany.

6. Brak lub nadmierne zużycie osłony przeciwpyłowej.

4.1.18. Regulator

(korektor) siły

hamowania

Oględziny. 1. Wadliwe podłączenie.

2. Zauważalna nieprawidłowa regulacja.

3. Zatarty, brak działania.

4. Brak regulatora (o ile jest przewidziany).

4.1.19. Automatyczny

regulator szczęk

Oględziny. 1. Zatarty, nienormalny skok, nadmiernie zużyty lub

niewłaściwa regulacja zauważalna przy naciskaniu

pedału hamulca.

2. Uszkodzony.

4.1.20. Zwalniacz (o ile

jest wymagany lub

zamontowany)

Oględziny. 1. Niepewne połączenia lub zamocowanie.

2. Uszkodzony.

4.2. Skuteczność i

sprawność roboczego

układu hamulcowego

Pomiaru skuteczności działania hamulców dokonuje się zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2 do rozporządzenia). 1. Brak stopniowej zmiany natężenia siły hamowania.

2. Zauważalny nieprawidłowy czas opóźnienia zadziałania

hamulca w którymkolwiek kole.

3. Nadmierne wahanie siły hamowania odpowiednio do

zniekształceń tarczy lub owalizacji bębnów.

4. Bardzo mała lub brak siły hamującej na co najmniej

jednym kole.

5. Siła hamująca na którymś z kół jest mniejsza od 70 %

maksymalnej wartości zmierzonej na innym kole tej

samej osi (w wypadku badania układu hamulcowego na

drodze, hamowanie nierówne, ściąganie pojazdu w

prawo lub w lewo).

6. Nierównomierny, skokowy przyrost siły hamującej

(zakleszczenie).

7. Zauważalne opóźnienie początku hamowania na którymś

kole.

8. Brak wymaganej skuteczności hamowania.

4.3. Skuteczność

i sprawność awaryjnego

układu hamulcowego

Pomiaru skuteczności działania hamulców dokonuje się zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Pomiary, tylko jeżeli działanie uzyskiwane jest dzięki oddzielnemu układowi. Jeżeli hamulec awaryjny stanowi część hamulca roboczego, nie przeprowadza się sprawdzenia działania. 1. Hamulec(-ce) niedziałający(-ce) z jednej strony

pojazdu.

2. Nierównomierny przyrost siły hamującej

(zakleszczanie).

3. Automatyczny system hamulcowy przyczepy nie działa.

4. Brak wymaganej skuteczności hamowania.

4.4. Skuteczność

i sprawność

postojowego układu

hamulcowego

Pomiaru skuteczności działania hamulców dokonuje się zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2 do rozporządzenia). 1. Hamulce nie działają po jednej stronie.

2. Brak wymaganej skuteczności hamowania.

4.5. Skuteczność układu

hamowania zwalniacza,

hamulca silnikowego

(wydechowego)

Oględziny. 1. Niepłynny przyrost siły hamującej (dla zwalniacza).

2. Uszkodzenia hamulca wydechowego.

4.6. Urządzenie

przeciwblokujące (ABS)

Oględziny. 1. System sygnalizacji wskazuje uszkodzenie.

2. Zauważalna niekompletność: brak czujnika,

sterownika, modulatora.

5. UKŁAD KIEROWNICZY
5.1. Kolumna i koło

kierownicy

5.1.1. Stan techniczny

i zamocowanie

Ustawić pojazd kołami na twardym podłożu i energicznie nacisnąć na koło kierownicy w kierunku poosiowym i promieniowym, jak również obracać koło w obie strony dookoła osi kolumny. 1. Kierownica umieszczona z prawej strony w pojazdach

o liczbie kół większej niż trzy, których prędkość

jest większa niż 40 km/h.

2. Luźne zamocowanie koła na kolumnie.

3. Wyraźny luz promieniowy lub poosiowy kolumny

kierownicy.

4. Pęknięcia lub deformacja koła kierowniczego.

5. Koło kierownicy bez certyfikatu (znaku

bezpieczeństwa) lub homologacji.

5.1.2. Ruch jałowy koła

kierownicy

Pomiar ruchu jałowego przy kołach kierowanych ustawionych na nieruchomej nawierzchni symetrycznie do osi podłużnej pojazdu. Uwaga: w wypadku mechanizmów kierowniczych ze wspomaganiem kontrolę przeprowadzać przy pracującym silniku. 1. Ruch jałowy przekracza wartość dopuszczalną dla

danego typu pojazdu.

5.2. Przekładnia

kierownicza

5.2.1. Stan techniczny

i działanie

Obracanie koła kierownicy w obie strony od oporu do oporu i ocena organoleptyczna działania. 1. Mechanizm obraca się ciężko lub z zacięciami albo

zgrzytami.

2. Nadmierne luzy poosiowe wałka przekładni.

5.2.2. Mocowanie obudowy

przekładni

Pojazd ustawiony kołami na twardej nawierzchni. Oględziny obudowy przekładni podczas energicznego obracania kołem kierownicy w lewo i w prawo. 1. Brak śrub mocujących lub niedokręcone.

2. Pęknięcie obudowy przekładni.

5.3. Mechanizm wspomagający

5.3.1. Stan techniczny

i działanie

Pojazd ustawiony kołami na twardym podłożu. Obracać koło kierownicy w obie strony o kąt potrzebny do poruszenia kół jezdnych, równocześnie uruchamiać i zatrzymywać silnik - sprawdzić działanie mechanizmu. 1. Mechanizm nie działa.

2. Pęknięcie mechanizmu lub wycieki oleju.

3. Złe połączenie lub tarcie części o inne elementy.

4. Brak mechanizmu wspomagającego w pojeździe (jeżeli

jest wymagany).

5.4. Drążki kierownicze

5.4.1. Stan techniczny

Samochód stoi na twardej nawierzchni (na dźwigniku lub na stanowisku kanałowym). Podczas energicznego obracania kołem kierownicy w obie strony obserwować działanie drążków i ich połączeń. 1. Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach).

2. Pęknięcie lub deformacja jakiejkolwiek części.

3. Czynności naprawcze wykonane spawaniem, zgrzewaniem

lub lutowaniem.

5.4.2. Działanie Obracając koła w obie strony od oporu do oporu, sprawdzić działanie drążków w całym zakresie. 1. Ocieranie drążków lub dźwigni o sąsiednie elementy

podwozia.

2. Brak lub niedziałanie ograniczników skrętu.

5.5. Koła jezdne

5.5.1. Zawieszenie kół,

zwrotnice, wahacze,

łożyska

Oględziny kół, zwrotnic i wahaczy podczas energicznego kołysania (szarpania) kołem w kierunku pionowym oraz dookoła zwrotnicy. 1. Pęknięcia lub odkształcenia osi.

2. Pęknięcia lub widoczne odkształcenie zwrotnic lub

wahaczy.

3. Nadmierny luz: na sworzniu zwrotnicy, na sworzniach

wahaczy, w łożyskach kół.

4. Naprawy osi zwrotnic lub wahaczy wykonane techniką

spawania lub zgrzewania.

5. Zgrzyty w łożysku wskazujące na uszkodzenie łożyska.

5.5.2. Koła Oględziny kół obustronne. 1. Pęknięcia lub deformacje tarcz kół.

2. Brak lub obluzowanie nakrętek lub śrub kół.

3. Niepewne zamocowanie pierścienia zaporowego.

5.5.3. Piasty kół Oględziny. 1. Brak zabezpieczenia nakrętek półosi.
5.5.4. Zbieżność kół

przednich

Pomiar zbieżności kół ustawionych do jazdy na wprost. Uwaga: Dopuszcza się kontrolę na urządzeniu do ogólnej oceny prawidłowego ustawienia kół. 1. Wartość zbieżności wykracza poza dopuszczalne

granice dla danego typu pojazdu.

2. Urządzenie do ogólnej oceny wykazuje nieprawidłowe

wartości.

6. PODWOZIE i ZAWIESZENIE, INNE
6.1. Rama podwozia Oględziny pojazdu ustawionego na kanale przeglądowym lub podniesionego na dźwigniku. 1. Pęknięcie lub odkształcenie ramy.

2. Nadmierna korozja mająca wpływ na wytrzymałość całej

konstrukcji.

6.2. Resory, wahacze,

drążki reakcyjne,

amortyzatory

Oględziny pojazdu ustawionego na kanale przeglądowym lub podniesionego na dźwigniku. 1. Niepewne mocowanie do nadwozia/ podwozia lub do osi

kół.

2. Pęknięcia lub silne odkształcenia.

3. Nadmierne luzy.

4. Istotne wycieki płynu z amortyzatorów.

6.3. Układ napędowy Oględziny pojazdu ustawionego na kanale przeglądowym lub podniesionego na dźwigniku. 1. Zauważalne poluzowanie lub brak śrub mocujących

zespoły napędowe do nadwozia/ podwozia i pomiędzy

sobą.

6.4. Urządzenia sprzęgowo-

zaczepowe

Oględziny, ostukiwanie metalowym młotkiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenie zabezpieczające. 1. Nadmierne zużycie lub pęknięcie jakichkolwiek

części.

2. Obluzowanie mocowania urządzenia zaczepowego do

podwozia.

3. Zacinanie się lub nieprawidłowe działanie

jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających.

4. Brak zaczepów do holowania (o ile są wymagane).

6.5. Zderzaki, urządzenia

ochronne

Oględziny. 1. Brak lub niespełnianie wymagań rozporządzenia

(jeżeli są wymagane; zderzak tylny lub boczne

urządzenia ochronne).

2. Pęknięcia lub odkształcenia zderzaka grożące

zranieniem innych uczestników ruchu drogowego.

3. Pęknięcia lub odkształcenia bocznych urządzeń

ochronnych, grożące zranieniem innych uczestników

ruchu drogowego.

6.6. Zbiornik paliwa

i przewody

Oględziny. 1. Nadmierna korozja zbiornika.

2. Nieszczelny zbiornik lub przewody.

3. Ocieranie przewodów o ruchome części podwozia.

4. Niewłaściwe umieszczenie zbiornika.

6.7. Zaczep kulowy pojazdu

samochodowego o

dopuszczalnej masie

całkowitej do 3,5.t,

autobusu

Oględziny. 1. Niepewne mocowanie do pojazdu.

2. Brak tabliczki znamionowej.

3. Brak certyfikatu (znaku bezpieczeństwa) lub

homologacji.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
7.1. Akumulator Oględziny. 1. Brak wyłącznika akumulatora (o ile jest wymagany).

2. Brak możliwości uruchomienia pojazdu.

3. Brak mocowania akumulatora do nadwozia.

4. Pęknięcie obudowy, wycieki elektrolitu.

7.2. Przewody i urządzenia

elektryczne

Oględziny. 1. Przetarta izolacja.

2. Brak zabezpieczenia przed zakłóceniami

radioelektrycznymi.

3. Brak połączenia elektrycznego silnika z nadwoziem,

tzw. "masa".

7.3. Złącze elektryczne

z przyczepą

Oględziny i kontrola prawidłowości połączeń elektrycznych za pomocą przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa. 1. Brak zabezpieczenia przed samoczynnym rozłączeniem.

2. Przetarta izolacja przewodów elektrycznych.

3. Niewłaściwe połączenia, wtyczki lub gniazda.

8. NADWOZIE I OSPRZĘT
8.1. Kabina kierowcy oraz

pomieszczenie

przeznaczone do

przewozu osób,

przestrzeń ładunkowa,

osprzęt

8.1.1. Stan techniczny

i zamocowanie

Oględziny zewnętrzne pojazdu umieszczonego na kanale przeglądowym lub na dźwigniku. 1. Niepewne mocowanie do podwozia lub brak tego

mocowania.

2. Nadmierna korozja w miejscach mocowonia.

3. Uszkodzenie burt, zawiasów, słupków i podłogi

nadwozia czyniące przewóz niebezpiecznym.

4. W samochodzie ciężarowym brak trwałej przegrody o

odpowiedniej wytrzymałości rozdzielającej

pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób od

przestrzeni ładunkowej.

5. Brak kabiny lub ramy ochronnej do ciągnika

rolniczego (o ile jest wymagana).

8.1.2. Nadwozie Oględziny zewnętrzne. Kontrola stopnia skorodowania elementów nośnych za pomocą małego młotka. 1. Uszkodzenia korozyjne osłabiające w istotny sposób

konstrukcję nośną pojazdu.

2. Uszkodzenie lub skorodowanie części mogących ulec

oderwaniu.

3. Uszkodzenie umożliwiające dostawanie się spalin do

wnętrza pojazdu.

4. Uszkodzenia zwiększające ryzyko uwięzienia pasażerów

lub poranienia przechodniów w razie wypadku.

5. Brak zabezpieczenia pokrywy przedniej przed

samoczynnym otwarciem.

8.1.3. Drzwi Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Złe otwieranie i zamykanie lub samoczynne bądź

niezamierzone otwieranie się.

2. Brak lub uszkodzenie klamek drzwi.

8.1.4. Podłoga Oględziny. 1. Nadmierne skorodowanie lub popękanie podłogi.
8.1.5. Stopnie Oględziny. 1. Brak, obluzowanie lub uszkodzenie grożące

zranieniem.

