Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1   2
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1)
dżemu;
2)
dżemu ekstra;
3)
konfitury;
4)
konfitury ekstra;
5)
galaretki;
6)
galaretki ekstra;
7)
marmolady;
8)
marmolady galaretkowej;
9)
marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe;
10)
powideł śliwkowych;
11)
słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych do wytwarzania:
1)
wyrobów piekarniczych;
2)
pieczywa cukierniczego;
3)
herbatników.
§  2. 
1.  3
 Dżem, dżem ekstra, konfitury, konfitury ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada, marmolada galaretkowa, marmolada twarda z owoców innych niż cytrusowe oraz słodzony przecier z kasztanów jadalnych zawierają nie mniej niż 60% ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie.
2. 
Zawartość ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie w:
1) 4
 (uchylony);
2)
marmoladzie miękkiej z owoców innych niż cytrusowe - wynosi nie mniej niż 57%;
3)
powidłach śliwkowych - wynosi nie mniej niż 54%.
3.  5
 Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wyrobów:
1)
w których cukry zostały całkowicie lub częściowo zastąpione substancjami słodzącymi lub
2)
których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "o obniżonej zawartości cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm. 6 ).
§  3. 
1. 
Do wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, można dodać:
1)
miód, w celu całkowitego albo częściowego zastąpienia cukrów;
2)
spożywcze oleje i tłuszcze jako środki przeciwpieniące;
3)
pektynę;
4)
napój spirytusowy;
5)
wyrób winiarski;
6)
likier winny;
7)
orzechy;
8)
aromatyczne zioła;
9)
przyprawy;
10)
wanilię;
11)
ekstrakty waniliowe;
12)
wanilinę;
13)
syrop skrobiowy;
14) 7
 dodatki do żywności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).
2. 
Niezależnie od składników, o których mowa w ust. 1, do:
1)
dżemu, dżemu ekstra, galaretki i galaretki ekstra można dodać:
a)
skórkę z owoców cytrusowych,
b)
liście z Pelargonium odoratissimum, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców pigwy,
c)
sok z owoców cytrusowych, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców innych niż owoce cytrusowe;
2)
dżemu można dodać sok owocowy;
3)
dżemu i dżemu ekstra wytwarzanych z owoców dzikiej róży, truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek, śliwek i rabarbaru można dodać soki z czerwonych owoców;
4)
dżemu i galaretki wytwarzanych z truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek i śliwek można dodać sok z buraków ćwikłowych;
5)
marmolady, marmolady galaretkowej lub marmolady z owoców innych niż cytrusowe można dodać olejki eteryczne z owoców cytrusowych;
6) 8
 marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe oraz marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe, których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "o obniżonej zawartości cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, można dodać substancje aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.).
3.  9
 Do konfitur i konfitur ekstra, w celu regulacji ich kwasowości, można dodać sok cytrynowy lub zagęszczony sok cytrynowy zamiast dodatków do żywności stosowanych w tym celu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
§  4. 
1. 
Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
Wyroby, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz surowce przeznaczone do ich produkcji mogą, do dnia 31 grudnia 2003 r., nie spełniać wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu, o ile spełniają dotychczasowe wymagania w zakresie jakości.
§  6.  10
1. 
Przepisów § 1 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia w zakresie wymagań dotyczących jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 i 10, nie stosuje się do wyrobów tego typu:
1)
wyprodukowanych zgodnie z prawem lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2)
wyprodukowanych zgodnie z prawem w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. 
Przepis § 3 ust. 1 pkt 13 traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  11  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

Dżem
1.
Dżem jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
pulpy lub przecieru otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców.
2.
Dżem wytworzony z owoców cytrusowych może być sporządzany z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.
3.
Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 350 g, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:
1)
250 g - w przypadku pulpy lub przecieru z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;
2)
150 g - w przypadku pulpy lub przecieru z imbiru;
3)
160 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców nerkowca;
4)
60 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców passiflory (męczennicy).

Dżem ekstra

1.
Dżem ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
niezagęszczonej pulpy otrzymanej z jednego lub więcej gatunków owoców, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2.
Dżem ekstra z owoców dzikiej róży, z pozbawionych pestek malin, jeżyn, czarnych porzeczek, czerwonych porzeczek i czarnych jagód może być wytworzony całkowicie lub częściowo z niezagęszczonego przecieru, uzyskanego z tych owoców.
3.
Dżem ekstra z owoców cytrusowych może być wytworzony z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.
4.
Dżem ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzony tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.
5.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 450 g, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:
1)
350 g - w przypadku pulpy z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;
2)
250 g - w przypadku pulpy z imbiru;
3)
230 g - w przypadku pulpy z owoców nerkowca;
4)
80 g - w przypadku pulpy z owoców passiflory (męczennicy).

Konfitura

1.
Konfitura jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:
1)
pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;
2)
cukrów;
3)
wody.
2.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 500 g.

