Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1   2
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1)
dżemu;
2)
dżemu ekstra;
3)
konfitury;
4)
konfitury ekstra;
5)
galaretki;
6)
galaretki ekstra;
7)
marmolady;
8)
marmolady galaretkowej;
9)
marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe;
10)
powideł śliwkowych;
11)
słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych do wytwarzania:
1)
wyrobów piekarniczych;
2)
pieczywa cukierniczego;
3)
herbatników.
§  2. 
1.  3
 Dżem, dżem ekstra, konfitury, konfitury ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada, marmolada galaretkowa, marmolada twarda z owoców innych niż cytrusowe oraz słodzony przecier z kasztanów jadalnych zawierają nie mniej niż 60% ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie.
2. 
Zawartość ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie w:
1) 4
 (uchylony);
2)
marmoladzie miękkiej z owoców innych niż cytrusowe - wynosi nie mniej niż 57%;
3)
powidłach śliwkowych - wynosi nie mniej niż 54%.
3.  5
 Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wyrobów:
1)
w których cukry zostały całkowicie lub częściowo zastąpione substancjami słodzącymi lub
2)
których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "o obniżonej zawartości cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm. 6 ).
4.  7
 Przepis ust. 2 pkt 3 nie dotyczy powideł śliwkowych, których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "bez dodatku cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
§  3. 
1. 
Do wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, można dodać:
1)
miód, w celu całkowitego albo częściowego zastąpienia cukrów;
2)
spożywcze oleje i tłuszcze jako środki przeciwpieniące;
3)
pektynę;
4)
napój spirytusowy;
5)
wyrób winiarski;
6)
likier winny;
7)
orzechy;
8)
aromatyczne zioła;
9)
przyprawy;
10)
wanilię;
11)
ekstrakty waniliowe;
12)
wanilinę;
13)
syrop skrobiowy;
14) 8
 dodatki do żywności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).
2. 
Niezależnie od składników, o których mowa w ust. 1, do:
1)
dżemu, dżemu ekstra, galaretki i galaretki ekstra można dodać:
a)
skórkę z owoców cytrusowych,
b)
liście z Pelargonium odoratissimum, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców pigwy,
c)
sok z owoców cytrusowych, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców innych niż owoce cytrusowe;
2)
dżemu można dodać sok owocowy;
3)
dżemu i dżemu ekstra wytwarzanych z owoców dzikiej róży, truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek, śliwek i rabarbaru można dodać soki z czerwonych owoców;
4)
dżemu i galaretki wytwarzanych z truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek i śliwek można dodać sok z buraków ćwikłowych;
5)
marmolady, marmolady galaretkowej lub marmolady z owoców innych niż cytrusowe można dodać olejki eteryczne z owoców cytrusowych;
6) 9
 marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe oraz marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe, których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "o obniżonej zawartości cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, można dodać substancje aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.).
3.  10
 Do konfitur i konfitur ekstra, w celu regulacji ich kwasowości, można dodać sok cytrynowy lub zagęszczony sok cytrynowy zamiast dodatków do żywności stosowanych w tym celu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
§  4. 
1. 
Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
Wyroby, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz surowce przeznaczone do ich produkcji mogą, do dnia 31 grudnia 2003 r., nie spełniać wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu, o ile spełniają dotychczasowe wymagania w zakresie jakości.
§  6.  11
1. 
Przepisów § 1 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia w zakresie wymagań dotyczących jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 i 10, nie stosuje się do wyrobów tego typu:
1)
wyprodukowanych zgodnie z prawem lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2)
wyprodukowanych zgodnie z prawem w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. 
Przepis § 3 ust. 1 pkt 13 traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  12  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

Dżem
1.
Dżem jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
pulpy lub przecieru otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców.
2.
Dżem wytworzony z owoców cytrusowych może być sporządzany z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.
3.
Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 350 g, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:
1)
250 g - w przypadku pulpy lub przecieru z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;
2)
150 g - w przypadku pulpy lub przecieru z imbiru;
3)
160 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców nerkowca;
4)
60 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców passiflory (męczennicy).

Dżem ekstra

1.
Dżem ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
niezagęszczonej pulpy otrzymanej z jednego lub więcej gatunków owoców, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2.
Dżem ekstra z owoców dzikiej róży, z pozbawionych pestek malin, jeżyn, czarnych porzeczek, czerwonych porzeczek i czarnych jagód może być wytworzony całkowicie lub częściowo z niezagęszczonego przecieru, uzyskanego z tych owoców.
3.
Dżem ekstra z owoców cytrusowych może być wytworzony z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.
4.
Dżem ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzony tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.
5.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 450 g, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:
1)
350 g - w przypadku pulpy z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;
2)
250 g - w przypadku pulpy z imbiru;
3)
230 g - w przypadku pulpy z owoców nerkowca;
4)
80 g - w przypadku pulpy z owoców passiflory (męczennicy).