8.1.6. Błotniki-fartuchy Oględziny. 1. Brak błotników lub fartuchów albo niespełnianie

wymagań.

8.1.7. Siedzenia Oględziny. 1. Pęknięcie szkieletu siedzenia.

2. Złe zamocowanie grożące samoczynnym przesuwaniem.

3. Złe działanie mechanizmu regulacji położenia

siedzenia.

4. Brak zagłówków na siedzeniach (jeżeli są wymagane).

8.1.8. Lusterka wsteczne Oględziny. 1. Brak wymaganych lusterek wstecznych.

2. Brak wymaganej widoczności.

3. Pęknięcie powierzchni luster.

4. Ograniczenie pola widzenia w lusterkach

zewnętrznych.

Uwaga: W odniesieniu do samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2000 r., który powinien być wyposażony po stronie pasażera w lusterka klasy IV i V, sprawdzenia wymagań nie przeprowadza się w przypadku przedstawienia przez właściciela pojazdu dokumentu od producenta pojazdu lub jednostki upoważnionej do prowadzenia badań homologacyjnych pojazdów, potwierdzającego spełnienie tych wymagań.
8.1.9. Szyby Oględziny oraz w uzasadnionych przypadkach pomiar współczynnika przepuszczania światła. 1. Pęknięcia lub zmatowienie szyb ograniczające

widoczność kierowcy lub osłabiające wytrzymałość

szyb.

2. Brak ocechowania szyb.

3. Ograniczenie pola widzenia lub widoczności w szybie

przedniej i przednich bocznych.

4. Wartość współczynnika przepuszczania światła dla

szyb przednich mniejsza niż 75 %, a dla szyb

przednich bocznych mniejsza niż 70 %.

8.1.10. Wycieraczki

i spryskiwacze

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Brak wycieraczek lub niedziałające.

2. Brak spryskiwaczy lub niedziałające.

8.1.11. Sygnał dźwiękowy Sprawdzenie działania, ocena tonu i poziomu dźwięku sygnału. 1. Brak działania.

2. Ton przeraźliwy lub nieciągły.

3. Za niski poziom dźwięku.

8.1.12. Pasy bezpieczeństwa

i miejsca

kotwiczenia pasów

Oględziny. 1. Brak pasów bezpieczeństwa (jeżeli są wymagane).

2. Brak miejsc kotwiczenia pasów (jeżeli są wymagane).

3. Brak działania mechanizmu blokowania pasów

bezwładnościowych.

4. Stan techniczny nasuwający wątpliwości co do

prawidłowości działania w razie wypadku.

8.1.13. Prędkościomierz,

drogomierz

Oględziny. 1. Brak lub brak działania prędkościomierza

i drogomierza.

2. Prędkościomierz umieszczony poza polem widzenia

kierowcy.

3. Rozmiar opon inny niż przewidziany dla danego typu

pojazdu.

8.1.14. Ogranicznik

prędkości

1. Sprawdzenie, czy

zainstalowany jest

ogranicznik prędkości - o ile

jest to możliwe.

2. Sprawdzenie ważności

tabliczki ogranicznika

prędkości4) - o ile

występuje.

3. Sprawdzenie, czy ogranicznik

prędkości uniemożliwia

przekroczenie określonych

wartości prędkości - o ile

jest to możliwe.

4. Sprawdzenie, czy na

ograniczniku prędkości nie

zostały naruszone plomby lub

inne środki zabezpieczające

przed nieuprawnioną

manipulacją - o ile jest to

możliwe.

1. Brak ogranicznika prędkości - o ile jest wymagany.

2. Brak ważnej tabliczki ogranicznika prędkości4) - o

ile występuje.

3. Ogranicznik prędkości umożliwia przekroczenie

określonych wartości prędkości.

4. Naruszenie plomb lub innych środków zabezpieczających

przed nieuprawnioną manipulacją.

8.1.15. Wyjście

bezpieczeństwa

Oględziny. 1. Brak wyjść bezpieczeństwa, niewłaściwie urządzone,

za mała ich liczba lub brak oznakowania.

8.1.16. Ogrzewanie

i wentylacja

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Brak lub niedziałanie urządzeń ogrzewczych w kabinie

kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym do

przewozu osób.

2. Brak lub niedziałanie urządzeń wentylacyjnych w

kabinie kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym

do przewozu osób.

8.1.17. Urządzenie

zabezpieczające

przed użyciem

przez osoby

niepowołane

Oględziny i sprawdzenie działania. 1. Niekompletność lub niedziałanie blokady koła

kierownicy, jeżeli jest zamontowana.

8.1.18. Wymiary zewnętrzne,

oznakowanie

Pomiary zewnętrznych wymiarów (pomiary tylko w uzasadnionych wypadkach). 1. Niezgodne z przepisami szerokość, wysokość lub

długość pojazdu.

2. Brak oznakowania pojazdu wolno poruszającego,

długiego i ciężkiego lub oznakowanie niezgodne

z przepisami.

8.1.19. Wózek boczny

motocyklowy

Oględziny. 1. Wózek motocykla umieszczony po lewej stronie.
8.2. Urządzenia techniczne

podlegające organom

dozoru technicznego

stanowiące wyposażenie

pojazdu

Sprawdzenie dokumentów wykonywane jest przed przystąpieniem do badania technicznego pojazdu. 1. Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu

stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego

wydanego przez organ dozoru technicznego.

9. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
9.1. Hałas zewnętrzny Ocena i pomiar hałasu zewnętrznego na postoju przeprowadza się zgodnie z instrukcją (załącznik nr 3 do rozporządzenia). 1. Wyraźnie nieszczelny układ wydechowy.

2. Niekompletny układ wydechowy.

3. Poziom hałasu zewnętrznego przekracza określone

w przepisach wartości.

9.2. Emisja zanieczyszczeń

gazowych z silnika

o zapłonie iskrowym

Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych przeprowadza się zgodnie z instrukcją (załącznik nr 4 do rozporządzenia). 1. Prędkość obrotowa biegu jałowego silnika wykracza

poza zakres przewidziany dla danego pojazdu.

2. Przekroczenie wartości emisji zanieczyszczeń ...gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ, o ...której mowa w rozporządzeniu o warunkach ...technicznych.

3. Wyraźnie zauważalne objawy spalania oleju silnikowego (nie dotyczy silników dwusuwowych).

4. Niedozwolone odprowadzenie spalin do atmosfery.

5. W pojazdach wyposażonych w pokładowy system

diagnostyczny typu OBDII/EOBD występowanie

zarejestrowanego kodu usterki sygnalizowanego

kontrolką MIL przy jednoczesnym prawidłowym

działaniu jej obwodu.

6. Nieprawidłowe działanie elementów odpowiedzialnych

za ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla

środowiska, a w szczególności:

- reaktorów katalitycznych,

- czujników tlenu (sond lambda).

- systemu powietrza wtórnego,

- powietrza wtórnego,

- systemu kontroli emisji par paliwa, w tym

zamknięcia i szczelności korka wlewu paliwa,

- pozostałych czujników i systemu połączeń

elektrycznych.

7. Kontrolny sygnał niesprawności układu diagnostyki

pokładowej (MIL) nie działa prawidłowo.

8. W pojazdach wyposażonych w pokładowy system

diagnostyczny typu OBDII/EOBD niewykonane wszystkie

procedury diagnostyczne (tzw. monitory) oraz

negatywny wynik testu czujników tlenu (sond lambda),

który wykonany został na podstawie zarejestrowanych

wartości bieżących lub pomiaru emisji zanieczyszczeń

gazowych.

9.3. Zadymienie spalin

z silnika o zapłonie

samoczynnym

Pomiar zadymienia spalin przeprowadza się zgodnie z instrukcją (załącznik nr 4 do rozporządzenia). 1. Przekroczenie wartości zadymienia spalin pojazdu, o

której mowa w rozporządzeniu o warunkach

technicznych.

9.4. Wycieki płynów

eksploatacyjnych

Oględziny. 1. Wycieki paliwa, olejów, płynów hamulcowych,

chłodniczych i innych, tworzące plamy na drodze.

10. WARUNKI DODATKOWE
10.1. Autobus, trolejbus,

przyczepa rolnicza

ciężarowa

przystosowana do

przewozu osób

Oględziny. 1. Brak co najmniej dwóch drzwi w autobusie regularnej

komunikacji miejskiej, publicznej.

2. Brak wyjść awaryjnych, niewłaściwie urządzone, za

mała ich liczba lub brak ich oznakowania.

3. Brak gaśnic, zasłony za miejscem kierowcy, apteczki,

koła zapasowego.

4. Brak napisu wskazującego dopuszczalną liczbę miejsc

do siedzenia i do stania albo napis nieczytelny.

5. Brak tablic kierunkowych w autobusie regularnej

komunikacji publicznej.

10.2. Taksówka Oględziny. 1. Brak zalegalizowanego taksometru.

2. Brak gaśnicy, apteczki, koła zapasowego.

3. Światło "TAXI" nieprawidłowo podłączone lub

umieszczone.

4. Napisy niezwiązane z działalnością przewoźnika

umieszczone na świetle "TAXI".

10.3. Pojazd samochodowy

uprzywilejowany

Oględziny. 1. Brak lub niedziałanie sygnałów ostrzegawczych

dźwiękowych.

2. Ostrzegawczy sygnał świetlny nie działa lub ma

nieprawidłową barwę.

3. Nieprawidłowa barwa lub napisy na pojeździe.

4. Możliwość włączenia sygnałów dźwiękowych bez

włączenia świetlnych.

5. Włączenie sygnałów zależy od położenia urządzenia

umożliwiającego pracę silnika.

10.4. Pojazd przeznaczony

do wykonywania

czynności na drodze

oraz inne pojazdy,

na które ze względu

na bezpieczeństwo

ruchu należy zwracać

szczególną uwagę

Oględziny. 1. Brak lub niedziałanie sygnału świetlnego błyskowego

barwy żółtej samochodowej.

2. Brak oznakowania pojazdu pomocy drogowej.

3. Brak oznakowania części wystających poza obrys lub

ich oświetlenia (jeżeli jest wymagane).

10.5. Samochód ciężarowy,

przyczepa ciężarowa

rolnicza,

przystosowane do

przewozu osób

Oględziny. 1. Brak stopni lub drabinki.

2. Brak oświetlenia wnętrza.

3. Brak okienka służącego do oświetlania i do

przewietrzania.

4. Ławki o nieodpowiednich wymiarach lub niewłaściwie

rozmieszczone.

5. Brak lub niedziałanie urządzeń sygnalizacyjnych.

6. Brak koła zapasowego, apteczki.

7. Brak oznakowania pojazdu.

10.6. Pojazd przeznaczony

do nauki jazdy

i egzaminowania

Oględziny. 1. Brak dodatkowego pedału hamulca roboczego.

2. Brak dodatkowych lusterek wstecznych.

3. Brak koła zapasowego lub apteczki.

4. Nieogrzewana tylna szyba (w samochodzie osobowym).

5. Brak wymaganego oznakowania.

6. Brak innego szczegółowego dodatkowego wyposażenia w

zależności od rodzaju pojazdu.

10.7. Autobus szkolny Oględziny. 1. Drzwi nie spełniają szczegółowych wymagań.

2. Brak wymaganego oznakowania.

3. Siedzenia nie spełniają dodatkowych wymagań.

11. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PO WYPADKU DROGOWYM ORAZ PO WYMIANIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW POWODUJĄCYCH ZMIANĘ

NUMERU NADWOZIA, PODWOZIA(RAMY)

11.1. Dodatkowa kontrola

stanu technicznego

i działania hamulców

Oględziny części zewnętrznych układów hamulcowych pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą dźwignika. Hamulce są uruchamiane pedałem hamulca lub dźwignią ręcznego sterowania. 1. Zastosowanie nieoryginalnych elementów.

2. Niekompletność układu hamulcowego.

3. Wadliwie poprowadzone cięgła lub przewody hamulcowe.

11.2. Dodatkowa kontrola

świateł mijania

11.2.1. Stan techniczny

i działanie

korektorów świateł

mijania

Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym przez pomiar zmian położenia poziomego odcinka granicy światła i cienia świateł mijania w funkcji położenia elementu uruchamiającego korektor. 1. Brak samoczynnej (bez wywierania dodatkowego

nacisku) zmiany położenia poziomego odcinka granicy

światła i cienia przy zmianach położenia elementu

uruchamiającego korektor w dwie skrajne pozycje.

2. Niewłaściwa (niezgodna z wymaganiami producenta)

wartość zmiany położenia poziomego odcinka granicy

światła i cienia w dwóch skrajnych pozycjach

elementu uruchamiającego korektor, różniąca się od

wartości nominalnej o więcej niż 2 cm/10 m.

Uwaga: w wypadku braku danych jako wartość nominalną

należy przyjąć zmianę min. 10 cm/10 m.

11.3. Dodatkowa kontrola

układu kierowniczego

11.3.1. Stan techniczny

Oględziny części zewnętrznych układu kierowniczego pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą dźwignika.

