Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.

Dz.U.03.143.1398
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1   2
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych
Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1) dżemu;
2) dżemu ekstra;
3) konfitury;
4) konfitury ekstra;
5) galaretki;
6) galaretki ekstra;
7) marmolady;
8) marmolady galaretkowej;
9) marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe;
10) powideł śliwkowych;
11) słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych do wytwarzania:
1) wyrobów piekarniczych;
2) pieczywa cukierniczego;
3) herbatników.
§  2. 
1.  3  Dżem, dżem ekstra, konfitury, konfitury ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada, marmolada galaretkowa, marmolada twarda z owoców innych niż cytrusowe oraz słodzony przecier z kasztanów jadalnych zawierają nie mniej niż 60% ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie.
2.  Zawartość ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie w:
1) 4  (uchylony);
2) marmoladzie miękkiej z owoców innych niż cytrusowe - wynosi nie mniej niż 57%;
3) powidłach śliwkowych - wynosi nie mniej niż 54%.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wyrobów, w których cukry zostały całkowicie lub częściowo zastąpione substancjami słodzącymi.
§  3. 
1.  Do wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, można dodać:
1) miód, w celu całkowitego albo częściowego zastąpienia cukrów;
2) spożywcze oleje i tłuszcze jako środki przeciwpieniące;
3) pektynę;
4) napój spirytusowy;
5) wyrób winiarski;
6) likier winny;
7) orzechy;
8) aromatyczne zioła;
9) przyprawy;
10) wanilię;
11) ekstrakty waniliowe;
12) wanilinę;
13) syrop skrobiowy;
14) 5  dodatki do żywności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).
2.  Niezależnie od składników, o których mowa w ust. 1, do:
1) dżemu, dżemu ekstra, galaretki i galaretki ekstra można dodać:
a) skórkę z owoców cytrusowych,
b) liście z Pelargonium odoratissimum, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców pigwy,
c) sok z owoców cytrusowych, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców innych niż owoce cytrusowe;
2) dżemu można dodać sok owocowy;
3) dżemu i dżemu ekstra wytwarzanych z owoców dzikiej róży, truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek, śliwek i rabarbaru można dodać soki z czerwonych owoców;
4) dżemu i galaretki wytwarzanych z truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek i śliwek można dodać sok z buraków ćwikłowych;
5) marmolady, marmolady galaretkowej lub marmolady z owoców innych niż cytrusowe można dodać olejki eteryczne z owoców cytrusowych;
6) 6  marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe oraz marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe, których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "o obniżonej zawartości cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.), można dodać substancje aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.).
§  4. 
1.  Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Wyroby, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz surowce przeznaczone do ich produkcji mogą, do dnia 31 grudnia 2003 r., nie spełniać wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu, o ile spełniają dotychczasowe wymagania w zakresie jakości.
§  6.  7
1.  Przepisów § 1 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia w zakresie wymagań dotyczących jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 i 10, nie stosuje się do wyrobów tego typu:
1) wyprodukowanych zgodnie z prawem lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2) wyprodukowanych zgodnie z prawem w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.  Przepis § 3 ust. 1 pkt 13 traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  8  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

Dżem

1. Dżem jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) pulpy lub przecieru otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców.

2. Dżem wytworzony z owoców cytrusowych może być sporządzany z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.

3. Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 350 g, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:

1) 250 g - w przypadku pulpy lub przecieru z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;

2) 150 g - w przypadku pulpy lub przecieru z imbiru;

3) 160 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców nerkowca;

4) 60 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców passiflory (męczennicy).

Dżem ekstra

1. Dżem ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) niezagęszczonej pulpy otrzymanej z jednego lub więcej gatunków owoców, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Dżem ekstra z owoców dzikiej róży, z pozbawionych pestek malin, jeżyn, czarnych porzeczek, czerwonych porzeczek i czarnych jagód może być wytworzony całkowicie lub częściowo z niezagęszczonego przecieru, uzyskanego z tych owoców.

3. Dżem ekstra z owoców cytrusowych może być wytworzony z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.

4. Dżem ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzony tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.

5. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 450 g, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:

1) 350 g - w przypadku pulpy z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;

2) 250 g - w przypadku pulpy z imbiru;

3) 230 g - w przypadku pulpy z owoców nerkowca;

4) 80 g - w przypadku pulpy z owoców passiflory (męczennicy).

Konfitura

1. Konfitura jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:

1) pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;

2) cukrów;

3) wody.

2. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 500 g.

Konfitura ekstra

1. Konfitura ekstra jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:

1) pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;

2) cukrów;

3) wody.

2. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 600 g.

Galaretka

1. Galaretka jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.

2. Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy lub przecieru dla dżemu i jest obliczana po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Galaretka ekstra

1. Galaretka ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.

2. Galaretka ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzona tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.

3. Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy do wytworzenia dżemu ekstra i obliczana po odjęciu masy wody, użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Marmolada

1. Marmolada jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) jednego lub więcej następujących produktów otrzymanych z owoców cytrusowych: pulpy, przecieru, soku, ekstraktu wodnego lub skórki.

2. Ilość owoców cytrusowych wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie powinna być mniejsza niż 200 g, z czego nie mniej niż 75 g powinno być uzyskane z owocni wewnętrznej (endokarpu).

Marmolada galaretkowa

Marmolada galaretkowa jest marmoladą niezawierającą składników nierozpuszczalnych, z wyjątkiem niewielkiej ilości drobno pokrojonej skórki.

Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe

1. Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców, z ewentualnym dodatkiem kwasów spożywczych lub syropu skrobiowego.

2. Ilość pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż:

1) 1.100 g - w przypadku marmolady twardej;

2) 800 g - w przypadku marmolady miękkiej.

Powidła śliwkowe

1. Powidła śliwkowe są mieszaniną o znacznym stopniu zagęszczenia otrzymaną przez gotowanie, o konsystencji odpowiednio miękkiej, dającej się rozsmarować:

1) pulpy lub przecieru ze śliwek;

2) cukrów.

2. Ilość pulpy lub przecieru ze śliwek wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 1.600 g.

Słodzony przecier z kasztanów jadalnych

1. Słodzony przecier z kasztanów jadalnych jest mieszaniną o odpowiedniej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) przecieru z kasztanów jadalnych (Castanea sativa).

2. Ilość przecieru z kasztanów jadalnych wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 380 g.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  9  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

1. Owoce: świeże, zdrowe, bez objawów zepsucia, zawierające wszystkie naturalnie występujące składniki, o stanie dojrzałości odpowiednim do przetwórstwa, po uprzednim oczyszczeniu, usunięciu skaz, okwiatów i szypułek. Do owoców zaliczają się również pomidory, jadalne części łodyg rabarbaru, marchew, słodkie ziemniaki, ogórki, dynie, melony oraz arbuzy.

2. Imbir: w postaci jadalnego korzenia imbiru, świeżego, w stanie surowym, zakonserwowanym, lub zakonserwowanym w syropie, a także suszony.

3. Pulpa owocowa: część jadalna całego owocu, jeśli to niezbędne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., ewentualnie pokrojona w plastry lub kawałki, lecz nie w postaci przecieru.

4. Przecier owocowy część jadalna całego owocu, jeśli to konieczne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., przetarta przez sito lub rozdrobniona w inny sposób.

5. Ekstrakty wodne (owocowe ekstrakty wodne) - zawierające wszystkie rozpuszczalne w wodzie składniki użytych owoców.

6. Cukier: w postaci cukru przemysłowego, cukru białego, cukru rafinowanego, roztworu cukru, roztworu cukru inwertowanego, syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, dekstrozy, monohydratu dekstrozy, dekstrozy bezwodnej, fruktozy, syropu fruktozowego, cukrów otrzymanych z owoców lub cukru brązowego.

Owoce, pulpa owocowa, przecier owocowy i ekstrakty wodne mogą być poddawane:

1) ogrzewaniu, chłodzeniu lub zamrażaniu;

2) liofilizacji, z tym że w przypadku moreli lub śliwek użytych do wytwarzania dżemów oprócz liofilizacji można zastosować również obróbkę za pomocą innych procesów suszenia;

3) zagęszczaniu do stopnia możliwości technicznych;

4) konserwowaniu dwutlenkiem siarki (E 220) lub jego solami (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 i E 227), w ilości określonej w przepisach w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania, z wyjątkiem surowców użytych do wytwarzania dżemu ekstra, konfitury ekstra i galaretki ekstra;

5) konserwowaniu w solance - w przypadku skórek owoców cytrusowych.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 67, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 190).

_____

Odnośnik dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
6 § 3 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.73.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2004 r.
8 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
9 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2003.143.1398

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
Data aktu: 29/07/2003
Data ogłoszenia: 14/08/2003
Data wejścia w życie: 29/08/2003