Konfitura ekstra

1.
Konfitura ekstra jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:
1)
pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;
2)
cukrów;
3)
wody.
2.
Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 600 g.

Galaretka

1.
Galaretka jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.
2.
Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy lub przecieru dla dżemu i jest obliczana po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Galaretka ekstra

1.
Galaretka ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.
2.
Galaretka ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzona tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.
3.
Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy do wytworzenia dżemu ekstra i obliczana po odjęciu masy wody, użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Marmolada

1.
Marmolada jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
jednego lub więcej następujących produktów otrzymanych z owoców cytrusowych: pulpy, przecieru, soku, ekstraktu wodnego lub skórki.
2.
Ilość owoców cytrusowych wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie powinna być mniejsza niż 200 g, z czego nie mniej niż 75 g powinno być uzyskane z owocni wewnętrznej (endokarpu).

Marmolada galaretkowa

Marmolada galaretkowa jest marmoladą niezawierającą składników nierozpuszczalnych, z wyjątkiem niewielkiej ilości drobno pokrojonej skórki.

Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe

1.
Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców, z ewentualnym dodatkiem kwasów spożywczych lub syropu skrobiowego.
2.
Ilość pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż:
1)
1.100 g - w przypadku marmolady twardej;
2)
800 g - w przypadku marmolady miękkiej.

Powidła śliwkowe

1.
Powidła śliwkowe są mieszaniną o znacznym stopniu zagęszczenia otrzymaną przez gotowanie, o konsystencji odpowiednio miękkiej, dającej się rozsmarować:
1)
pulpy lub przecieru ze śliwek;
2)
cukrów.
2.
Ilość pulpy lub przecieru ze śliwek wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 1.600 g.

Słodzony przecier z kasztanów jadalnych

1.
Słodzony przecier z kasztanów jadalnych jest mieszaniną o odpowiedniej konsystencji:
1)
cukrów;
2)
wody;
3)
przecieru z kasztanów jadalnych (Castanea sativa).
2.
Ilość przecieru z kasztanów jadalnych wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 380 g.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  12  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

1.
Owoce: świeże, zdrowe, bez objawów zepsucia, zawierające wszystkie naturalnie występujące składniki, o stanie dojrzałości odpowiednim do przetwórstwa, po uprzednim oczyszczeniu, usunięciu skaz, okwiatów i szypułek. Do owoców zaliczają się również pomidory, jadalne części łodyg rabarbaru, marchew, słodkie ziemniaki, ogórki, dynie, melony oraz arbuzy.
2.
Imbir: w postaci jadalnego korzenia imbiru, świeżego, w stanie surowym, zakonserwowanym, lub zakonserwowanym w syropie, a także suszony.
3.
Pulpa owocowa: część jadalna całego owocu, jeśli to niezbędne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., ewentualnie pokrojona w plastry lub kawałki, lecz nie w postaci przecieru.
4.
Przecier owocowy część jadalna całego owocu, jeśli to konieczne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., przetarta przez sito lub rozdrobniona w inny sposób.
5.
Ekstrakty wodne (owocowe ekstrakty wodne) - zawierające wszystkie rozpuszczalne w wodzie składniki użytych owoców.
6.
Cukier: w postaci cukru przemysłowego, cukru białego, cukru rafinowanego, roztworu cukru, roztworu cukru inwertowanego, syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, dekstrozy, monohydratu dekstrozy, dekstrozy bezwodnej, fruktozy, syropu fruktozowego, cukrów otrzymanych z owoców lub cukru brązowego.

Owoce, pulpa owocowa, przecier owocowy i ekstrakty wodne mogą być poddawane:

1)
ogrzewaniu, chłodzeniu lub zamrażaniu;
2)
liofilizacji, z tym że w przypadku moreli lub śliwek użytych do wytwarzania dżemów oprócz liofilizacji można zastosować również obróbkę za pomocą innych procesów suszenia;
3)
zagęszczaniu do stopnia możliwości technicznych;
4)
konserwowaniu dwutlenkiem siarki (E 220) lub jego solami (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 i E 227), w ilości określonej w przepisach w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania, z wyjątkiem surowców użytych do wytwarzania dżemu ekstra, konfitury ekstra i galaretki ekstra;
5)
konserwowaniu w solance - w przypadku skórek owoców cytrusowych.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 67, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 190).

_____

Odnośnik dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
5 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2020 r.
6 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 12 z 18.01.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 16, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2012, str. 36 i Dz. Urz. UE L 160 z 12.06.2013, str. 23.
7 § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
8 § 3 ust. 2 pkt 6:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 17 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2020 r.

9 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 17 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2020 r.
10 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.73.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2004 r.
11 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
12 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

Zmiany w prawie

Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.

Robert Horbaczewski 03.12.2021
Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2003.143.1398

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
Data aktu: 29/07/2003
Data ogłoszenia: 14/08/2003
Data wejścia w życie: 29/08/2003