Sprawdzenie wyrywkowe momentów dokręcenia połączeń śrubowych kluczem dynamometrycznym (dopuszcza się komplet kluczy zwykłych znormalizowanych).

1. Zastosowanie nieoryginalnych elementów układu

kierowniczego lub elementów połączeń śrubowych.

2. Niedostateczny (zbyt mały) moment dokręcenia co

najmniej jednej ze sprawdzanych wyrywkowo śrub lub

nakrętek.

3. Nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych i

końcówek drążków.

4. Brak wymaganych zabezpieczeń połączeń śrubowych.

11.3.2. Wartość skrętności

kół (różnicy

skrętu kół przy

skręcie koła

zewnętrznego o

20°) oraz

maksymalnego

skrętu kół

(prawidłowość

montażu układu

kierowniczego)

Sprawdzenie na stanowisku wyposażonym w obrotnice. Pomiar wykonuje się w funkcji obrotów koła kierownicy (pomiary tylko w uzasadnionych wypadkach). 1. Niezgodna z wymaganiami wartość skrętności kół w

którąkolwiek stronę.

2. Niezgodna z wymaganiami wartość maksymalnego kąta

skrętu kół w którąkolwiek stronę.

11.3.3. Działanie

mechanizmu

wspomagającego

układ kierowniczy

Sprawdzenie na stanowisku o twardej nawierzchni, przy kołach badanego pojazdu ustawionych do jazdy na wprost, poprzez skręcanie kół.

Uwaga: sprawdzenie płynności

działania wykonywać na

obrotnicach lub przy

kołach uniesionych nad

nawierzchnią stanowiska.

1. Brak zmiany oporu skrętu kół przednich przy

działającym i niedziałającym mechanizmie

wspomagającym.

2. Brak płynności działania w całym zakresie skrętu.

11.4. Dodatkowa kontrola

zawieszenia

11.4.1. Stan techniczny

Oględziny części zewnętrznych elementów zawieszenia pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą dźwignika i z możliwością unoszenia poszczególnych osi.

Sprawdzenie wyrywkowe momentów dokręcenia połączeń śrubowych kluczem dynamometrycznym (dopuszcza się komplet kluczy zwykłych znormalizowanych).

1. Zastosowanie nieoryginalnych elementów zawieszenia

lub połączeń śrubowych.

2. Niedostateczny (zbyt mały) moment dokręcenia co

najmniej jednej ze sprawdzanych wyrywkowo śrub lub

nakrętek.

11.4.2. Pomiar skuteczności

tłumienia

zawieszenia

(dotyczy tylko

samochodu

osobowego)

Sprawdzenie na stanowisku wyposażonym w urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia.

Uwaga:

- pomiary wykonuje się po

uprzednim wyregulowaniu

ciśnienia w ogumieniu do

wartości nominalnej dla

danego pojazdu,

- pomiary wykonuje się dla

pojazdu nieobciążonego,

z wyjątkiem masy kierującego,

oraz dla pojazdów o masie

własnej mniejszej niż 900 kg,

dla których dopuszcza się

obciążenie tylnej osi masą

równoważną masie dwóch osób.

1. Wyniki badań nie są zgodne z wymaganiami podawanymi

przez producenta pojazdu lub producenta urządzenia

kontrolnego, o ile działa według metody innej niż

EUSAMA.

2. Wyniki badań są niezgodne z zasadami oceny według

metody EUSAMA:

a) stopień przylegania koła do podłoża jest mniejszy

niż:

- 15 % dla pojazdu o masie własnej nie większej

niż 900 kg,

- 20 % dla pojazdu o masie własnej większej niż

900 kg i nie większej niż 1.500 kg,

- 25 % dla pojazdu o masie własnej większej niż

1.500 kg,

b) względna wartość różnicy stopnia przylegania kół

na tej samej osi jest większa niż 30 % wartości

większej, w wypadku gdy mniejszy stopień

przylegania koła na tej samej osi nie przekracza

35 %,

c) bezwzględna wartość różnicy stopnia przylegania

kół na tej samej osi jest większa niż 15 %, w

wypadku gdy mniejszy stopień przylegania koła na

tej samej osi przekracza 35 %.

11.5. Dodatkowa kontrola

ustawienia kół

jezdnych

11.5.1. Pomiar geometrii

ustawienia kół

przednich:

- pomiar kąta

pochylenia koła

lewego i prawego,

- pomiar kąta

pochylenia osi

zwrotnicy kół

lewego i prawego

(pomiary w

uzasadnionych

wypadkach),

- pomiar kąta

wyprzedzenia osi

zwrotnicy kół

lewego i prawego,

- pomiar zbieżności

kół

Pomiary geometrii kół jezdnych pojazdu wykonuje się na ławach pomiarowych stanowiska kontrolnego.

Uwaga:

- pomiary wykonuje się przy

takim stanie obciążenia

pojazdu, dla jakiego

producent podaje mierzone

parametry,

- pomiarów nie wykonuje się,

jeżeli wielkość luzu w

układzie jezdnym pojazdu

przekracza wielkości

dopuszczalne w eksploatacji,

- zakres pomiarów odpowiedni

do rodzaju wypadku drogowego,

- pomiary kąta pochylenia kół

oraz zbieżności kół wykonuje

się po uprzednim

skompensowaniu "bicia" kół,

- pomiary wykonuje się po

uprzednim wyregulowaniu

ciśnienia w ogumieniu do

wartości nominalnej dla

danego pojazdu.

1. Niedopuszczalna wielkość luzów w układzie jezdnym

pojazdu.

2. Niezgodność otrzymanych wyników pomiarów z

wartościami parametrów dopuszczalnymi podczas

kontroli, podawanymi przez producenta pojazdu.

11.5.2. Pomiar geometrii

ustawienia kół

tylnej osi (jeżeli

jest wymagana przez

producenta

pojazdu):

- pomiar kąta

pochylenia koła

lewego i prawego,

- pomiar zbieżności

kół

Jak wyżej. 1. Jak wyżej.
11.5.3. Pomiar śladowości

kół poszczególnych

osi

Jak wyżej. 1. Przekroczenie określonej przez producenta pojazdu

śladowości kół pojazdu (symetryczności ustawienia

kół jezdnych między stronami lewą i prawą). W

wypadku braku danych nie więcej niż 2 % rozstawu kół

osi tylnej.

11.5.4. Pomiar

nierównoległości

osi pojazdu

Pomiar jak wyżej lub przymiarem rurowym lub liniowym. 1. Przekroczenie określonej przez producenta pojazdu

dopuszczalnej nierównoległości osi pojazdu (różnicy

między rozstawem osi z lewej i prawej strony

pojazdu). W wypadku braku danych nie więcej niż 0,8

% rozstawu osi.

11.6. Dodatkowa kontrola

tarcz kół i ich

mocowania oraz

ogumienia

11.6.1. Stan techniczny

elementów

mocujących tarcze

kół

Oględziny elementów mocujących tarcze kół. 1. Zastosowanie nieoryginalnych śrub lub nakrętek

mocujących tarcze kół.

Uwaga: dopuszcza się stosowanie specjalnych śrub

(nakrętek) zabezpieczających koła przed

kradzieżą.

11.6.2. Wyważenie kół

(dotyczy tylko

samochodu

osobowego)

Oględziny kół w pojeździe uniesionym i kołach odciążonych i obracających się.

Uwaga: przy braku ciężarków

wyważających na obu

kołach przednich

w wypadku tarcz o

wymiarach 13"-16"

dokonuje się dodatkowej

kontroli wyważenia kół

przednich za pomocą

urządzenia do napędu

uniesionych kół lub

wyważarki; nie stosuje

się do kół napędowych.

1. Występowanie intensywnych drgań zawieszenia i koła

kierownicy lub nadwozia badanego pojazdu przy

napędzaniu kół urządzeniem do napędu kół

zamontowanych (lub za pomocą napędu własnego

pojazdu) do prędkości obrotowej odpowiadającej

prędkości jazdy wynoszącej około 90 km/h.

11.7. Dodatkowa kontrola

nadwozia/podwozia

(ramy)

11.7.1. Główne wymiary

nadwozia/ podwozia-

ramy, jako bazy

dla układu jezdnego

Oględziny pojazdu na stanowisku i pomiary przymiarami liniowymi lub sprawdzianami (pomiary tylko w uzasadnionych wypadkach). 1. Istotna niezgodność podstawowych wymiarów

nadwozia/podwozia-ramy (jako bazy dla układu

jezdnego) z wymaganiami podawanymi przez producenta

pojazdu, a zwłaszcza:

- rozstawu kół i osi,

- zwisów, tylnego i przedniego.

11.7.2. Stan techniczny

głównych węzłów

nadwozia (elementów

ramy)

Oględziny głównych węzłów nadwozia lub elementów ramy przy pojeździe ustawionym na kanale lub podniesionym za pomocą dźwignika. 1. Zły stan techniczny (np. korozja) lub wadliwy

montaż, naprawa głównych węzłów nadwozia lub

elementów ramy, zwłaszcza stanowiących bazę do

mocowania zawieszenia lub zespołów sterowania

pojazdem (mechanizm kierowniczy, pompa hamulcowa

i inne).

11.8. Dodatkowa próba

drogowa

Próba drogowa, przeprowadzona tylko w wypadkach uzasadnionych wynikami pomiarów lub obserwacjami uprawnionego diagnosty dokonującego badania.

Uwaga: Próbę należy

przeprowadzać na

wydzielonym terenie,

nie na drodze

publicznej.

1. Nieprawidłowość działania podstawowych zespołów

kierowania i prowadzenia pojazdu, a w szczególności:

utrudnione zmiany kierunku jazdy oraz utrudnione lub

niepełne włączanie biegów oraz niestabilność ich

włączenia.

2. Brak działania wstecznego biegu (w wypadku pojazdów

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 400

kg).

3. Utrudnione kierowanie pojazdem, a w szczególności

brak stabilności i zakłócenia prostoliniowego toru

jazdy.

12. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO ZASILANIA GAZEM
12.1. Instalacja zasilania

gazem

Oględziny zewnętrzne instalacji na wolnym powietrzu. Kontrola szczelności za pomocą urządzeń oraz roztworu wodnego mydła. Kontrolę instalacji zasilania gazem przeprowadza się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Uwaga: Jakiekolwiek badania

techniczne pojazdu na

stanowisku kontrolnym z

nieszczelną instalacją

zasilania gazem są

zabronione.

1. Nieszczelny jakikolwiek element instalacji.

2. Brak lub niedziałanie układu sygnalizacji zasilania

gazem.

3. Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów instalacji

gazowej.

4. Brak ważnego w dniu badania protokołu i decyzji TDT

lub oznakowania TDT butli albo zbiorników gazowych.

5. Brak lub przysłonięte otwory wentylacyjne.

6. Wypływ gazu z reduktora do mieszalnika w wypadku

zatrzymania silnika.

7. Nieprawidłowe działanie zaworów.

8. Brak homologacji dla elementów instalacji zasilania

gazem płynnym; dotyczy to instalacji dopuszczonej po

raz pierwszy do ruchu po dniu 30 maja 1999 r.

9. Brak wymaganego oznakowania pojazdu (o ile jest

wymagane).

13. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ LUB NOWEGO POJAZDU NOWEGO TYPU

WYPRODUKOWANEGO LUB IMPORTOWANEGO W ILOŚCI JEDNEJ SZTUKI ROCZNIE

13.1. Dane pojazdu Oględziny zewnętrzne, sporządzenie dokumentu identyfikacyjnego. Porównanie danych technicznych pojazdu z wymaganiami przepisów. 1. Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z

wymaganiami ustawy i rozporządzenia albo z

obowiązującymi przepisami homologacyjnymi.

2. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań

w zakresie emisji zanieczyszczeń wymaganych dla

pojazdów samochodowych, o których mowa w

rozporządzeniu, wystawionych przez producenta lub

jednostkę przez niego upoważnioną.

3. Niezgodność typu silnika z określonym w dokumentach,

o których mowa w pkt 2.

13.2. Dodatkowa kontrola

układu jezdnego

13.2.1. Pomiar geometrii

ustawienia kół

przednich, tylnych

oraz osi

Jak w poz. 11.5. 1. Jak w poz. 11.5.
13.2.2. Pomiar skuteczności

tłumienia

zawieszenia

(dotyczy tylko

samochodu

osobowego)

Jak w poz. 11.4.2. 1. Jak w poz. 11.4.2.
14. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB WYMIANY NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW
14.1. Zmiany konstrukcyjne,

przeznaczenia,

wymiana silnika

Oględziny zewnętrzne, sporządzenie opisu zmian, ustalenie nowych danych pojazdu (w uzasadnionych wypadkach odpowiednia opinia rzeczoznawcy). W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany pojemności silnika ocena jak w poz. 9. 1. Niezgodność zmian z wymaganiami przepisów ustawy

i rozporządzeń.

2. W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany

pojemności jak w poz. 9.1.1 do 3, 9.2.1 do 7 lub

9.3.1, oraz 9.4.

15. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU ODPOWIEDNIO PRZYSTOSOWANEGO LUB WYPOSAŻONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PRZEWOZIE

DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

15.1. Dodatkowe warunki

techniczne

Oględziny (warunki techniczne określają przepisy załącznika B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)). 1. Niespełnianie odpowiednich wymagań dotyczących

konstrukcji i wyposażenia pojazdu typu FL, OX, AT,

EX/II, EX/III, w zakresie:

- wyposażenia elektrycznego,

- układu hamulcowego,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- ograniczenia prędkości,

- oznakowania,

- urządzenia sprzęgającego dla przyczep (naczep).

16. SPECJALISTYCZNE BADANIE AUTOBUSU, KTÓREGO DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI

100 km/h

16.1. Charakterystyka

techniczna pojazdu

Oględziny i sporządzenie zaświadczenia. 1. Brak ogranicznika prędkości.

2. Brak lub niedziałanie zwalniacza hamulcowego.

3. Brak urządzenia przeciwblokującego (ABS).

4. Siedzenia nie odpowiadają wymaganiom przepisów.

5. Opony niehomologowane lub głębokość rzeźby bieżnika

opon mniejsza niż 3 mm.

6. Brak tachografu o zakresie działania min. 125 km/h.

7. Stosunek maksymalnej mocy silnika do dopuszczalnej

masy całkowitej mniejszy niż 11 kW/t.

8. Brak potwierdzenia producenta autobusu o pozytywnym

badaniu w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu

jednej z opon kół osi przedniej.

17. DODATKOWE BADANIE POJAZDU, DLA KTÓREGO OKREŚLONO WYMAGANIA TECHNICZNE W

PRZEPISACH USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

17.1. Identyfikacja

pojazdu

Oględziny organoleptyczne: porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin. 1. Brak zgodności zapisów

numeru

identyfikacyjnego (VIN)

lub numeru nadwozia

(podwozia-ramy),

numeru rejestracyjnego

ze stanem faktycznym.

2. Brak numeru

identyfikacyjnego (VIN)

lub numeru nadwozia

(podwozia-ramy) lub

numer nieczytelny.

3. Oczywiste omyłki w

dowodzie rejestracyjnym

związane z danymi

technicznymi pojazdu.

17.2. Dodatkowe warunki

techniczne

Oględziny i pomiar. 1. Brak spełnienia

warunków określonych w

art. 86 ust. 4 pkt 1-4

ustawy o podatku od

towarów i usług.

UWAGI:

1. Oględziny przeprowadza się bez demontażu zespołów i części pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą dźwignika na stanowisku kontrolnym.

2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych wypadków niesprawności.

3. W indywidualnych, uzasadnionych wypadkach, przedmiot i zakres badania, sposób przeprowadzania badania i kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający ustala i wskazuje okręgowa stacja kontroli pojazdów.

4. Za ważną tabliczkę urządzenia ograniczenia prędkości uznaje się tabliczkę zamieszczoną przez producenta pojazdu, zgodnie z regulaminem nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB BADANIA SKUTECZNOŚCI l RÓWNOMIERNOŚCI DZIAŁANIA HAMULCÓW PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Załącznik określa sposób badania skuteczności i równomierności hamowania pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów oraz przyczep, zwanych dalej "pojazdami".
2. 
Załącznik stosuje się do badania skuteczności i równomierności hamowania układów hamulca roboczego, awaryjnego oraz postojowego, zwanych dalej odpowiednio "hamulcami".
3. 
W pojazdach, w których przy uszkodzonym hamulcu roboczym uzyskuje się skuteczność hamowania wymaganą dla hamulca awaryjnego (§ 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o warunkach technicznych), nie wymaga się badania skuteczności hamulca awaryjnego.
4. 
Badania skuteczności i równomierności hamowania, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonuje się przez pomiar sił hamowania na urządzeniu rolkowym lub płytowym do kontroli hamulców. Pomiar sił hamowania pojazdów z napędem na wszystkie koła na urządzeniu rolkowym dopuszczalny jest, jeżeli zezwala na to producent pojazdu. W takim wypadku należy przestrzegać szczegółowych warunków pomiaru producenta pojazdu.
5. 
Dopuszcza się badanie skuteczności hamowania przez pomiar opóźnienia hamowania - w odniesieniu do pojazdów, których cechy uniemożliwiają przeprowadzenie badania zgodnie z ust. 4.
6. 
Instrukcja nie jest przeznaczona do wyznaczania rzeczywistego wskaźnika skuteczności hamowania pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym.

Pomiar sił hamowania

§  2. 
1. 
Pomiar sił hamowania hamulcem roboczym powinien odbywać się przy zachowaniu następujących warunków:

określonych w daN

1)
ciśnienie w ogumieniu nie może różnić się od nominalnego więcej niż o:
a)
±0,01 MPa dla motocykla i samochodu osobowego,
b)
±0,02 MPa dla pozostałych pojazdów;
2)
hamowanie powinno być dokonywane tylko hamulcem badanym, przy czym sprzęgło silnika może być włączone, a w pojazdach wyposażonych w mechanizm wspomagający silnik może być uruchomiony;
3)
pomiar sił hamowania powinien być dokonany na granicy blokady któregokolwiek koła, przy czym nacisk na pedał (dźwignię) hamulca nie może przekraczać:
Rodzaj pojazdu hamulec roboczy hamulec awaryjny hamulec postojowy
nożny ręczny nożny ręczny nożny ręczny
motocykl 40 40 - - - -
samochód osobowy 50 20 50 40 50 40
pozostałe 70 20 70 60 70 60

Uwaga: Dla przyczep z hamulcem najazdowym dopuszczalny nacisk na urządzenie sterujące nie może przekraczać 10 % dopuszczalnej masy całkowitej badanej przyczepy. Nacisk należy wywierać za pomocą przyrządu do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy.

4)
pomiar sił hamowania jednej osi powinien być dokonany równocześnie na kołach jednej i drugiej strony tej osi; nie dotyczy pojazdów z nierozłączalnym napędem wszystkich kół, dla których pomiar wykonuje się osobno dla każdego koła przy przeciwnym kierunku obrotów kół tej samej osi;
5)
podczas pomiaru siły hamowania na każdej osi powinien być również zmierzony nacisk na pedał (dźwignię) hamulca, na urządzenie sterujące przyczepy lub ciśnienie w siłownikach pneumatycznego układu hamulcowego, stosowane podczas pomiaru;
6)
jest wskazane, aby przy przeprowadzaniu pomiarów osie pojazdu były obciążone, lecz nie więcej niż maksymalny nacisk konstrukcyjny określony dla danego typu pojazdu; w wypadku pomiarów pojazdu nieobciążonego należy ściśle przestrzegać zasad ekstrapolacji wymienionych w § 4 ust. 2;
7)
w wypadku pomiarów skuteczności hamowania pojazdów wyposażonych w urządzenie sterujące działaniem hamulców poszczególnych kół lub osi (regulator siły hamowania, urządzenia przeciwblokujące itp.) należy to działanie uwzględnić.
2. 
Siła hamowania jednej osi jest sumą równoczesnych sił hamowania poszczególnych kół, zmierzonych na granicy blokady któregokolwiek koła.
3. 
Siła hamowania hamulcem roboczym jest sumą sił hamowania zmierzonych na wszystkich osiach hamowanych hamulcem roboczym.
4. 
Pomiar sił hamowania hamulcem awaryjnym powinien odbywać się przy zachowaniu następujących warunków:
1)
określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7;
2)
maksymalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca zgodny z ust. 1 pkt 3 lub przy maksymalnej sile siłowników hamulca;
3)
pomiaru sił na urządzeniu rolkowym należy dokonać oddzielnie dla każdego koła (przy wyłącznym tylko jednym zespole rolek).
5. 
Siła hamowania hamulca awaryjnego jest sumą maksymalnych sił hamowania zmierzonych na wszystkich kołach hamowanych hamulcem awaryjnym.
6. 
Pomiar sił hamowania hamulcem postojowym powinien odbywać się przy zachowaniu warunków określonych w ust. 4.
7. 
Siła hamowania hamulca postojowego jest sumą maksymalnych sił hamowania zmierzonych na wszystkich kołach hamowanych tym hamulcem.

Pomiar opóźnienia hamowania

§  3. 
1. 
Pomiar opóźnienia hamowania pojazdu hamulcem roboczym, awaryjnym i postojowym powinien być dokonywany z zachowaniem następujących warunków:
1)
badanie można przeprowadzać tylko na takim odcinku drogi, na którym nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przez nagłe zahamowanie pojazdu);
2)
powinny być spełnione warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1-3;
3)
pojazd powinien być równomiernie obciążony ładunkiem o masie równej jego dopuszczalnej ładowności; dopuszcza się badanie samochodów osobowych i motocykli tylko z kierowcą; zabrania się badania autobusów i trolejbusów na drodze publicznej, chyba że zamiast pasażerów w pojeździe umieszczony będzie balast, odpowiadający pod względem masy i rozmieszczenia nośności danego pojazdu;
4)
droga na odcinku wybranym do wykonywania pomiaru powinna być pozioma, o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej), równej, suchej i czystej;
5)
podczas pomiaru pojazd powinien prowadzić kierowca badanego pojazdu lub pracownik upoważniony do dokonywania badań technicznych;
6)
kierujący pojazdem powinien hamować tylko hamulcem badanym, przy czym sprzęgło może być włączone;
7)
pomiaru należy dokonywać przy prędkości początkowej ok. 30 km/h według wskazań prędkościomierza, a w odniesieniu do pojazdów nieosiągających tej prędkości - przy prędkości maksymalnej;
8)
nie wymaga się hamowania aż do zatrzymania się pojazdu.
2. 
Pomiar opóźnienia hamowania powinien być dokonany za pomocą opóźnieniomierza wycechowanego w m/s2 lub w % przyspieszenia ziemskiego, umocowanego w badanym pojeździe w sposób wskazany przez producenta przyrządu.

Ocena skuteczności i równomierności hamowania

§  4. 
1. 
Skuteczność hamowania należy uznać za odpowiadającą wymaganiom, jeżeli:
1)
wskaźnik skuteczności hamowania zmierzony (lub obliczeniowy) na podstawie pomiaru sił hamowania lub opóźnienia hamowania jest nie mniejszy niż odpowiednio podany w § 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia o warunkach technicznych (za wymagany wskaźnik skuteczności hamowania hamulcem postojowym przyjmuje się wartość pochylenia podaną w tym ustępie); § 51 ust. 1 i 2 rozporządzenia o warunkach technicznych stosuje się odpowiednio, lub
2)
zmierzona (lub obliczeniowa) siła hamowania jest nie mniejsza niż wymagana, określona na podstawie danych technicznych pojazdu i na podstawie wymaganego wskaźnika skuteczności hamowania;
3)
zmierzone siły hamowania kół po obu stronach osi pojazdu nie różnią się więcej niż o 30 %, przyjmując za 100 % siłę większą (nie dotyczy hamulca awaryjnego i postojowego);
4)
zmierzone opóźnienie hamowania jest nie mniejsze od wymaganego, określonego na podstawie wskaźnika skuteczności hamowania oraz jeżeli nie nastąpiła zmiana położenia osi kierunku poruszania się pojazdu podczas hamowania o więcej niż 0,5 m względem kierunku początkowego (przy niekorygowanym kierownicą kierunku jazdy).
2. 
Wskaźnik skuteczności hamowania, określony na podstawie zmierzonej siły hamowania, oblicza się według wzoru:

wzór

gdzie:

z - wskaźnik skuteczności hamowania (%) dla badanego rodzaju hamulca,

ΣT - siła hamowania uzyskana ze wszystkich kół (kN), odpowiednio dla hamulca roboczego, awaryjnego lub postojowego,

P - siła ciężkości (nacisk) od dopuszczalnej masy całkowitej badanego pojazdu (kN), przyjmując do obliczeń 1 kN = siła ciężkości 100 kg masy (dla pojazdów członowych dopuszcza się przyjmowanie do obliczeń dopuszczalnego nacisku danej osi).

Dopuszczalną masę całkowitą pojazdu przyjmuje się na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, tabliczce znamionowej albo innych wiarygodnych danych technicznych pojazdu lub oblicza się, sumując masę własną i dopuszczalną ładowność pojazdu; dla ciągników siodłowych dopuszczalną ładownością jest dopuszczalny nacisk na siodło ciągnika.