Konfitura

1.
Konfitura jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:
1)
pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;
2)
cukrów;
3)
wody.
2.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 500 g.

Konfitura ekstra

1.
Konfitura ekstra jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:
1)
pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;
2)
cukrów;
3)
wody.
2.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 600 g.

Galaretka

1.
Galaretka jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.
2.
Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy lub przecieru dla dżemu i jest obliczana po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Galaretka ekstra

1.
Galaretka ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.
2.
Galaretka ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzona tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.
3.
Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy do wytworzenia dżemu ekstra i obliczana po odjęciu masy wody, użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Marmolada

1.
Marmolada jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
jednego lub więcej następujących produktów otrzymanych z owoców cytrusowych: pulpy, przecieru, soku, ekstraktu wodnego lub skórki.
2.
Ilość owoców cytrusowych wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie powinna być mniejsza niż 200 g, z czego nie mniej niż 75 g powinno być uzyskane z owocni wewnętrznej (endokarpu).

Marmolada galaretkowa

Marmolada galaretkowa jest marmoladą niezawierającą składników nierozpuszczalnych, z wyjątkiem niewielkiej ilości drobno pokrojonej skórki.

Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe

1.
Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców, z ewentualnym dodatkiem kwasów spożywczych lub syropu skrobiowego.
2.
Ilość pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż:
1)
1.100 g - w przypadku marmolady twardej;
2)
800 g - w przypadku marmolady miękkiej.

Powidła śliwkowe

1.
Powidła śliwkowe są mieszaniną o znacznym stopniu zagęszczenia otrzymaną przez gotowanie, o konsystencji odpowiednio miękkiej, dającej się rozsmarować:
1)
z dodatkiem cukrów albo bez dodatku cukrów;
2)
cukrów.
2.
Ilość pulpy lub przecieru ze śliwek wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 1.600 g.

Słodzony przecier z kasztanów jadalnych

1.
Słodzony przecier z kasztanów jadalnych jest mieszaniną o odpowiedniej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
przecieru z kasztanów jadalnych (Castanea sativa).
2.
Ilość przecieru z kasztanów jadalnych wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 380 g.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  13  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

1.
Owoce: świeże, zdrowe, bez objawów zepsucia, zawierające wszystkie naturalnie występujące składniki, o stanie dojrzałości odpowiednim do przetwórstwa, po uprzednim oczyszczeniu, usunięciu skaz, okwiatów i szypułek. Do owoców zaliczają się również pomidory, jadalne części łodyg rabarbaru, marchew, słodkie ziemniaki, ogórki, dynie, melony oraz arbuzy.
2.
Imbir: w postaci jadalnego korzenia imbiru, świeżego, w stanie surowym, zakonserwowanym, lub zakonserwowanym w syropie, a także suszony.
3.
Pulpa owocowa: część jadalna całego owocu, jeśli to niezbędne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., ewentualnie pokrojona w plastry lub kawałki, lecz nie w postaci przecieru.
4.
Przecier owocowy część jadalna całego owocu, jeśli to konieczne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., przetarta przez sito lub rozdrobniona w inny sposób.
5.
Ekstrakty wodne (owocowe ekstrakty wodne) - zawierające wszystkie rozpuszczalne w wodzie składniki użytych owoców.
6.
Cukier: w postaci cukru przemysłowego, cukru białego, cukru rafinowanego, roztworu cukru, roztworu cukru inwertowanego, syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, dekstrozy, monohydratu dekstrozy, dekstrozy bezwodnej, fruktozy, syropu fruktozowego, cukrów otrzymanych z owoców lub cukru brązowego.

Owoce, pulpa owocowa, przecier owocowy i ekstrakty wodne mogą być poddawane:

1)
ogrzewaniu, chłodzeniu lub zamrażaniu;
2)
liofilizacji, z tym że w przypadku moreli lub śliwek użytych do wytwarzania dżemów oprócz liofilizacji można zastosować również obróbkę za pomocą innych procesów suszenia;
3)
zagęszczaniu do stopnia możliwości technicznych;
4)
konserwowaniu dwutlenkiem siarki (E 220) lub jego solami (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 i E 227), w ilości określonej w przepisach w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania, z wyjątkiem surowców użytych do wytwarzania dżemu ekstra, konfitury ekstra i galaretki ekstra;
5)
konserwowaniu w solance - w przypadku skórek owoców cytrusowych.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 67, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 190).

_____

Odnośnik dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
5 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2020 r.
6 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 12 z 18.01.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 16, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2012, str. 36 i Dz. Urz. UE L 160 z 12.06.2013, str. 23.
7 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2022 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
9 § 3 ust. 2 pkt 6:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 17 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2020 r.

10 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 17 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2020 r.
11 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.73.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2004 r.
12 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2022 r.

13 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2003.143.1398

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
Data aktu: 29/07/2003
Data ogłoszenia: 14/08/2003
Data wejścia w życie: 29/08/2003