3. 
Jeżeli zmierzona siła hamowania hamulca roboczego lub obliczony na tej podstawie wskaźnik skuteczności hamowania nie osiąga wymaganej wartości, należy ustalić obliczeniową maksymalną wartość siły hamowania (lub obliczeniowy wskaźnik skuteczności hamowania), mnożąc zmierzone siły hamowania poszczególnych kół przez stosunek maksymalnego dopuszczalnego nacisku na pedał (dźwignię) hamulca do nacisku wywieranego w czasie pomiaru lub przez stosunek ciśnienia obliczeniowego w układzie hamulcowym do ciśnienia w siłownikach hamulcowych, zmierzonego w czasie pomiaru, na tej osi, według wzoru:

wzór

gdzie:

Tmin - minimalna wymagana siła hamulca roboczego (kN),

P - siła ciężkości od dopuszczalnej masy całkowitej badanego pojazdu (kN), przyjmując do obliczeń 1 kN = siła ciężkości 100 kg masy (dla pojazdów członowych dopuszcza się przyjmowanie do obliczeń dopuszczalnego nacisku danej osi),

zmin - wymagany wskaźnik skuteczności hamowania (%),

T* - obliczeniowa siła hamowania hamulca roboczego (kN),

z* - obliczeniowy wskaźnik skuteczności hamowania (%),

T - siła hamowania uzyskana ze wszystkich kół danej osi (kN),

i - kolejna badana oś pojazdu,

Pz - zmierzony nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego lub zmierzone ciśnienie w siłownikach (kN lub MPa),

Pd - dopuszczalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego według § 2 ust. 1 pkt 3 dla danego rodzaju pojazdu lub ciśnienie obliczeniowe (dolne regulowane lub określone przez producenta pojazdu) pneumatycznego układu hamulcowego (kN lub MPa).

Uzyskaną w ten sposób obliczeniową siłę hamowania lub obliczeniowy wskaźnik skuteczności hamowania należy ponownie porównać z wartością wymaganą dla danego rodzaju pojazdu.

Dla pojazdów członowych dopuszcza się określanie wskaźnika skuteczności hamowania (również obliczeniowego) pojedynczo dla każdej osi przy zachowaniu warunków wymienionych powyżej.

Powinien być spełniony warunek:

ΣT ≥ Tmin lub T* ≥ Tmin

z ≥ zmin lub z* ≥ zmin

4. 
Wskaźnik skuteczności hamowania określony na podstawie zmierzonego opóźnienia hamowania oblicza się według wzoru:

b

z = --- x 100 ,

g

gdzie:

z - wskaźnik skuteczności hamowania (%),

b - zmierzone opóźnienie hamowania (m/s2),

g - przyspieszenie ziemskie, którego wartość do obliczenia należy przyjmować 10 m/s2.

Powinien być spełniony warunek:

b ≥ bmin lub z ≥ zmin,

gdzie:

bmin - minimalne wymagane opóźnienie hamowania.

5. 
Minimalne wymagane opóźnienie hamowania oblicza się na podstawie wskaźnika skuteczności hamowania, dzieląc go przez 10, np. wskaźnik 50 oznacza, że wymagane opóźnienie hamowania wynosi minimum 5,0 m/s2.
6. 
Jeżeli zmierzona siła hamowania hamulca awaryjnego lub obliczony na tej podstawie wskaźnik skuteczności hamowania nie osiągają wymaganej wartości, lecz w czasie hamowania wszystkie koła hamowane zostały zablokowane, należy uznać skuteczność hamowania za odpowiadającą wymaganiom.
7. 
Jeżeli zmierzona siła hamowania hamulca postojowego lub obliczony na tej podstawie wskaźnik skuteczności hamowania nie osiągają wymaganej wartości, lecz w czasie hamowania wszystkie koła hamowane zostały zablokowane, należy uznać skuteczność hamowania za odpowiadającą wymaganiom.
8. 
Na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu stacja kontroli pojazdów wydaje wydruk z urządzenia potwierdzający wyniki pomiarów lub podaje je w zaświadczeniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKŁADU WYDECHOWEGO I POMIARU POZIOMU HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSÓB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

I. 

Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu

Zakres kontroli
§  1. 
Pełny zakres kontroli obejmuje dwa etapy:
1)
kontrolę organoleptyczną (I etap),
2)
pomiar poziomu hałasu miernikiem poziomu dźwięku (II etap),

przy czym przeprowadzenie II etapu jest uzależnione od wyników I etapu.

Kontrola organoleptyczna - I etap

§  2. 
1. 
Kontrola polega na organoleptycznych oględzinach układu wydechowego pojazdu i ocenie jego stanu technicznego.
2. 
Niedopuszczalne są:
1)
wyraźnie zauważalne nieszczelności układu wydechowego;
2)
niekompletność układu wydechowego;
3)
uszkodzenia mechaniczne układu wydechowego mające wpływ na swobodny przepływ spalin.
3. 
W wypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 2, pojazd należy poddać II etapowi kontroli, tj. pomiarowi poziomu hałasu zewnętrznego na postoju.

Pomiar poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku - II etap

Ogólne warunki pomiaru

§  3. 
Kontrola polega na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku na krzywej korekcyjnej A i dla stałej czasowej miernika F (Fast - szybko). Pomiar powinien być przeprowadzony, a wynik końcowy ustalony zgodnie z określonymi niżej warunkami.

Warunki atmosferyczne

§  4. 
1. 
Pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu nie powinno się dokonywać w warunkach atmosferycznych niekorzystnych w stopniu mogącym wpływać na wynik pomiaru.
2. 
W celu ograniczenia szumów przepływu wiatru i ochrony przed kurzem i spalinami jest wskazane stosowanie osłony przeciwwietrznej mikrofonu.

Poziom hałasu otoczenia

§  5. 
1. 
Poziom hałasu otoczenia, przy uwzględnieniu wpływu wiatru i innych zakłóceń akustycznych na mikrofon, powinien być mniejszy co najmniej o 10 dB od zmierzonego poziomu hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez pojazd.
2. 
Poziom hałasu otoczenia powinien być zmierzony przed rozpoczęciem pomiarów i sprawdzony w czasie ich wykonywania przy wyłączonym silniku.

Miejsce pomiarowe

§  6. 
1. 
Pomiary hałasu pojazdu należy wykonać na stanowisku zewnętrznym, spełniającym wymagania określone w § 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116).
2. 
W czasie pomiaru w miejscu pomiarowym może przebywać tylko właściciel (kierowca) pojazdu i osoba prowadząca pomiar. Sposób ich zachowania nie może wpływać na wskazania miernika.

Przygotowanie pojazdu do badań

§  7. 
1. 
Pojazd podczas badania nie powinien być obciążony, z tym że motocykl (motorower) powinien być obciążony tylko kierującym.
2. 
Podczas badania pojazd powinien być odłączony od przyczepy (naczepy); nie dotyczy to pojazdów nierozłączalnych.
3. 
Przed badaniem silnik pojazdu powinien być doprowadzony do normalnej temperatury pracy. Jeżeli układ chłodzenia pojazdu jest wyposażony w dmuchawę o napędzie włączanym samoczynnie, w czasie pomiarów układ ten powinien pracować normalnie. Jeżeli silnik o zapłonie samoczynnym pojazdu jest wyposażony w układ wzbogacania dawki paliwa, dźwignię tego układu należy ustawić w położeniu "bez obciążenia".
4. 
Badany pojazd należy umieścić w środkowej części obszaru pomiarowego, zgodnie z rys. 1, z układem napędowym w pozycji neutralnej, wyłączonym sprzęgłem i włączonym hamulcem postojowym.

Ustawienie mikrofonu

§  8. 
1. 
Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:
1)
jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;
2)
był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;
3)
oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2.
2. 
W wypadku układu wydechowego o dwu lub więcej wylotach umieszczonych w odległości mniejszej niż 0,3 m od siebie i połączonych z tym samym tłumikiem należy wykonać pomiar tylko przy ustawieniu mikrofonu w pobliżu końcówki wylotu znajdującego się bliżej zewnętrznej strony pojazdu (rys. 2 a i b).
3. 
W wypadku pojazdu mającego układ wydechowy o dwu lub więcej wylotach umieszczonych w odległości większej niż 0,3 m od siebie należy wykonać pomiar oddzielnie dla każdego wylotu zgodnie z metodyką dotyczącą pojedynczego wylotu, a jako wynik pomiaru należy przyjąć największą wartość zmierzonego poziomu (rys. 2 c i d).
4. 
W pojazdach o końcówce wylotu układu wydechowego skierowanej pionowo w górę mikrofon powinien być umieszczony na wysokości tego wylotu, w odległości 0,5 ±0,01 m po stronie pojazdu, w której znajduje się rura wydechowa. Mikrofon należy skierować osią maksymalnej czułości pionowo w górę (rys. 2 e).
5. 
Jeżeli końcówka wylotu układu wydechowego pojazdu znajduje się w miejscu uniemożliwiającym umieszczenie mikrofonu w odległości 0,5 m od niej ze względu na obecność przeszkód będących częściami pojazdu (np. koła, zbiornik paliwa itp.), mikrofon należy umieścić w odległości nie większej niż 0,5 m od zewnętrznej krawędzi obrysu pojazdu, znajdującej się najbliżej końcówki wydechu (rys. 2 f).

Wykonanie pomiarów

§  9. 
1. 
Pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75 % prędkości obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, których prędkość obrotowa mocy maksymalnej jest większa od 5.000 min-1, należy do pomiarów przyjmować 50 % prędkości obrotowej mocy maksymalnej) oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego (po szybkim zwolnieniu pedału przyspieszenia).
2. 
Dopuszcza się określanie prędkości obrotowej silnika przy wykorzystaniu sprawnego wskaźnika obrotów zamontowanego na pojeździe.
3. 
Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniących się od siebie o więcej niż 2 dB. Pomiary należy prowadzić aż do uzyskania trzech wartości spełniających powyższy warunek.

Ustalenie końcowej wartości pomiaru

§  10. 
W celu ustalenia końcowej wartości pomiaru należy:
1)
wybrać największą wartość z trzech pomiarów spełniających wymagania określone w § 9 ust. 3, zaokrąglając ją do liczby całkowitej;
2)
ustaloną zgodnie z pkt 1 wartość zmniejszoną o 1 dB (uwzględnienie ewentualnych błędów pomiarowych) przyjmuje się jako końcową wartość pomiaru.

Ocena wyników

§  11. 
1. 
Niedopuszczalne jest, aby końcowa wartość pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu przekraczała maksymalne wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 1, § 45 ust. 1 pkt 2 i w § 53 ust. 5 rozporządzenia o warunkach technicznych.
2. 
Na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu stacja kontroli pojazdów wydaje wydruk z przyrządu potwierdzający wyniki pomiarów lub podaje je w zaświadczeniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

II. 

Kontrola stanu technicznego i poziomu dźwięku sygnału dźwiękowego

Zakres kontroli
§  12. 
Pełny zakres kontroli jest taki sam jak określony w § 1.

Kontrola organoleptyczna (I etap)

§  13. 
1. 
Kontrola polega na organoleptycznym sprawdzeniu działania sygnału dźwiękowego pojazdu i ocenie jego stanu technicznego, a w uzasadnionych wypadkach pomiarze poziomu dźwięku.
2. 
Niedopuszczalne są:
1)
brak lub wyraźnie zauważalna nieciągłość działania sygnału;
2)
wyraźnie zauważalne zmiany tonacji sygnału.
3. 
W wypadku negatywnej oceny, według ust. 2, pojazd należy poddać II etapowi kontroli, tj. pomiarowi poziomu dźwięku na postoju.

Kontrola pomiaru poziomu dźwięku na postoju (II etap)

Warunki pomiaru

§  14. 
Warunki pomiaru powinny być zgodne z wymaganiami § 4-6.

Ustawienie mikrofonu

§  15. 
Mikrofon pomiarowy powinien być umieszczony w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu na wysokości od 0,5 m do 1,5 m nad powierzchnią obszaru pomiarowego, w odległości 3 m od przedniego obrysu pojazdu (rys. 3).

Wykonanie pomiarów

§  16. 
1. 
Kontrola polega na pomiarze poziomu sygnału dźwiękowego miernikiem poziomu dźwięku na krzywej korekcyjnej A i dla stałej czasowej miernika F (Fast - szybko).
2. 
W wypadku sygnału zasilanego prądem stałym (akumulator) pomiar należy wykonać przy unieruchomionym silniku pojazdu.
3. 
Pomiar powinien być przeprowadzony w drodze wyznaczenia największej wartości poziomu dźwięku w zakresie wysokości określonym w § 15.

Ocena wyników

§  17. 
Niedopuszczalne jest, aby zmierzona wartość poziomu dźwięku sygnału dźwiękowego była mniejsza niż wielkości ustalone odpowiednio w § 11 ust. 1 pkt 6 i w § 45 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o warunkach technicznych.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

I.

Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 1995 r.

Warunki pomiaru
§  1. 
Pomiar zawartości tlenku węgla (CO) powinien być dokonany analizatorem działającym na zasadzie pochłaniania promieniowania podczerwonego, wywzorcowanym w ułamku objętościowym wyrażonym w % (% objętości spalin).
§  2. 
Pomiar powinien się odbywać przy zachowaniu następujących warunków:
1)
układ dolotowy silnika (filtr powietrza, kolektor, odpowietrzenie skrzyni korbowej, układ pochłaniania par paliwa, podciśnieniowy układ sterowania wyprzedzenia zapłonu) oraz układ wydechowy powinien być kompletny i szczelny;
2)
odbiorniki energii elektrycznej (oświetlenie, klimatyzacja) powinny być wyłączone; włączany okresowo wentylator chłodnicy nie powinien pracować, jeżeli powoduje to przekroczenie wartości dopuszczalnych;
3)
dźwignia zmiany biegów powinna być ustawiona w pozycji neutralnej;
4)
urządzenie rozruchowe powinno być wyłączone;
5)
hamulec postojowy powinien być włączony;
6)
silnik powinien być nagrzany do normalnej temperatury pracy (min. 70° C dla oleju silnikowego, min. 80° C dla płynu chłodzącego);
7)
sonda analizatora spalin powinna być wprowadzona do rury wydechowej silnika bezpośrednio przed pomiarem na głębokość nie mniejszą niż:
a)
30 cm dla silnika czterosuwowego,
b)
75 cm dla silnika dwusuwowego; dopuszcza się głębokość jak dla silnika czterosuwowego, jeżeli w układzie poboru spalin zastosowany jest dodatkowy filtr spalin.

Wykonanie pomiaru

§  3. 
1. 
Pomiar zawartości tlenku węgla (CO) w spalinach powinien być dokonany przy prędkości obrotowej biegu jałowego, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym bezpośrednio przed pomiarem należy co najmniej przez 15 sekund utrzymać podwyższoną prędkość silnika (do około 3.000 min-1), a następnie ją obniżyć do wolnych obrotów.
2. 
Jeżeli nie jest znana prędkość obrotowa biegu jałowego, zalecana przez producenta, należy przyjmować prędkość zapewniającą równomierną i stabilną pracę silnika o wartości stosowanej dla silników o zbliżonych danych technicznych.
3. 
Prędkość obrotowa silnika w czasie pomiaru powinna być mierzona miernikiem prędkości, podłączonym do silnika w sposób wskazany przez producenta miernika. Dopuszcza się dokonywanie pomiaru prędkości miernikiem zamontowanym fabrycznie w badanym pojeździe. Dla pojazdów, dla których ze względów konstrukcyjnych nie istnieje możliwość wykonania pomiaru prędkości obrotowej silnika, dopuszcza się ocenę organoleptyczną.
4. 
Odczyt wyniku pomiaru powinien być dokonany po ustabilizowaniu się wskazań miernika tlenku węgla (CO), w czasie nieprzekraczającym jednak 30 sekund od momentu ustabilizowania prędkości biegu jałowego.
5. 
W silnikach wyposażonych w dwudrożny układ wydechowy pomiar powinien być dokonany w obu wylotach, a za wynik przyjmuje się uzyskaną wartość większą.

Ocena wyników pomiaru

§  4. 
1. 
Niedopuszczalne jest, aby:
1)
końcowa wartość pomiaru zawartości tlenku węgla (CO) w spalinach przekraczała maksymalne wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 2, § 45 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych;
2)
nie były spełnione wymagania, o których mowa w § 2 pkt 1.
2. 
Na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu stacja kontroli pojazdów wydaje wydruk z przyrządu potwierdzający wyniki pomiarów lub podaje je w zaświadczeniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

II.

Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, zarejestrowanych po raz pierwszy od dnia 1 lipca 1995 r.

Warunki pomiaru
§  5. 
Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych powinien być dokonany przyrządem przeznaczonym do pomiaru zawartości w spalinach: tlenku węgla (CO) zgodnie z § 1, dwutlenku węgla (CO2), węglowodorów (CH-heksan), tlenu (O2) oraz do określania współczynnika nadmiaru powietrza (lambda).
§  6. 
Pomiar zawartości tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH) w spalinach oraz określenie współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) powinny się odbywać przy zachowaniu warunków określonych w § 2, z tym że temperatura otoczenia podczas pomiarów powinna być wyższa niż 5 °C.

Wykonanie pomiaru

§  7. 
1. 
Pomiar zawartości tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH) w spalinach powinien być dokonany najpierw przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika (2.000-3.000 min-1), a następnie przy prędkości obrotowej biegu jałowego, zgodnej z zaleceniami producenta. Pomiary powinny być dokonane bezpośrednio po sobie, przy czym odczyt wyników pomiaru przy prędkości obrotowej biegu jałowego powinien być dokonany po ustabilizowaniu się wskazań miernika tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH), w czasie pomiędzy około 30. a 60. sekundą od momentu ustabilizowania się prędkości biegu jałowego.
2. 
Jeżeli nie jest znana prędkość obrotowa biegu jałowego, zalecana przez producenta, należy przyjmować prędkość zapewniającą równomierną i stabilną pracę silnika o wartości stosowanej dla silników o zbliżonych danych technicznych.
3. 
Pomiar współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) powinien być dokonany przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika (2.000÷3.000 min-1); dotyczy to pojazdu wyposażonego w sondę lambda. Z wyjątkiem pojazdów, dla których pomiar współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami producenta, zatwierdzonymi podczas badań homologacyjnych.
4. 
Przepisy § 3 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
5. 
Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne do kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych OBDII/EOBD konieczne jest sprawdzenie, czy w badanym pojeździe prawidłowo działa kontrolka MIL, wszystkie procedury (monitory) diagnostyczne są wykonane oraz czy nie występują zarejestrowane kody usterek. Jeżeli wynik jest pozytywny, możliwe jest odstąpienie od wykonania pomiarów wieloskładnikowym analizatorem spalin. Przy negatywnym wyniku dopuszczalne jest wykonanie testu czujników tlenu za pomocą czytnika OBDII/EOBD lub wykonanie tradycyjnego pomiaru zanieczyszczeń gazowych wieloskładnikowym analizatorem spalin i ich wynik uznać za wiążący.

Ocena wyników pomiaru

§  8. 
1. 
Niedopuszczalne jest, aby:
1)
końcowe wartości pomiarów zawartości tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH) w spalinach oraz współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) przekraczały wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 2 i w § 45 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych;
2)
nie były spełnione wymagania, o których mowa w § 2 pkt 1;
3)
wskazania czytnika informacji diagnostycznej dla systemów EOBD wykazywały jakiekolwiek kody uszkodzeń, występowały nieprawidłowości w sygnalizacji kontrolki MIL oraz działanie było niezgodne z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ Nr 83.05 ("Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych przez pojazdy w zależności od wymagań paliwowych silnika") dla pojazdów dopuszczonych do ruchu.
2. 
Na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu stacja kontroli pojazdów wydaje wydruk z przyrządu potwierdzający wyniki pomiarów lub podaje je w zaświadczeniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

III.

Pomiar zadymienia spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym

Warunki pomiaru
§  9. 
1. 
Pomiar zadymienia spalin powinien być dokonany dymomierzem optycznym wykorzystującym w działaniu zjawisko pochłaniania promieniowania widzialnego (światła) w gazach.
2. 
Pomiaru zadymienia spalin nie powinno się dokonywać w warunkach atmosferycznych niekorzystnych w stopniu mogącym wpływać na wynik pomiaru. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 °C.
3. 
Przy przeprowadzaniu pomiaru w pomieszczeniu zamkniętym należy zapewnić skuteczną wentylację stanowiska pomiarowego albo stosować indywidualne wyciągi spalin o odpowiedniej wydajności.
§  10. 
Pomiar zadymienia spalin polega na ustaleniu współczynnika absorpcji k (m-1). Jeżeli dymomierz jest wyposażony w więcej niż jedną sondę, przy pomiarze należy zastosować sondę o średnicy odpowiedniej dla średnicy rury wydechowej badanego pojazdu, zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi dymomierza.
§  11. 
Pomiar powinien odbywać się przy zachowaniu następujących warunków:
1)
układ wydechowy powinien być całkowicie szczelny aż do miejsca poboru spalin (sprawdzanie wizualne i słuchowe); w wypadku utrudnionego dostępu do końcówki rury wydechowej lub gdy końcowy odcinek rury wydechowej nie jest prosty na długości niezbędnej do przeprowadzania prawidłowego pomiaru, dopuszcza się szczelne przedłużenie układu wydechowego;
2)
dźwignia zmiany biegów powinna być ustawiona w pozycji neutralnej;
3)
hamulec postojowy powinien być włączony;
4)
silnik powinien być nagrzany do normalnej temperatury pracy (min. 70 °C dla oleju silnikowego, min. 80 °C dla płynu chłodzącego);
5)
przed pomiarem układ wydechowy powinien być przedmuchany przez kilkakrotne naciśnięcie pedału przyspieszenia, a następnie pracę silnika przy podwyższonej prędkości obrotowej w czasie około 1 minuty;
6)
sonda dymomierza powinna być wprowadzona do rury wydechowej możliwie centrycznie, na głębokość co najmniej równą trzem średnicom wewnętrznym rury;
7)
przewody łączące sondę z dymomierzem powinny być oryginalne o tej samej długości, bez ostrych zagięć mogących powodować zaleganie sadzy lub ograniczenie przepływu spalin.

Wykonanie pomiaru

§  12. 
1. 
Pomiaru zadymienia spalin dokonuje się w sposób następujący:
1)
podczas pracy silnika na biegu jałowym należy szybko, lecz niegwałtownie, nacisnąć pedał przyspieszenia, tak aby uzyskać pełny wydatek pompy wtryskowej;
2)
pozycję pełnego wydatku należy utrzymać do momentu uzyskania przez silnik maksymalnej prędkości obrotowej i zadziałania regulatora obrotów, jednak nie krócej niż przez 1,5 sekundy;
3)
zwolnić pedał przyspieszenia do uzyskania przez silnik prędkości biegu jałowego i powrotu wskazań dymomierza do odpowiadających jej wartości.
2. 
W wypadku silnika z pompą wtryskową bez automatycznej blokady urządzenia rozruchowego przyspieszanie (ust. 1 pkt 1) rozpoczyna się od podwyższonej prędkości obrotowej (800-900 min-1) w celu uniknięcia wtryskiwania dawki rozruchowej.
3. 
Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie, z tym że po każdym pojedynczym pomiarze przerwa powinna wynosić około 15 sekund. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniące się od siebie o więcej niż 0,50 m-1 i nietworzące sekwencji malejącej.
4. 
Jako wynik końcowy pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną z pomiarów z dokładnością do 0,01 m-1.
§  13. 
Dopuszcza się pomiar zadymienia spalin według skali procentowej Hartridge'a (HRT) i przeliczanie uzyskanych wartości na współczynnik, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

Ocena wyników pomiarów

§  14. 
1. 
Niedopuszczalne jest, aby:
1)
końcowa wartość pomiaru zadymienia spalin przekraczała maksymalne wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 3 i w § 45 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych;
2)
układ wydechowy nie spełniał wymagania, o którym mowa w § 11 pkt 1.
2. 
Na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu stacja kontroli pojazdów wydaje wydruk z przyrządu potwierdzający wyniki pomiarów lub podaje je w zaświadczeniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

TABELA ZAMIANY JEDNOSTEK SKALI PROCENTOWEJ HARTRIGE'A [HRT] NA JEDNOSTKI WSPÓŁCZYNNIKA k [m-1]

k % (HRT) k % (HRT) k % (HRT) k % (HRT) k % (HRT)
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
0,02 1 0,55 21 1,23 41 2,19 61 3,86 81
0,05 2 0,58 22 1,27 42 2,25 62 3,99 82
0,07 3 0,61 23 1,31 43 2,31 63 4,12 83
0,09 4 0,64 24 1,35 44 2,38 64 4,26 84
0,12 5 0,67 25 1,39 45 2,44 65 4,41 85
0,14 6 0,70 26 1,43 46 2,51 66 4,57 86
0,17 7 0,73 27 1,48 47 2,58 67 4,74 87
0,19 8 0,76 28 1,52 48 2,65 68 4,93 88
0,22 9 0,80 29 1,57 49 2,72 69 5,13 89
0,25 10 0,83 30 1,61 50 2,80 70 5,35 90
0,27 11 0,88 31 1,66 51 2,88 71 5,60 91
0,30 12 0,90 32 1,71 52 2,96 72 5,87 92
0,32 13 0,95 33 1,76 53 3,04 73 6,18 93
0,35 14 0,97 34 1,81 54 3,13 74 6,54 94
0,38 15 1,00 35 1,86 55 3,22 75 6,97 95
0,41 16 1,04 36 1,91 56 3,32 76 7,49 96
0,43 17 1,07 37 1,96 57 3,42 77 8,15 97
0,46 18 1,11 38 2,02 58 3,52 78 9,10 98
0,49 19 1,15 39 2,07 59 3,63 79 10,71 99
0,52 20 1,19 40 2,13 60 3,74 80

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAWIDŁOWOŚCI PRZYSTOSOWANIA POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

Przepisy ogólne
§  1. 
Załącznik określa sposób sprawdzenia prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania gazem płynnym lub ziemnym.
§  2. 
Przed przystąpieniem do właściwego sprawdzenia należy skontrolować:
1)
ważność protokołu i decyzji wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) dotyczącej sprawności zbiornika (butli) do gazu;
2)
czy elementy instalacji zasilania gazem płynnym są zaopatrzone w oznakowanie homologacyjne (cecha "E" w kółku); dotyczy to instalacji dopuszczanej po raz pierwszy do ruchu po dniu 30 maja 1999 r., a dla gazu ziemnego po dniu 31 grudnia 2003 r.; przed tymi dniami dopuszcza się inne oznakowanie bezpieczeństwa.

Sposób sprawdzenia

§  3. 
Kontrola rozmieszczenia i mocowania na pojeździe elementów instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
1)
czy odpowiadają one wymaganiom w tym zakresie, ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia o warunkach technicznych;
2)
organoleptycznym prawidłowości ich zamocowania.
§  4. 
Kontrola stanu ogólnego instalacji polega na sprawdzeniu:
1)
czy zbiornik nie nosi śladów przeróbek;
2)
czy przewody metalowe wysokiego ciśnienia są prawidłowo ukształtowane, bez załamań i otarć;
3)
czy przewody elastyczne nie wykazują pęknięć, uszkodzeń lub śladów zestarzenia się materiału;
4)
czy na końcach przewodów niskiego ciśnienia i wentylacyjnych znajdują się metalowe opaski odpowiednio zaciśnięte;
5)
czy w instalacji zasilania gazem ziemnym przed reduktorem znajduje się funkcjonujący wskaźnik ciśnienia gazu o pośrednim przenoszeniu wskazań;
6)
stanu technicznego przewodów elektrycznych, doprowadzających prąd do elektrozaworów.
§  5. 
1. 
Kontrola szczelności instalacji polega na pokryciu preparatem pieniącym (np. roztworem mydlanym) lub wykrywaczem gazu miejsc połączeń przewodów i elementów instalacji, gniazda zaworu bezpieczeństwa i zaworu napełniania oraz elektrozaworu gazowego.
2. 
Niedopuszczalne jest pojawienie się pęcherzyków gazu, bez względu na to, czy silnik pracuje, czy też nie.
§  6. 
1. 
Kontrola działania reduktora polega na sprawdzeniu, czy reduktor nie przepuszcza gazu przy niepracującym silniku; w tym celu należy zdjąć z króćca elastyczny przewód zasilający (niskiego ciśnienia), nasunąć szczelnie na króciec kawałek przewodu, zanurzyć ostrożnie jego koniec w naczyniu z wodą (tak aby nie wytworzyć przeciwciśnienia) i przy przełączniku zasilania ustawionym na zasilanie gazowe obserwować powierzchnię wody.
2. 
Niedopuszczalne jest pojawienie się pęcherzyków gazu, bez względu na to, czy zapłon jest włączony, czy też nie.
§  7. 
1. 
Kontrola działania elektrozaworu gazowego (o ile występuje) obejmuje:
1)
uruchomienie silnika przy ustawieniu przełącznika na zasilanie gazowe;
2)
odłączenie przewodu elektrycznego doprowadzającego prąd do cewki sprawdzanego zaworu.
2. 
Po wypaleniu resztek gazu z reduktora silnik powinien zatrzymać się.
§  8. 
1. 
Kontrola działania elektrozaworu paliwa bazowego (o ile występuje) obejmuje:
1)
uruchomienie silnika przy ustawieniu przełącznika na zasilanie paliwem bazowym;
2)
odłączenie przewodu elektrycznego doprowadzającego prąd do cewki sprawdzanego zaworu.
2. 
Po wypaleniu resztek paliwa silnik powinien zatrzymać się.
§  9. 
1. 
Kontrola działania zaworu ograniczającego wypływ gazu płynnego obejmuje:
1)
odłączenie przewodu wysokiego ciśnienia przy zbiorniku, przy jednoczesnym zamknięciu wypływu gazu z głównego zbiornika;
2)
szczelne połączenie końcówek urządzenia do kontroli działania zaworu ograniczającego wypływ gazu ze zbiornikiem i przewodem wysokiego ciśnienia;
3)
przełączenie na zasilanie gazowe;
4)
obserwację wskazań manometru urządzenia po otwarciu zaworów: zbiornika i urządzenia.
2. 
Zawór uznaje się za sprawny, jeżeli po wychyleniu się wskazówki manometru urządzenia pod wpływem doprowadzonego ciśnienia gazu nastąpi natychmiastowy zauważalny spadek ciśnienia (zmniejszenie wychylenia wskazówki).
§  10. 
1. 
Kontrola działania urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień napełnienia zbiornika gazu płynnego obejmuje:
1)
sprawdzenie, czy zbiornik jest opróżniony (silnik nie daje się uruchomić po przełączeniu na zasilanie gazowe);
2)
napełnienie zbiornika ilością gazu (dm3) odpowiadającą 0,8 pojemności geometrycznej zbiornika.
2. 
Urządzenie (zawór) uznaje się za sprawny, jeżeli po napełnieniu zbiornika do 0,8 jego pojemności (ust. 1 pkt 2) nastąpi odcięcie dopływu gazu.
3. 
Podczas kontroli dopuszcza się napełnianie zbiornika gazem najwyżej do 0,85 jego pojemności geometrycznej (w przypadku niesprawności urządzenia (zaworu) ograniczającego). Nadmierną ilość gazu (powyżej 0,8 pojemności geometrycznej zbiornika) należy bezzwłocznie usunąć, wykorzystując pracę silnika pojazdu.
4. 
Dopuszcza się potwierdzanie sprawności urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień napełniania zbiornika gazu płynnego przez pracownika stacji tankowania gazu posiadającego ważne zaświadczenie Transportowego Dozoru Technicznego o ukończeniu odpowiedniego przeszkolenia.
§  11. 
1. 
Kontrola szczelności obudowy zbiornika i obudowy zaworów obejmuje:
1)
pokrycie preparatem pieniącym miejsc połączeń;
2)
wprowadzenie końcówki urządzenia kontrolnego do otworu przewodu wentylacyjnego; jeżeli są dwa otwory, drugi otwór powinien być szczelnie zatkany;
3)
doprowadzenie powietrza sprężonego pod ciśnieniem 0,01 MPa.
2. 
Niedopuszczalne jest pojawienie się pęcherzyków gazu ani widocznych odkształceń elementów.
§  12. 
Wartość emisji zanieczyszczeń gazowych (zadymienia) spalin, zmierzona zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, nie może przekraczać dopuszczalnego dla danego pojazdu poziomu, zarówno przy zasilaniu gazem, jak i paliwem bazowym.

Ocena wyników

§  13. 
Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli podczas kontroli nie stwierdzono żadnego odchylenia od wymagań określonych w załączniku.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPOSÓB USTALANIA NIEZNANYCH DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

§  1. 
Załącznik określa sposób ustalania danych technicznych pojazdu, zwłaszcza dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej oraz liczby miejsc.
§  2. 
1. 
Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a w indywidualnych wypadkach inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub jego zespołów i elementów.
2. 
Wszelkie ustalenia powinny być podejmowane:
1)
na podstawie przepisów art. 2 pkt 31-57 i art. 66 ust. 6 ustawy;
2)
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 2-5 rozporządzenia o warunkach technicznych oraz z ewentualnych warunków dodatkowych dotyczących danego pojazdu;
3)
z uwzględnieniem odpowiednich przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878).
§  3. 
1. 
Masę własną pojazdu ustala się:
1)
przez zważenie całego pojazdu albo
2)
jako sumę mas wynikających z nacisków poszczególnych osi pojazdu.
2. 
W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości.
3. 
W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu, powinno się zażądać opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy, lub w szczególnych przypadkach - dodatkowo odpowiednio innej specjalności.
§  4. 
1. 
Dopuszczalną ładowność pojazdu ustala się jako różnicę między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną.
2. 
Dopuszczalną ładowność i masę własną pojazdu określa się w zaokrągleniu do:
1)
10 kg - dla pojazdów o masie własnej do 2.000 kg;
2)
50 kg - dla pozostałych pojazdów.
§  5. 
1. 
Liczbę miejsc w pojeździe ustala się tak, aby:
1)
łączna masa osób znajdujących się w pojeździe nie powodowała przekroczenia jego dopuszczalnej masy całkowitej; masę pierwszej osoby przyjmuje się w wysokości 75 kg, a kolejnych w wysokości 68 kg, z zachowaniem warunków § 17 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych;
2)
zachowane były wymagania dotyczące miejsc oraz pomieszczeń przeznaczonych lub przystosowanych do przewozu osób, określone dla danego rodzaju pojazdu w rozporządzeniu o warunkach technicznych.
2. 
Jeżeli przepisy ustawy zezwalają na przewóz danym rodzajem pojazdu osób stojących lub leżących, poza łączną liczbą miejsc, należy określić również zawartą w niej liczbę miejsc do stania i leżenia.
§  6. 
Inne dane techniczne pojazdu, np. rodzaj, podrodzaj, przeznaczenie, pojemność skokową silnika ustala się, stosując odpowiednio zasady określone w § 2-5 załącznika.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR REJESTRU BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW l INNYCH CZYNNOŚCI

Rejestr badań technicznych pojazdów
Numer kolejny rejestru Data badania Marka Numer rejestracyjny pojazdu Numer identyfikacyjny (VIN) lub nadwozia/ podwozia-ramy Rodzaj pojazdu Data pierwszej rejestracji w kraju/za granicą Wynik badania Uwagi
typ, model handlowy seria i numer dowodu rejestracyjnego nr silnika rodzaj badania, czynności termin następnego badania imię, nazwisko diagnosty, nr uprawnienia diagnosty
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uwagi:

1. W rubryce "Wynik badania" należy wpisać symbol wyniku badania:

"P" - pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 ustawy,

"N" - pojazd nie spełnia wymagań technicznych art. 66 ustawy oraz w wypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) podać cyframi termin ważności zezwolenia na używanie pojazdu (np. 07.11.96).

"X" - nie dotyczy.

2. W wypadku wydawania zaświadczenia należy to zaznaczyć w rubryce "Seria i numer dowodu rejestracyjnego" symbolem "Z" (numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru).

ZAŁĄCZNIK Nr  8  15

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU

wzór

OBJAŚNIENIA:

* Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru badań technicznych (załącznik nr 7 do rozporządzenia).

** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu albo w wyniku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje się zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia.

*** Należy wpisywać stwierdzone usterki, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin.

**** Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy, wpisać odpowiednio jeden z pkt wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), np.: "art. 86 ust. 4 pkt 1 (jeden).

UWAGA:

Na wzorze zaświadczenia dopuszcza się stosowanie w tle znaków firmowych jednostki posiadającej zezwolenie do dokonywania badań technicznych pojazdów, z zastrzeżeniem że barwa znaków i miejsce umieszczenia znaków nie pogorszy czytelności zaświadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  16

WZÓR DOKUMENTU IDENTYFIKACYJNEGO POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ LUB NOWEGO POJAZDU NOWEGO TYPU WYPRODUKOWANEGO LUB IMPORTOWANEGO W ILOŚCI JEDNEJ SZTUKI ROCZNIE

.....................................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)

DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY POJAZDU*)

- zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą

- nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub

importowanego w ilości jednej sztuki rocznie

Załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu

technicznym pojazdu

nr ...... z dnia .............

1. Numer rejestracyjny pojazdu ............................

2. Kraj poprzedniej rejestracji ...........................

3. Kraj producenta ........................................

4. Numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer

nadwozia, podwozia lub ramy) ...........................

5. Numer silnika .... (nie) istnieje możliwość odczytania*)

........................................................

6. Marka pojazdu ..........................................

7. Model pojazdu ..........................................

8. Typ pojazdu: wariant/wersja1) ..................../ ....

9. Rodzaj pojazdu .........................................

10. Podrodzaj ..............................................

11. Przeznaczenie ..........................................

12. Barwa nadwozia2) .......................................

13. Masa własna ......................................... kg

14. Maksymalna ładowność ................................ kg

(konstrukcyjna - przewidziana przez

producenta)

15. Dopuszczalna ładowność .............................. kg

(administracyjna - przewidziana

przepisami krajowymi)

16. Maksymalna masa całkowita pojazdu ......................

..................................................... kg

(konstrukcyjna - przewidziana przez producenta)

17. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu ....................

..................................................... kg

(administracyjna - przewidziana przepisami krajowymi)

18. Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy

........................................................

19. Liczba miejsc stojących, jeżeli występuje ..............

20. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy (bez

hamulca) ............................................ kg

21. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy (z

hamulcem) ........................................... kg

22. Liczba osi .............................................

23. Rozstaw osi skrajnych ................................ m

24. Rozstaw osi tylnych 1-2-3 ..................../....... m

25. Rozmiar opon / nośność 1 opony .............../...... kg

26. Maksymalny nacisk osi przedniej ........................

......................................................kN

(konstrukcyjny - przewidziany przez producenta)

27. Dopuszczalny nacisk osi przedniej3) ....................

..................................................... kN

(administracyjny - przewidziany przepisami krajowymi)

28. Maksymalny nacisk osi tylnej 1 .........................

..................................................... kN

(konstrukcyjny - przewidziany przez producenta)

29. Dopuszczalny nacisk osi tylnej 13) .....................

..................................................... kN

(administracyjny - przewidziany przepisami krajowymi)

30. Maksymalny nacisk osi tylnej 2 .........................

..................................................... kN

(konstrukcyjny - przewidziany przez producenta)

31. Dopuszczalny nacisk osi tylnej 23) .....................

..................................................... kN

(administracyjny - przewidziany przepisami krajowymi)

32. Maksymalny nacisk osi tylnej 3 .........................

..................................................... kN

(konstrukcyjny - przewidziany przez producenta)

33. Dopuszczalny nacisk osi tylnej 33) .....................

..................................................... kN

(administracyjny - przewidziany przepisami krajowymi)

34. Pojemność silnika .................................. cm3

35. Rodzaj silnika / rodzaj paliwa .................../.....

36. Rodzaj dopalacza katalitycznego ........................

37. Maksymalna moc netto silnika ........ min-1 ......... kW

38. Miejsce mocowania tabliczki ............................

39. Miejsce wybicia numeru identyfikacyjnego pojazdu (numeru

VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy) ...........

........................................................

40. Miejsce wybicia numeru silnika .........................

41. Długość .............................................. m

42. Szerokość ............................................ m

43. Wysokość ............................................. m

44. Rok produkcji lub modelu ...............................

Uwagi:

1. .........................................................

(nr i data opinii rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jej

żądano)

2. .........................................................

(nazwisko i imię rzeczoznawcy samochodowego, firma)

3. .........................................................

(treść opinii rzeczoznawcy samochodowego)

............. .......................... .................

(data badania) (pieczątka identyfikacyjna (podpis, pieczątka

uprawnionego diagnosty) imienna

uprawnionego

diagnosty)

UWAGA:

W pozycjach niedotyczących danego rodzaju pojazdu należy umieścić znak "X".

______

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Wariant/wersję podać, o ile występuje.

2) Wskazać tylko jeden z podstawowych kolorów, np: biały,

żółty, pomarańczowy, czerwony, purpurowy/fioletowy,

niebieski, zielony, szary, brązowy, czarny.

3) Podkreślić wartość największą z wartości wymienionych w

pozycjach: 27, 29, 31, 33.

ZAŁĄCZNIK Nr  10  17

WZÓR OPISU ZMIAN DOKONANYCH W POJEŹDZIE

....................................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)

OPIS ZMIAN DOKONANYCH W POJEŹDZIE

Załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu

technicznym nr .... z dnia ............... pojazdu

........................... o nr rejestracyjnym ...........

(marka, typ, model pojazdu)

I. Opis zmian:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

II. Ocena dokonanych zmian:*)

1. Dokonane zmiany są zgodne z przepisami ustawy i

rozporządzenia o warunkach technicznych.

2. Dokonane zmiany nie spełniają wymagań przepisów

ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych ze

względu na: ........................................

....................................................

....................................................

....................................................

.......................................................

III. Nowe dane techniczne pojazdu po dokonaniu zmian:

1. Marka pojazdu .....................................

2. Model pojazdu .....................................

3. Rodzaj pojazdu ....................................

4. Podrodzaj .........................................

5. Przeznaczenie .....................................

6. Barwa nadwozia**) .................................

7. Masa własna .....................................kg

8. Dopuszczalna ładowność ............................

................................................ kg

(administracyjna - przewidziana przepisami krajowymi)

9. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu ...............

.................................................kg

(administracyjna - przewidziana przepisami krajowymi)

10. Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie

kierowcy

...................................................

11. Liczba miejsc stojących, jeżeli występuje .........

...................................................

12. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy

(z hamulcem) ................................... kg

13. Największy dopuszczalny nacisk osi ................

................................................ kN

(administracyjny - przewidziany przepisami krajowymi,

na osi, dla której jest największy)

14. Pojemność silnika .......................... cm3/kW

15. Rodzaj silnika / rodzaj paliwa ............../.....

16. Długość ......................................... m

17. Szerokość ....................................... m

18. Wysokość ........................................ m

19. Rok produkcji lub modelu ..........................

20. ...................................................

IV. Uwagi:

1. ....................................................

(nr i data opinii rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jej

żądano)

2. ....................................................

(nazwisko i imię rzeczoznawcy samochodowego, firma)

3. ....................................................

(treść opinii rzeczoznawcy samochodowego)

............. .......................... .................

(data badania) (pieczątka identyfikacyjna (podpis, pieczątka

uprawnionego diagnosty) imienna

uprawnionego

diagnosty)

UWAGA:

W pozycjach niedotyczących danego rodzaju pojazdu należy umieścić znak "X".

______

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wskazać tylko jeden z podstawowych kolorów, np.: biały,

żółty, pomarańczowy, czerwony, purpurowy/fioletowy,

niebieski, zielony, szary, brązowy, czarny.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM AUTOBUSU, KTÓREGO DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI 100 km/h

wzór

______

(*) Niepotrzebne skreślić.

UWAGI:

1. Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru badań (załącznik nr 7 do rozporządzenia).

2. W kolumnie nr 2 - cyfra "1" - oznacza pozytywny wynik badania, cyfra "0" - oznacza negatywny wynik badania, litera "X" - oznacza "Nie dotyczy".

ZAŁĄCZNIK Nr  12  18

WZÓR ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIENIA ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM DODATKOWYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

.................................... ....................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów) (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE Nr ..............

o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu

przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Marka pojazdu ........... Typ, model handlowy ..............

Nr rejestracyjny ............. Data pierwszej rejestracji za

granicą/w kraju ................

Numer identyfikacyjny (VIN)

lub nr nadwozia (podwozia-ramy) ............................

Kategoria pojazdu1) ........... Rodzaj pojazdu .............

Nazwa i adres przewoźnika, użytkownika lub właściciela .....

............................................................

I. ZGODNIE Z WYNIKIEM BADANIA:

1) pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym

w załączniku B do umowy (ADR), z uwzględnieniem daty

pierwszej rejestracji pojazdu dla określonego w tym

załączniku typu pojazdu:

FL OX AT EX/II EX/III 2)

2) pojazd nie odpowiada warunkom technicznym określonym

dla wymienionych w tabeli typów2).

II. NASTĘPNY TERMIN BADANIA DO DNIA: ......................

III. INFORMACJE DODATKOWE3):

1) Cysterna/elementy pojazdu-baterii4) spełniają

wymagania umowy (ADR), co zostało potwierdzone

protokołem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)

nr ..........

z dnia ............, ważnym do dnia ................

2) Skuteczność zwalniacza jest wystarczająca dla

jednostki transportowej o dopuszczalnej masie

całkowitej .......... ton5).

3) Instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym

pojazdu: "EX/II" lub "EX/III" odpowiada/nie

odpowiada6) dodatkowym warunkom technicznym

określonym w załączniku B do umowy (ADR) dla

materiałów wybuchowych klasy pierwszej, grupy

zgodności J.

4) Na podstawie Regulaminu EKG ONZ nr 105 dla pojazdu

podstawowego badanego pojazdu wystawiono świadectwo

homologacji nr ....... z dnia ..........; jednostka

badawcza ...............7).

IV. UWAGI:

.......................................................

.......................................................

............................. ...........................

(pieczątka identyfikacyjna) (podpis, pieczątka imienna)

OBJAŚNIENIA:

1) Kategoria pojazdu przyjęta na potrzeby homologacji (odpowiednio N1, N2, lub N3 dla pojazdów samochodowych i O1, O2, O3, lub O4 dla przyczep i naczep).

2) Wykreślić, jeżeli nie dotyczy badanego pojazdu.

Odpowiednio do wyniku badania uprawniony diagnosta stwierdza w zaświadczeniu, że pojazd odpowiada warunkom technicznym podanym w załączniku B do umowy (ADR) dla określonych w tym załączniku następujących typów pojazdów:

1) "FL" - oznaczającego pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 61 °C (z wyjątkiem oleju napędowego zgodnego z normą EN 590:1993, oleju gazowego i oleju opałowego (lekkiego) - UN 1202 - o temperaturze zapłonu określonej w normie EN 590:1993) lub do przewozu gazów palnych, w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub w wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC), o pojemności powyżej 3 m3, w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m3 lub w pojazdach-bateriach o pojemności powyżej 1 m3 przeznaczonych do przewozu gazów palnych;

2) "OX" - oznaczającego pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru stabilizowanego lub nadtlenku wodoru stabilizowanego w roztworze wodnym, o zawartości nadtlenku wodoru przekraczającego 60 % (klasa 5.1 wg ADR, numer UN 2015), w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych, o pojemności powyżej 3 m3, albo w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m3;

3) "AT" - oznaczającego pojazd inny niż pojazd "FL" lub "OX", przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC), o pojemności powyżej 3 m3, lub w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m3, albo w pojazdach-bateriach o pojemności powyżej 1 m3;

4) "EX/II" - oznaczającego pojazd przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1);

5) "EX/III" - oznaczającego pojazd inny niż pojazd "EX/II", przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1); albo stwierdza, że nie spełnia tych wymagań dla żadnego z wymienionych typów pojazdów.

3) Odpowiednio do wyniku badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta podaje dodatkowo w zaświadczeniu następujące informacje:

1) numer, datę wydania i datę ważności protokołu Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), stwierdzającego, że cysterna (y) lub elementy pojazdu-baterii odpowiadają warunkom technicznym podanym w załączniku B do umowy (ADR) - w przypadku określonych w tym załączniku cystern lub elementów pojazdu-baterii;

2) dopuszczalną masę całkowitą jednostki transportowej, dla której wystarczająca jest skuteczność zwalniacza - w przypadku pojazdów samochodowych typu: "FL", "OX", "AT" i "EX/III", dla których zwalniacz jest wymagany na podstawie przepisów załącznika B do umowy (ADR);

3) stwierdzenie, że instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym odpowiada dodatkowym warunkom technicznym określonym w załączniku B do umowy (ADR) dla materiałów wybuchowych klasy pierwszej, grupy zgodności J wg ADR - w przypadku pojazdów "EX/II" i "EX/III" przeznaczonych do przewozu tych materiałów, oraz

4) numer, datę wydania i nazwę upoważnionej jednostki badawczej z wyciągu ze świadectwa homologacji wystawionego przez producenta lub importera pojazdu na podstawie Regulaminu EKG ONZ Nr 105 ("Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie cech wynikających z ich przeznaczenia") - w przypadku gdy dla typu pojazdu podstawowego badanego pojazdu wydano takie świadectwo homologacji i przedstawiono je przed rozpoczęciem badania technicznego pojazdu.

4) Dla pojazdu-cysterny lub pojazdu-baterii podkreślić właściwą nazwę. W pozostałych przypadkach skreślić całe zdanie.

5) W przypadku pojazdów samochodowych, dla których wymagany jest zwalniacz, wpisać właściwą wartość. W pozostałych przypadkach skreślić całe zdanie.

6) W przypadku pojazdu EX/II lub EX/III właściwe podkreślić. W pozostałych przypadkach skreślić całe zdanie.

7) W przypadku gdy nie przedstawiono wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, wykreślić całe zdanie.

Uwaga:

Nr zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru badań (załącznik nr 7 do rozporządzenia).

ZAŁĄCZNIK Nr  13  19

Wzory pieczątek identyfikacyjnych uprawnionego diagnosty

w okręgowej stacji kontroli pojazdów

wzór

w podstawowej stacji kontroli pojazdów

wzór

w podstawowej stacji kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań

wzór

Wzór pieczątki imiennej uprawnionego diagnosty

wzór

Wzory pieczątek stacji kontroli pojazdów

Wzór pieczątki okręgowej stacji kontroli pojazdów

wzór

Wzór pieczątki podstawowej stacji kontroli pojazdów

wzór

Wzór pieczątki podstawowej stacji kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań

wzór

OBJAŚNIENIA:

1. SKP - skrót wyrazów Stacja Kontroli Pojazdów.

2. XXX/000, XXX/000/P - kody rozpoznawcze stacji kontroli pojazdów składające się z następujących elementów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

000 - numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia - numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),

P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

3. XXX/D/0000 - numer uprawnienia diagnosty składający się z następujących elementów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

D - stały element numeru uprawnienia diagnosty, oznaczający: "diagnosta",

0000 - kolejny numer diagnosty.

UWAGA:

Numer uprawnienia diagnosty zostaje zachowany w przypadku:

1) zmiany uprawnienia diagnosty;

2) zmiany stacji kontroli pojazdów, na której jest zatrudniony;

3) zmiany miejsca zamieszkania związanej ze zmianą właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienie diagnosty.

4. Przykładowa nazwa, adres i numer telefonu stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

5. Przykładowe dane uprawnionego diagnosty.

6. Symbole rodzajów pojazdów:

A - motocykle i motorowery,

B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub

CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T - ciągniki rolnicze,

E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

7. Symbole rodzajów badań:

a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

1 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.155.1303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2005 r.
6 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
11 § 3 ust. 1 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
12 § 3 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.155.1303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2005 r.
13 § 13 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
14 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.155.1303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U.09.39.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.97.809) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lipca 2009 r.

15 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.155.1303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2005 r.
16 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
17 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
18 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.
19 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.04.249.2499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2004 r.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .

Krzysztof Koślicki 04.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2003.227.2250

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Data aktu: 16/12/2003
Data ogłoszenia: 30/12/2003
Data wejścia w życie: 01/01/2004